018-253/2007 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

Številka: 018-253/2007-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, in članov Jožefa Kocuvana in mag. Nataše Jeršič, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", v sklopu "1: Stoli in fotelji" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Eurolesco, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.10.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi, z dne 08.10.2007, se ugodi in se razveljavi odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 27.09.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 92/N/2007, z dne 04.10.2007.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 27.09.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 02.08.2007 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža notranje opreme konferenčnega objekta Brdo", po sklopih. Javni razpis je naročnik dne 03.08.2007 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN865/2007, dne 04.08.2007 pa v Uradnem listu EU, št. S 149, pod številko objave 185297.

Dne 19.09.2007 je naročnik izdal odločitev o oddaji naročila, iz katere izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za dobavo in montažo predmeta javnega naročila v sklopu I: Stoli in fotelji izbere ponudnik Stol, pisarniški stoli, d.o.o., Korenova cesta 5, Kamnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 27.09.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje nezakonitosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ter neprimernost in nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila (v napadenem sklopu) v celoti razveljavi ter da se v nadaljevanju ponudbo izbranega ponudnika izloči kot neprimerno in nepopolno, kot najugodnejšo pa izbere vlagateljevo ponudbo. Podrejeno vlagatelj zahteva razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila (v napadenem sklopu).

Dne 04.10.2007 je naročnik izdal sklep, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel. V obrazložitvi sklepa je ob tem navedel, da je ob pregledu vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotovil, da je le-ta nepopoln, saj naj vlagatelj ne bi predložil potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Naročnik dalje pojasnjuje, da je dne 28.09.2007 vlagatelja pozval k plačilu takse ter mu tega dne, skladno z načelom hitrosti zaradi nujnosti izvedbe predmetnega javnega naročila, vročil poziv po faksu. Naročnik je poziv posredoval tudi priporočeno s povratnico; na ta način posredovan poziv naj bi vlagatelj prejel dne 02.10.2007. Naročnik ob tem pojasnjuje, da je dne 28.09.2007 vlagatelju poslal telefaks sporočilo s pozivom za dopolnitev vloge (prilaga tudi potrdilo o uspešni oddaji), iz elektronskega poštnega sporočila vlagatelja (izpis slednjega naročnik ravno tako prilaga), z dne 01.10.2007, pa po oceni naročnika nesporno izhaja, da je vlagatelj omenjeni telefaks prejel dne 28.09.2007. Ker telefaks sporočilo, ki se na eni strani pošilja, na drugi strani pomeni hkraten prejem (ne more se npr. zgoditi, da bi sporočilo po telefaksu poslali v petek, prispelo pa bi šele v soboto), gre po mnenju naročnika po naravi stvari šteti, da je vlagatelj prejel telefaks istega dne, torej dne 28.09.2007, ter da prejema sporočila v petek ne more zanikati niti ne more zanikati njegove vsebine. Izhajajoč iz navedenega naročnik zaključuje, da se je tridnevni rok za dopolnitev podane vloge za vlagatelja iztekel s 01.10.2007. Ker naj naročnik do vključno 01.10.2007 s strani vlagatelja ne bi prejel dokazila o plačilu takse, oziroma ga je prejel šele dne 02.10.2007, torej en dan prepozno, je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek, na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, zavrgel.

Dne 08.10.2007 je vlagatelj pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. V podani pritožbi vlagatelj navaja, da je dejstvo, da samo pošiljanje poziva po telefaksu še ne pomeni, da je vlagatelj telefaks tudi prejel, še manj pa, da se je z njim še istega ali kateregakoli drugega dne kasneje tudi seznanil. Zgolj sama narava stvari, kot navaja naročnik, da sama predaja pomeni tudi prejem, po mnenju vlagatelja še ne more potrditi dejstva, da se je in kdaj se je vlagatelj seznanil s pozivom in zato tudi ne more biti pravno upoštevana. Vlagatelj dalje izpostavlja, da ZRPJN nima določb, ki bi urejale vročanje pisanj, zato se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN glede teh vprašanj smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek. Vlagatelj s tem v zvezi opozarja na določbe 132., 133., 141. ter 149. člena "ZPP", pri čemer pojasnjuje, da je naročnik poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo, na podlagi katerega je izdal sklep o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka, poslal po telefaksu, torej na način, ki naj ne bi bil skladen z omenjenimi določbami. Vlagatelj v pritožbi dalje pojasnjuje, da je predstavnik naročnika njegovega direktorja v petek, dne 28.09.2007, ko je bil na službeni poti, večkrat klical na mobilni telefon ter od njega "zahteval", da se ustavi v Postojni, ker mora nujno podpisati nek dokument. Dodal je, da je bil v vlagateljevem podjetju, vendar naj tam ne bi bilo nikogar. V ponedeljek, dne 01.10.2007, ko so uslužbenci vlagatelja prišli na delo, so res našli telefaks, ki naj bi bil posredovan dne 28.09.2007, ob 13.02 uri, ko naj v prostorih vlagatelja ne bi bilo več nikogar. V prostorih slednjega naj nikogar ne bi bilo niti v soboto in nedeljo, saj naj bi imeli zaposleni takrat prosto in naj ne bi delali. Vlagatelj dalje navaja, da se je dne 01.10.2007 z vsebino telefaks sporočila seznanil tudi direktor vlagatelja, ki je naslednjega dne po pošti prevzel tudi uradni dopis naročnika (to naj bi bilo razvidno tudi iz povratnice, ki naj jo po potrebi predloži naročnik). Vlagatelju naj bi bil torej dopis oziroma poziv naročnika za dopolnitev zahteve za revizijo vročen s povratnico dne 02.10.2007. še istega dne naj bi vlagatelj po svojih navedbah plačal takso v višini 5.000 EUR ter osebno, ob 14.55 uri, dostavil naročniku dokazilo o plačilu takse, kar naj bi bilo razvidno iz priloženega potrdila naročnika z dne 02.10.2007. Iz navedenega je po mnenju vlagatelja povsem jasno, da se je slednji takoj, ko se je seznanil z vsebino poziva, odzval in nemudoma plačal takso, ne da bi čakal do izteka treh dni, saj naj ne bi imelo smisla zavlačevati postopek. Vlagatelju tudi ni znano, na podlagi katerega pravno relevantnega dejstva je naročnik zaključil, da iz elektronskega poštnega sporočila vlagatelja z dne 01.10.2007 nesporno izhaja, da je le-ta v petek, dne 28.09.2007, prejel telefaks sporočilo in da je s tem dokazana tudi uspešna vročitev. V omenjenem elektronskem poštnem sporočilu naj vlagatelj tega namreč ne bi navedel. Izhajajoč iz navedenega vlagatelj zaključuje, da je svoj revizijski zahtevek dopolnil pravočasno, to je v roku treh dni od prejema zahteve za dopolnitev. Vlagatelj Državni revizijski komisiji zato predlaga, da njegovi pritožbi ugodi in naročnikov sklep o zavrženju revizijskega zahtevka razveljavi ter naročniku naloži, da mora o le-tem odločiti skladno z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je dne 04.10.2007 ter dne 08.10.2007 Državni revizijski komisiji dostavil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila in pred njim vodenem revizijskem postopku.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v konkretni zadevi je nesporno, da vlagateljev revizijski zahtevek, ki je bil vložen dne 27.09.2007, ob vložitvi ni bil popoln, saj mu ni bilo priloženo potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek v skladu z 22. členom ZRPJN. Med strankama ravno tako ni spora o tem, da je vlagatelj dne 02.10.2007 izvedel dopolnitev vloženega revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski zahtevek. Med strankama pa je sporno, ali je bila omenjena dopolnitev revizijskega zahtevka izvedena pravočasno ali ne; po mnenju naročnika je namreč rok za izvedbo dopolnitve pričel teči dne 28.09.2007, ko je bil vlagatelju poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka posredovan po telefaksu, po mnenju vlagatelja pa dne 02.10.2007, ko je naročnikov poziv prejel po pošti, oziroma dne 01.10.2007, ko se je seznanil z omenjenim naročnikovim telefaks sporočilom.

Kot v podani pritožbi pravilno izpostavlja vlagatelj, ZRPJN vročanja pisanj ne ureja, zato je potrebno glede s tem povezanih vprašanj, skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljati določbe zakona, ki ureja pravdni postopek.

Iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP) izhaja, da se pisanja vročajo "po pošti, po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na sodišču ali na drug način, določen z zakonom" (prvi odstavek 132. člena ZPP). Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom se, skladno s prvim odstavkom 133. člena ZPP, vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu. Skladno s prvim odstavkom 142. člena ZPP pa se "tožba, sodna odločba, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in opomin za plačilo sodne takse za tožbo /se/ vročajo osebno stranki".

Upoštevajoč zgoraj opredeljeno pravno podlago Državna revizijska komisija ugotavlja, da vročanja poziva k dopolnitvi revizijskega zahtevka (s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek) prek telefaksa ni mogoče šteti za vročanje, skladno z določbami ZPP. Takšnega vročanja namreč ni mogoče šteti za vročanje "po pošti, po varni elektronski poti, po delavcu sodišča, na sodišču ali na drug način, določen z zakonom", ravno tako pa tudi ne za zahtevano osebno vročanje v smislu 142. člena ZPP (ob tem gre posebej pojasniti, da pošiljanja telefaks sporočil ni mogoče šteti za pošiljanje po "varni elektronski poti" v smislu ZPP, saj se slednje izvaja po informacijskem sistemu, glede katerega veljajo posebne zahteve, in s posredovanjem organizacije, ki opravlja dejavnost elektronskega vročanja (141.a člen ZPP)).

Izhajajoč iz navedenega je v konkretni zadevi brezpredmetno vprašanje, ali je vlagatelj naročnikov poziv k dopolnitvi revizijskega zahtevka, poslan po telefaksu, prejel dne 28.09.2007, kot zatrjuje naročnik, ali pa šele dne 01.10.2007, kot zatrjuje vlagatelj; takšnega poziva namreč v nobenem primeru ni mogoče šteti za pravno-relevanten poziv, ki bi imel za posledico pričetek teka roka za dopolnitev nepopolnega revizijskega zahtevka, kot ga določa četrti odstavek 12. člena ZRPJN.

Skladno z navedenim gre ugotoviti tudi, da je tridnevni rok za dopolnitev vlagateljevega (nepopolnega) revizijskega zahtevka v konkretnem primeru pričel teči z dnem, ko je bil slednjemu poziv k dopolnitvi le-tega nesporno in pravno-relevantno vročen po pošti (s povratnico), to je dne 02.10.2007, ta rok pa bi se iztekel dne 05.10.2007.

Ker je med strankama, kot že navedeno, nesporno tudi, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek dopolnil dne 02.10.2007, gre ugotoviti, da je bila dopolnitev vlagateljevega revizijskega zahtevka izvedena pravočasno, za zavrženje le-tega iz razloga njegove nepravočasne dopolnitve, kar je naročnik storil z izpodbijanim sklepom, pa podlaga ne obstoji.

Upoštevajoč zgornje ugotovitve je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevi pritožbi, z dne 08.10.2007, ugodila in je razveljavila odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 27.09.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa, št. 92/N/2007, z dne 04.10.2007. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 27.09.2007 odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 10.10.2007


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
Predsednik Državne revizijske komisije

zanj po pooblastilu:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, Kranj,
- Eurolesco, d.o.o., Tržaška cesta 371, Ljubljana,
- Stol, pisarniški stoli, d.o.o., Korenova cesta 5, Kamnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.