018-268/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-268/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup čistilnega in toaletnega materiala" v sklopih 1, 2, 4 ter 5 in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Inter Koop, d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega ulica 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.11.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi z dne 29.10.2007 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 29.09.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa o zavrženju št. 430-553/2007-6, z dne 22.10.2007.

Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 29.09.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 561,82 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 15.06.2007 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in sicer po odprtem postopku. Javni razpis, pod opisom "Nakup čistilnega in toaletnega materiala", je naročnik objavil v Uradnem listu RS št. 55/2007, z dne 22.06.2007, pod številko objave Ob-18402, ter v Uradnem listu EU št. S 117, z dne 21.06.2007, pod številko objave 143760.

Dne 18.09.2007 je naročnik izdal pet ločenih odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, in sicer za vsakega od petih sklopov predmetnega javnega naročila svojo.
Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-69/2007-86 tako izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 1: "Sredstva za kuhinje" odda ponudniku Surf, trgovina in storitve, d.o.o., Liminijska cesta 94b, Portorož. Vlagateljevo ponudbo je naročnik v omenjenem sklopu označil kot ustrezajočo njegovim tehničnim zahtevam, a je bila ponudbena cena le-te višja od ponudbene cene v ponudbi izbranega ponudnika.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-69/2007-85 izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 2: "Sredstva za objektno higieno" odda ponudniku Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig. Vlagateljevo ponudbo je naročnik v omenjenem sklopu označil kot ustrezajočo njegovim tehničnim zahtevam, a je bila ponudbena cena le-te višja od ponudbene cene v ponudbi izbranega ponudnika.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-69/2007-83 izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 4: "Pripomočki za vzdrževanje higiene" odda ponudniku Sij, d.o.o., Krumperška ulica 11, Domžale. Vlagateljevo ponudbo je naročnik v omenjenem sklopu označil kot nepravilno.

Iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-69/2007-82 kot slednje izhaja, da se predmetno javno naročilo v sklopu 5: "Higienska papirna konfekcija" odda ponudniku Valtex & Co., d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana. Tudi v omenjenem sklopu je naročnik vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno.

Za sklop 3: "Sredstva za pranje v pralnicah in ostalo tekstilno higieno" vlagatelj svoje ponudbe ni oddal.

Z vlogo z dne 29.09.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopih 1, 2, 4 ter 5.

Z dopisom z dne 04.10.2007 je naročnik na vlagatelja naslovil poziv k dopolnitvi vloženega revizijskega zahtevka s potrdilom o plačilu takse za revizijski postopek. Dopis je vlagatelju navedenega dne poslal z "navadno" pošto, dne 12.10.2007 pa mu je enak dopis poslal še s priporočeno pošto (na slednji način posredovan dopis je bil vlagatelju, sledeč povratnici pisanja, vročen dne 22.10.2007).

Z vlogo z dne 15.10.2007 je vlagatelj naročniku predložil potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek. Po ponovnem prejemu naročnikovega poziva k dopolnitvi revizijskega zahtevka (s priporočeno pošto) dne 22.10.2007, je vlagatelj dne 25.10.2007 slednjemu ponovno poslal potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek (v fotokopiji), ob tem pa je pojasnil tudi, da je že dne 12.10.2007 prejel naročnikov poziv, poslan z "navadno" pošto, v roku treh dni od navedenega datuma pa je svoj revizijski zahtevek že dopolnil.

Dne 22.10.2007 je naročnik izdal Sklep o zavrženju št. 430-553/2007-6, iz katerega izhaja njegova odločitev, da se vlagateljev revizijski zahtevek z dne 29.09.2007 zavrže kot nepopoln. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je pri pregledu vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotovil, da je le-ta nepopoln, zato je vlagatelja pozval k njegovi dopolnitvi. Dne 15.10.2007 mu je nato vlagatelj posredoval dokazilo o plačilu takse za revizijski postopek. Naročnik je pri pregledu predloženih dokazil ugotovil, da je bilo plačilo takse izvedeno dne 15.10.2007, to je 14 dni po vloženem revizijskem zahtevku. Navedeno naj ne bi bilo skladno z določbo 22. člena ZRPJN. Glede na navedeno je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek označil za nepopolnega in ga je zavrgel. Obravnavani sklep je bil vlagatelju, sledeč povratnici tega pisanja, vročen dne 26.10.2007.

Dne 29.10.2007 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper naročnikov sklep o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. V podani pritožbi navaja, da je naročnikova odločitev nepravilna in nezakonita, saj naj zanjo v določilih ZRPJN ne bi bilo nikakršne podlage. Naročnik naj bi, skladno z ZRPJN, zahtevek za revizijo smel zavreči zgolj v primerih iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (če vlagatelj po pozivu naročnika v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo) ter drugega odstavka 13. člena ZRPJN (če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije). Naročnik po mnenju vlagatelja napačno razlaga in uporablja določilo prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Ob tem izpostavlja, da je skladno z naročnikovim pozivom pravočasno dopolnil revizijski zahtevek s potrdilom o plačilu takse, pri čemer naj bi bila okoliščina, ali je bila taksa plačana že ob vložitvi zahteve za revizijo, nepomembna. Zakon naj namreč ne bi določal, da je posledica neplačila takse ob sami vložitvi zahtevka za revizijo zavrženje le-tega, niti naj relevantnih zakonskih določil tako ne bi bilo mogoče razlagati. Vlagatelj zato predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi, da se izpodbijani sklep razveljavi in odloči, da mora naročnik o revizijskem zahtevku odločati v skladu s 16. členom ZRPJN ter da se naročniku naloži povrnitev priglašenih stroškov pritožbenega postopka. Slednje je vlagatelj priglasil v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 2% materialnih stroškov in 20% DDV.

Na poziv Državne revizijske komisije je naročnik slednji dne 06.11.2007 odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in v zadevi pred njim vodenem revizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je nesporno, da vlagateljev revizijski zahtevek z dne 29.09.2007 ob vložitvi ni bil popoln, saj mu ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek, kot to zahteva četrti odstavek 12. člena ZRPJN, v povezavi s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN. Med strankama tudi ni spora o tem, da je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo ter da mu je slednji pravočasno (v zakonskem roku) na poziv odgovoril s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijo, ki je bila vplačana dne 15.10.2007. Med strankama pa je spor glede vprašanja, ali gre dopolnitev revizijskega zahtevka s (po pozivu) pravočasno predložitvijo potrdila o plačilu takse, ki pa ni bila plačana "ob vložitvi revizijskega zahtevka", temveč dne 15.10.2007, šteti kot ustrezno dopolnitev.

Iz določil prvega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo "ob vložitvi zahtevka za revizijo" plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Iz določil četrtega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim "navesti" tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Iz določil petega odstavka 12. člena ZRPJN pa med drugim izhaja, da naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev.

V konkretnem primeru je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, kot že navedeno, vložil dne 29.09.2007, pri čemer potrdila o plačilu takse za revizijski postopek ni priložil. Na poziv naročnika z dne 04.10.2007, s katerim je slednji vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s potrdilom o plačilu takse (slednjega naj bi vlagatelj po "navadni" pošti prejel dne 12.10.2007, česar naročnik ne prereka, po priporočeni pošti pa šele 22.10.2007), je vlagatelj naročniku z dopisom z dne 15.10.2007 dostavil potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek. Potrdilo izkazuje, da je bila taksa vplačana dne 15.10.2007.

Državna revizijska komisija upoštevajoč navedeno ugotavlja, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, ki je bil vložitvi nepopoln (ni namreč vseboval potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, ki je vlagatelj ob vložitvi revizijskega zahtevka tudi še ni vplačal), na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. V nasprotju z drugačnim mnenjem naročnika gre namreč izpostaviti, da zgoraj povzetih določil ZRPJN, ki se nanašajo na plačilo takse za revizijski postopek, ni utemeljeno interpretirati na način, skladno s katerim revizijskega zahtevka, ob vložitvi katerega taksa ne bi bila vplačana, ne bi bilo mogoče ustrezno dopolniti z naknadnim (pravočasnim) plačilom le-te in dostavo potrdila o tem dejanju (na podlagi poziva k dopolnitvi revizijskega zahtevka). V argument takšnemu stališču gre pojasniti, da zgolj jezikovna razlaga teh določil, ki jo sledeč njegovim argumentom predlaga naročnik, ni primerna; uporaba le-te namreč napačno in neskladno z namenom obravnavanih določil ZRPJN privede npr. do zaključka, da ta predpis od vlagateljev sploh ne zahteva predložitve potrdila o plačilu takse za revizijski postopek, temveč, skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN, zgolj navedbo takšnega potrdila, ravno tako pa zgolj uporaba te razlage pušča odprto vprašanje, kaj gre šteti kot zakonsko zahtevano vplačilo takse ob vložitvi zahtevka (prvi odstavek 22. člena ZRPJN)- tudi taksa, plačana neposredno pred vložitvijo revizijskega zahtevka (ne glede na časovno oddaljenost tega dogodka), namreč ni plačana, kot bi sledeč jezikovni razlagi to zahteval ZRPJN, ob vložitvi le-tega. Upoštevajoč navedeno je potrebno pri razlagi prvega odstavka 22. člena ZRPJN upoštevati tudi namen tega določila, ki pa ga gre razbrati iz z le-tem povezanim določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN. Skladno s slednjim je namreč dopustno revizijski zahtevek, ki mu manjka katera od obveznih sestavin, dopolniti, in sicer v roku treh dni od prejema poziva k dopolnitvi. Navedena možnost dopolnjevanja revizijskega zahtevka se po prepričanju Državne revizijske komisije ne nanaša zgolj na možnost naknadne (pravočasne, po pozivu) dostave potrdila o vplačilu takse za revizijski postopek, temveč tudi na možnost naknadnega (pravočasnega, po pozivu) vplačila takse. Ob zapisanem gre pripomniti, da je takšno stališče skladno tudi z določili Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja; slednji predpis namreč izrecno dopušča, da se takse za razne vloge, ki bi sicer morala biti plačane že ob njihovi vložitvi, lahko plačajo tudi naknadno, po pozivu k njihovi dopolnitvi in v postavljenem roku. Tudi upoštevajoč navedeno gre ugotoviti, da bi drugačna razlaga zgoraj obravnavanih določil ZRPJN in onemogočitev dopolnjevanja revizijskih zahtevkov z naknadnim (pravočasnim, po pozivu) plačilom takse za revizijski postopek pomenila unikum, ki bi imel za posledico nedopustno omejevanje pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Takšno stališče je Državna revizijska komisija že zavezala tudi v svojih prejšnjih odločitvah (glej npr. Sklepa Državne revizijske komisije št. 018-045/2007-41-661 ter 018-252/2007-4).

Skladno z zgoraj navedenim stališčem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevega revizijskega zahtevka iz razloga domnevnega nepravočasnega plačila takse za revizijski postopek naročnik ni bil upravičen zavreči; vlagatelj je namreč svoj revizijski zahtevek, ki je bil vložitvi glede plačila takse za revizijski zahtevek nepopoln, na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. Vlagateljeva pritožba, z dne 29.10.2007, je utemeljena.

Upoštevajoč zapisano je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev pritožbi z dne 29.10.2007 ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 29.09.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa o zavrženju št. 430-553/2007-6, z dne 22.10.2007. Ob tem je odločila tudi, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 29.09.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Vlagatelj je v pritožbeni postopek priglasil stroške, nastale v zvezi s pritožbo, kakor sledijo:
- za sestavo pritožbe- stroške v protivrednosti 1000 točk po Odvetniški tarifi,
- za materialne stroške- stroške v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti,
oboje povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju kot potrebne priznava vse zgoraj navedene stroške, in sicer v priglašeni višini.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 561,82 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 07.11.2007Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana,
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana,
- Surf, trgovina in storitve, d.o.o., Liminijska cesta 94b, Portorož,
- Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig,
- Sij, d.o.o., Krumperška ulica 11, Domžale,
- Valtex & Co., d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.