018-224/2007 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-224/2007-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup avtomatskega analizatorja za testiranje krvi z reagenti", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Mikro+Polo d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska 42. Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.9.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 17.07.2007 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 5.7.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.388,01 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup avtomatskega analizatorja za testiranje krvi z reagenti. Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 132, z dne 15.12.2006, pod št. objave Ob-35122/06 in v Uradnem listu EU, št. S15, z dne 23.1.2007, pod št. obvestila 17053-2007-SL. Popravki obvestila so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 7, z dne 26.1.2007, pod št. objave Ob-1779/07, v Uradnem listu RS, št. 11, z dne 9.2.2007, pod št. objave Ob-29107, ter v Uradnem listu EU, št. S22, z dne 1.2.2007, pod št. obvestila 25209-2007-SL.

Naročnik je dne 5.7.2007 izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", iz katerega izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal ponudniku Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je v istem dokumentu še zapisal, da ponudba vlagatelja ni primerna, ker ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika glede zmogljivosti aparata 200 testov/uro z obrazložitvijo, da ponujeni aparat ne omogoča rezultatov testov v 1 uri.

Vlagatelj je dne 17.7.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik neutemeljeno izločil njegovo ponudbo. Po vlagateljevem mnenju je naročnik kršil 4. odstavek 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2), saj je v postopku vrednotenja ponudb odstopil od razpisnih pogojev oz. meril, predhodno navedenih v razpisni dokumentaciji v delu, ki opredeljuje tehnično in funkcionalno zmogljivost predmeta razpisa, in slednjih ni uporabil na način, kot so bile zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji kot pogoj navedel zmogljivost aparata "do 200 testov/h", iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila pa izhaja, da naročnik v postopku vrednotenja ponudb le-tega pogoja ni uporabil na v razpisni dokumentaciji opisan način. V obrazložitvi odločitve o oddaji naročila je naročnik zapisal, da ponudba vlagatelja ni primerna, saj ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika (točka 1. specifikacije zahtev naročnika), kjer se zahteva zmogljivost aparata 200 testov/h, s tem pa je naročnik drugače opredelil razpisni pogoj glede zmogljivosti aparata. Vlagatelj zato v celoti izpodbija odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe kot neprimerne in navaja, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo izločil in izbral cenovno dražjega ponudnika, ravnal negospodarno, s svojim ravnanjem pa je kršil temeljna načela javnega naročanja. V skladu z navedenim vlagatelj predlaga, da se predmetno javno naročilo odda njemu. Vlagatelj je priglasil tudi stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 30.7.2007 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da sklicevanje vlagatelja na možno dvojno interpretacijo vsebine tehnične zahteve "do 200 testov/h" ni utemeljeno. Kot pravi naročnik, njegova tehnična zahteva glede zmogljivosti aparata ne pomeni, da je dopustil, da ponudniki predložijo ponudbe za aparature, ki bi v eni uri opravile le eno preiskavo in posledično izdelale le en test oz. rezultat, vendar tudi ob takem razumevanju vlagatelj s ponujeno opremo ne bi izpolnil naročnikove zahteve po izdelavi rezultata v eni uri, saj njegova aparatura da rezultat šele po petih urah. Po mnenju naročnika zahteva do 200 vzorcev na uro pomeni tudi 200 rezultatov na uro in je vsakršna drugačna razlaga v stroki nesprejemljiva.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo je slednji naročnik dne 8.8.2007 odstopil dokumentacijo, ki jo je po pozivih Državne revizijske komisije z dne 9.8.2007, 16.8.2007 in 28.8.2007 tudi dopolnil.

Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN dne 31.8.2007 vlagatelja pozvala k posredovanju dodatnih pojasnil v zvezi s podatki iz njegove ponudbe, predložene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dodatna pojasnila posredoval dne 10.09.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen.

Ker je naročnik predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS št. 132, z dne 15.12.2007, je ob upoštevanju določbe 112. člena ZJN-2, ki določa, da se v postopku oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona, izvedejo po dosedanjih predpisih, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku potrebno še naprej uporabljati določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik je z navedeno pravno podlago ponudnike tudi seznanil v razpisni dokumentaciji, kjer je v 1. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel, da bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z 18. členom ZJN-1.

V tem revizijskem postopku je med strankama spor o vprašanju, ali je naročnik v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb svojo zahtevo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na zmogljivost ponujenega aparata, spremenil oz. jo uporabil na drugačen način, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Načelo transparentnosti postopka (6. člen ZJN-1) in enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1) v postopku oddaje javnega naročila zagotavljata, da so pravila v konkretnih postopkih oddaje javnih naročil za vse zainteresirane ponudnike vnaprej in enako določena, s tem pa je zagotovljeno tudi enakopravno obravnavanje ponudnikov. S pravili postopka oddaje javnega naročila, s katerimi se ponudniki seznanijo pravočasno (npr. pred oddajo ponudbe), se želi preprečiti naročnikovo subjektivno oz. arbitrarno ravnanje v kasnejših fazah postopka, tj. v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb. Tako določbe ZJN-1 naročniku nalagajo, da mora svoje zahteve, vezane na blago, storitev ali gradnjo, ki je predmet postopka oddaje javnega naročila, opredeliti že v objavi oziroma najkasneje v razpisni dokumentaciji, in to na način, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo (23. člen ZJN-1). Tudi tehnične specifikacije so obvezni del razpisne dokumentacije (31. člen ZJN-1). Na podlagi 25. člena ZJN-1 naročnik na zahtevo ponudnika ali na svojo iniciativo razpisno dokumentacijo lahko spremeni ali dopolni (razen meril, arg. 3. odstavka 50. člena ZJN-1), vendar le do roka, določenega za predložitev ponudb. Po poteku roka za oddajo ponudb pa naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije, po opravljenem pregledu ponudb pa mora zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Pravilnost ponudbe opredeljuje ZJN-1 v 13. točki 3. člena kot: "â?? tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.", Pravilnik o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št 33/04) pa v 3. členu določa, da je ponudba neprimerna, če njena vsebina ni povezana s predmetom javnega naročila in zato v celoti ne odgovarja zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji, ki so vezane na predmet javnega naročila.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v razpisni dokumentaciji, v 10. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel, da bo kot nepravilno zavrnil tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, ki jih je opredelil v specifikaciji zahtev naročnika. Naročnik je v razdelku D) Specifikacija zahtev naročnika, pod točko 1. Uporabnost - namen, glede zmogljivosti aparata (avtomatski analizator za testiranje krvi) zahteval: "Zmogljivost aparata: do 200 testov/h".

V Obvestilu o oddaji javnega naročila, ki ga je naročnik izdal dne 5.7.2007, pa je naročnik v obrazložitvi svoje odločitve zapisal, da ponudba vlagatelja ni primerna, saj ne ustreza "â??tehničnim zahtevam naročnika v točki 1. specifikacij zahtev naročnika, kjer se zahteva zmogljivost aparata 200 testov/uro."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zmogljivost aparata uvrstil med tehnične specifikacije in ne med merila, kot to v zahtevku za revizijo napačno interpretira vlagatelj. Vendar navedeno na obveznost naročnika, da mora pri pregledu ponudb presojo pravilnosti (primernosti) ponudbe vezati na zahteve razpisne dokumentacije, ne vpliva. Naročnik je s tem, ko je v Obvestilu o oddaji javnega naročila zapisal, da mora biti zmogljivost aparata "200 testov/uro", spremenil zahtevo iz razpisne dokumentacije "do 200 testov/uro". Tako je nedopustno omejil zmogljivost aparata zgolj na 200 testov na uro, čeprav je razpisna dokumentacija dopuščala razpon zmogljivosti aparata. S tem, ko je šele v fazi pregledovanja ponudb spremenil razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na zmogljivost aparata, je ravnal v nasprotju s 25. členom ZJN-2, saj naročnik po poteku roka za oddajo ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Upoštevajoč zgornje argumente je Državna revizijska komisija, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 17.07.2007 ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Obvestilo o oddaji javnega naročila", z dne 5.7.2007.

V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko da Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Z razveljavitvijo Obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 5.7.2006, se postopek pri naročniku vrne v fazo ponovnega pregleda prispelih ponudb in njihovega vrednotenja (oziroma ocenjevanja). Naročnik bo moral ponovno pregledati prispele ponudbe, oceniti, ali so pravilne, sprejemljive in primerne, pri tem pa bo moral naročnik upoštevati zahteve razpisne dokumentacije na način, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 7.370,00 â??. Te je specificiral, kot sledi:
- v višini 5.000,00 â?? za plačilo takse za revizijo,
- v protivrednosti 2500 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03; v nadaljevanju: OT), povečano za 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo,
- v protivrednosti 150 točk po OT, povečano za 20% DDV, za konferenco s stranko,
- v protivrednosti 2000 točk po OT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- v protivrednosti 20 točk po OT, povečano za 20% DDV, za administrativne stroške,
Vlagatelj zahteva povrnitev priglašenih stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi "â??v roku 8 dni, šteto od dneva sprejema odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti pa do plačila".

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so:
- 5.000,00 â?? za plačilo takse za revizijo,
- strošek za sestavo zahtevka za revizijo v protivrednosti 2500 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar znaša 1.377,00 â??,
- materialne stroške v protivrednosti 20 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar znaša 11,01 â??.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov za konferenco s stranko, saj so le-ti zajeti v stroških priprave zahtevka za revizijo. Prav tako Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava stroškov za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj v trenutku njihove priglasitve ti še niso nastali.
Državna revizijska komisija vlagatelju tudi ni sledila pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške "â??v roku 8 dni, šteto od dneva sprejema odločitve naročnika o zahtevku za revizijo â??", saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 6.388,01 â?? v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 21.9.2007

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon., član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska 42. Maribor
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana