018-255/2007 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-255/07-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članov Jožefa Kocuvana in Vide Kostanjevec kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja - I. faza in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Splošno gradbeno podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.10.2007 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja - I. faza (objava razpisa v Uradnem listu RS št. 132/06 z dne 15.12.2006 pod številko objave Ob-35083/06), ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 6.9.2007 se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je predmetni javni razpis objavil v Uradnem listu RS št. 132/06 z dne 15.12.2006 pod številko objave Ob-35083/06.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.9.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik na podlagi sklepa Državne revizijske komisije ponovno pripravil razpisno dokumentacijo, čeprav bi moral ponovno objaviti javno naročilo v Uradnem listu RS in Uradnem listu EU. S tem je kršil načelo transparentnosti, vlagatelj pa je onemogočen pri dogovarjanju s tujimi partnerji, saj ni jasno, katera zakonodaja glede javnih naročil se uporablja. Naročnik je po mnenju vlagatelja ravnal nezakonito tudi zato, ker je v novi razpisni dokumentaciji kot pravno podlago navedel Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), ki ne velja več, saj bi se moral uporabiti Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2). Posledično naročnik tudi ne bi smel zahtevati dokazil, ki jih mora pridobiti sam. Vlagatelj tudi meni, da je rok za predložitev ponudbe prekratek, kar lahko vpliva na konkurenco med ponudniki. Zato predlaga, da naročnik izpelje zakonit in transparenten postopek ter pripravi razpisno dokumentacijo, ki bo v skladu z ZJN-2, da določi daljši rok za prejem ponudb ter (podrejeno) da razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Po prejemu naročnikovega sklepa, s katerim je bil zahtevek za revizijo zavrnjen, je vlagatelj naročnika z vlogo z dne 19.9.2007 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Z dopisom z dne 1.10.2007 pa je vlagatelj naročnika obvestil, da zahtevek za revizijo v predmetni zadevi umika.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 26.10.2007


predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
- Splošno gradbeno podjetje SCT d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana