018-251/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-251/2007-3

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "pitno vodo iz avtomatov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Pivovarna UNION, d.d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Boris Pertovt, Frankopanska 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.10.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in sicer tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za "pitno vodo iz avtomatov", vsebovana v dokumentih Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-39 z dne 21.08.2007 in Obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.006,86 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.05.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "pitno vodo iz avtomatov". Naročnik je v Uradnem listu RS št. 51/07 z dne 08.06.2007 pod št. objave Ob-16775/07 objavil za predmetno javno naročilo Obvestilo o javnem naročilu - blago po odprtem postopku, v Uradnem listu EU št. S 108 z dne 08.06.2007, št. obvestila 2007/S 108-133235, pa je za predmetno javno naročilo objavil Obvestilo o naročilu po odprtem postopku.

Naročnik je v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo določil rok za predložitev ponudb, in sicer 02.08.2007 do 12. ure.

Naročnik je dne 03.08.2007 ob 10. uri izvedel javno odpiranje ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik.

Naročnik je dne 21.08.2007 izdal Odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. 430-126/2007-39, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Uskok d.d., Fara 30, Vas (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 27.08.2007 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je vlagatelju posredoval Obrazloženo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila št. 430-126/2006-42 z dne 31.08.2007.

Vlagatelj je dne 13.09.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem uvodoma pojasnjuje, da je prepričan, da je naročnik kršil določila Zakona o javnem naročanju, ker bi moral ugotoviti, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, ki ni ustrezala razpisnim pogojem. Vlagatelj pojasnjuje, da izbrani ponudnik namreč ponudbi ni pravočasno priložil zahtevanih referenc in rezultatov mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode, kar je bilo izrecno navedeno v III. poglavju razpisne dokumentacije z naslovom Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila v točki 4.3 in v točki 4.6, kjer je tudi izrecno zapisano, da morajo biti ponudbi priloženi rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode. Vlagatelj dodaja, da so te zahteve ponovljene tudi v Obrazloženi odločitvi o oddaji predmetnega javnega naročila št. 430-126/2007-42 z dne 31.8.2007 v točkah 9 in 12. Vlagatelj nadaljuje, da je naročnik v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju štel, da gre v tem delu za formalno nepopolno ponudbo v skladu s 17. točko 2. člena Zakona o javnem naročanju in v skladu z 78. členom istega zakona izbranemu ponudniku neupravičeno omogočil dopolnitev ponudbe. Vlagatelj navaja, da naročnik sam v Odločitvi št. 430-126/2007-39 z dne 21.08.2007 v obrazložitvi navede, da je z dopisi z dne 14.08.2007 pozval preostale ponudnike za potrditev računskih napak, ki jih je prejel še istega dne. Reference in rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode po prepričanju vlagatelja prav gotovo niso računske napake in tudi ne takšne, ki ne bi vplivale na razvrstitev ponudnikov. Prepozna predložitev prej omenjenih listin in ustrezno žigosanih in izpolnjenih obrazcev v skladu z razpisno dokumentacijo je po mnenju vlagatelja bistvena pomanjkljivost ponudbe in prav gotovo ne gre za formalno pomanjkljivost ponudbe. S takšno razlago zakona, kot je to v konkretnem primeru, bi lahko po prepričanju vlagatelja katerikoli ponudnik zapisal le ceno, naknadno pa poljubno dostavljal še vse pogoje in zahteve, ki so bile navedene v poglavju III. in ostalih poglavjih razpisne dokumentacije, kar pa je seveda nedopustno in v nasprotju z zakonom in seveda s samo razpisno dokumentacijo. Vlagatelj nadaljuje, da v kolikor je izbrani ponudnik sposoben dobavljati pitno vodo, je prav gotovo moral že pred oddajo ponudbe razpolagati tudi z ustreznimi rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode, ki jih je v zadnjem letu dni opravila pooblaščena neodvisna institucija, pa tudi z ustreznimi referencami. Vlagatelj zatem navaja, da je izbrani ponudnik sicer šele v prvi polovici leta 2006 dokončno zgradil polnilnico vode ter v nadaljevanju pripravil vse potrebno za začetek prodaje, ter da je bila polnilnica vode izbranega ponudnika namreč odprta šele 01.07.2006, kar naj bi bilo razvidno iz spletnih strani izbranega ponudnika, iz članka v časniku Finance (izdaja št. 104/2007, objavljen 04.07.2007), člankov v časniku Večer z dne 04.06.2006 in 23.06.2007, članka v časniku Delu z dne 23.06.2007 in objave Radia Krka na spletni strani tega radia. Izbrani ponudnik je po mnenju vlagatelja predložil tudi vprašljive reference izpisane v prilogi št. 9 oz. 9a, saj naročniki oz. kupci, ki so podpisali obrazce 9a in za katere naj bi izbrani ponudnik dobavljal pogodbeno blago, to je pitno vodo iz avtomatov od 2003 - 2006, pred odprtjem polnilnice prav gotovo niso mogli nabavljati blaga pri izbranem ponudniku. To pa po prepričanju vlagatelja pomeni, da tudi v tem delu izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisne pogoje oz. se nakazuje celo postopek v skladu z 2. točko 77. člena ZJN, ker obstaja utemeljen sum, da je izbrani ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila. V vsakem primeru bi moral biti izbrani ponudnik izločen po mnenju vlagatelja tudi iz teh razlogov.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-39 z dne 21.08.2007 in Obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007 in ugotovi, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, ki ni ustrezala razpisnim pogojem, ter jo zato kot neprimerno izloči in izda odločitev, s katero bo izbral vlagatelja, podredno pa predlaga, da naročnik v celoti razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila in odločitvi št. 430-26/2007-39 z dne 21.08.2007 in št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007. Vlagatelj na koncu zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, po priglašenem stroškovniku.

