018-234/2007 Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Številka: 018-234/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zdravila in medicinski potrošni material" - sklop Zdravstvena nega in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Salus Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva ul. 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.09.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

4. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.01.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala po sklopih. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 7 (sedem) sklopov, objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5125/05, po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S45, z dne 04.03.2005, št. obvestila 2005/S 45-043371.

Naročnik je dne 25.04.2007 na osnovi obvestila o priznani sposobnosti za dobavo "Zdravil in medicinskega potrošnega materiala" povabil kandidate s priznano sposobnostjo, da predložijo ponudbo, in sicer za sklop Leče za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.08.2007 do 31.01.2008 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-214), za sklop Zdravstvena nega za tretje šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-215), za sklop Mikrobiološki material in laboratorijski material za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-216), za sklop Ostalo za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-222) ter za sklop Lekarniške kemikalije in transfuziološki material za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-224). Naročnik je v citiranih povabilih med drugim navedel, da je prešel na nov način spletnega naročanja, pri čemer je vsem kandidatom s priznano sposobnostjo dodelil uporabniška imena in gesla za vstop v spletno aplikacijo za potrebe vnosa ponudbenih cen. Naročnik je v citiranih povabilih navedel tudi med drugim, da se razpisna dokumentacija nahaja na spletnih straneh naročnika, ter da v primeru težav z uporabo spletne aplikacije kandidati lahko pokličejo na programsko hišo Goinfo d.o.o. (naročnik je navedel kontaktno osebo g. M.V. z dvema telefonskima številkama).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji za konkretno II. fazo omejenega postopka za zgoraj omenjene sklope določil rok za predložitev ponudb 31.05.2007 do 9:00 ure.

Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: Kemofarmacija d.d.) je dne 28.05.2007 na naročnika naslovila zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem je naročniku očitala določne kršitve v izvedbi II. faze postopka.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-171/2007-2, z dne 16.08.2007, zahtevku za revizijo Kemofarmacije d.d. ugodila tako, da je razveljavila razpisno dokumentacijo za II. fazo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika po vnosu podatkov (cen) prek njegove spletne aplikacije na način kot ga je predvidel naročnik (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb oziroma kar je kasneje spremenil na dan prejema vlagateljevega zahtevka za revizijo v možnost vnosa pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb), za vse sklope, zoper katere je Kemofarmacija d.d. vložila zahtevek za revizijo (za sklope, za katere je Kemofarmaciji d.d. priznana sposobnost - Kemofarmacija d.d. je glede sklopov na poziv naročnika k opredelitvi predmeta javnega naročila, ker se posamezni sklopi v okviru predmetnega javnega naročila vodijo kot samostojni postopki, navedel, da vlaga revizijski zahtevek za vse sklope, za katere ima priznano sposobnost), v preostalem delu pa je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

Naročnik je po končanem revizijskem postopku v zadevi št. 018-171/2007 (Kemofarmacija d.d.) nadaljeval s postopkom izvedbe II. faze omejenega postopka.

Naročnik je dne 23.07.2007 izdal Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 200-1/05-303, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo - sklop Zdravstvena nega odda med drugim tudi vlagatelju, pri čemer naročnik vlagatelju ne bo upošteval ponudbenih cen za artikle šifra 954869, 955000 in 955095 v razpisu šifra 0507/9, ki jih je vlagatelj v naročnikovo spletno aplikacijo naknadno vpisal, prav tako (naročnik) ne bo upošteval ponudbenih cen za artikle v šifri razpisa 0508/6, ker vlagatelj ni vpisal ponudbenih cen v spletno aplikacijo, ki jih je sicer podal na pisnem izpisu.

Vlagatelj je dne 25.07.2007 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagatelju dne 02.08.2007 posredoval dodatno obrazložitev odločitve.

Vlagatelj je dne 13.08.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v II. fazi omejenega postopka za sklop Zdravstvena nega v zvezi z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 200-1/05-303, z dne 23.07.2007.
Vlagatelj uvodoma pojasnjuje, da je dne 31.05.2007 po svojem kurirju dostavil k naročniku izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe, ponudbo in izjavo, izpolnjeno in podpisano pogodbo ter priložil stiskane ponudbene cene, ki jih je vpisal v spletno aplikacijo naročnika. Dne 29.05.2007 je v skladu s točko 3.2. prvotne razpisne dokumentacije v spletno aplikacijo naročnika vpisal ponudbene cene za posamezne artikle. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da je dne 24.07.2007 prejel odločitev naročnika o oddaji javnega naročila št. 200-1/05-303 z dne 23.07.2007. Vlagatelj meni, da je naročnik v postopku, na podlagi katerega je izdal odločitev o oddaji javnega naročila, nepravilno ugotovil dejansko stanje, nepravilno uporabil materialno pravo in zagrešil bistvene kršitve postopka.
Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik je v dodatni obrazložitvi navedel, da je vlagatelj v razpisu šifra 0507/9 za artikle šifra 954869, 955000 in 955095 naknadno vpisal ponudbene cene, ki jih ni podal na pisnem izpisu v ponudbi za javni razpis šifra 0507/9. Ta trditev naročnika je nepravilna, saj za artikle 954869, 955000 in 955095 ni podal ponudbe niti v pisni obliki, niti jih ni vpisal v program. Prav tako pa vlagatelj po 29.05.2007 v računalniškem programu ni spreminjal oz. brisal ponudbenih cen za artikle v razpisu šifre 0508/6. Vlagatelj zatrjuje, da je 29.05.2007 v spletno aplikacijo vpisal cene, ki so identične cenam na izpisu cen, ki so predložene ponudbi (saj je to le izpis iz aplikacije, v katero je vlagatelj vnesel cene). Vlagatelj nadaljuje, da po 29.05.2007 v cene v spletni aplikaciji ni več posegal.
Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi navedel, da je iz log datoteke razvidno, da je pri artiklih 954869, 955000 in 955095 oseba z uporabniškim imenom, ki pripada F. Ž. dne 05.06.2007 v program vpisala določene ponudbene cene. Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik navaja tudi, da je iz izpisa ponudbenih cen, ki je bil priložen ponudbi, razvidno, da je bil izpis natisnjen 29.05.2007 ob 12:30:02, ter da je po mnenju naročnika očitno, da je oseba F. Ž., ki je referent vlagatelja (naročnik je na željo vlagatelja dotični osebi dodelil uporabniško ime), po tem, ko je bil natisnjen izpis cen, katerega je vlagatelj priložil ponudbi, pri zgoraj navedenih artiklih naknadno vpisala ponudbene cene.
Vlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje, da je naročnik v prvotni razpisni dokumentaciji pod točko 5.1. določil, da bo kot neprimerna označena tudi ponudba, ki ne bo vsebovala identičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije. Vlagatelj dodaja, da je na podlagi vložene zahteve za revizijo Kemofarmacije d.d. in odločitve Državne revizijske komisije št. 018-171/2007-2 z dne 18.06.2007 naročnik z obvestilom vsem kandidatom s priznano sposobnostjo št. 200-1/05-255 z dne 29.05.2007 delno spremenil razpisno dokumentacijo in sicer v točki 5.1., tako da je črtal določilo "kot neprimerna označena tudi ponudba, ki ne bo vsebovala identičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije" ter ga nadomestil z določilom: "V primeru neidentičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije bo naročnik kandidate, ki v program ne bodo vnesli ponudbenih cen, zapisanih na izpisu, pozval k vpisu cen, ki jih je kandidat navedel na pisnem izpisu. V kolikor kandidat v roku 7 -ih dni od pisnega poziva naročnika v spletno aplikacijo ne bo vpisal cen identičnih cenam na izpisu, bo naročnik ponudbo takega kandidata izločil kot neprimerno".
Vlagatelj v zvezi z navedbo naročnika v obrazloženem obvestilu (da so bile dne 05.06.2007 spremenjene oziroma izbrisane cene posameznih artiklov) pojasnjuje, da dne 05.06.2007 s strani vlagatelja ni bilo nobenega dostopa do strežnika naročnika. Navedeno dokazujejo logi vlagatelja v aplikacijo naročnika, za čas od 29.05. do 13.07.2007, pri čemer vlagatelj dodaja, da je bil F. Ž., za katerega naročnik trdi, da je v spornem času dostopal do strežnika, v času od 28.05. do 15.06.2007 na rednem letnem dopustu in v tem času ni uporabljal računalnika. Vlagatelj dodaja, da je naročnik z dopisom št. 901-16/07 z dne 20.02.2007 trem zaposlenim vlagatelja določil uporabniška imena, med katerimi je bil tudi F. Ž., in vsem uporabnikom dodelil enako geslo ter podal navodilo, da je potrebno geslo spremeniti ob prvi prijavi. Vlagatelj zatrjuje, da F. Ž. dodeljeno uporabniško ime ni bilo nikoli uporabljeno s strani navedene osebe ali katerekoli druge osebe s strani vlagatelja, zato tudi ni bilo spremenjeno prvotno dodeljeno geslo. Po vlagateljevem prepričanju je očitno, da se je neznana oseba seznanila z načinom podeljevanja gesel s strani naročnika posameznim kandidatom in tako ugotovila (načrtno ali naključno) uporabniško ime F. Ž. in geslo, ki je bilo očitno za vse ponudnike enako, z njim vstopila v spletno aplikacijo naročnika in spremenila oziroma zbrisala cene, ki jih je vlagatelj vnesel v ponudbo na spletni aplikaciji naročnika. Vlagatelj pojasnjuje, da iz izpisov logov, ki jih je obrazloženemu obvestilu priložil naročnik, niso razvidni IP naslovi, s katerih so bili izvedeni navedeni posegi v ponudbo vlagatelja dne 05.06.2007. Po mnenju vlagatelja je zaradi nepooblaščenega vstopa v ponudbo vlagatelja na spletni aplikaciji naročnika prišlo do neidentičnih podatkov med ponujenimi cenami, navedenimi v prilogi v pisni ponudbi vlagatelja in cenami, vnesenimi v ponudbo vlagatelja na spletni aplikaciji naročnika. Vlagatelj je prepričan, da bi moral naročnik v skladu s spremenjeno točko 5.1. razpisne dokumentacije vlagatelja pozvati, da v svojo ponudbo na spletni aplikaciji naročnika navede cene, ki jih je vlagatelj navedel v pisni ponudbi. Vlagatelj zatrjuje, da vse do prejema obrazloženega obvestila naročnika ni bil seznanjen z dejstvom, da so bili v pisni ponudbi navedeni drugačni podatki od tistih, ki so bili navedeni v ponudbi vlagatelja na spletni aplikaciji naročnika oz. da so bili določeni podatki naknadno brisani. Vlagatelj meni, da v kolikor bi naročnik ravnal v skladu s postopkom, določenim z razpisno dokumentacijo, in vlagatelja pozval, da popravi cene v ponudbi na spletni aplikaciji naročnika tako, da bodo enake tistim, navedenim v pisni ponudbi, bi vlagatelj po prejemu poziva na popravo (uskladitev) podatkov takoj ugotovil, da jih ni on spreminjal, in bi o tem obvestil naročnika ter bi uskladil podatke, vnesene v program preko spletne aplikacije s cenami na izpisu in bi bila tudi ponudba vlagatelja glede vseh artiklov v šifri razpisa 508/6 pravilna in glede na ponujeno ceno bi bilo vlagatelju tudi v navedenem delu dodeljeno javno naročilo. Po prepričanju vlagatelja je naročnikovo ravnanje v nasprotju s spremenjeno točko 5.1. razpisne dokumentacije z dne 29.05.2007.
Vlagatelj vsled navedenega očita naročniku:
- da dobaviteljev za vse v šifri razpisa 0508/6 ni izbral po predpisanem postopku, saj je kršil postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je sam določil s spremembo razpisne dokumentacije z dne 29.05.2007; z navedenim je podana kršitev 8. člena ZJN-2, ki določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku;
- da ni ravnal v skladu z 22. členom ZJN-2, saj ni zagotovil varstva podatkov ponudnikov; naročnik mora po mnenju vlagatelja zagotoviti posredovanje, izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način, da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje, česar pa naročnik ni zagotovil, saj je v vlagateljevo ponudbo v spletni aplikaciji posegal nekdo tretji;
- da je kršil tudi 65. člen ZJN-2, ki mu nalaga, da se mora sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij izvesti tako, da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnost ponudb in prijav za sodelovanje; vlagatelj meni, da naročnik ni zagotovil, da bi sporočanje in izmenjava ponudbe vlagatelja, ki jo je ta vnesel v spletno aplikacijo naročnika, ter njeno shranjevanje bila varovana tako, da bi bilo zagotovljeno varovanje podatkov vlagatelja.
Vlagatelj dodaja, da je že Kemofarmacija d.d. vložila zahtevek za revizijo v zvezi z zagotovitvijo tajnosti podatkov in dostopov do podatkov v bazi podatkov neupravičenim osebam, ter da je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-17/2007 Kemofarmaciji d.d. ugodila in razveljavila razpisno dokumentacijo za II. fazo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika po vnosu podatkov (cen) prek njegove spletne aplikacije na način, kot ga je predvidel naročnik (pred iztekom roka za predložitev ponudb...). Po mnenju vlagatelja je očitno Kemofarmacija d.d. pravilno presodila, da sistem ni dovolj zaščiten in je utemeljeno vložila zahtevek za revizijo, žal pa mu je Državna revizijska komisija le delno ugodila. Vlagatelj pojasnjuje, da je vnesel podatke 29.05.2007, očitno pa je nekdo tretji nepooblaščeno posegal s šifro enega delavca vlagatelja, ki šifre ni uporabil, ter da ni razloga, da bi v aplikacijo potem, ko je vlagatelj posredoval naročniku pravilno ponudbo, to kasneje spremenil v nepravilno. Vlagatelj tudi ni imel razloga, da bi v spletno aplikacijo vpisoval cene za artikle, za katere naročniku sploh ni dal ponudbe. To je po prepričanju vlagatelja očitno naredil nekdo tretji, ki je želel, da bi bila vlagateljeva ponudba v tem delu nepravilna. Zaradi navedenega je bilo po mnenju vlagatelja kršeno tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila naročnika št. 200-1/05-303 z dne 23.07.2007 v delu, kjer naročnik ni upošteval vlagateljevih ponudbenih cen za vse artikle v šifri razpisa 0508/6, ter razveljavitev odločitve naročnika v delu, kjer je odločil, kateremu ponudniku se odda javno naročilo za artikle v šifri razpisa 0508/6, ter zahteva povrnitev stroškov vložitve zahtevka za revizijo, in sicer odvetniških stroškov in zneska plačane takse, v roku 15 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je s sklepom, z dne 16.08.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ter priglasil zahtevo za povračilo stroškov v višini 49,50 EUR.
Naročnik v zvezi z varnostjo njegove spletne aplikacije uvodoma izpostavlja, da so bili vsi kandidati (vključno z vlagateljem) že v razpisni dokumentaciji (s spremembo) seznanjeni z naročnikovo spletno aplikacijo, glede katere je naročnik zapisal, da je zgolj medij za posredovanje ponudbenih cen, kot tudi z dejstvom, da bo naročnik po preteku roka, določenega za oddajo ponudb, kandidate pozval k vpisu ponudbenih cen, ki jih bodo kandidati podali na pisnem izpisu cen v ponudbi, v naročnikovo spletno aplikacijo. Vsi kandidati so bili seznanjeni tudi z dejstvom, da bo naročnik ponudbe kandidatov, ki ne bodo vsebovale identičnih ponudbenih cen na pisnih izpisih ponudbenih cen v ponudbi in v naročnikovi spletni aplikaciji, izločil. Do preteka roka, določenega za predložitev ponudb, nihče od kandidatov temu ni ugovarjal.
V zvezi z očitano kršitvijo 8. člena ZJN-2 naročnik uvodoma opozarja, da je vlagatelj nepravilno povzel vsebino dopisa - sprememba razpisne dokumentacije (št. 200-1/05-255 z dne 29.05.2007), kar je razvidno iz originalnega dopisa (št. 200-1/05-255 z dne 29.05.2007). Naročnik je namreč s citiranim dopisom določil tudi novo vsebino točke 5.1. razpisne dokumentacije ter jasno in nedvoumno zapisal, da lahko kandidat do roka za oddajo ponudb predloži zgolj pisen izpis ponudbenih cen ter da bo naročnik vse kandidate pozval, da v roku 7-ih dni od pisnega poziva naročnika v spletno aplikacijo vpišejo cene, identične cenam na pisnem izpisu. Naročnik je s to spremembo razpisne dokumentacije vse kandidate obvestil, da bo ponudbe tistih kandidatov, ki po preteku 7-dnevnega roka od poziva naročnika, v spletno aplikacijo ne bodo vpisali identičnih cen kot so jih podali na pisnem izpisu v ponudbah, izločil. Naročnik nadaljuje, da je bil dopis - sprememba razpisne dokumentacije objavljen na spletnih straneh naročnika na mestu, kjer je naročnik objavil celotno razpisno dokumentacijo, in nenazadnje dne 08.06.2007 tudi vročen vlagatelju (kot je razvidno iz priložene povratnice), in sicer precej časa pred rokom za oddajo ponudb (oddaja ponudb do 02.07.2007 do 09:00 ure) ter pred rokom za vpis ponudbenih cen v naročnikovo spletno aplikacijo (vpis cen v spletno aplikacijo do 10.07.2007 do 09:00 ure). Naročnik opozarja, da zahtevku za revizijo priloženi izjavi in izpis dostopov do spletne strani naročnika, s katerimi vlagatelj dokazuje zatrjevano kršitev, ne moremo šteti kot dokaz, ker izpis dostopov do spletne strani naročnika beleži le dostope, ki so se zgodili neposredno iz vlagateljevega omrežja, posamezni uporabnik pa lahko z uporabniškim imenom in geslom (ki si ga določi sam) dostopa do naročnikove spletne strani - aplikacije od kjerkoli. Teoretično je lahko dne 05.06.2007 vlagateljev uporabnik F. Ž. dostopal do naročnikove spletne strani od kjerkoli (četudi je bil tistega dne na koriščenju letnega dopusta), izpis dostopov iz vlagateljevega omrežja pa, kot obrazloženo, tega ni zabeležil. Naročnik nadaljuje, da je na zahtevo vlagatelja dne 20.02.2007 (kot je razvidno iz dopisa št. 901-16/07 ) za osebe, ki jih je izrecno navedel vlagatelj, dodelil uporabniško ime in geslo, pri čemer je naročnik vse partnerje, ki so zaprosili za uporabniško ime in geslo, tudi opozoril, da je potrebno dodeljeno geslo spremeniti. Po prepričanju naročnika je več kot logično, da je naloga posameznega ponudnika - Â"uporabnika, ki je zaprosil za uporabniška imena in gesla za točno določene osebe - uporabnike, da poskrbi za varnost vpisanih podatkov in sicer najmanj tako, da vsak uporabnik spremeni in hrani geslo, in da se ni mogoče postaviti na stališče, da bo naročnik odgovarjal za morebitne posege v podatke posameznega uporabnika, če uporabnik sam ne poskrbi niti za najmanjšo varnost njegovih podatkov. V zvezi z vlagateljevo navedbo, da bi moral naročnik vlagatelja v skladu s spremenjeno točko 5.1. razpisne dokumentacije pozvati, da v svojo ponudbo na spletni aplikaciji naročnika vpiše cene, ki jih je vlagatelj navedel v pisni ponudbi, naročnik pojasnjuje, da vlagatelj pozablja, da je naročnik po preteku roka za oddajo ponudb (kot je razvidno iz priloženega izpisa sporočila iz spletne aplikacije) vse kandidate pozval k vpisu ponudbenih cen v naročnikovo spletno aplikacijo, in sicer do 10.07.2007 do 09.00 ure, več kot očitno pa je, da vlagatelj kljub naročnikovemu pozivu vpisanih podatkov - cen sploh ni preveril.
Vezano na očitek glede kršitve 22. člena ZJN-2 naročnik poudarja, da je spletna aplikacija le medij za posredovanje podatkov in da se ponudbe oddajajo v pisni obliki. Naročnik navaja, da je spremenil razpisno dokumentacijo (št. dopisa: 200-1/05-255) tako, da je dopustil, da kandidati do izteka roka, določenega za oddajo ponudb, predložijo zgolj pisni izpis ponudbenih cen (naročnik je npr. kandidatom tudi omogočil, da vpišejo ponudbene cene neposredno v Excel tabelo, ki jo s posebnim programom uvozijo iz spletne aplikacije v lastno omrežje - kot da bi kandidat vpisoval ponudbene cene na disketo v lastnem računalniku, natisnjen izpis pa priložijo ponudbi - po želji lahko kandidati vpišejo ponudbene cene v naročnikovo aplikacijo, jih natisnejo in nato zbrišejo ipd.) in ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb.
Glede očitka v zvezi s kršitvijo 65. člena ZJN-2 naročnik pojasnjuje, da je naročnikova spletna aplikacija zgolj medij za posredovanje podatkov - ponudbenih cen in da ga kot takega ne štejemo kot sestavni del ponudbe posameznega kandidata.
Naročnik v zaključku na temelju 22. člena ZRPJN zahteva povračilo stroškov fotokopiranja dokumentacije (550 strani; cena fotokopije 0,09 EUR), ki jih je imel zaradi vloženega zahtevka za revizijo s strani vlagatelja, in sicer v višini 49,50 EUR.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.08.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj pojasnil svoja stališča glede na naročnikovo obrazložitev, podano v sklepu, z dne 16.08.2007, s katerim je naročnik zavrnil njegov zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Vlagatelj med drugim navaja, da naročnik v spremenjeni razpisni dokumentaciji izrecno določa, da bo v primeru neidentičnih podatkov na izpisu in podatkov, vnesenih v program preko spletne aplikacije, kandidate, ki v programu ne bodo vnesli ponudbenih cen, zapisanih na izpisu, pozval k vpisu cen, ki jih je kandidat navedel na pisnem izpisu. Po vlagateljevem prepričanju tudi ne drži, da vlagatelj ni poskrbel za varnost vpisanih podatkov, temveč za to ni poskrbel naročnik, ker program ni bil tak, da bi to preprečil. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v dopisu navedel, da je potrebno ob prvi prijavi spremeniti geslo - naročnik ni napisal, da je potrebno geslo takoj po prejemu spremeniti, ampak šele ob prvi prijavi. Vlagatelj nadaljuje, da je bila naročnikova dolžnost, da bi vlagatelja pozval v skladu s točko 5.1. razpisne dokumentacije, ko je ugotovil, da so cene neidentične. Vlagatelj dodaja, da poziv, ki ga je 03.07.2007 poslal naročnik, ni poziv v skladu s točko 5.1. razpisne dokumentacije, po kateri je naročnik dolžan pozvati tistega, ki ima neidentične cene, temveč je splošen poziv in je bil objavljen na njegovi spletni aplikaciji. Vlagatelj dodaja, da so dne 07.06.2007 njegovi uporabniki dostopali do omrežja, ker so preverjali, če je dejansko dodana možnost izvoza in uvoza podatkov iz Excelovih preglednic, niso pa spreminjali nobenih cen. Vlagatelj priglaša v citirani vlogi dodatne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 23.08.2007, ki ga je slednja prejela 24.08.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek, da naročnik dobaviteljev za vse v šifri razpisa 0508/6 ni izbral po predpisanem postopku, saj je kršil postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je sam določil s spremembo razpisne dokumentacije z dne 29.05.2007, zaradi česar je podana kršitev 8. člena ZJN-2, ki določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo (naročnik je v odstopljeni dokumentaciji predložil tiskano verzijo razpisne dokumentacije za II. fazo postopka oddaje javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za predmetno javno naročilo - sklop Zdravstvena nega, št. 200-1/05-212) pokaže, da je naročnik v Navodilih v točki 5.1. - Sestavljanje ponudbe navedel med drugim: "Kot neprimerno bo naročnik označil ponudbo, ki ..., ter ponudbo, ki ne bo vsebovala identičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije.". Naročnik je dne 29.05.2007 z dokumentom, št. 200-1/05-255, spremenil točko 5.1. razpisne dokumentacije tako, da se črta dikcija "... ter ponudbo, ki ne bo vsebovala identičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije." in se po novem glasi: "da bo ponudba označena kot pravilna mora vsebovati v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 4.5. Kot neprimerno bo naročnik označil ponudbo, ki ne bo vsebovala ponudbenih cen za najmanj 10% razpisanih vrst medicinskih pripomočkov (artiklov) iz posamezne skupine (izjema je določena v razdelku 2). Kandidat vpisuje ponudbene cene preko naročnikove spletne aplikacije. S klikom na ikono ''POMOČ'' pridobi uporabnik podrobnejša navodila. V primeru neidentičnih podatkov na izpisu in podatkov vnešenih v program preko spletne aplikacije bo naročnik kandidate, ki v program ne bodo vnesli ponudbenih cen, zapisanih na izpisu, pozval k vpisu cen, ki jih je kandidat navedel na pisnem izpisu. V kolikor kandidat v roku 7 dni od pisnega poziva naročnika v spletno aplikacijo ne bo vpisal cen identičnih cenam na izpisu, bo naročnik ponudbo takega kandidata izločil kot neprimerno.". Naročnik je torej glede na navedeno predvidel za primer t.i. razhajanja med cenami na pisnem izpisu in cenami, podanimi v spletni aplikaciji, izločitev ponudbe kandidata, če ne bo kandidat v roku 7 dni od pisnega poziva naročnika vpisal v spletno aplikacijo identičnih cen cenam na izpisu. Po mnenju Državne revizijske komisije naročnik obličnosti pisnega poziva k t.i. popravku / vpisu cen v spletno aplikacijo ni določil oziroma ni predpisal. Upoštevajoč točko 13 prvega odstavka 2. člena (Definicije pojmov) Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 - v nadaljevanju: ZJN-2) pisen ali pisno pomeni katerikoli izraz, sestavljen iz besed ali številk, ki se lahko prebere, natisne, in nato pošlje, oziroma pomeni tudi informacije, ki se pošiljajo in hranijo na elektronski način. Iz spisovne dokumentacije je razvidno, da je naročnik pripravil dne 03.07.2007 za šifro razpisa 0508/6 elektronsko sporočilo Poziv k vpisu ponudbenih cen, v katerem je navedel, da mora kandidat, ki je oddal ponudbo, skladno z določili razpisne dokumentacije za ta postopek oddaje javnega naročila, najkasneje do 10.07.2007 do 9:00 ure v naročnikovo spletno aplikacijo vpisati identične podatke - ponudbene cene, kot jih je kandidat predložil na pisnem izpisu v ponudbi, sicer bo naročnik ponudbo takega kandidata izločil kot nepravilno. Po vlagateljem mnenju, kot le-ta navaja v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, poziv, ki ga je 03.07.2007 poslal naročnik, ni v skladu s 5.1. točko razpisne dokumentacije, po kateri naj bi bil naročnik dolžan pozvati tistega, ki ima neidentične cene, saj gre le za splošen poziv in je bil objavljen na naročnikovi spletni aplikaciji. Navedeno stališče vlagatelja glede skladnosti poziva k vpisu / popravku cen z določilom relevantne (spremenjene) razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ob upoštevanju dejstva, da naročnik obličnosti tovrstnega pisnega poziva ni predpisal, in ob hkratnem upoštevanju dejstva, da ima citirano elektronsko sporočilo atribute pisnosti (arg. 13. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zavrača.
V posledici gornjih ugotovitev torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je naročnik kršil postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je sam določil s spremembo razpisne dokumentacije z dne 29.05.2007, posledično pa tudi ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je zaradi tega podana kršitev 8. člena ZJN-2, ki določa, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.
Skladno z gornjimi ugotovitvami Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da naročnik ni ravnal v skladu z 22. členom ZJN-2, saj ni zagotovil varstva podatkov ponudnikov; naročnik mora po mnenju vlagatelja zagotoviti posredovanje, izmenjavo in shranjevanje informacij na tak način, da so varovani celovitost podatkov ter zaupno ravnanje s ponudbami in prijavami za sodelovanje, česar pa naročnik ni zagotovil, saj je v vlagateljevo ponudbo v spletni aplikaciji posegal nekdo tretji.
Iz vpogleda v spisovno dokumentacijo izhaja, da je naročnik vlagatelju z dopisom, št. 901-16/07-, z dne 20.02.2007, za osebe, za katere mu je vlagatelj posredoval želene podatke in jih pooblašča za vpisovanje podatkov o javnih naročilih v naročnikov sistem, v prilogi sporočil uporabniška imena (osebe K. H., M. B.-M. ter F. Ž.) in geslo (t.i. začetno geslo za vse tri uporabnike vlagatelja), ki jih je dodelil. Vlagatelj navaja, da se oseba F. Ž. ni prijavila v naročnikovo spletno aplikacijo, zaradi česar niti ni bil dolžna spremeniti gesla oziroma da oseba F. Ž. nikoli ni aktivirala gesla, saj ni nikoli dostopala do aplikacije naročnika. Vlagatelj meni, da ga naročnik ni opozoril, da je treba geslo takoj po prejemu spremeniti. Z navedenim stališčem vlagatelja se Državna revizijska komisija ne more strinjati. Naročnik je namreč v citiranem dopisu navedel z odebeljenim tekstom "Geslo je nujno potrebno spremeniti ob prvi prijavi.". Res je, da ni naročnik dobesedno navedel / opozoril, da je potrebno tudi prvo prijavo izvesti čimprej oziroma nujno, vendar pa je po mnenju Državne revizijske komisije že iz opozorila v citiranem dopisu, da je geslo nujno potrebno spremeniti ob prvi prijavi, popolnoma logično, da je to potrebno (prvo prijavo) izvesti čimprej. Drugačna interpretacija naročnikovega citiranega opozorila je namreč nelogična, saj ni razumljivo, zakaj bi bilo potrebno geslo nujno spremeniti le ob prvi prijavi, če se pa le-te ne izvede, pa naj tega sploh ne bi bil uporabnik dolžan storiti (nujno spremeniti gesla). Pri tem gre nujno dodati tudi, da v kolikor nekdo predlaga določene osebe za prejem / dodelitev uporabniškega imena in (začetnega) gesla, jih predlaga oziroma bi jih moral predlagati z namenom, da bodo sistem uporabljale, ne pa da vanj potem nikoli niti vstopile ne bodo. Na tem mestu ne gre spregledati tudi dejstva, da je vlagatelj prejel uporabniška imena za tri predlagane uporabnike, in je očitno oseba vlagatelja K. H. izpeljala prvo prijavo v spletno aplikacijo, saj je vnašala t.i. prvotne cene za razpis šifra 0508/6, pri tem pa je oseba vlagatelja F. Ž. pustila svoje prvotno dodeljeno geslo nespremenjeno, saj se po izjavi vlagatelja nikoli ni prijavila v aplikacijo. Nesporno dejstvo je torej, da vlagatelj v konkretnem primeru očitno ni v prvi vrsti sam dovolj poskrbel za varnost njemu dodeljenih uporabniških imen (v konkretnem primeru vezano na osebo F. Ž.). V posledici navedenega Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju, da naročnik v konkretnem primeru ni ravnal v skladu z 22. členom ZJN-2, ker naj ne bi zagotovil varstva podatkov ponudnikov, saj naj bi v vlagateljevo ponudbo v spletni aplikaciji posegal nekdo tretji. Po mnenju Državne revizijske komisije so razlogi za t.i. poseganje s strani nekoga tretjega (v fizičnem smislu in ne v t.i. virtualnem smislu) v prvi vrsti na strani vlagatelja in ne na strani naročnika, saj ena od oseb vlagatelja očitno ni spremenila prvotno dodeljenega gesla, ker ni aplikacije oziroma gesla, kot navaja vlagatelj, sploh nikoli aktivirala.
Upoštevajoč gornje ugotovitve Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da je naročnik kršil tudi 65. člen ZJN-2, ki mu nalaga, da se mora sporočanje ter izmenjava in shranjevanje informacij izvesti tako, da se zagotovi varovanje celovitosti podatkov ter zaupnost ponudb in prijav za sodelovanje; vlagatelj meni, da naročnik ni zagotovil, da bi sporočanje in izmenjava ponudbe vlagatelja, ki jo je ta vnesel v spletno aplikacijo naročnika, ter njeno shranjevanje bila varovana tako, da bi bilo zagotovljeno varovanje podatkov vlagatelja.
V zvezi s predmetnim očitkom Državna revizijska komisija poudarja, da je le-ta vsebinsko povezan s predhodno obravnavanim očitkom vlagatelja (da naročnik ni ravnal v skladu z 22. členom ZJN-2, saj ni zagotovil varstva podatkov ponudnikov) v tem sklepu. Ker je Državna revizijska komisija citirani očitek vlagatelja presodila kot neutemeljen, je bilo posledično potrebno zavrniti tudi predmetni očitek vlagatelja kot neutemeljen.

Vlagatelj na koncu zahtevka za revizijo očita naročniku, da je bilo kršeno tudi načelo enakopravne obravnave ponudnikov, s tem ko je po prepričanju vlagatelja v spletno aplikacijo vpisoval cene za artikle, za katere naročniku sploh ni dal ponudbe, očitno nekdo tretji, ki je želel, da bi bila vlagateljeva ponudba v tem delu nepravilna.
Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v dodatni obrazložitvi navedel, da je vlagatelj v razpisu šifra 0507/9 za artikle šifra 954869, 955000 in 955095 naknadno vpisal ponudbene cene, ki jih ni podal na pisnem izpisu v ponudbi za javni razpis šifra 0507/9, ter da je ta trditev naročnika nepravilna, saj za artikle 954869, 955000 in 955095 ni podal ponudbe niti v pisni obliki, niti jih ni vpisal v program.
Državna revizijska komisija v zvezi s predmetnim očitkom vlagatelja najprej poudarja, da se je do t.i. problema vpisovanja podatkov v spletno aplikacijo s strani nekoga tretjega že opredelila v tem sklepu, kot je razvidno iz predhodnih izvajanj le-te. Ob tem Državna revizijska komisija zgolj dodaja, da je, upoštevajoč citirana pojasnila vlagatelja in njegov revizijski predlog (razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila naročnika št. 200-1/05-303 z dne 23.07.2007 v delu, kjer naročnik ni upošteval vlagateljevih ponudbenih cen za vse artikle v šifri razpisa 0508/6, ter razveljavitev odločitve naročnika v delu, kjer je odločil, kateremu ponudniku se odda javno naročilo za artikle v šifri razpisa 0508/6), obravnava predmetnega očitka v konkretnem primeru brezpredmetna.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Naročnik uveljavlja povračilo stroškov, ki jih je imel zaradi vloženega zahtevka za revizijo s strani vlagatelja, in sicer v višini 49,50 EUR, nastalih zaradi fotokopiranja 550 strani dokumentacije (cena fotokopije 0,09 EUR). Državna revizijska komisija priglašenih stroškov ne priznava, saj je naročnikova dolžnost, da po prejetem obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tej v treh dneh odstopi vso dokumentacijo (drugi odstavek 17. člena ZRPJN), s čimer je treba razumeti originalno dokumentacijo in ne fotokopij (zadevi št. 018-390/2005 in 018-358/2006). Glede na navedeno je Državna revizijska komisija naročnikovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 4. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.09.2007


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana
- Promed d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana
- Medias International d.o.o., Leskoškova cesta 9d, Ljubljana
- Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, šmartinska cesta 53, Ljubljana
- Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana
- Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana
- Medis d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana
- Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Letališka 3c, Ljubljana
- Simp's d.o.o., Motnica 3, Trzin
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Hibiskus d.o.o., Puhova 10, Ljubljana
- Sind Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana
- Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana
- Cardio Medical d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana
- AMS Meding d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a, šentjur
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana
- Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o., Skaručna 14a, Vodice
- PFM-S Trgovina z medicinskimi proizvodi d.o.o., Kolodvorska cesta 2, Kranj
- IRIS Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana
- Gopharm d.d. Nova Gorica, Cesta 25. Junija 1d, Nova Gorica
- Nord d.o.o., Gotovlje 62a, Žalec
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana