018-232/2007 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-232/2007-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za nakup mobilne operacijske mize in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.09.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 EUR kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.06.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je istega dne z dopisom, št. 15/2007 VH, tri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Naročnik je prejel dve ponudbi. Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. 15/2007 VH, z dne 27.07.2007, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju Mollier d.o.o., Opekarniška 3, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je navedel, da je izbrani ponudnik ponudil najnižjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je dne 30.07.2007 zaprosil naročnika za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Vlagatelju je bil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočen dne 01.08.2007, o čemer je sestavljen zapisnik.

Vlagatelj je dne 03.08.2007 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika ni tehnično pravilna. Vlagatelj navaja, da je naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe zahteval "nosilnost mize najmanj 225 kg", iz ponudbe izbranega ponudnika pa izhaja, da znaša nosilnost mize s pripadajočo dodatno opremo (le) do 135 kg ("up to 135 kg"). Vlagatelj navaja, da je na 42. strani poglavja 10.4 ponudbe izbranega ponudnika navedeno:

Loading capacity
Condition for Operating table top loads up to 135 kg

- Operating tabletop is equipped, at most with the upper back section and leg section short one peace food end with leg section (s)*
- Normal orientation of patient on the table top, the patienĚ" s head lies at the head and
- Any table top displacement allowed (longitudinal displacement)

(s)* pod to opombo so navedene plošče, katere so izvzete. "Exept leg secton â??."
Ponujene nožne plošče 1227272 ni med njimi zato je opomba brezpredmetna.

Iz navedenega, zatrjuje vlagatelj, je razvidno da znaša nosilnost s katerokoli OP ploščo oziroma sklopom plošč (tabletop) 135 kg, kar ne ustreza zahtevanim tehničnim karakteristikam. Vlagatelj še opozarja, da vsi ostali primeri, ki so navedeni v Navodilih za uporabo in v katerih je nosilnost mize večja, lahko veljajo le v primerih ponudbe OP plošč in dodatne opreme, katere izbrani ponudnik ni ponudil (kar je razvidno iz kataloških številk).
Vlagatelj predlaga, da se naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi ter da se izbere vlagatelja kot edinega ponudnika, ki je oddal pravilno ponudbo.
Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo (v višini vplačane revizijske takse - 700 eurov).

Naročnik je dne 09.08.2007 sprejel sklep št. 15/2007 VH, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bilo v Povabilu k oddaji ponudb (med drugim) zapisano: "Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti (podčrtatiâ??)."

Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe, h kateri je bil pozvan, na strani 22/23 originalnega prospekta označil izpolnjevanje sporne tehnične karakteristike, in sicer: "Maximum patient weight 360 kg".

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 16.08.2007 obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 20.08.2007 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v cilju ugotovitve pravilnega dejanskega stanja v predmetni zadevi skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN in s 14. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/2005) dne 05.09.2005 za strokovno mnenje zaprosila Bojana Vračka univ.dipl.inž.el.(v nadaljevanju: strokovnjak). Državna revizijska komisija je strokovnjaka imenovala s sklepom št. 018-232/2007-4, z dne 27.08.2007. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija od vlagatelja zahtevala, da v roku 3 dni od prejema sklepa založi predujem za izvedbo dokaza, in sicer v višini 600 eurov.
Vlagatelj je znesek nakazal dne 28.08.2007 in dne 29.08.2007 predložil potrdilo.
Vlagatelj je istega dne Državni revizijski komisiji posredoval dopis, v katerem je predlagal, naj se v izogib kakršnemu koli dvomu v tehnično ustreznost vseh ponujenih artiklov pozove oba sodelujoča ponudnika k predstavitvi ponujenih artiklov. Vlagatelj meni, da oprema, ki jo jo ponudil izbrani ponudnik s karakteristikami, ki so navedene v njegovi ponudbi ne obstaja in je ni na tržišču. Ob demonstraciji konkurenčne opreme, še zatrjuje vlagatelj, bo nedvomno dokazana tehnična neustreznost izbranega produkta ter neskladnost ponujene opreme s podatki iz predložene ponudbene dokumentacije.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje prejela dne 20.09.2007 in ga istega dne posredovala naročniku in vlagatelju (kot izhaja iz dokazil o vročitvi, sta naročnik in vlagatelj strokovno mnenje prejela dne 21.09.2007). Na prejeto strokovno mnenje naročnik in vlagatelj Državni revizijski komisiji nista posredovala pripomb.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj po tem, ko je naročnik že odstopil zahtevek za revizijo skupaj s celotno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji (drugi odstavek 17. člena ZRPJN), Državni revizijski komisiji posredoval dopis, z dne 28.08.2007. Vlagatelj v predmetni vlogi navaja nove kršitve, dejstva in dokaze, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni navajal (v revizijskem zahtevku je vlagatelj kot sporno navedel le ugotovitev, da izbrana miza ne izpolnjuje zahteve po nosilnosti vsaj 225 kg). Vlagatelj v vlogi, z dne 28.08.2007, namreč navaja, da oprema, ki jo je ponudil izbrani ponudnik ne obstaja in je ni na tržišču ter v ta namen predlaga demonstracijo ponujenih artiklov. V zvezi s tem ga je potrebno opozoriti, da je Državna revizijska komisija že v več svoji odločitvah zapisala, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva, kršitve in dokazi, ki so bila navedeni oziroma predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem (ali v kasnejših vlogah) ne more navajati novih dejstev in kršitev, predlagati novih dokazov ali pa postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi, dokazi, kršitvami in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati ali se izjaviti. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi zaobšli določbo 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem. Iz navedenih razlogov Državna revizijska komisija novih kršitev, dejstev in (predlaganih) dokazov, ki jih vlagatelj navaja v svoji vlogi, z dne 28.08.2007, ni meritorno presojala oziroma jih pri odločanju v predmetnem revizijskem postopku ni upoštevala.

Kot že zapisano v obrazložitvi tega sklepa je med strankama spor v tem, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna oziroma v skladu z zahtevo, ki se nanaša na nosilnost mize ("najmanj 225 kg"). Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika zahtevanega pogoja ne izpolnjuje.

Vlagateljev očitek je potrebno presojati v smislu prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v 16. točki 2. člena ZJN-2 definirana kot tista ponudba, "ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna". Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 17. točko "tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila", neprimerna ponudba pa je v skladu s 20. točko 2. člena ZJN-2 "tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila ...". V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik nepopolno ponudbo izločiti, vendar šele potem, ko je ravnal po pravilih, ki izhajajo iz 78. člena ZJN-2. Slednja urejajo postopek dopustnih dopolnitev ponudb, pri čemer pa izrecno prepovedujejo spreminjanje ponudbene cen in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Če torej naročnik ob pregledu ponudbene vsebine ugotovi, da je določena pomanjkljivost takšne narave, da bi njena odprava povzročila spremembo v ponudbi navedene cene, tehničnih specifikacij in/ali tistih bistvenih elementov ponudbe, ki vplivajo na njeno uvrstitev v okviru meril, takšne ponudbe ni mogoče dopolniti.

Državna revizijska komisija se je pri presoji vlagateljevega očitka oprla na pridobljeno strokovno mnenje. Državna revizijska komisija v celoti sprejema vse ugotovitve strokovnjaka. Mnenje strokovnjaka je namreč rezultat strokovne preučitve obstoječe razpisne in ponudbene dokumentacije ter pridobljenih proizvajalčevih certifikatov in rezultat strokovnega znanja s področja predmetnega javnega naročila ter daje jasne odgovore o tem, ali je ponudba izbranega v ponudnika v spornem segmentu primerna in (posledično) popolna v smislu zgoraj predstavljenih določil ZJN-2 oziroma pripravljena v skladu z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Strokovnjak je po naročilu Državne revizijske komisije opravil natančni pregled razpisne in ponudbene dokumentacije oziroma opravil predvsem primerjavo ponudbene dokumentacije s sporno zahtevo iz razpisne dokumentacije ter odgovoril na obe zastavljeni vprašanji.

Iz Navodil za uporabo (User manual Mars 2 Operating Table - točka 10 - Loading Capacity), ki jih je v ponudbo priložil izbrani ponudnik, izhajajo štiri različne nosilnosti mize (in sicer od 225 kg do 360 kg, od 160 kg do 225 kg, od 135 kg do 160 kg in do 135 kg) ter znotraj vsake izmed njih še po dve do štiri variante. Iz razloga, ker vlagatelj zatrjuje, da spada miza izbranega ponudnika v različico, v kateri znaša nosilnost mize s pripadajočo dodatno opremo (le) do 135 kg (točka 10.4 - Conditions for Operating Tabletop Loads up to 135 kg), je Državna revizijska komisija postavila strokovnjaku vprašanje o tem, ali je vlagateljeva ugotovitev pravilna oziroma ali izbrana operacijska miza izpolnjuje tehnično zahtevo po nosilnosti najmanj 225 kg. Ker pa je naročnik vlagateljev očitek zavrnil (zgolj) z ugotovitvijo, da iz prospekta (Trumpf / operating tables / Mars), ki mu ga je izbrani ponudnik posredoval tekom pojasnjevanja svoje ponudbe, izhaja, da ponujena miza (Mars 2.01 - art. št. 1380094) izpolnjuje sporno tehnično karakteristiko (Maximum patient weight 360 kg), je Državna revizijska komisija postavila strokovnjaku tudi vprašanje o tem, na katere/kakšne (oz. kako opremljene) mize se nanaša proizvajalčevo zagotovilo, da miza Mars 2.01 "dovoljuje" pacientovo težo v višini do 360 kg.

Iz prejetega mnenja jasno izhaja, da se naročnikova zahteva po nosilnosti vsaj 225 kg nanaša le na (samo) operacijsko mizo (torej na operacijsko mizo brez zahtevane dodatne opreme) in da ponujena/izbrana mobilna operacijska miza Mars 2.01 (kat. št. 1380094) izpolnjuje zahtevano nosilnost. še več. Čeprav je strokovnjak ugotovil, da se sporna karakteristika nanaša zgolj na operacijsko mizo (in ne tudi na zahtevano dodatno opremo) in da jo izbrana operacijska miza izpolnjuje pa je v nadaljevanju zapisal, da zahtevano nosilnost izpolnjuje tudi ponujena dodatna oprema (to je zgornja hrbtna plošča - kat. št. 4549101, zglavna plošča - kat. št. 4549600 in nožna plošča dvodelna - kat. št. 1227272).

Iz strokovnega mnenja namreč izhajajo naslednje ugotovitve:
"Izbrana operacijska miza Mars 2.01 z dodatno opremo izpolnjuje tehnično zahtevo po nosilnosti najmanj 225 kg, vlagateljeva ugotovitev, da ima ponujena miza nosilnost do 135 kg ni pravilna.
Utemeljitev: po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljam, da se zahteva naročnika po nosilnosti mize nanaša na operacijsko mizo, ne pa na dodatke. Iz priložene dokumentacije (tehnične karakteristike) je razvidno, da operacijska miza Mars 2.01 izpolnjuje pogoj nosilnosti mize najmanj 225 kg. Navedba "operacijska miza z dodatno opremo" ni bila navedena v tahtevanih karakteristikah. Kljub temu, da bi že iz navedenega lahko zaključili, da ponujena operacijska miza izpolnjuje razpisne pogoje, sem izbranega ponudnika pozval, da nam posreduje od proizvajalca potrjen certifikat ali izjavo o preizkusu nosilnosti ponujene konfiguracije: operacijska miza Mars 2.01 (kat. št. 1380094), zgornja hrbtna plošča (kat. št. 4549101), zglavna plošča (kat. št. 4549600) in nožna plošča dvodelna (kat. št. 1227272). Proizvajalec z izjavo zagotavlja, da je nosilnost (oziroma maksimalna teža pacienta) ponujene konfiguracije 360 kg. Iz navedenega zaključujem, da ponujena operacijska miza Mars 2.01 izpolnjuje pogoj po nosilnosti več kot 225 kg, prav tako pa ta pogoj izpolnjuje ponujena konfiguracija - OP miza z zglavnikom, hrbtnim delom in deljivim nosilcem za noge.
Zagotovilo o tem, da operacijske mize Mars 2.01 dovoljujejo pacientovo težo do 369 kg se nanaša na operacijsko mizo Mars 2.01 (kat. št. 1380094, prikazana je v dokumentaciji). Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja posebej operacijsko mizo in posebej dodatke (plošča za glavo, plošča za hrbet, sedežna plošča, IR upravljalnik, pritrdilne sponke, infuzijsko stojalo, vedro ...). V originalmem prospektu je navedeno, da je OP miza Mars 2.01 (kat. št. 1380094) primerna za paciente s telesno težo do 360 kg. Iz navodil za uporabo (stran 36) in iz proizvajalčevega certifikata pa je razvidno, da dovoljuje težo pacienta do 360 kg tudi ponujena konfiguracija".

Ob vsem zgoraj navedenem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da izbrana mobilna operacijska miza izpolnjuje zahtevo po nosilnosti vsaj 225 kg (oziroma ugotoviti, da zahtevano nosilnost, poleg same operacijske mize, omogoča tudi ponujena dodatna oprema) ter da vlagateljeva trditev o tem, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika iz obravnavanega razloga nepopolna, ni utemeljena.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 28.09.2007Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
- Medicoengineering d.o.o., Prevale 1, Trzin
- Mollier d.o.o., Opekarniška 3, Celje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana