018-250/2007 ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Številka: 018-250/2007-6

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za "Elektromontažna dela na SN in NN elektroenergetskih objektih" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba HYTECO d.o.o., Inženiring in svetovanje v energetiki, industriji in ekologiji ter storitve, Ljubljanska ulica 75, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 10. 2007

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 16. 8. 2007 se ugodi in se delno razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za "Elektromontažna dela na SN in NN elektroenergetskih objektih", objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 20. 7. 2007, pod številko objave JN547/2007, in sicer:

- določba 2. stavka 1. odstavka 11. točke VIII. člena Navodil za izdelavo prijave (OBR-7), ki se glasi: "Prijavitelj predloži dokazila, da ima zadostno število lastnega strokovnega kadra za realizacijo pogodbenih obveznosti - seznam zaposlenih po strokovni usposobljenosti." in
- določba 1. alineje 2. odstavka 11. točke VIII. člena Navodil za izdelavo prijave (OBR-7), v delu, ki se glasi: "- ponudnik mora imeti minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas, katere bodo izvajale delo na terenu; delovna skupina z vodjem skupine."

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 2.500 EUR (eurov), v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil, dne 20. 7. 2007, pod št. objave JN547/2007.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16. 8. 2007, pred potekom roka za predložitev ponudb, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga delno razveljavitev razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj zatrjuje kršitev temeljnega načela enakopravnosti ponudnikov, omejevanja konkurence in transparentnosti. Vlagatelj izpodbija pogoj v 11. točki VIII. člena Navodil za izdelavo prijave- OBR-7 (v nadaljevanju: navodila), in sicer v delu, ki se nanaša na nejasno definicijo termina "strokovna usposobljenost" in zahtevo naročnika po "minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas". Vlagatelju ni poznana terminologija "strokovne usposobljenosti", ki zadeva delovni ne(pol) kvalificirani kader in predstavlja subjektivno kategorijo priznavanja strokovne usposobljenosti in sposobnosti za izvajanje javnega naročila. Naročnik tudi ne poda zahteve, kakšno dokazilo (oblika in vsebina) mora biti podano za izpolnitev pogoja glede strokovne usposobljenosti. Tako obstaja dvom o korektnosti in objektivnosti navedenega pogoja, ki je po mnenju vlagatelja subjektiven in netransparenten. Glede pogoja po "minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas" pa vlagatelj navaja, da gre za neustaven in diskriminatoren pogoj. Vlagatelj meni, da za večino delovnih zahtev in pogojev ponudnik ne potrebuje 10 zaposlenih za nedoločen čas, ampak se pogodbene obveznosti lahko izpolnijo tudi z uporabo zunanjih virov (sodelavcev), pri čemer je prednost predvsem v relativno kratkem času pridobivanja zahtevanih kadrov za izvedbo projektnih podjemov in znižanje stroškov poslovanja. Vlagatelj predlaga izločitev spornih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je zahtevek za revizijo dopolnil z vlogo z dne 1. 9. 2007 s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini 417,29 EUR in z vlogo z dne 11. 9. 2007, v kateri dodatno očita naročniku kršitev določbe 1. alineje 11. člena ZRPJN, ker naj bi naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo pristopil k odpiranju prejetih ponudb. Vlagatelj predlaga tudi kaznovanje naročnika skladno s 34. členom ZRPJN.

Naročnik je dne 14. 9. 2007 izdal sklep, št. 12-HD/JN-N-797/07, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil kot neutemeljeno. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da so postavljeni pogoji v razpisni dokumentaciji primerni, ustrezni in nediskriminatorni, naročnikove zahteve pa razumljive in jasne in v skladu z namenom samega postopka javnega naročanja. Naročnik ne more dopustiti, da bi izvajanje del na naročnikovih energetskih objektih oddal izvajalcu, ki ne izkazuje zadostne strokovne usposobljenosti svojega delovnega kadra. Naročnik pa meni, da je tudi ravnal skladno z ZRPJN, ki mu dovoljuje nadaljevanje postopka, razen sklenitve pogodbe.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 9. 2007 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi vlagatelj v zvezi s sklepom naročnika z dne 14. 9. 2007 odgovarja, da se naročnik ni z ničemer opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo glede diskriminatornega pogoja in merila, s katerimi bo objektivno ocenjeval in priznaval sposobnost in usposobljenost ponudnika. Vlagatelj dodatno navaja, da naročnik ni ravnal skladno s 1. členom ZRPJN-E, ker naj ne bi o vloženem zahtevku za revizijo obvestil vse udeležene v postopku v roku 3 dni od prejema zahtevka. Naročnik tudi naj ne bi ravnal po načelu hitrosti in učinkovitosti, ker je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo šele v 15 dneh, namesto nemudoma. Vlagatelj še navaja, da je naročnik še do nedavnega v pogojih za določitev strokovne usposobljenosti primerljivih javnih naročil navajal zahtevo zgolj po zaposlenem kadru, ni pa zahteval, da bi moral biti kader zaposlen za nedoločen čas. Vlagatelj pa je imel z naročnikom v avgustu 2007 podobni spor za primerljivo delo v zvezi z merili in dokazili strokovne usposobljenosti, pri čemer je naročnik na podlagi vloženega zahtevka za revizijo skliceval na neprimerno zahtevano obliko in vsebino identičnega dokumenta, kot ga zahteva v sedanjem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 2. 10. 2007 dopolnil zahtevek za revizijo, v kateri navaja, da naj bi naročnik po vloženem zahtevku za revizijo, ki je predmet tega postopka, na novih primerljivih razpisih določil zgolj pogoj "zaposleni delavci", s čimer po mnenju vlagatelja konkludentno priznava utemeljenost zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom z dne 25. 9. 2007 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije naročnika ugotovila, da vlagatelj ni vplačal celotne višine takse skladno z novelo ZRPJN-E v višini 2.500 eurov, zato ga je s sklepom, št. 018-250/2007-3 z dne 28. 9. 2007 pozvala k doplačilu takse. Vlagatelj je takso v preostali višini 2.082,71 eurov plačal in predložil potrdilo Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 1. 10. 2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

1.
Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je že v več svojih odločitvah (npr. v zadevah 018-160/2005, 018-270/2005, 018-002/2006, 018-073/2006) v zvezi z razširitvami zahtevkov za revizijo opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, ki so bila navedena, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahtevka za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljevega zahtevka za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc. Če se vlagatelj ne strinja z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu s 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, vendar vlagatelj pri tem ne more navajati novih dejstev in kršitev oziroma postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi in kršitvami oziroma zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in zato o njih tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Navedeno pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev (tudi v primeru dodatnih oziroma novih navedb in kršitev oziroma spremembe ali dopolnitve revizijskega predloga v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli 16. člen ZRPJN, ki ureja odločanje naročnika o zahtevku za revizijo pred odločanjem Državne revizijske komisije o njem.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija pri odločanju v predmetnem revizijskem postopku upoštevala zgolj dejstva in dokaze, katere je vlagatelj navedel v zahtevku za revizijo z dne 16.08.2007 in v dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 11.09.2007, torej do odločitve naročnika o zahtevku za revizijo v sklepu z dne 14.09.2007. Vlagatelj pa je prepozno uveljavljal nova dejstva in dokaze, in sicer v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 20.09.2007 in v dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 02.10.2007, katerih Državna revizijska komisija glede na gornjo pravilo pri svoji odločitvi ni mogla upoštevati.

2.
Državna revizijska komisija v zvezi s trditvijo vlagatelja v dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 11.09.2007, da naj bi naročnik kršil določbo 1. alineje 11. člena ZRPJN, s tem ko je pristopil k odpiranju ponudb, ugotavlja, da je navedena trditev neutemeljena.

Državna revizijska komisija vlagatelja na tem mestu opozarja na pričetek uporabe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-E (Uradni list RS, št. 53/07) z dnem 16.06.2007.

Pravno razmerje med naročnikom in vlagateljem v zvezi z uporabo 11. člena ZRPJN oziroma 1. člena ZRPJN-E (ki določa novo vsebino 11. člena) je nastalo v trenutku vložitve zahtevka za revizijo vlagatelja, v obravnavanem primeru dne 16.08.2007, torej po uveljavitvi in pričetkom uporabe novele ZRPJN-E.

Zaradi navedenega je v obravnavanem primeru potrebno uporabiti določbo 1. člena ZRPJN-E, oziroma novo določbo 11. člena ZRPJN, ki pa v 1. odstavku izrecno določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Skladno z 2. odstavkom 11. člena ZRPJN lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe.

Državna revizijska komisija glede na navedeno v zvezi z očitano kršitvijo ugotavlja, da naročnik s tem, ko je nadaljeval z izvedbo postopka oddaje obravnavanega javnega naročila in izvedel odpiranje ponudb, ni kršil določb ZRPJN.

3.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo izpodbija sporne določbe razpisne dokumentacije v 11. točki VIII. člena navodil, in sicer zaradi nejasnosti (netransparentosti) v delu, v katerem naročnik zahteva, da prijavitelj predloži dokazila, da ima zadostno število lastnega strokovnega kadra za realizacijo pogodbenih obveznosti - seznam zaposlenih po strokovni usposobljenosti", in v delu, kjer zahteva, da mora ponudnik imeti minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas, zaradi kršitve načela enakopravnosti ponudnikov in omejevanja konkurence.

Kot je razvidno iz predložene razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, je naročnik v razpisni dokumentaciji, v 11. točki VIII. člena navodil navedel naslednji zahtevani pogoj:

"11. Prijavitelj bo moral vsa elektromontažna dela opraviti sam - brez podizvajalcev, gradbena dela pa lahko izvaja s podizvajalci. Prijavitelj predloži dokazila, da ima zadostno število lastnega strokovnega kadra za realizacijo pogodbenih obveznosti - seznam zaposlenih po strokovni usposobljenosti.
Pogoji, katere še morajo izpolnjevati kadri ponudnika; delovna skupina:
â"˘ ponudnik mora imeti minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas, katere bodo izvajale delo na terenu; delovna skupina z vodjem skupine. Minimalno 2 zaposlena v delovni skupini morata imeti kvalifikacijo VK ali elektrotehnik, ostali PK ali NK.
â"˘ delovna skupina mora imeti zagotovljen lastni prevoz za zaposlene in material na delovišče naročnika."

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 128/06), in sicer po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, skladno s 36. členom ZJNVETPS. Le-ta določa, da se lahko navedeni postopek razdeli v dve fazi, pri čemer v prvi fazi naročnik na podlagi prejetih prijav ugotovi, ali gospodarski subjekti, ki so predložili prijavo za sodelovanje, izpolnjujejo pogoje, opredeljene v objavi obvestila o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji, in v drugi fazi te povabi k oddaji ponudbe.

Naročnik je v III. členu navodil navedel, da mora prijavitelj za pravilnost prijave med drugim predložiti tudi dokumentacijo iz VIII. člena navodil, v okviru katere se nahaja tudi, po mnenju vlagatelja, sporna zahteva iz 11. točke. Naročnik je nadalje, v 1. odstavku VIII. člena navodil navedel, da mora ponudba izpolnjevati zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, zato da lahko kandidat s ponudbo sodeluje na drugem delu javnega razpisa. Na podlagi pregleda prijav naročnik ugotovi, da/ali ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji. Prijave, katere ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev za udeležbo na tem javnem razpisu, bodo izločene.

ZJNVETPS načelno prepušča naročnikom, da določijo pogoje po lastni presoji, vendar pa pogoji ne smejo biti nejasni ali neupravičeno diskriminatorni. Tako načelo transparentnosti javnega naročanja (14. člen ZJNVETPS) določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Nadalje, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (13. člen ZJNVETPS) pravi, da naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence. Načelo enakopravne obravnave ponudnikov v 15. členu ZJNVETPS pa določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Ker naročnik torej z določitvijo pogojev kot izključujočih elementov dejansko omejuje možnost sodelovanja na določenem razpisu, je pomembno, da so pogoji v vsakem posameznem primeru jasno določeni, poleg tega pa ne smejo omejevati konkurence oziroma diskriminirati možnih ponudnikov zaradi okoliščin, ki v danem primeru niso objektivno opravičljive.

3.a
Vlagatelj v zvezi s sporno zahtevo naročnika najprej zatrjuje, da naj bi naročnik nejasno določil pojem "strokovne usposobljenosti", v zvezi z dokazilom - seznam zaposlenih po strokovni usposobljenosti, zaradi česar vlagatelj ne ve, kakšno dokazilo bi moral ponudnik predložiti (vsebina in oblika), da bo ustrezalo zahtevi naročnika.

Državna revizijska komisija na tem mestu pritrjuje vlagatelju, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni natančno opredelil pojma "strokovne usposobljenosti", s čimer tako ni jasno, ali mora seznam vključevati vrsto, stopnjo ali smer strokovne izobrazbe ali morebiti vrsto delovnega mesta, ipd. Zaradi navedenega ponudnik v tem delu ne more vedeti, kakšno dokazilo bo naročnik štel kot ustrezno oziroma pravilno in je tako v negotovem položaju, saj nejasno določeni pogoji onemogočajo pripravo pravilne ponudbe potencialnim ponudnikom oziroma omogočajo naročniku neobjektivno in arbitrarno ocenjevanje (pravilnosti) ponudb. Pogoji iz razpisne dokumentacije so namreč elementi, ki morajo biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot so predvideni v razpisni dokumentaciji in so izključne narave, kar pomeni, da mora naročnik ponudbo, ki pogoja ne izpolnjuje, izločiti iz nadaljnjega postopka. Zaradi opisane (pravne) narave pogojev mora torej naročnik le-te oblikovati jasno in nedvoumno oziroma na takšen način, da dopuščajo možnost oddaje pravilnih (in posledično primerljivih) ponudb ter hkrati tako, da izključujejo vsakršen dvom v njegovo objektivnost pri presoji izpolnjevanja le-teh.

Državna revizijska komisija v tem delu ugotavlja utemeljenost revizijske navedbe vlagatelja, da je sporna zahteva naročnika po predložitvi seznama zaposlenih po strokovni usposobljenosti nejasna, z določitvijo takšnega pogoja pa je naročnik ravnal v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja, skladno s katerim mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. Nenazadnje Državna revizijska komisija opozarja tudi na dejstvo, da tako formuliran pogoj dopušča možnost različnih interpretacij, kar bi utegnilo privesti do nadaljnjih sporov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v fazi pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb.

3.b
Vlagatelj v isti zahtevi naročniku očita tudi diskriminatornost pogoja oziroma zahteve naročnika, da mora imeti ponudnik minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas.

Naročnik je v tem delu razpisne dokumentacije zahteval izpolnjevanje kadrovskega pogoja, ki je pri javnih naročilih vezano predvsem na strokovne kvalifikacije (usposobljenost) ponudnikovega osebja, in sicer zlasti tistega, ki bo neposredno angažirano na izvajanju storitve, ki je predmet naročila. Zakon ne izključuje tudi morebitne pogoje, ki se nanašajo na število pri ponudniku zaposlenih delavcev, seveda ob spoštovanju temeljne zahteve po tem, da je takšen pogoj sorazmeren glede na predmet naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v obravnavanem primeru naročnik sporno zahtevo po "minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas" utemeljuje zgolj z navedbo (v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 14. 9. 2007), da "ne more dopustiti, da bi izvajanje del na naročnikovih elektroenergetskih objektih oddal izvajalcu, ki ne izkazuje zadostne strokovne usposobljenosti svojega delovnega kadra".

Takšna argumentacija naročnika po presoji Državne revizijske komisije ni prepričljiva oziroma objektivno opravičljiva za postavitev takšnega pogoja. Nepojasnjeno namreč ostaja vprašanje, v čem naj bi dejstvo, da ima ponudnik najmanj 10 zaposlenih za nedoločen čas predstavljalo zagotovilo o večji kvaliteti in zanesljivosti njegovih delavcev pri izvajanju pogodbenih storitev (še zlasti ob upoštevanju dejstva, da je naročnik predmet javnega naročila razdelil na več sklopov).

Na takšen način določen kadrovski pogoj po mnenju Državne revizijske komisije ne izpolnjuje zahteve po smiselni povezavi s predmetom javnega naročila, saj redna zaposlitev delavca za nedoločen čas ni v nobeni smiselni povezavi s predmetom javnega naročila, naročniku pa tudi ne prinaša nikakršnih zagotovil o zanesljivi in kvalitetni izvedbi storitev, ki so predmet obravnavanega javnega naročila. Takšna zahteva postavlja tiste ponudnike, ki imajo zaposlen kader za nedoločen čas v ugodnejši izhodiščni položaj od ostalih, ki imajo npr. sicer ustrezno število zaposlenega kadra, vendar za določen čas, ali pa na podlagi drugih pogodbenih razmerij, pri tem pa ne obstajajo utemeljeni razlogi, ki bi takšno razlikovanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila tudi objektivno opravičevali.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja utemeljenost zahtevka za revizijo vlagatelja tudi v tem delu.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju ugotovljenega zaključila, da je potrebno zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in razveljaviti sporna določila razpisne dokumentacije za oddajo predmetnega javnega naročila, in sicer:

- določbo 2. stavka 1. odstavka 11. točke VIII. člena Navodil za izdelavo prijave (OBR-7), ki se glasi: "Prijavitelj predloži dokazila, da ima zadostno število lastnega strokovnega kadra za realizacijo pogodbenih obveznosti - seznam zaposlenih po strokovni usposobljenosti." in
- določbo 1. alineje 2. odstavka 11. točke VIII. člena Navodil za izdelavo prijave (OBR-7), v delu, ki se glasi: "- ponudnik mora imeti minimalno 10 zaposlenih oseb za nedoločen čas, katere bodo izvajale delo na terenu; delovna skupina z vodjem skupine."

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Iz določil 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso v višini 2.500 eurov ter stroške pravnega svetovanja Centra za pravne ekspertize d.o.o. v višini 1.175 eurov z administrativnimi stroški 2% od seštevka pravnih storitev in 20% DDV od seštevka pravnih storitev.

Državna revizijska komisija na podlagi 6. odstavka 22. člena ZRPJN priznava vlagatelju stroške za takso v višini 2.500 eurov. Vlagatelju pa ne priznava stroške pravnega svetovanja Centra za pravne ekspertize d.o.o., ker vlagatelj do izdaje tega sklepa ni navedel, zakaj naj bi bili ti stroški potrebno, oziroma predložil dokazilo, da so mu stroški nastali.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 10. 10. 2007Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- HYTECO d.o.o., Inženiring in svetovanje v energetiki, industriji in ekologiji ter storitve, Ljubljanska ulica 75, Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.