018-267/2007 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Številka: 018-267/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika Sama Červeka in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja DZS, založništvo in trgovina, d.d., Letališka cesta 30, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 5, Ljubljana, zanj pa dr. Aleksij Mužina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.11.2007 soglasno

ODLOČILA

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 1696,70 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 43/2007, z dne 18.05.2007 in v Uradnem glasilu Evropske unije, št. 2007/S 92-113141, z dne 15.05.2007, objavil razpis oddajo javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala po sklopih, in sicer po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

Naročnik je izdal sklep, z dne 29.8.2007, s katerim je v prvi fazi postopka sposobnost priznal:
- za prvi sklop - vlagatelju, podjetju Papir servis, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Papir servis), ter podjetju Satelit d.o.o., Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: Satelit);
- za drugi in tretji sklop - vlagatelju in podjetju Papir servis.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 10.9.2007, v katerem je oporekal priznani sposobnosti ostalima dvema prijaviteljema, in sicer je vlagatelj predlagal, naj se odločitev naročnika o priznanju sposobnosti v 1. fazi postopka za 1. sklop razveljavi v delu, ki se nanaša na prijavitelja Papir servis in Satelit, za 2. in 3. sklop pa v delu, ki se nanaša na prijavitelja Papir servis. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku.

Naročnik je dne 3.10.2007 izdal odločitev o zahtevku za revizijo, s katerem je le-tega v delu, ki se nanaša na razveljavitev sklepa o priznanju sposobnosti prijavitelju Papir servis, v celoti zavrnil, v delu, ki se nanaša na razveljavitev sklepa o priznanju sposobnosti prijavitelju Satelit, pa v celoti ugodil. Naročnik je v 3. točki izreka odločitve odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški v višini 1.114,24 â??, z obrazložitvijo, da je vlagatelj vložil zahtevek zoper vse 3 sklope, uspel pa samo polovično v prvem sklopu.

Vlagatelj je dne 8.10.2007 naročniku sporočil, da bo postopek pred Državno revizijsko komisijo nadaljeval le v stroškovnem delu. Vlagatelj v III. točki obvestila o (ne)nadaljevanju navaja, da bi mu moral naročnik glede na utemeljenost zahtevka za revizijo povrniti strošek vplačane takse v višini 5000 â?? povrniti v celotnem, nerazdelnem znesku, v IV. točki pa predlaga, da Državna revizijska komisija naročnikovo odločitev o delni povrnitvi stroškov prevzame v svoj sklep, s katerim bo odločila o zahtevku za revizijo. Vlagatelj tudi zahteva povrnitev nadaljnjih stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med strankama v konkretnem postopku ni sporna vsebinska odločitev o zahtevku za revizijo, temveč obstaja spor le glede višine stroškov revizijskega postopka, ki jih je naročnik sklenil povrniti vlagatelju.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo naslednjih stroškov: takse v višini 5000 â??, sestave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk z 20% DDV, s povečanjem po 5. členu Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. št. 67/03), ter 2% materialnih stroškov z 20% DDV.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo z vidika revizijskega predloga uspel le delno, mu gre glede na dosežen uspeh v revizijskem postopku, skladno z 22. členom ZRPJN in drugim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, priznati le sorazmerni del potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške v višini plačane takse (5000 â??), stroške zastopanja po odvetniku v višini 3000 odvetniških točk z DDV (1652,40 â??) skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife, ter materialne stroške v višini 2% od protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi in 1% od protivrednosti 2000 točk po Odvetniški tarifi z 20% DDV (22,03 â??), skupaj 6674,43 â??.
Glede na vlagateljev delni uspeh v predmetnem revizijskem postopku z vidika revizijskega predloga, ki ga Državna revizijska komisija ocenjuje na eno četrtino, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala stroške v višini 1668,60 â??, vlagateljevo višjo stroškovno zahtevo pa zavrnila.
Državna revizijska komisija skladno z drugim odstavkom 5. člena Odvetniške tarife pri odločanju o povrnitvi stroškov zastopanja ni upoštevala zvišanja vrednosti odvetniških storitev iz prvega odstavka 5. člena Odvetniške tarife, saj le-tega ni ocenila za potrebno.
Ker je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 3.10.2007, vlagatelju že priznal stroške v višini 1114,24 â?? Državna revizijska komisija torej vlagatelju priznava nadaljnjih 554,36 â?? stroškov. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov, ki jih je imel v nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, in sicer 200 odvetniških točk z 20% DDV za konferenco s stranko, 50 točk z 20% DDV za sestavo obvestila o nadaljevanju ter 2% materialnih stroškov, povečanih za 20% DDV.

Glede na to, da je vlagateljev zahtevek v spornem delu, v katerem je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka revizije, utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo še nadaljnji potrebni stroški, to je 28,10 â?? (50 točk z 20% DDV za sestavo obvestila o nadaljevanju s pripadajočimi materialnimi stroški). Državna revizijska komisija pa vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov za sestanek s stranko, ker so ti stroški že zajeti pod postavko tarife št. 19 Odvetniške tarife.

Naročnik mora vlagatelju tako skupno povrniti stroške revizijskega postopka v višini 1696,70 â??.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.11.2007

Predsednik senata:

Jožef Kocuvan,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 5, Ljubljana (v roke dr. Aleksij Mužina)
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana