018-242/2007 Občina Kanal ob Soči

Številka: 018-242/2007-8

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. in 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4 in 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku revizije postopka oddaje naročila Prevozi šolskih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, ki ga zastopa odvetnik Emil Mozetič, Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal (v nadaljevanju: naročnik), in na podlagi predloga vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila, 17.09.2007

ODLOČILA

1. Predlogu vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila, se ne ugodi.

2. Odločitev o stroških zaradi vložitve predloga vlagatelja, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila, se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 39/2007 z dne 04.05.2007, št. objave Ob-12874/07 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2007/S 82-100630, z dne 27.04.2007.

Naročnik je dne 10.07.2007 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda:
- v sklopu 1: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica (v nadaljevanju; izbrani ponudnik);
- v sklopu 2: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica;
- v sklopu 3: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica;
- v sklopu 4: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica;
- v sklopu 5: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica.

Na opozorilo izbranega ponudnika je naročnik ugotovil računsko napako pri ocenjevanju ponudb za sklop 2, zato je dne 24.07.2007 sprejel sklep o popravku pomote, s katerim je tudi sklop 2 oddal izbranemu ponudniku.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 3. je izbrani ponudnik dne 27.07.2007 vložil revizijski zahtevek, v katerem predlaga, da se naročnikova odločitev v tem delu razveljavi, da se ponudba vlagatelja izloči ter da se njega izbere kot najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je s sklepom št. 600-02/07-20 z dne 06.08.2007, predmetni zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil.

Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 23.08.2007 skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 23.08.2007 sprejel sklep št. 600-02/07-21, s katerim je razveljavil sklep št. 600-02/07-20 z dne 06.08.2007. Z istim sklepom je naročnik odločil, da se zahtevek izbranega ponudnika z dne 27.07.2007 kot utemeljen sprejme, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop 3., ter da se ponudbo vlagatelja kot nepopolno izloči in se izbranega ponudnika izbere kot najugodnejšega.

Naročnik je dne 29.08.2007 Državni revizijski komisiji odstopil vso dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 05.09.2007 prejela vlogo izbranega ponudnika v kateri ta navaja, da ne zahteva več nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj je naročnik s sklepom št. 600-02/07-21 z dne 23.08.2007 v celoti ugodil njegovemu zahtevku. Državna revizijska komisija je na podlagi navedene vloge dne 06.09.2007 sprejela sklep, da se postopek revizije, začet na podlagi zahtevka izbranega ponudnika z dne 27.07.2007, ustavi.

Vlagatelj je z vlogo z dne 04.09.2007 Državni revizijski komisiji predlagal, da sprejme sklep, da se zadržijo vse aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za sklop 3. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo stroškov v zvezi s predmetnim predlogom. Vlagatelj navaja, da je dne 04.09.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, svoj predlog pa utemeljuje z navedbo, da je naročnik za preostale sklope že sklenil pogodbe, zato želi s tem predlogom preprečiti, da bi naročnik sklenil pogodbo tudi za sklop 3.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-242/2007-4, z dne 07.09.2007 vlagatelja pozvala, naj izkaže, da je skladno s šestim odstavkom 11. člena ZRPJN vlogo posredoval tudi naročniku.

Vlagatelj je z dopisom z dne 11.09.2007 Državno revizijsko komisijo obvestil, da je vlogo posredoval naročniku dne 11.09.2007 (predloženo potrdilo o oddaji faksa).

Dne 12.09.2007 je Državna revizijska komisija prejela mnenje naročnika v skladu z šestim odstavkom 11. člena, s katerim predlaga, da se vlagateljev predlog za zadržanje aktivnosti zavrne. Naročnik navaja, da je v skladu Zakonom o osnovni šoli (Uradni list, št. 81/2006) in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list, št. 16/2007), dolžan zagotoviti prevoz in sredstva za prevoze učencev osnovne šole in ob tem opozarja, da se oddaja predmetnega javnega naročila - sklop 3. nanaša tudi na tekoče šolsko leto (2007/2008).

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 11. in 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Drugi odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko naročnik ne glede na vložen zahtevek za revizijo nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, in da sme naročnik skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Tretji odstavek 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo odloči, da se ne glede na prvi odstavek 11. člena ZRPJN izvajanje postopka oddaje javnega naročila zadrži do odločitve Državne revizijske komisije in o tem najpozneje v treh dneh obvesti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila. Četrti odstavek 11. člena ZRPJN določa, da lahko Državna revizijska komisija na predlog vlagatelja zahtevka za revizijo sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu vlagatelja Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, in če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.

Osnovno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega naročila oziroma zadrži le sklenitev pogodbe o oddaji naročila. Možnost zadržanja nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila (torej aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila) po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN je pridržana le za izjemne, v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. Z načelno prepovedjo sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila pa je preprečena možnost nastanka morebitne škode neizbranemu ponudniku zaradi morebitne nezakonite odločitve naročnika o oddaji posla, ki je predmet naročila, izbranemu ponudniku.

ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame t. i. nesuspenzivni učinek v smislu četrtega odstavka 11. člena ZRPJN, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu vlagatelja upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja aktivnosti v postopku in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb), za njeno odločitev o takšnem predlogu pa so tako irelevantna tudi (morebitna) stališča naročnika do revizijskega zahtevka; odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo je namreč predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano je treba tudi ugotoviti, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

To pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) vlagatelj, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog vlagatelja morebiti navaja (predloži) naročnik. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva četrti odstavek 11. člena ZRPJN.

V obravnavanem primeru vlagatelj v svojem predlogu navaja, da je naročnik za preostale sklope z izbranimi kandidati že sklenil pogodbe, zato želi s tem predlogom preprečiti sklenitev pogodbe tudi za sklop 3. Iz navedenega argumenta izhaja, da želi vlagatelj preprečiti morebitno škodo, ki bi mu utegnila nastati, v kolikor bi naročnik pred zaključkom revizijskega postopka z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za sklop 3.

Kot je bilo že predhodno ugotovljeno, vsebuje določba drugega odstavka 11. člena ZRPJN prepoved sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Vlagatelju (kot neizbranemu ponudniku) je tako že z samo zakonsko določbo zagotovljeno pravno varstvo pred možnostjo nastanka škode zaradi morebitne nezakonite odločitve naročnika o oddaji posla, ki je predmet naročila. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedeni argument vlagatelja brezpredmeten pri odločanju o njegovem predlogu, da se zadržijo vse nadaljnje aktivnosti v zvezi z postopkom oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 3.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v obrazložitvi svojega predloga, z dne 04.09.2007, sploh ni navedel nobenih drugih razlogov (argumentov, dokazov), utemeljenih v okoliščinah konkretnega primera, na podlagi katerih bi bilo mogoče presojati o razmerju med škodljivimi posledicami zadržanja predmetnega postopka oddaje javnega naročila in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za njegovo izvedbo. Iz obrazložitve naročnikovega predloga ne izhaja, da bi bile podane kakršnekoli posebne ali izredne okoliščine, ki bi opravičevale zadržanje nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj prav tako ne navaja nobenih argumentov glede elementa javne koristi, kot enega izmed elementov, ki ga mora Državna revizijska komisija upoštevati pri ugotavljanju razmerja iz četrtega odstavka 11. člena ZRPJN.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni mogla slediti predlogu naročnika, naj v skladu z 4. odstavkom 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predlogu uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih z vložitvijo tega predloga, in sicer 100 odvetniških točk za sestavo vloge, 50 točk za pregled odločitve in poročilo stranki ter 2% materialnih stroškov, vse povečano za 20 % DDV.

ZRPJN posebej ne opredeljuje povrnitve stroškov zaradi vložitve predloga vlagatelja za izdajo sklepa po 11. členu ZRPJN, vendar je mogoče ugotoviti, da 22. člen ZRPJN govori o "stroških revizijskega postopka", omenjeni predlog pa je bil vložen ravno v postopku revizije postopka oddaje naročila. V skladu z 22. členom ZRPJN o stroških, nastalih z revizijo, odločita naročnik oziroma Državna revizijska komisija ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, zato je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 17.09.2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal;
- Odvetnik Emil Mozetič, Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica;
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.