Naročnik je s sklepom z dne 24.09.2007 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ter zavrnil vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
Naročnik v citiranem sklepu navaja, da je ob pregledu in analizi ponudb ugotovil, da izbrani ponudnik ponudbi ni priložil zahtevanih referenc in rezultatov mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode, zato je ponudbo obravnaval v skladu s 17. točko 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) in ponudnika na osnovi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 z dopisom številka 430-126/2007-32 z dne 14.08.2007 pozval, da v določenem roku ponudbo dopolni. Naročnik pojasnjuje, da je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot formalno nepopolno, kajti v skladu s V. poglavjem razpisne dokumentacije - ocenjevalna merila, je bilo edino ocenjevalno merilo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, najnižja skupna vrednost ponudbe. Naročnik navaja, da skladno z 2. točko 78. člena ZJN-2 ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Naročnik meni, da je v navedenem primeru dopolnitev ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2 dopustna, kajti ne gre za spremembo tehničnih specifikacij ampak za dokazovanje stanja. Naročnik zatem pojasnjuje, da je predložene reference izbranega ponudnika ocenil kot ustrezne na podlagi 2. alinee a. točke drugega odstavka 45. člena ZJN-2, kajti predložene so za obdobje zadnjih treh let, kar pa ne pomeni, da morajo biti predložene za vsako posamezno leto v tem obdobju.

Vlagatelj je z vlogo z naslovom "Predlog za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 26.09.2007 naročnika obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo in zahtevka ne umika.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 01.10.2007, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Naročnik je Državni revizijski komisiji po faksu dne 05.10.2007 posredoval dodatno dokumentacijo, vezano na postopek oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer sklep, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo (sklep št. 430-504/2007-2 z dne 24.09.2007) - le-tega namreč v odstopljeni dokumentaciji ni bilo moč najti, čeprav ga je naročnik navedel v citiranem dopisu - popisu o odstopu dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je spor med strankama, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo zahtevanih ustreznih referenc in rezultatov mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode.

Državna revizijska komisija je z namenom razjasnitve spornega vprašanja najprej vpogledala v relevantno spisovno dokumentacijo, vezano na zahtevane reference.
Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije št. 430-126/2007-25 z dne 06.06.2007, je naročnik v III. točki (poglavju) le-te z naslovom Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila (v nadaljevanju: Navodila) uvodno določil med drugim: "Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. ... Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. ...". Nadalje je naročnik v točki 4.3. Navodil določil, da mora ponudnik izpolniti, podpisati in žigosati obrazec Priloga št. 9. Kot dokazilo je naročnik v točki 4.3. Navodil navedel izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga št. 9 - izjava o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. V nadaljevanju točke 4.3. Navodil je naročnik navedel, da mora ponudnik priložiti najmanj 3 potrjene izjave o referencah različnih naročnikov (brez referenc naročnika predmetnega javnega naročila) z oceno najmanj dobro - priloga št. 10a. V zvezi s citiranim sklicevanjem naročnika na prilogo št. 10a Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za očitno pomoto, saj je pravilna številka priloge, upoštevajoč vsebino, očitno številka 9a - priloge 10a namreč v razpisni dokumentaciji ni oziroma je le Priloga št. 10, ki pa predstavlja Cenik oziroma predračun. Vpogled v Prilogo št. 9 - Izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih, ki je sestavni del relevantne razpisne dokumentacije, pokaže, da je naročnik v točki 4 - Seznam najvažnejših pogodb na področju predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih predvidel tabelo za vpis naslednjih podatkov: 1. stolpec: Pogodbeni partner; 2. stolpec: Trajanje pogodbe ter 3. stolpec: Finančni obseg poslovanja (EUR), na koncu tabele pa določil, da mora ponudnik priložiti vsaj tri potrdila o referencah na obrazcu izjava o referencah, ki je priložen - priloga št. 9a. Iz vpogleda v Prilogo št. 9a - Izjava o referencah izhaja, da je naročnik v le-tej izrecno določil, da mora ponudnik priložiti svoje reference v obliki spodaj priloženega obrazca, ki ga izpolni in potrdi za ponudnika njegova pogodbena stranka / naročnik, za katerega je ponudnik dobavljal pogodbeno blago v obdobju 2003 - 2006. Zatem gre ugotoviti, da je naročnik v Prilogi št. 9a predvidel rubriko za vpis naročnika (prostor za vpis naziva in sedeža naročnika), ki izjavlja, da je ponudnik / izvajalec (prostor za vpis naziva in sedeža ponudnika / izvajalca) za naročnika dobavljal pitno vodo iz avtomatov v obdobju 2003 - 2006 v vrednosti (prostor za vpis vrednosti v EUR), vestno in ekonomično ter po pravilih stroke oz. v skladu s pogodbenimi določili, ter da sodelovanje ocenjuje kot (obkroži) slabo, zadovoljivo, dobro, odlično. Na koncu citirane izjave je predviden še prostor za vpis datuma, žig ter podpis odgovorne osebe.
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta v njej na predloženem obrazcu - Priloga št. 9 - Izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih v točki 4 - Seznam najvažnejših pogodb na področju predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih tabelo za vpis naslednjih podatkov: 1. stolpec: Pogodbeni partner; 2. stolpec: Trajanje pogodbe ter 3. stolpec: Finančni obseg poslovanja (EUR) pustil neizpolnjeno, pri čemer je na koncu citirane priloge z roko dopisal naslednji tekst: "Družba USKOK d.d. je z poslovanjem in prodajo pričela v letu 2007, zato v tem kratkem času nismo pridobili nobenega javnega naročila.". Nadalje iz ponudbe izbranega ponudnika sledi, da je le-ta v njej predloženi obrazec Priloga št. 9a - Izjava o referencah opremil z datumom (ki predstavlja datum citirane izjave; opomba Državne revizijske komisije), žigom izbranega ponudnika ter podpisom odgovorne osebe izbranega ponudnika, ostala prazna polja nad datumom, žigom in podpisom odgovorne osebe, predvidena za vpis, pa so ostala neizpolnjena, oziroma kjer bi moralo biti ocenjeno sodelovanje z obkrožitvijo ene od ocen slabo, zadovoljivo, dobro ali odlično, ustrezne obkrožitve ni, pri čemer je izbrani ponudnik z roko dopisal na koncu citirane priloge - izjave naslednji tekst: "Z ponudbo - prodajo vode v galonih smo pričeli z APRILOM 2007, zato kot že zapisano nismo dobavljali vode v galonih večjim kupcem.".
Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo gre v nadaljevanju ugotoviti, da je naročnik izbranega ponudnika na temelju prvega odstavka 78. člena ZJN-2 z dopisom z dne 14.08.2007 pozval med drugim k dopolnitvi ponudbe, in sicer je navedel med drugim, da izbrani ponudnik ponudbi ni priložil zahtevanih potrjenih referenc (točka 4.3. III. poglavja razpisne dokumentacije) in rezultatov mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode (točka 4.6. III. poglavja razpisne dokumentacije). Naročnik je s citiranim dopisom izbranega ponudnika opozoril, da bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnje obravnave, če mu ne bo posredoval zahtevane dokumentacije najkasneje do 17.08.2007 do 10:00 ure.
Po navedbah naročnika iz obrazložene odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila z dne 31.08.2007 izhaja, da je izbrani ponudnik ponudbo dopolnil v določenem roku, ter da je naročnik ob pregledu dopolnjene ponudbe ugotovil, da ponudba izpolnjuje vse zahteve naročnika. Vpogled v dopolnitev ponudbe (dopis z dne 16.08.2007) izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta navedel, da naročniku med drugim posreduje zahtevane reference in rezultate mikrobioloških in kemijskih analiz vode, pri čemer je pojasnil, da mu pri referencah za podjetja, katerih odgovorni niso prisotni (koriščenje LD), za podpis izjave o dobrem poslovnem sodelovanju pošilja medsebojno podpisano pogodbo.
Državna revizijska komisija v zvezi z obravnavanim spornim vprašanjem, vezano na zahtevane reference, ugotavlja, da je izbrani ponudnik v predloženi ponudbi, kot je bila predložena do roka predložitev ponudb, na predloženem obrazcu - Priloga št. 9 - Izjava o zadostnih tehničnih zmogljivostih v točki 4 - Seznam najvažnejših pogodb na področju predmeta javnega naročila v zadnjih treh letih tabelo za vpis naslednjih podatkov: 1. stolpec: Pogodbeni partner; 2. stolpec: Trajanje pogodbe ter 3. stolpec: Finančni obseg poslovanja (EUR) pustil neizpolnjeno, pri čemer je na koncu citirane priloge z roko dopisal naslednji tekst: "Družba USKOK d.d. je z poslovanjem in prodajo pričela v letu 2007, zato v tem kratkem času nismo pridobili nobenega javnega naročila.". Nadalje je izbrani ponudnik v predloženi ponudbi, kot je bila predložena do roka predložitev ponudb, predloženi obrazec Priloga št. 9a - Izjava o referencah opremil z datumom (ki predstavlja datum citirane izjave; opomba Državne revizijske komisije), žigom (izbranega ponudnika) ter podpisom odgovorne osebe (izbranega ponudnika), ostala polja nad datumom, žigom in podpisom odgovorne osebe, predvidena za vpis, pa so ostala neizpolnjena, oziroma kjer bi moralo biti ocenjeno sodelovanje z obkrožitvijo ene od ocen slabo, zadovoljivo, dobro ali odlično, ustrezne obkrožitve ni, pri čemer je izbrani ponudnik na koncu citirane priloge - izjave z roko dopisal naslednji tekst: "Z ponudbo - prodajo vode v galonih smo pričeli z APRILOM 2007, zato kot že zapisano nismo dobavljali vode v galonih večjim kupcem.". S citiranima pripisoma na obeh obrazcih (Priloga št. 9 in Priloga št. 9a) je izbrani ponudnik po mnenju Državne revizijske komisije jasno (posredno) sporočil, da referenc kot jih zahteva naročnik, nima (torej referenc, ki jih je naročnik v Prilogi št. 9a izrecno vezal na obdobje 2003 - 2006), saj je pričel s poslovanjem in prodajo v letu 2007 oziroma konkretneje pričel s ponudbo - prodajo vode v galonih z aprilom 2007.
Z zgoraj navedeno predložitvijo referenc, kot jih je predložil izbrani ponudnik v do roka za predložitev ponudb predloženi ponudbi, je po mnenju Državne revizijske komisije nastopil položaj, ko ponudbe izbranega ponudnika ni bilo mogoče obravnavati kot formalno nepopolne v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 v povezavi s prvim in drugim odstavkom 78. člena ZJN-2 v smislu dopustne dopolnitve ponudbe. V konkretnem primeru torej ni bilo v t.i. prvotno predloženi ponudbi izbranega ponudnika kaj dopolnjevati, saj je le-ta sam, kot je predhodno navedeno, jasno (posredno) sporočil, da referenc, kot jih zahteva naročnik, nima. Oziroma drugače povedano, namen instituta dopustne dopolnitve ponudbe ni namenjen odpravljanju pomanjkljivosti, ki izhajajo (čeprav posredno) iz samega zapisa oziroma zapisov ponudnika že v t.i. prvotno predloženi ponudbi in na podlagi katerih nedvoumno sledi, da določenih zahtev razpisne dokumentacije ponudnik v vsebinskem smislu ne izpolnjuje. Dopustne dopolnitve v smislu prvega in drugega odstavka 78. člena ZJN-2 so namenjene odpravi določenih pomanjkljivosti ponudbe, ne pa odpravi stanja, ki izhaja že iz ponudnikove ponudbe, predložene do roka za predložitev ponudb, ko ponudnik v le-tej v naprej (četudi posredno) jasno sporoči, da ne izpolnjuje določenih zahtev, kot jih zahteva naročnik v razpisni dokumentaciji. V konkretnem primeru bi šlo šteti t.i. dopolnitev ponudbe v smislu predložitve dokazil za izpolnjevanje zahtev glede referenc, četudi bi le-ta v vsebinskem smislu nakazovala na ustreznost referenc, za nedopustno spremembo ponudbe. Izbrani ponudnik bi namreč s takšno dopolnitvijo (ki jo gre šteti kot spremembo) spremenil stanje, ki izhaja iz t.i. prvotno predložene ponudbe (da nima referenc v obdobju 2003 do 2006). V posledici navedenega gre torej zaključiti, da je ponudba izbranega ponudnika, kot je bila predložena do roka za predložitev ponudb, nepravilna v delu, ki se nanaša na z razpisno dokumentacijo zahtevane reference, in njene nepravilnosti v tem delu ni (bilo) mogoče sanirati v smislu dopustne dopolnitve ponudbe. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, v sklop katerih nesporno sodijo t.i. reference (arg. 45. člena ZJN-2), posledično pa nepravilnost ponudbe rezultira tudi v nepopolnosti ponudbe, kot sledi iz 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, kjer je definicija popolnosti ponudbe opredeljena v trdilni obliki. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik nepopolno ponudbo izločiti, vendar šele potem, ko je ravnal po pravilih, ki izhajajo iz 78. člena ZJN-2 (seveda v smislu dopustnih dopolnitev ponudbe). Slednja urejajo postopek dopustnih dopolnitev ponudbe (ne sprememb), pri čemer pa izrecno prepovedujejo spreminjanje ponudbene cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Na tem mestu gre opozoriti, da je v danem trenutku pravno irelevantno, ali v dopolnitvi ponudbe na zahtevo naročnika dokazila glede referenc ustrezajo zahtevam naročnika v vsebinskem smislu ali ne.
Državna revizijska komisija glede na vse navedeno ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen v delu navedb, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v smislu pozivanja izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo zahtevanih ustreznih referenc. Glede na to, da je Državna revizijska komisija ugotovila utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu navedb, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v smislu pozivanja izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo zahtevanih ustreznih referenc, je torej obravnava vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu navedb, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v smislu pozivanja izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo rezultatov mikrobioloških in fizikalno kemijskih analiz vode, upoštevajoč načelo hitrosti kot eno od temeljnih načel v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZRPJN, nepotrebna, saj njihova morebitna utemeljenost / neutemeljenost ne more (več) vplivati na položaj ponudbe izbranega ponudnika v konkretnem primeru.

Vlagatelj je predlagal naročniku razveljavitev Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-39 z dne 21.08.2007 in Obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007, in ugotovitev, da je izbrani ponudnik predložil ponudbo, ki ni ustrezala razpisnim pogojem, ter izločitev le-te kot neprimerne in izdajo odločitve, s katero bo izbral vlagatelja, podredno pa je predlagal naročniku v celoti razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila in odločitev št. 430-26/2007-39 z dne 21.08.2007 in št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007.
Državna revizijska komisija je vlagateljev zahtevek za revizijo presodila kot utemeljen v delu navedb, ki se nanašajo na ravnanje naročnika v smislu pozivanja izbranega ponudnika k dopolnitvi ponudbe s predložitvijo zahtevanih ustreznih referenc, zato je bilo potrebno ugoditi vlagateljevemu predlogu po razveljavitvi Odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-39 z dne 21.08.2007 in Obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007. V zvezi s podrednim predlogom vlagatelja po razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti in odločitev št. 430-26/2007-39 z dne 21.08.2007 in št. 430-126/2007-42 z dne 31.08.2007, Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbe vlagatelja v konkretnem primeru ne terjajo sankcije po razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- strošek za takso za revizijo v višini 5.000,00 EUR,
- sestava zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk, povečano za 20% DDV,
- konferenca s stranko v višini 100 točk, povečano za 20% DDV,
- poročilo stranki v višini 20 točk, povečano za 20% DDV,
- materialne stroške v višini 2% (vezano na zahtevek za revizijo), povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- v višini 5.000,00 EUR za vplačano takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 1.800 točk (glede na vrednost spornega predmeta - vrednost ponudbe izbranega ponudnika) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 826,20 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 991,44 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk in 1% od protivrednosti 800 točk za materialne stroške (vezano na zahtevek za revizijo) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 12,85 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 15,42 EUR.

kar vse skupaj znaša 6.006,86 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.006,86 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.10.2007


Predsednica senata:

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- Odvetnik Boris Pertovt, Frankopanska 18, Ljubljana
- Uskok d.d., Fara 30, Vas
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana