018-249/2007 Lekarna Ljubljana

Številka: 018-249/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izdelavo in dobavo kartonskih zloženk za izdelke Galenskega laboratorija za obdobje od 15.9.2007 do 14.9.2010, začetega na podlagi zahtevka za revizijo podjetja GRAFIKA 5er, Peter Cerkvenik s.p., Kosova 6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.10.2007

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se delno ugodi, in sicer se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz Sklepa o oddaji javnega naročila, št. 3241-7/07, z dne 31.8.2007.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1525,40 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.7.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izdelavo in dobavo kartonskih zloženk za izdelke Galenskega laboratorija za obdobje od 15.9.2007 do 14.9.2010. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil na Portalu javnih naročil, dne 24.7.2007, pod oznako JN618/2007.

Naročnik je dne 31.8.2007 izdal sklep o oddaji javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega izbral ponudnika Jamnik d.o.o., Gorenjska cesta 12, Medvode (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 10.9.2007 na naročnika naslovil "Opozorilo ponudnika", ki ga je naročnik štel kot zahtevo za dodatno obrazložitev. Naročnik je vlagatelju dodatno obrazložitev svojega sklepa o oddaji javnega naročila posredoval dne 13.9.2007.

Vlagatelj je dne 14.9.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila ter povrnitev stroškov postopka revizije. Vlagatelj v obrazložitvi zahtevka navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz zadnjega odstavka 3. člena Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, saj svoje ponudbe ni povezal z vrvico niti zapečatil, zaradi česar je po mnenju vlagatelja takšna ponudba nepopolna in bi jo moral naročnik izločiti iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj se pri tem sklicuje na prakso Državne revizijske komisije v podobnih primerih. Vlagatelj še navaja, da je naročnik v neskladju z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) izbranemu ponudniku dopustil dopolnitev svoje ponudbe, saj ga je naknadno pozval na predložitev obrazca BON-2, certifikatov kakovosti in tiskanih vzorcev.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom, z dne 18.9.2007, v celoti zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik svojo odločitev utemeljuje s tem, da naknadno predložena dokazila ne vplivajo na vsebino ponudbe izbranega ponudnika, takšne dopolnitve pa naj bi bile po ZJN-2 dopustne.

