018-205/2007 Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-205/2007-21

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 325. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "ureditev ceste skozi Sevnico - 1. faza, R3-679/3909 Loka-Breg-Sevnica-Brestanica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 138, Boštanj, ki ga zastopa odvetnik Drago šribar, Dalmatinova ulica 5, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.11.2007

ODLOČILA

Predlog za izdajo dopolnilnega sklepa se zavrže kot prepozen.

Obrazložitev

V reviziji postopka oddaje javnega naročila "ureditev ceste skozi Sevnico - 1. faza, R3-679/3909 Loka-Breg-Sevnica-Brestanica", vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 29.6.2007, je Državna revizijska komisija dne 24.8.2007 izdala sklep št. 018-205/2007-14, s katerim je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločila tako, da je le-temu ugodila in razveljavila odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, vsebovano v Odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 4.6.2007, naročniku pa naložila, da mora vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 6.424,36 â??, v 15 dneh od prejema zadevnega sklepa, pod izvršbo. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je zavrnila kot neutemeljeno. Kot je razvidno iz povratnice, je vlagatelj omenjeni sklep Državne revizijske komisije prejel dne 28.8.2008.

Državna revizijska komisija je dne 2.11.2007 (iz poštnega žiga na ovojnici je razvidno, da je vlagatelj predlog vložil dne 29.10.2007) prejela vlagateljev predlog za izdajo dopolnilne odločbe z obrazložitvijo, da je bilo s sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-205/2007-14 z dne 24.8.2007, odločeno le o vračilu takse 5.000,00 â?? in ne 10.000,00 â??, čeprav je vlagatelj plačal takso v višini 10.000,00 â??. Vlagatelj meni, da je glede na uspeh revizijskega postopka upravičen do vračila vseh stroškov, ki jih je imel in jih je zahteval v povračilo, zato zahteva, da Državna revizijska komisija z dopolnilno odločbo odloči, da se vlagatelju vrne še taksa v znesku 5.000,00 â??.

Po pregledu dokumentacije o revizijskem postopku ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja je Državna revizijska revizija vlagateljev predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrgla kot prepoznega.

ZPP, ki se smiselno uporablja v reviziji postopkov oddaje javnih naročil (peti odstavek 3. člena ZRPJN), v prvem in drugem odstavku 325. členu določa:
"(1) Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu sodišču, naj se sodba dopolni.
(2) Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe sodišče zavrže oziroma zavrne brez naroka."

V zadevnem postopku revizije je vlagatelj odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-205/2007-14 z dne 24.8.2007, prejel dne 28.8.2007. Upoštevajoč rok iz prvega odstavka 325. člena ZPP bi moral vlagatelj predlog za izdajo dopolnilnega sklepa vložiti najkasneje do dne 12.9.2007, vložil pa ga je dne 29.10.2007.

Upoštevajoč zgoraj napisano je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj predlog za izdajo dopolnilnega sklepa nedvomno vložil po roku iz prvega odstavka 325. člena ZPP, zato je njegov predlog za izdajo dopolnilnega sklepa zavrgla kot prepoznega (drugi odstavek 325. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.11.2007

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnik Drago šribar, Dalmatinova ulica 5, Krško
- Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.