018-239/2007 Občina Kanal ob Soči

Številka: 018-239/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata in članice mag. Nataša Jeršič ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila Prevozi šolskih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Avrigo, družba za avtobusni promet in turizem, d.d., Kidričeva 20, Nova Gorica, ki ga zastopa mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.09.2007

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila Prevozi šolskih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010 (objava razpisa v Uradnem listu RS št. 39/2007 z dne 04.05.2007, pod št. objave Ob-12874/07 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2007/S 82-100630 z dne 27.04.2007), ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 27.07.2007, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 39/2007 z dne 04.05.2007, pod št. objave Ob-12874/07 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2007/S 82-100630 z dne 27.04.2007.

Naročnik je dne 10.07.2007 izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda:
- v sklopu 1: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica;
- v sklopu 2: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik);
- v sklopu 3: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova gorica;
- v sklopu 4: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica;
- v sklopu 5: Avrigo d.o.o., Kidričeva 20, Nova Gorica.


Na opozorilo vlagatelja je naročnik ugotovil računsko napako pri ocenjevanju ponudb za sklop 2, zato je dne 24.07.2007 sprejel sklep o popravku pomote, s katerim je sklop 2 oddal vlagatelju.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop III. je vlagatelj dne 27.07.2007 vložil revizijski zahtevek. Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da bi naročnik moral izločiti izbranega ponudnika, saj le-ta svoje ponudbene dokumentacije ni sestavil skladno z zahtevami iz točke 4.2.6. razpisne dokumentacije in sicer ni predložil potrdil zahtevanih v tej točki. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnik sprejel kot popolno ponudbo ponudbo izbranega ponudnika, ki bi sicer kot primarno formalno nepopolna lahko bila predmet dopolnitve (pod točko III.3.2. objave javnega razpisa), vendar pa formalna nepopolnost ni bila sanirana, zato bi jo naročnik moral na podlagi prvega odstavka 80. člena izločiti. Nazadnje vlagatelj ugovarja, da naročnik ni izpolnil zakonske obveznosti, da mora dodatna obrazložitev vsebovati prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni izbran.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji predmetnega naročila za sklop III., da se ponudba izbranega ponudnika izloči in da se vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. Prav tako vlagatelj zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je s sklepom št. 600-02/07-20 z dne 06.08.2007, zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik glede očitka, da izbrani ponudnik ni predložil dveh dokazil iz točke 4.2.6. razpisne dokumentacije navaja, da je izbrani ponudnik namesto zahtevanih dokazil predložil izjave o izpolnjevanju pogojev, kot to dopušča ZJN-2, naročnik pa je v skladu z ZJN-2 sam pridobil obe zahtevani potrdili. V zvezi z drugim vlagateljevim očitkom, da bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika kot nepopolno izločiti, naročnik navaja, da je bila formalna nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v predpisanem roku odpravljena iz česar sledi, da je bila ponudba popolna in se kot taka ni smela izločiti. Na očitek vlagatelja, da naročnikova dodatna obrazložitev ni vsebovala vseh predpisanih vsebin, pa naročnik odgovarja, da iz vsebine dodatne obrazložitve izhaja, da izbrana ponudba v celoti izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije ter da je po navedenih merilih najugodnejša.

Vlagatelj je z dopisom z dne 23.08.2007 skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 23.08.2007 sprejel sklep št. 600-02/07-21, s katerim je razveljavi sklep št. 600-02/07-20 z dne 06.08.2007. Z istim sklepom je naročnik odločil, da se vlagateljev zahtevek z dne 27.07.2007 kot utemeljen sprejme in da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop III., ponudbo izbranega ponudnika se kot nepopolno izloči in se vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. Naročnik je ugodil tudi vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 29.08.2007 odstopil vso relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 05.09.2007 prejela vlagateljevo vlogo v kateri le-ta navaja, da je naročnik s sklepom št. 600-02/07-21 z dne 23.08.2007 v celoti ugodil vlagateljevemu zahtevku, zato vlagatelj ne zahteva več nadaljevanja postopka zoper sklep naročnika št. 600-02/07-20 z dne 06.08.2007.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 06.09.2007.
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal;
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana;
- Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.