Vlagatelj je naročnika dne 20.9.2007 obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 24.9.2007, odstopil vso dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom v pristojno odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter tretjega in šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala utemeljenost vlagateljeve navedbe, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika iz nadaljnjega postopka izločena kot nepopolna, ker ni bila povezana z vrvico niti zapečatena.
Pri vpogledu v razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v zadnjem odstavku 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da "morajo biti vsi listi ponudbe povezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznega dokumenta ni mogoče neopazno odvzeti ali dodati, ne da bi uničili pečat ali vrvico", vendar pa za neizpolnitev navedene zahteve v razpisni dokumentaciji ni predvidel nikakršne sankcije. Tudi ZJN-2 naročniku ne nalaga nobenih dolžnostni ravnanj v zvezi s ponudbo, ki ne bi izpolnjevala navedene zahteve, oziroma za opisani dejanski stan ne določa nobenih sankcij.
Opozoriti velja tudi, da sta termin "pravilna ponudba" in njena definicija, kot ju navaja vlagatelj, vzeta iz besednjaka prej veljavnega Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/2000 in 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ravno tako je praksa Državne revizijske komisije, na katero se glede podobnih primerov vlagatelj sklicuje, temeljila na določbah ZJN-1, zato je v konkretni zadevi ni mogoče upoštevati.
Glede vlagateljevega "dvoma" v zvezi z odvzemanjem oz. dodajanjem dokumentov v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je preveč pavšalen, saj vlagatelj ne pove, v katerem delu naj bi bila ponudba spremenjena, niti ne predlaga nobenih dokazov v tej smeri, kot bi to moral skladno s pravili o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil ZPP, členi 7, 212 in naslednji, v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija obravnavane navedbe zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je glede na preostale vlagateljeve navedbe presojala, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je izbranemu ponudniku dopustil dopolnitev ponudbe z manjkajočimi dokumenti (obrazec BON in certifikati) in ko je od njega zahteval predložitev dodatnih vzorcev.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji (5. točka 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) kot enega izmed pogojev za priznanje usposobljenosti določil, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa in kot dokazilo zahteval obrazec BON, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da izbrani ponudnik zahtevanega dokazila ni predložil, zaradi česar je naročnik pri pooblaščenem organu (Agencija RS za javnopravne evidence in storitve) sam pridobil informacije o boniteti poslovanja izbranega ponudnika. Glede na naravo oz. vsebino manjkajočega obrazca v ponudbi izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je njegova nepredložitev povzročila nepopolnost ponudbe v delu, ki ne vpliva na njeno razvrstitev glede na merila, torej zgolj formalno nepopolnost ponudbe (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). ZJN-2 v prvem odstavku 78. člena izrecno določa, da "v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe" in da "naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti". Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ugotovljeno formalno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika saniral na zakonsko predpisan način, zato gre vlagateljeve navedbe s tem v zvezi zavrniti kot neutemeljene.
Iz razpisne dokumentacije je nadalje razvidno, da je naročnik v 9. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe opredelil tehnične specifikacije za posamezne vrste kartonskih zloženk, pri čemer je v istem členu izrecno zahteval tudi, da ponudniki v ponudbah predložijo vzorce embalaž (zloženk) ter za vsako od zloženk certifikat, ki bo izkazoval kakovost in lastnosti uporabljenih materialov. V 8. točki 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik svoje zahteve ponovil in kot pogoj določil, da so predloženi vzorci kartonskih zloženk ustrezne kakovosti in ustrezajo tehničnim zahtevam, opredeljenim v 9. členu Navodil, ter da so vzorcem priloženi certifikati izkazovanja kakovosti in lastnosti uporabljenih materialov; kot dokazilo je naročnik zahteval predložitev vzorcev, certifikatov in lastne izjave. Slednja, Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 6.-14. točke 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Obrazec št. 5 razpisne dokumentacije) v 2. in 3. alineji od ponudnikov zahteva naslednja zagotovila: "izjavljamo, da bodo kartonske zloženke izpolnjevale tehnične zahteve in kakovost, opredeljeno v 9. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 324-3/07 z dne 24.7.2007 ter bodo izdelane v enaki kakovosti kot predloženi vzorci" ter "predloženi vzorci kartonskih zloženk so ustrezne kakovosti in ustrezajo tehničnim zahtevam, opredeljenim v 9. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe št. 324-3/07 z dne 24.7.2007. Vzorcem so priloženi certifikati, ki izkazujejo kakovost in lastnosti uporabljenih materialov.". Iz spisovne dokumentacije gre ugotoviti, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil zahtevanih certifikatov izkazovanja kakovosti in lastnosti uporabljenih materialov, ter da ga je naročnik z dopisom, z dne 23.8.2007, pozval k dopolnitvi ponudbe z le-temi. V 78. členu ZJN-2 so obravnavane dopustne dopolnitve (formalno nepopolne) ponudbe, pri čemer je v drugem odstavku tega člena določeno, da "ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja". Državna revizijska komisija je v konkretnem primeru, glede na naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije (člena 9 in 10 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ter Obrazec št. 5, vse citirano zgoraj), presodila, da se zahtevani certifikati nedvomno vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, zaradi česar naročnik takšne dopolnitve ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel dopustiti, temveč bi moral le-to kot nepopolno izločiti iz nadaljnjega postopka.
V zgoraj navedenem dopisu, z dne 23.8.2007, je naročnik izbranega ponudnika zaprosil še za nekaj vzorcev iz njegove redne proizvodnje, ki bi bili izdelani strojno, medtem ko so bili že predloženi vzorci izdelani ročno. Pri tem Državna revizijska komisija opozarja, da je naročnik štel, da je izbrani ponudnik zahtevo po predložitvi vzorcev iz 9. člena in 8. točke 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe že izpolnil s predložitvijo ročno izdelanih vzorcev, ter ga je zaprosil le za predložitev dodatnih vzorcev. Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre pri tem za dodatno pojasnjevanje obstoječe ponudbene vsebine, ki po ZJN-2 ni prepovedano ravnanje v postopku oddaje javnega naročila oziroma sploh ni urejeno (medtem ko je bilo po ZJN-1 celo izrecno dopustno), zaradi česar je potrebno to vlagateljevo navedbo zavrniti kot neutemeljeno.

Skladno z vsem navedenim je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila. Ni pa sledila revizijskemu predlogu vlagatelja za razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v celoti, saj je ugotovljene kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila mogoče sanirati že z razveljavitvijo njegove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika oz. o oddaji naročila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je uveljavljal tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer 50 odvetniških točk za sestanek s stranko, 600 točk za pisno opozorilo, 1000 točk za revizijski zahtevek, vse povečano za 20% DDV, ter znesek plačane takse v višini 2500 â??.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo z vidika revizijskega predloga uspel le delno, mu gre glede na dosežen uspeh v revizijskem postopku, skladno z 22. členom ZRPJN in drugim odstavkom 154. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, priznati le sorazmerni del potrebnih stroškov, nastalih z revizijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala priglašene stroške v višini plačane takse (2500 â??) in 1000 odvetniških točk z DDV (550,80 â??) skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. št. 67/03), skupaj 3050,80 â??. Glede na vlagateljev delni uspeh v predmetnem revizijskem postopku z vidika revizijskega predloga, ki ga Državna revizijska komisija ocenjuje na eno polovico, je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala stroške v višini 1525,40 â??, vlagateljevo višjo stroškovno zahtevo pa zavrnila. Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni priznala priglašenih stroškov za sestanek s stranko, ker so ti stroški že zajeti pod postavko tarife št. 18 Odvetniške tarife, niti za pisno opozorilo, ker so ti stroški nastali v postopku oddaje javnega naročila (zahteva za obrazloženo obvestilo, tretji odstavek 79. člena ZJN-2) in ne v postopku revizije.S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 9.10.2007
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana
- Odvetnik Mitja Lamut, Pražakova 10, Ljubljana
- Jamnik d.o.o., Gorenjska cesta 12, Medvode
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana