018-254/2007 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-254/07-13

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata in članice Vide Kostanjevec ter člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, 2005 SI 16 C PT 002 B - sklop 1: zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d., Slovenska 56, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 05.11.2007 soglasno

ODLOČILA

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 11.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Daljinsko upravljanje SNEV na slov. žel. Omrežju, Sklop št. 1 in Sklop št. 3".

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v:
- v Uradnem listu RS, št. 135-136/2006, z dne 22.12.2006, pod številko objave Ob-36094/06
in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2006/S 224-261569, z dne 22.12.2006,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 1/2007, z dne 05.01.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2006/S 247-265230, z dne 29.12.2006
- popravek v Uradnem listu RS, št. 11/2007, z dne 09.02.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 25-029125, z dne 06.02.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 23/2007, z dne 16.03.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 50-061023, z dne 13.03.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 33/2007, z dne 13.04.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 70-085137, z dne 11.04.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 51/2007, z dne 08.06.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 105-128673, z dne 05.06.2007.

Z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98 z dne 02.08.2007 je naročnik ponudnike obvestil, da se javno naročilo v sklopu št. 1 odda joint venture IBE, d.d., Ljubljana in Iskra sistemi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 07.09.2007 predlagal, da naročnik zahtevku za revizijo v celoti ugodi ter razveljavi Obvestilo o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98 z dne 02.08.2007, da vlagateljevo ponudbo oceni kot pravilno, da ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo ponudnikov KONZORCIJ C&G d.o.o., Ljubljana in KORONA d.d., Ljubljana oceni kot nepravilni, podrejeno pa, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila "daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, 2005 SI 16 C PT 002 B- sklop 1: zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja". Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov plačane takse in vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila.

Vlagatelj je na poziv naročnika z dne 11.09.2007 le-temu dne 14.09.2007 posredoval potrdilo o plačilu takse.

Naročnik je v sklepu št.: 4111-3/2007zp385, z dne 21.09.2007, sprejel odločitev v kateri je v prvem odstavku izreka zapisal, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98 z dne 02.08.2007. Naročnik je v drugem odstavku izreka odločil, da se vlagatelju zahtevka delno povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 5.000,00 EUR.

Vlagatelj je z vlogo "pritožba vlagatelja zoper 2. odstavek sklepa (odločitev o stroških) št. 4111-3/2007zp293 z dne 21.09.2007" z dne 26.09.2007 naročnika obvestil, da se ne strinja z naročnikovo odločitvijo o stroških in zato vlaga pravočasno pritožbo zoper del sklepa o stroških postopka. Vlagatelj se v svoji vlogi sklicuje na drugi odstavek 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004,10/2004-popr in 52/07; v nadaljevanju ZPP), ki določa, da stranki, ki deloma zmaga v pravdi, pripadajo stroški sorazmerno z njenim uspehom, ter na tretji odstavek 154. člena ZPP, ki določa, da je stranka upravičena do povrnitve vseh stroškov postopka, če v postopku ni uspela le z sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka. Vlagatelja navaja, da je v večjem delu s svojim zahtevkom uspel, zato ni jasna odločitev naročnika, da mu povrne le 50 % nastalih stroškov. Vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi sklep o stroških in mu prisodi povrnitev stroškov revizijskega postopka v celoti.

Naročnik je z dopisom, z dne 08.10.2007, odstopil vlagateljevo "pritožbo zoper 2. odstavek sklepa št. 4111-3/2007zp293 z dne 21.09.2007" v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 15.10.2007 naročnika pozvala k predložitvi celotne dokumentacije. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji dostavil dne 17.10.2007 in dne 22.10.2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz vlagateljeve vloge z dne 26.09.2007, ki jo gre, ne glede na njeno poimenovanje, smiselno šteti za pisno obvestilo vlagatelja naročniku o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (17. člen ZRPJN), izhaja, da je med strankama sporno vprašanje priznanja stroškov revizijskega postopka. In sicer je Državna revizijska komisija morala presoditi, ali je naročnik ravnal ne/pravilno, ko je vlagatelju le delno priznal stroške revizijskega postopka.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim lahko zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo razveljavitveni oz. kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila itd.).

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar mora slednja v skladu s smiselno uporabo pravil pravdnega postopka (324. člen ZPP v zvezi z petim odstavkom 3. člena ZRPJN) vsebovati vse sestavine odločitve o pravovarstvenem zahtevku (uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk). Smiselna uporaba 324. člena ZPP pomeni, da izrek obsega odločitev, s katero naročnik ugodi posameznim razveljavitvenim zahtevkom ali jih zavrne. Navedeno pomeni, da naročnik v izreku svoje odločitve o zahtevku za revizijo odloči tako, da odloči o razveljavitvenem (kasatoričnem) pravovarstvenem zahtevku vlagatelja, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik v izreku svoje odločitve ne odloča o posameznih navedbah, dejstvih ali dokazih, s katerimi vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljuje svoj kasatorični pravovarstveni zahtevek, temveč odloča o pravovarstvenem zahtevku samem. O dejstvih in dokazih se naročnik opredeljuje v obrazložitvi svoje odločitve, v kateri utemeljuje svojo odločitev iz izreka.

Vlagatelj je s pravovarstvenim zahtevkom, kot je razviden iz zahtevka za revizijo, zahteval 1) razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila, 2) da naročnik vlagateljevo ponudbo oceni kot pravilno, 3) da ponudbo izbranega ponudnika in ponudbo ponudnika KONZORCIJ C&G d.o.o., Ljubljana in KORONA d.d., Ljubljana oceni kot nepravilni in 4) povračilo stroškov plačane takse in vseh drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve naročnika do dneva plačila. Podrejeno pa je vlagatelj zahteval, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila.


Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v pravovarstvenem predlogu postavil nekatere predloge (ugotovitev o pravilnosti vlagateljeve ponudbe ter ugotovitev nepravilnosti ostalih ponudb), ki v revizijskem postopku niso dopustni (16. člen ZRPJN). Gre za predloge, ki so vezani zgolj na postopek oddaje javnega naročila in ne na postopek revizije le-tega. Naročnik lahko namreč novo odločitev o oddaji javnega naročila, v kateri ugotavlja (ne)pravilnost ponudb oz. izbere (novega) najugodnejšega ponudnika, sprejme le po končanem revizijskem postopku, ko v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila (na podlagi ugotovitev iz revizijskega postopka) opravi novo ocenjevanje in vrednotenje ponudb in sprejme novo vsebinsko odločitev. Državna revizijska komisija ob tem pripominja, da imajo vlagatelj oz. vsi udeleženci postopka zoper novo odločitev naročnika ponovno zagotovljeno pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN.

Iz navedenega izhaja, da je vlagateljev pravovarstveni predlog dopusten le v delu, v katerem je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila ter v delu, s katerim vlagatelj podrejeno zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti.

Ker je naročnik je v svojem sklepu št.: 4111-3/2007zp385 z dne 21.09.2007 sprejel odločitev, da se "vlagateljevemu zahtevku za revizijo delno ugodi in se razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98 z dne 02.08.2007" in ob upoštevanju prej navedenega, tj. da naročnik v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloča o pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku, da o njem odloča v izreku svoje odločitve in da pri tem odloča v njegovih mejah, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s svojim sklepom s katerim je razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila, kljub drugačnemu zapisu v izreku svojega sklepa ("delno ugodi"), v celoti ugodil pravovarstvenemu zahtevku vlagatelja.

Ob tem zaključku pa je potrebno ugotoviti, da naročnik ni pravilno odločil o priglašenih stroških postopka revizije. Povrnitev stroškov je namreč vezana na utemeljenost zahtevka za revizijo (tretji odstavek 22. člena ZRPJN). Glede na to, da je vlagatelj s svojim pravovarstvenim predlogom uspel v celoti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi mu naročnik moral v celoti povrniti stroške plačane takse. Vlagatelj je namreč zahteval povračilo stroškov plačane takse in drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo. Iz potrdila o plačilu takse izhaja, da je vlagatelj plačal takso v višini 10.000,00 EUR. Drugih stroškov v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo vlagatelj v svoji zahtevi ni opredelil oz. specificiral, zato do povračila le-teh ni upravičen (peti odstavek 22. člena ZRPJN).

Glede na to, da je naročnik v drugem odstavku izreka sklepa z dne 21.09.2007 odločil, da se vlagatelju povrnejo stroški revizijskega postopka v višini 5.000,00 EUR, kar pomeni polovico zneska vplačane takse, je Državna revizijska komisija skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala stroške v višini še 5.000,00 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 5.000,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 05.11.2007.
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošno gradbeno podjetje Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
- IBE d.d., Hajdrihova ul. 4, Ljubljana,
- Iskra sistemi d.d., Stegne 21, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.