018-252/2007 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-252/2007-4

SKLEP

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članov Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvana, kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za "Nabavo aparatov za diagnostični laboratorij" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj LABENA d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. - o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.10.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 01.10.2007 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka in zavrnitvi zahteve vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka, vsebovana v sklepu št. 504-3/2007 z dne 26.09.2007.

2. Naročnik mora o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.09.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

3. Vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov sestave pritožbe se delno ugodi. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 495,72 EUR (eurov), v roku 15 dni od dneva prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 57/07 dne 29.06.2007, pod št. objave Ob-19036/07 objavil oddajo javnega naročila postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za "Nabavo aparatov za diagnostični laboratorij".

Naročnik je dne 31.08.2007 sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, na podlagi katere je oddal naročilo po posameznih sklopih najugodnejšim ponudnikom.
Vlagatelj je z vlogo z dne 11.09.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga delno razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila v 4. sklopu in povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je dne 26.09.2007 izdal sklep, št. 504-3/2007, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov vlagatelja pa kot neutemeljeno zavrnil. Naročnik utemeljuje svojo odločitev z dejstvom, da vlagatelj ni ustrezno dopolnil zahtevka za revizijo po pozivu naročnika. Naročnik je vlagatelja dne 14.09.2007 skladno s 4. odstavkom 12. člena ZRPJN pozval, da zahtevek za revizijo dopolni z dokazilom o plačilu takse, ki znaša skladno s 1. odstavkom 4. člena ZRPJN-E v višini 2.500 EUR. Vlagatelj je pravočasno z dopisom z dne 17.09.2007 naročniku posredoval dve potrdili o vplačilu takse, iz katerih izhaja, da je bila taksa v višini 417,29 EUR plačana pravočasno, medtem ko je bil preostanek takse v višini 2.082,71 EUR vplačan šele 17.09.2007, po vložitvi zahtevka za revizijo in zato po mnenju naročnika prepozno, saj 22. člen ZRPJN določa, da mora vlagatelj takso v predpisani višini plačati ob sami vložitvi zahtevka za revizijo. Ne glede na dejstvo, da je naročnik v odločitvi o oddaji naročila z dne 31.08.2007 vnesel v pravnem pouku določilo, da je vlagatelj dolžan plačati takso v višini 417,29 EUR, navedeno ne vpliva na dejstvo, da bi vlagatelj moral sam poznati veljavne predpise in zato sam nosi posledice, če se ravna po napačnem pravnem pouku. Naročnik se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-220/2007-5 z dne 20.08.2007.

Vlagatelj je z vlogo z dne 01.10.2007 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo zoper sklep naročnika z dne 26.09.2007 in predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj ne nasprotuje ugotovljenimi dejstvi naročnika glede datuma in višine plačila takse ter napačnega pravnega pouka v odločitvi o oddaji naročila, ne strinja pa se s stališčem naročnika, da vlagatelj sam nosi posledice ravnanja po napačnem pravnem pouku, pri čemer se sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije, št. 018-222/2007. Vlagatelj meni, da je bil ob vložitvi zahtevka za revizijo prava neuka stranka, zaradi česar mu ravnanje po napačnem pravnem pouku ne more povzročiti negativnih pravnih posledic. Z izpodbijanim sklepom naročnika je bila vlagatelju kršena pravica do pravnega sredstva skladno s 25. členom Ustave RS. Vlagatelj se sklicuje še na več odločitev Ustavnega sodišča RS, v katerih se je le-to izreklo, da napačen pravni pouk v odločbi za stranko ne more imeti nobenih škodljivih posledic. Vlagatelj v nadaljevanju izpodbija naročnikovo stališče, da bi moral celotno takso vplačati že ob vložitvi zahtevka za revizijo, saj ZRPJN ne prepoveduje, da vlagatelj ne bi smel takse plačati po pozivu s strani naročnika. Tudi Zakon o pravdnem postopku je jasen glede plačila takse, in je potrebno v primeru, da taksa ni bila plačana, z vlogo ravnati kot z nepopolno vlogo. Kolikor dokazilo ni priloženo, oziroma če taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je bila vloga umaknjena. Iz navedenega tako nedvomno izhaja, da je kasnejše plačilo takse dovoljeno in če je to opravljeno v zakonskem roku, potem bi moral naročnik tako vlogo obravnavati kot popolno.

Naročnik je z dopisom z dne 04.10.2007 odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem postopku je med naročnikom in vlagateljem sporno pravno vprašanje, ali bi vlagatelj moral celotno takso plačati že ob sami vložitvi zahtevka za revizijo. Namreč, naročnik je oprl izpodbijani sklep za zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 26.09.2007 na dejstvo, da bi moral vlagatelj takso v višini 2.500 EUR v celoti vplačati že ob vložitvi zahtevka za revizijo, naknadno po pozivu naročnika pa bi lahko predložil zgolj dokazilo (potrdilo) o vplačilu takse.

Iz določil 1. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 2500 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 5000 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje in gre za naročila, ki jih je treba objaviti na portalu javnih naročil. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih naročniku ni treba objaviti na portalu javnih naročil, je taksa 700 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 1400 eurov, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje.

Iz določbe 3. odstavka 12. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona. Iz določil 4. odstavka 12. člena ZRPJN pa med drugim izhaja, da naročnik v primeru, če ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.

V konkretnem primeru je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, kot že navedeno, vložil z vlogo, datirano dne 11.09.2007, oddano na pošti dne 13.09.2007 in katero je naročnik prejel dne 14.09.2007. Vlagatelj potrdila o plačilu takse za revizijski postopek zahtevku za revizijo ni priložil. Na poziv naročnika vlagatelju, št. JR-18/200 z dne 14.09.2007, katerega je vlagatelj prejel dne 17.09.2007, s katerim je slednji vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka z "dokazilom o plačilu takse v višini 2.500 EUR", je vlagatelj naročniku z dopisom, datiranem dne 17.09.2007 in oddanem na pošti dne 18.09.2007 (t.j. v 3-dnevnem roku, ki ga je postavil naročnik) predložil potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek, in sicer za znesek v višini 417,29 EUR z dne 12.09.2007 in za znesek v višini 2.082,71 EUR z dne 17.09.2007.

Državna revizijska komisija upoštevajoč navedeno ugotavlja, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, ki je bil vložitvi nepopoln; ker ni vseboval potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, katere vlagatelj ob vložitvi revizijskega zahtevka tudi še ni v celoti vplačal, na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. V nasprotju z drugačnim mnenjem naročnika gre namreč izpostaviti, da zgoraj povzetih določil ZRPJN, ki se nanašajo na plačilo takse za revizijski postopek, ni utemeljeno interpretirati na način, skladno s katerim revizijskega zahtevka, ob vložitvi katerega taksa ne bi bila vplačana delno ali v celoti, ne bi bilo mogoče ustrezno dopolniti z naknadnim (pravočasnim) do/plačilom le-te in dostavo potrdila o tem dejanju (na podlagi poziva k dopolnitvi revizijskega zahtevka). V argument takšnemu stališču gre pojasniti, da zgolj jezikovna razlaga teh določil, ki jo sledeč njegovim argumentom predlaga naročnik, ni primerna; uporaba le-te namreč napačno in neskladno z namenom obravnavanih določil ZRPJN privede npr. do zaključka, da ta predpis od vlagateljev sploh ne zahteva predložitve potrdila o plačilu takse za revizijski postopek, temveč, skladno s 3. odstavkom 12. člena ZRPJN, zgolj navedbo takšnega potrdila, ravno tako pa zgolj uporaba te razlage pušča odprto vprašanje, kaj gre šteti kot zakonsko zahtevano vplačilo takse ob vložitvi zahtevka (1. odstavek 22. člena ZRPJN)- tudi taksa, plačana neposredno pred vložitvijo revizijskega zahtevka (ne glede na časovno oddaljenost tega dogodka), namreč ni plačana, kot bi sledeč jezikovni razlagi to zahteval ZRPJN, ob vložitvi le-tega. Upoštevajoč navedeno je potrebno pri razlagi 1. odstavka 22. člena ZRPJN upoštevati tudi namen tega določila, ki pa ga gre razbrati iz z le-tem povezanim določilom 4. odstavka 12. člena ZRPJN. Skladno s slednjim je namreč dopustno revizijski zahtevek, ki mu manjka katera od obveznih sestavin, dopolniti, in sicer v roku treh dni od prejema poziva k dopolnitvi. Navedena možnost dopolnjevanja revizijskega zahtevka se po prepričanju Državne revizijske komisije ne nanaša zgolj na možnost naknadne (pravočasne, po pozivu) dostave potrdila o vplačilu takse za revizijski postopek, temveč tudi na možnost naknadnega (pravočasnega, po pozivu) vplačila takse. Ob zapisanem gre pripomniti, da je takšno stališče skladno tudi z določili Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja; slednji predpis namreč izrecno dopušča, da se takse za razne vloge, ki bi sicer morala biti plačane že ob njihovi vložitvi, lahko plačajo tudi naknadno, po pozivu k njihovi dopolnitvi in v postavljenem roku. Tako določba 2. odstavka 105.a člena ZPP določa, da, če vlogi ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse oziroma če uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni plačana, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako vlogo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo, oziroma če uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je vloga umaknjena. Tudi upoštevajoč navedeno gre ugotoviti, da bi drugačna razlaga zgoraj obravnavanih določil ZRPJN in onemogočitev dopolnjevanja revizijskih zahtevkov z naknadnim (pravočasnim, po pozivu) (do)plačilom takse za revizijski postopek pomenila unikum, ki bi imel za posledico nedopustno omejevanje pravice ponudnikov do pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Upoštevajoč zgoraj navedeno stališče Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljevega revizijskega zahtevka iz razloga domnevnega nepravočasnega plačila (celotne) takse za revizijski postopek naročnik ni bil upravičen zavreči; vlagatelj je namreč svoj revizijski zahtevek, ki je bil vložitvi glede plačila takse za revizijski zahtevek nepopoln, na naročnikov poziv ustrezno in pravočasno dopolnil. S tem povezane pritožbene navedbe vlagatelja so utemeljene.

Državna revizijska komisije je zato, na podlagi 3. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevi pritožbi, z dne 01.10.2007, ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka in posledično o zavrnitvi zahteve vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka, vsebovana v sklepu št. 504-3/2007 z dne 26.09.2007. Ob tem je odločila tudi, da mora naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 11.09.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopku pritožbe priglasil stroške za sestavo pritožbe v višini 3750 točk po Odv. tarifi in 20% DDV.

Skladno z določili 1. odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Ker je Državna revizijska komisija odločala o vlagateljevi pritožbi in slednji tudi ugodila, je na podlagi 6. odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju glede na višino spornega predmeta (v 4. sklopu) priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 900 odvetniških točk, kar ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta 1086/2006 v višini 0,459 EUR znaša 413,10 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 495,72 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov v preostali višini, zato je višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 08.10.2007


Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. - o.p., Tavčarjeva 6, Ljubljana
- MEDITRADE d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana