018-262/2007 Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Številka: 018-262/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika Sama Červeka in članice Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo II. faze postopka oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z okvirnim sporazumom "dobava sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala", za Zdravstveni dom Celje v "sklopu 13: Hitri testi", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska 42. Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, Celje, ki ga zastopa odvetnica Alenka Pečnik, Ozka ulica 3, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.10.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku, kot izhaja iz sklepa, ki ga je dne 9.10.2007 izdala naročnikova pooblaščenka, odvetnica Alenka Pečnik, za vlagatelja brez pravnega učinka.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 24.7.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN in svojo odločitev vročiti vlagatelju.

3. Odločanje o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo

Obrazložitev

Po pooblastilu Zdravstvenega doma Celje, Zdravstvenega doma "dr. Jožeta Potrate" Žalec, Zdravstvenega doma šmarje pri Jelšah in Zdravstvenega doma šentjur pri Celju je naročnik kot skupni nabavni organ dne 16.4.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in sklenitvijo okvirnega sporazuma za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala.

Naročnik je I. fazo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 39, z dne 4.5.2007, št. objave Ob-12814/07, ter v Uradnem listu Evropske unije, št. S84, z dne 2.5.2007, pod št. obvestila 103212.

Naročnik je dne 14.6.2007 vse kandidate obvestil o priznanju usposobljenosti in sposobnosti. Iz Obvestila o priznanju usposobljenosti in sposobnosti med drugim izhaja, da je naročnik vlagatelju za Zdravstveni dom Celje priznal sposobnost tudi za "Sklop 13: Hitri testi". Z istim dokumentom je naročnik usposobljene kandidate povabil k podpisu okvirnih sporazumov in k predložitvi konkretnih ponudb v II. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Dne 14.9.2007 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je vse ponudnike obvestil o izbiri najugodnejših ponudnikov po sklopih. Iz Odločitve je razvidno, da je naročnik za Zdravstveni dom Celje, za sklop 13: Hitri testi, kot najugodnejšega izbral ponudnika Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška 11, Logatec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudbo vlagatelja pa je v tem sklopu zavrnil kot neprimerno.

Vlagatelj je dne 24.7.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je njegovo ponudbo zavrnil kot neprimerno. Vlagatelj meni, da značilnosti ponujenega blaga, ki jih je naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila navedel kot razloge za neprimernost njegove ponudbe, v razpisni dokumentaciji sploh niso bile opredeljene v tehničnih lastnostih blaga oziroma so bile opredeljene pomanjkljivo in so ponudniku omogočale ponuditi blago v več možnih "pojavnih oblikah". S tem je po mnenju vlagatelja naročnik pri vrednotenju ponudb kršil določbo 4. odstavka 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2), saj v postopku vrednotenja ponudb tehničnih in funkcionalnih zahtev ni uporabil na način, kot so bile zapisane v razpisni dokumentaciji, oziroma slednjih za posamezne vrste blaga v razpisni dokumentaciji niti ni opredelil, kljub temu pa njegovo ponudbo zaradi teh zahtev zavrnil kot neprimerno. Glede na zapisano vlagatelj v celoti izpodbija utemeljitev naročnika v odločitvi o oddaji naročila v delu, kjer je navedeno, da ponudba vlagatelja za blago, razpisano v sklopu 13, ni primerna. Vlagatelj še dodaja, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo izločil in izbral cenovno dražjega ponudnika, ravnal negospodarno, s svojim ravnanjem pa je kršil temeljna načela javnega naročanja. V skladu z navedenim vlagatelj predlaga, da se predmetno javno naročilo odda njemu. Vlagatelj je priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 9.10.2007 po svoji pooblaščenki, odvetnici Alenki Pečnik, sprejel sklep o zahtevku za revizijo, iz katerega izhaja, da se vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrne kot neutemeljen, ter da je vlagatelj dolžan naročniku poravnati stroške, nastale z obravnavo in odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Po prejemu vlagateljevega obvestila z dne 12.10.2007, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, je naročnik dne 17.10.2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo za predmetno javno naročilo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V skladu z določili ZRPJN (9., 12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo na prvi stopnji odločiti naročnik. Zakon v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku (tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od pogojev iz prvega in četrtega odstavka 12. člena ter iz 9. člena ZRPJN ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN oz. drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Če pa naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko odločitev o zahtevku za revizijo. Nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikove odločitve pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena ZRPJN). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena ZRPJN).

Iz zgoraj navedenih določil izhaja, da ima naročnik v revizijskem postopku položaj organa pravnega varstva, ki odloča o zahtevku za revizijo (in sicer ga lahko bodisi zavrne bodisi mu ugodi in deloma ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila). Pri odločanju o zahtevku za revizijo naročnik torej nastopa na podlagi zakonsko podeljenega pooblastila za odločanje o zahtevku za revizijo, to je za odločanje o pravici vlagatelja do zagotovitve pravnega varstva v postopku oddaje javnega naročila, in ne kot enakopravna pogodbena stranka. Naročnik tako nastopa v vlogi nosilca zakonskega pooblastila, ki odloča o pravici vlagatelja, položaj stranke pa pridobi v postopku pred drugostopenjskim organom - to je pred Državno revizijsko komisijo. Ob upoštevanju opisanega naročnikovega položaja bi tretji osebi pravico do prenosa zakonskega pooblastila za odločanje v postopku pravnega varstva (in za opravo vseh drugih z zakonom določenih opravil) lahko podelil le zakon, česar pa ZRPJN niti kakšen drug zakon ne predvidevajo (tako Državna revizijska komisija tudi v sklepu št. 018-455/06-44-3694).

Kot že zgoraj navedeno navedeno, je naročnik po svoji pooblaščenki dne 9.10.2007 sprejel sklep, iz katerega izhaja odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku. Državna revizijska komisija v zvezi z omenjenim sklepom ugotavlja, da odločitve o vlagateljevem revizijskem zahtevku, kot izhaja iz obravnavanega sklepa, ni mogoče šteti za naročnikovo lastno odločitev, kot jo zahteva ZRPJN (glej argumente zgoraj); iz omenjenega sklepa namreč nedvoumno izhaja, da le-tega izdaja naročnik po svoji pooblaščenki, odvetnici Alenki Pečnik, zgolj slednja pa je sklep tudi podpisala.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da odločitev o vlagateljevem revizijskem zahtevku, kot izhaja iz sklepa, ki ga je dne 9.10.2007 izdala naročnikova pooblaščenka, odvetnica Alenka Pečnik, ni skladna z določbami ZRPJN in je za vlagatelja brez pravnega učinka.

Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 24.7.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN in svojo odločitev vročiti vlagatelju.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Stranki sta v revizijskem postopku zahtevali povračilo nastalih stroškov. Ker v trenutku, ko je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, še niso bili izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo, se odločanje o stroških, nastalih z revizijo, pridrži do odločanja o zahtevku za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 29.10.2007


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska 42. Maribor
- Odvetnica Alenka Pečnik, Ozka ulica 3, Celje
- Dr. Gorkič d.o.o., Obrtniška 11, Logatec
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana