018-258/2007 Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-258/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup obutve (za 1. in 2. sklop), začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Gojzar d.o.o. Žiri, Loška cesta 41, Žiri, ki ga zastopa odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.11.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 31.01.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup obutve, ter v Uradnem listu RS, št. 25-26/2007, z dne 23.03.2007, pod št. objave Ob-7761/07, in v Uradnem glasilu Evropske unije, št. 2007/S 57-070332, z dne 22.03.2007, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo.

Naročnik je dne 7.6.2007 izdal odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je kot najugodnejše izbral ponudnike:
- za 1. sklop (škornji platneni): Alpina d.d. Žiri, Strojarska ul. 2, Žiri (v nadaljevanju: Alpina d.d.)
- za 2. sklop (škornji nepremočljivi): Alpina d.d.
- za 3. sklop (copati športni tekaški): Tomas Sport 2 d.o.o., Cesta na Brdo 109, Ljubljana
- za 4. sklop (copati športni dvoranski): MI-2 Group d.o.o., Brdnikova 34a, Ljubljana.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev za 1. in 2. sklop dne 13.7.2007 vložil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik ugodil.

Naročnik je dne 30.8.2007 izdal spremembo odločitve o oddaji javnega naročila za 1. in 2. sklop, s katero je odločil, da se ponudbi vlagatelja in ponudnika Alpina d.d. označita kot neprimerni, ter da bo z navedenima ponudnikoma nadaljeval postopek s pogajanji brez predhodne objave, v skladu s 1. točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je v obrazložitvi navedel, da je pri ponovnem pregledu vzorcev ugotovil, da noben vzorec ne ustreza zahtevam iz STO.

Vlagatelj je na naročnika dne 4.9.2007 naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev navedene odločitve, v kateri je spraševal, kako je naročnik lahko njegovo ponudbo (in tudi ponudbo ponudnika Alpina d.d.) pred vložitvijo zahtevka za revizijo obravnaval kot primerno, v ponovljenem postopku pa jo označil kot neprimerno. Vlagatelja je zanimalo tudi, na kakšen način je naročnik ocenjeval primernost vzorcev vseh ponudnikov, saj je pri vzorcih njegove ponudbe ugotovil različne nepravilnosti, medtem ko pri ponudniku Alpina d.d. pred vložitvijo zahtevka za revizijo teh pomanjkljivosti ni ugotovil.

Naročnik je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev spremembe odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 10.9.2007, v kateri je navedel, da je po ugoditvi zahtevku za revizijo postopek vrnil v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, ter da so rezultati ponovnega ocenjevanja vzorcev vidni iz spremembe odločitve o oddaji javnega naročila.

Vlagatelj je dne 17.9.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev naročnikove odločitve z dne 30.8.2007, podrejeno pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Pod 1. točko zahtevka za revizijo vlagatelj naročniku očita postopkovne kršitve v zvezi z vročanjem, in sicer navaja, da vlagatelja v postopku od dne 13.7.2007 (od vložitve prvega zahtevka za revizijo) zastopa pooblaščenec, kateremu bi naročnik moral vročati vse svoje nadaljnje odločitve. Vlagatelj navaja, da nepravilno vročanje in nevročanje po Zakonu o pravdnem postopku (Ur.l. RS, št. 26/1999, 83/2002, 96/2002, 58/2003, 73/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005, 43/2006, 69/2006, 52/2007; v nadaljevanju: ZPP) predstavljata bistveno kršitev postopka. Pod 2. točko zahtevka vlagatelj ugotavlja, da mu je naročnik obrazloženo obvestilo posredoval z zamudo, pa mu zaradi tega ni podaljšal roka za vložitev zahtevka za revizijo, zato Državni revizijski komisiji v okviru njenih pristojnosti kot prekrškovnega organa predlaga njegovo kaznovanje. Pod 3. točko zahtevka za revizijo vlagatelj opozarja, da obveznost predložitve rezervnih delov (vezalke in steljke) k vzorcem ne izhaja iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj poudarja, da bi v nasprotnem primeru naročnik moral ugotoviti tudi pomanjkljivosti vzorcev, predloženih s strani ponudnika Alpina d.d. (za 1. sklop - namesto zahtevanih oznak velikostne številke, letnice izdelave in številke artikla, je na njegovih vzorcih le s flomastrom napisana letnica izdelave, za 2. sklop pa zahtevani oznaki velikostna številka in številka artikla nista niti vtisnjeni niti pripisani). Vlagatelj nadalje navaja, da je nepravilna tudi naročnikova ugotovitev glede neustreznosti steljke njegovega vzorca, saj naj bi steljka ustrezala razpisni dokumentaciji; zgolj naročnikova ugotovitev, da je le-ta neustrezna, je po vlagateljevem mnenju preveč pavšalna in ne omogoča ugotovitve, kaj je naročnik ocenjeval in ugotavljal. Pod 4. točko zahtevka vlagatelj opozarja, da je naročnik njegovo ponudbo v odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 7.6.2007, označil kot ustrezno, ter da se v vmesnem času ne naročnikovi pogoji ne vlagateljeva ponudba niso spreminjali, zaradi česar vlagatelj meni, da naročnik nima utemeljenega argumenta za zavrnitev vlagateljeve ponudbe kot neprimerne. Vlagatelj nadalje navaja, da ni logična odločitev naročnika, da bo nadaljeval s postopkom s pogajanji, saj ni namen le-tega kupovati nekaj, kar ni primerno. Vlagatelj opozarja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji kot vzorčni model predložil čevelj Alpina, iz česar naj bi jasno izhajal namen naročnika, da naročilo odda točno določenemu ponudniku. Vlagatelj zaradi tega meni, da bi moral naročnik naročilo oddati njemu, ne pa spreminjati svoje odločitve v smislu ugotavljanja neprimernosti ponudb obeh ponudnikov. Vlagatelj zahteva povračilo stroškov postopka revizije po priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 1.10.2007 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. V zvezi z očitki vlagatelja pod 1. točko zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je vse dokumente, ki se tičejo samega postopka oddaje javnega naročila vročal neposredno ponudniku, medtem ko je vse dokumente v zvezi z revizijo vročal vlagateljevemu pooblaščenemu odvetniku. Glede vlagateljevih navedb pod 2. točko zahtevka naročnik ugotavlja, da vlagateljeva pravica do pravnega varstva zaradi enodnevne zamude naročnika pri izdaji obrazloženega obvestila ni bila z ničemer ogrožena, saj začne rok za vložitev zahtevka za revizijo teči od prejema obrazložene odločitve. Pod 3. točko naročnik navaja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da mora ponudnik priložiti vzorec artikla, skladen z zahtevami v STO. Glede oznak velikostna številka, letnica izdelave in številka artikla, ki jih vlagatelj napada pri ponudniku Alpina d.d., naročnik ugotavlja, da so le-te nebistvene za samo oceno vzorca, medtem ko glede ponujene steljke vlagatelja naročnik poudarja, da so vsi parametri za oceno njene ustreznosti razvidni iz Predpisa kakovosti. Naročnik še navaja, da ni dolžan obveščati ponudnika o pregledih in načinu ocenjevanja vzorcev. Pod 4. točko naročnik navaja, da je pri ponovnem pregledu in ocenjevanju ponudb pri vzorcih obeh ponudnikov ugotovil še dodatne napake, ter da se mu zdi nadaljevanje s postopkom s pogajanji smiselno zaradi doseganja boljših nakupnih pogojev in pridobitve kakovostnejših vzorcev. Naročnik še poudarja, da je vzorec, ki je služil kot potrjeni vzorec pri predmetnem javnem naročilu, pridobil na podlagi pogodbe z Inštitutom Jožef Stefan, ter da ni bil njegov namen oddati naročila točno določenemu ponudniku.

Vlagatelj je naročnika z vlogo, z dne 5.10.2007, naročnika obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 9.10.2007, odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je naročniku dne 6.11.2007 poslala zahtevo za dodatna pojasnila, in sicer je prosila za dokument, iz katerega bi bilo jasno razvidno ocenjevanje posameznih parametrov, ki so v Spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.8.2007, navedeni le opisno in pavšalno (npr. prenizka teža, nepravilna dolžina vezalk, odstopanje v dimenzijah, neustrezna steljka, prenizek profil gume na podplatu) v primerjavi s konkretnimi zahtevami iz STO.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 8.11.2007 poslal dodatna pojasnila v obliki tabele s podatki o izmerah dimenzij obutve predloženih vzorcev ponudnikov za 1. in 2. sklop.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala vlagateljeve navedbe pod 1. točko zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na morebitne naročnikove kršitve v zvezi z vročanjem vlagatelju oziroma njegovemu pooblaščencu. Ob vpogledu v spisovno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj predložil le eno pooblastilo, in sicer ob vložitvi prvega zahtevka za revizijo dne 13.7.2007. Ker sta postopek revizije in postopek oddaje javnega naročila dva ločena postopka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral vlagatelj posebej predložiti pooblastilo tudi v postopku oddaje javnega naročila, v kolikor bi želel, da se tudi vsa pisanja oziroma naročnikove odločitve v tem postopku vročajo pooblaščencu. Ob zapisanem velja tudi poudariti, da vlagatelju v postopku oddaje javnega naročila zaradi načina vročanja ni nastala nikakršna škoda. Neutemeljena je namreč trditev vlagatelja, da ni prejel naročnikove "Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila" z dne 30.8.2007, saj iz spisa izhaja, da je vlagatelj (sam, ne po pooblaščencu) po prejemu navedene odločitve, dne 4.9.2007, na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev le-te, v nadaljevanju pa v roku uveljavljal pravno varstvo v postopku revizije. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija obravnavano vlagateljevo navedbo zavrnila.

Državna revizijska komisija je pri presojanju vlagateljevih navedb pod 2. točko zahtevka za revizijo ravno tako ugotovila, da so le-te neutemeljene. Kot gre ugotoviti iz spisovne dokumentacije, je naročnik vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev, z dne 4.9.2007, prejel dne 5.9.2007, dodatno obrazložitev spremembe odločitve o oddaji javnega naročila je sprejel dne 10.9.2007, jo na pošto oddal naslednji dan, vlagatelj pa jo je prejel dne 12.9.2007. V 2. alineji tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 je med drugim določeno, da "mora naročnik poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh". Vendar pa Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da gre za t.i. instrukcijski rok, saj ne materialni (ZJN-2) ne procesni zakon (ZRPJN) na zamudo tega roka ne vežeta nobenih sankcij. Opozoriti gre namreč, da je nepravilna vlagateljeva trditev, da bi moral biti naročnik kaznovan na podlagi določil 2. točke prvega odstavka 109. člena ZJN-2, saj navedena določba govori o kršitvah naročnika v zvezi z upoštevanjem rokov glede objave in predložitve ponudb v postopku oddaje javnega naročila ("Z globo od 5.000 eurov do 350.000 eurov se za prekršek kaznuje naročnik, če ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb, opredeljenih v tem zakonu (50.-56. člen zakona)."), ne pa o roku v zvezi s posredovanjem dodatne obrazložitve obvestila o oddaji javnega naročila. Vlagatelj tudi neutemeljeno navaja, da bi mu moral naročnik zaradi "nepravočasnega" posredovanja dodatne obrazložitve podaljšati rok za vložitev zahtevka za revizijo, saj ta rok, skladno z določbo 2. alineje tretjega odstavka 79. člena ZJN-2, prične teči šele od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, zato vlagatelj zaradi naročnikove zamude pri posredovanju le-te ni mogel biti (in tudi ni bil) oškodovan v svojem pravnem varstvu.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb iz 3. točke zahtevka za revizijo. V zvezi z vlagateljevimi očitki naročniku, da je v prvi odločitvi o oddaji javnega naročila (z dne 7.6.2007) njegovo ponudbo ocenil kot primerno, v spremembi odločitve o oddaji javnega naročila (z dne 30.8.2007) pa kot neprimerno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da takšno naročnikovo ravnanje ni sporno, saj je naročnik spričo vloženega zahtevka za revizijo, ki mu je ugodil, delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila in postopek vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb (skladno z določili prvega odstavka 16. člena ZRPJN), v ponovljenem postopku oziroma fazi postopka pa ugotovil dodatne pomanjkljivosti prejetih ponudb.
Skladno z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je neprimerna "tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji". Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da morajo ponudniki priložiti vzorec artikla, skladen z zahtevami v STO (standard oziroma predpis kakovosti za predmet javnega naročila, del tehničnih zahtev razpisne dokumentacije; v nadaljevanju STO), splošne in tehnične zahteve artikla pa je natančno določil v točkah 2 in 3 STO (strani 39-42 razpisne dokumentacije). Kot je razvidno iz naročnikove "Spremembe odločitve o oddaji javnega naročila", z dne 30.8.2007, je naročnik pri pregledu vzorcev prvega in drugega sklopa ugotovil, da noben vzorec ne ustreza zahtevam iz STO, zaradi česar je ponudbi vlagatelja in ponudnika Alpina d.d. označil kot neprimerni. Naročnik je vlagatelju očital naslednje napake predloženih vzorcev (za 1. in 2. sklop enako): - prenizka teža, - ni priloženega dodatnega para vezalk, - ni priloženega dodatnega para steljke, - nepravilna dolžina vezalk, - odstopanje v dimenzijah, - neustrezna steljka. Državna revizijska komisija kot neutemeljene zavrača vlagateljeve trditve, da obveznost predložitve rezervnih delov (vezalk in steljke) ne izhaja iz razpisne dokumentacije, saj je v točkah 2.04 in 2.08 STO izrecno navedeno, da se dodatni par (vezalk oziroma vložka) priloži v parski karton, enaka zahteva pa izhaja tudi iz točke 3.2 STO, kjer je zahtevano "steljka (2 para)" in "vezalke (2 para)".
V zvezi z vlagateljevo navedbo, da je nepravilna naročnikova ugotovitev glede neustreznosti steljke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da tega dejstva iz spisovne dokumentacije ni bilo moč preveriti, ravno tako pa naročnik s tem v zvezi ni podal določnega odgovora v dodatnih pojasnilih z dne 8.11.2007, kjer se je naročnik opredelil le do nekaterih drugih parametrov ponujenih vzorcev obeh ponudnikov (teža, mere čevlja, dolžina traku čez gleženj). Kot je razvidno iz STO, je naročnik glede steljke zahteval: "anatomsko oblikovana, isofix (ali podobno) + filc, debelina 3mm Â" 0,3mm, filc iz 100% poliestra, absorpcija in desorpcija 500%, isofix iz 100% poliestra, teže 120 g/m² (EN 344), ustrezati mora standardu ECO-tex 100, kaširanje brez lepil, protimikrobno obdelana R â"Ą 60% (ASTM E 2149-01)". Naročnik je v Spremembi odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 30.8.2007, vlagateljevo ponujeno steljko ocenil zgolj kot "neustrezno", pri čemer pa ni z ničemer pojasnil, v čem le-ta odstopa od zahtev STO. Državna revizijska komisija se pri tem strinja z vlagateljem, da je naročnikova ocena preveč pavšalna in objektivno nepreverljiva, vendar pa hkrati ugotavlja, da tudi vlagatelj ni podal nobenih argumentov oz. dokazov za nasprotno trditev, da njegova ponujena steljka ustreza razpisni dokumentaciji. Ob navedenem gre še ugotoviti, da je vlagatelj ugovarjal le trem izmed šestih očitanih napak, zaradi česar gre šteti, da 3 napake ponujenega vzorca (prenizka teža, nepravilna dolžina vezalk, odstopanje v dimenzijah) priznava, s čimer pa je nesporno ugotovljena neprimernost vlagateljeve ponudbe (saj je za neprimernost dovolj že, da ponudba ne ustreza eni izmed naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije). Ker odločitev o utemeljenosti oz. neutemeljenosti obravnavane vlagateljeve navedbe v konkretnem postopku ne bi mogla vplivati na pravilnost naročnikove odločitve o neprimernosti vlagateljeve ponudbe in tudi ne na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija skladno s temeljnimi načeli revizijskega postopka (predvsem z načeloma hitrosti in učinkovitosti, 2. in 4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN) odločila, da (ne)ustreznosti vlagateljeve ponujene steljke ni smotrno ugotavljati s pridobitvijo strokovnega ali izvedenskega mnenja.

Glede vlagateljevih navedb v zvezi s pomanjkljivostmi vzorca ponudnika Alpina d.d. Državna revizijska komisija sicer pritrjuje vlagatelju, da zahteva naročnika po oznakah na notranji strani škornja (velikostna številka, letnica izdelave, številka artikla) izhaja iz splošnih zahtev STO (točka 2.09), vendar pa so očitane pomanjkljivosti irelevantne za konkretni postopek oddaje javnega naročila, saj je naročnik njegovo ponudbo že označil kot neprimerno, očitane dodatne pomanjkljivosti pa tako pomenijo le dodaten argument za ugotovljeno neprimernost.

Državna revizijska komisija je nazadnje presojala utemeljenost vlagateljevih navedb iz 4. točke zahtevka za revizijo. V zvezi z vlagateljevim očitkom, da je naročnik njegovo ponudbo sprva označil kot ustrezno, nato pa jo označil kot neprimerno, Državna revizijska komisija povzema že zgoraj navedene ugotovitve, da je takšno naročnikovo ravnanje dovoljeno, saj je naročnik spričo vloženega zahtevka za revizijo, ki mu je ugodil, delno razveljavil postopek oddaje javnega naročila in postopek vrnil v fazo ponovnega pregleda in ocenjevanja ponudb, v ponovljenem postopku oziroma fazi postopka pa je naročnik lahko ugotovil dodatne pomanjkljivosti prejetih ponudb.
Glede vlagateljeve navedbe, da naročnikovo nadaljevanje postopka s postopkom s pogajanji ni logično, Državna revizijska komisija opozarja, da 29. člen ZJN-2 (oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave) v 1. točki prvega odstavka naročniku izrecno dovoljuje uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave, "če v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku ali postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe oziroma nobene prijave in pod pogojem, da se prvotno določen predmet javnega naročila in vsebina razpisne dokumentacije bistveno ne spremenita in pod pogojem, da se Komisiji pošlje poročilo, če slednja to zahteva".
V zvezi z vlagateljevim očitkom naročniku, da je zaradi potrjenega vzorca, ki je bil sestavni del STO in ki je nosil oznako "Alpina" jasno izhajal njegov namen naročilo oddati točno določenemu ponudniku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tudi ta preveč pavšalen, saj vlagatelj z ničemer ne izkazuje, s katerimi parametri tehničnih zahtev naj bi naročnik predmet naročila prilagodil konkretnemu ponudniku. Iz STO namreč izhaja, da je naročnik večino zahtevanih parametrov glede dimenzij, kakovosti, oblik, itd. vzorca določil z vrednostmi v razponu, zaradi česar lahko le-te po mnenju Državne revizijske komisije izpolni več ponudnikov in ne samo ponudnik Alpina d.d. Dodaten argument proti vlagateljevemu stališču pa je tudi dejstvo, da je naročnik ponudbo ponudnika Alpina d.d. ravno tako kot vlagateljevo označil za neprimerno, torej kot tako, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev iz razpisne dokumentacije, zato vlagateljev očitek ne more biti utemeljen.

Skladno z vsem navedenim je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške, nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 19.11.2007
Predsednik senata:

Jožef Kocuvan,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Borut Bernik Bogataj, Kidričeva cesta 1, škofja Loka
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana