018-229/2007 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-229/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov" za sklop 37 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Sind, Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.09.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se delno ugodi in sicer tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija za 37. sklop javnega naročila "nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov" v delu, ki se nanaša na prisotnost / odsotnost Y konektorja.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.452,97 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.03.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "nakup infuzijskih in transfuzijskih sistemov", razdeljenega na 74 sklopov.

Naročnik je v Uradnem listu RS št. 51/07, z dne 08.06.2007, pod št. objave Ob-16767/07 objavil za predmetno javno naročilo Obvestilo o javnem naročilu - blago po odprtem postopku z razdelitvijo na sklope, v Uradnem listu EU, št. S 108, z dne 08.06.2007, št. obvestila 2007/S 108-133220, pa je za predmetno javno naročilo objavil Obvestilo o naročilu po odprtem postopku z razdelitvijo na sklope.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.07.2007, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo (pred potekom roka za sprejemanje ponudb, ki je določen kot 24.07.2007 do 10. ure; naročnik je zahtevek za revizijo prejel 23.07.2007), v katerem uvodoma navaja, da je po prejemu razpisne dokumentacije takoj ugotovil, da le-ta ne omogoča pripravo pravilne ponudbe, zato je na naročnika naslovil vprašanja strokovne narave, ter da je naročnik z odgovori na zastavljena vprašanja spremenil razpisno dokumentacijo. Vlagatelj pojasnjuje, da je zadnji spremembi razpisne dokumentacije prejel 13.07.2007 in dne 18.07.2007.
Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da se je dne 03.07.2007 odločil, kljub temu, da je na podlagi pregleda razpisne dokumentacije ugotovil, da sistem za precizno (natančno) doziranje kot ga dobavlja vlagatelj naročniku ni predmet nobenega od razpisanih sklopov, da bo naslovil na naročnika zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije ter mu je zastavil vprašanje, ali je po meri izdelan specialni infuzijski set za precizno doziranje najbolj zahtevnih infuzijskih tekočin (infuzijski sistem ima v komori dodano posebno tenko, vidno iglico, ki omogoča, da 1 ml tekočine predstavlja 60 kapljic na minuto in ne npr. v razmerju l ml = 20 kapljic kot ostali tovrstni seti; dolžina sistema se izdeluje po zahtevi KC in je sicer 210 cm; na spodnji strani sistema je vgrajen "Y" konektor za dodatno aplikacijo zdravil preko infuzijskega sistema - sistema ni potrebno dekonektirati, kar bistveno zmanjšuje možnost vnosa mikroorganizmov; konusni del, ki se zabada v infuzijsko steklenico, je prilagojen uporabnikom, ki infundirajo najbolj zahtevne infuzijske tekočine, in sicer tako, da je ta del oster s 4 odprtinami - ne npr. s topo konico z 2 odprtinama kot jo imajo ostali tovrstni seti; sistem ima možnost regulacije od 5 do 250 ml/uro; natančnost sistema je več kot 97%; ob pravilnem rokovanju je sistem lahko v uporabi 96 ur) predmet konkretnega javnega razpisa, ter če je, v okviru katerega sklopa ga lahko ponudi.
Vlagatelj pojasnjuje, da vse do 13.07.2007 ni prejel z naročnikove strani nobenega odgovora, zato je, ob dejstvu, da je 13.07.2007 ob 13.10 uri po faxu prejel odgovore na pozneje zastavljena vprašanja (naročnikov dopis - odgovori številka 01-76/6-07 z dne 12.07.2007), predstavnica vlagatelja zahtevka N.V. telefonsko kontaktirala B.J., zaposleno v Službi za javna naročila UKC Ljubljana, ter je vlagatelj šele na osnovi tega telefonskega razgovora po faxu ob 14.16 uri prejel dokument z odgovori št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007.
Vlagatelj nadaljuje, da je bil naročnikov odgovor na vlagateljevo zastavljeno vprašanje, da so opisane karakteristike sistema za natančno doziranje infuzijskih tekočin, ki so kot je navedeno zahteve KC, zahteve verjetno enega oddelka v Kliničnem centru, ne pa vseh oddelkov, da je zahteva večine oddelkov za tovrstne sisteme doziranje tekočine v mililitrih na uro, da mora naročnik za grobo kontrolo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le-teh je v enem mililitru, da ve (naročnik) tudi, da so ti sistemi le približno natančni ob predpisanem načinu uporabe (so pa neprimerno bolj natančni kot običajni infuzijski sistemi), vendar so primerni za določeno uporabo, da so za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu, da dolžine sistema 210 cm večina oddelkov ne potrebuje, vendar ni tako moteče, da sistema ne bi mogel (naročnik) uporabljati, ter da ostale karakteristike ustrezajo zahtevam in da ga lahko ponudi v sklopu 37.
Vlagatelj nadaljuje, da je v zvezi z naročnikovim odgovorom, ki (po mnenju vlagatelja) ne ustreza dejanskemu stanju ter z njim ustvarja nejasnost glede (strokovnih) meril, še isti dan (t.j. 13.07.2007) posredoval naročniku nov zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je izčrpno na 6 straneh opisal dejansko stanje (torej zgodovino uvedbe tega izdelka v UKC, stanje dobav za posamezna leta, karakteristike izdelka, itd.) ter naročnika tudi opozoril v katerih delih je (po mnenju vlagatelja) razpisna dokumentacija postala (z njegovim odgovorom z dne 05.07.2007 - dejansko prejetim 13.07.2007) tako nejasna, da ni (več) mogoče pripraviti pravilne ponudbe.
Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik dne 18.07.2007 (to je 6 dni pred datumom, določenim za odpiranje ponudb, kar pomeni po prepričanju vlagatelja, da več nima možnosti zahtevati dodatnih pojasnil) poslal odgovor št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007, v katerem vlagatelju odgovarja med drugim, da je naročnik v sklopu 37 postavil strokovne zahteve za sistem za natančno doziranje infuzije, ki ga potrebuje, s tem, da so zahteve postavljene tako, da do ponudnikov niso diskriminatorne, po mnenju naročnika pa zagotavljajo, da bo na njihovi osnovi prejel več konkurenčnih in strokovno ustreznih ponudb blaga različnih proizvajalcev, da v kolikor bi naročnik definiral strokovne zahteve tako natančno, kot v svojem vprašanju zahteva potencialni ponudnik, pa bi naročnik dejansko ravnal neupravičeno diskriminatorno do vseh ostalih ponudnikov, saj je iz vprašanja potencialnega ponudnika evidentno, da takšno blago, ki bi izpolnjevalo tehnične karakteristike, katere potencialni ponudnik zahteva, da jih naročnik kot svoje zahteve vključi v 37. sklop, lahko ponudi le on, zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm.
Po mnenju vlagatelja je naročnik torej z odgovorom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (dejansko prejet 13.07.2007) na njegova vprašanja glede strokovnih kriterijev v sklopu 37 vnesel dvome v razpisno dokumentacijo (ki jih ni odpravil niti z odgovorom št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007) in je ustvaril nejasnost glede strokovnih meril za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37, zaradi česar v postopku oddaje javnega naročila ne more pridobiti primerljivih ponudb.
V nadaljevanju vlagatelj v zahtevku svoje očitke združi v 4 zaključene celote, in sicer:
1. Nejasnost strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede tega, koliko kapljic na minuto predstavlja l ml tekočine (makrodrip princip, mikrodrip princip):
- Sistem, izdelan po meri za potrebe naročnika izdeluje proizvajalec, ki ga zastopa vlagatelj zahtevka, se imenuje Delta Doser 20 z referenčno oznako 2295, in ima v komori dodano posebno tenko (vidno) iglico, ki omogoča, da 1 ml tekočine predstavlja 60 kapljic na minuto, prav z namenom čimbolj preciznega doziranja najbolj zahtevnih infuzijskih tekočin. Ker sistem Delta Doser 20 omogoča, da 1 ml tekočine predstavlja 60 kapljic na minuto, imenujemo to mikrodrip princip. V primeru, če pa sistem omogoča, da 1 ml tekočine predstavlja 10-20 kapljic na minuto, le-to imenujemo makrodrip princip.
- Naročnik se vezano na vlagateljev zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije dne 03.07.2007 do mikrodrip principa ali makrodrip principa ni (posebej) opredeljeval, je pa v odgovoru št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (dejansko prejet 13.07.2007) odgovoril, da mora za grobo kontrolo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le-teh je v enem mililitru, da ostale karakteristike ustrezajo zahtevam, ter da ga lahko ga ponudi v sklopu 37, kar prinaša vlagatelju dvom, katera ponudba bo glede na strokovne kriterije pravilna - torej tista ponudba, ki bo vsebovala sistem, ki deluje po mikrodrip principu (kot npr. sistem vlagatelja), ali sistem, ki deluje po makrodrip principu (npr. kot enostavnejši sistemi).
- Nujno je (strokovno) razlikovanje med sistemom, ki deluje po mikrodrip principu in sistemom, ki deluje po makrodrip principu (vlagatelj zahtevka prilaga v ta namen študije "Intravenous Infusion Sets (IV Sets) in Anaesthesia Practice: A Survey On Their Use And A Look Into The Future, avtorja Hadzic A. in Vloka J.D.", "Intravenous Therapy (avtor Martin S.)" in "2001 Intravenous Therapy CME Package (urednik Harris J. in Austin D.) ".
- Vlagatelj se ne more strinjati z naročnikom, da je potrebno za grobo kontrolo vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le-teh je v enem mililitru, ampak je to bistven podatek za izbiro (pravilnega) sistema (torej makrodrip ali mikrodrip) glede na klinične zahteve pri obravnavi bolnika. S svojim odgovorom pa nenazadnje tudi naročnik posredno priznava, da potrebuje podatek o številu kapljic v 1 ml tekočine, vendar tega kriterija ni opredelil.
Vlagatelj zaključuje, da je razpisna dokumentacija nejasna v smislu, koliko kapljic naj predstavlja 1 ml tekočine, ter na osnovi le-tega opredelitev v smislu, ali naročnik potrebuje sistem, ki deluje po makrodrip principu ali mikrodrip principu.
2. Nejasnost strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede prisotnosti / odsotnosti Y konektorja:
- Na spodnji strani sistema Delta Doser 20 je vgrajen "Y" konektor za dodatno aplikacijo zdravil preko infuzijskega sistema (sistema ni potrebno dekonektirati, kar bistveno zmanjšuje možnost vnosa mikroorganizmov), na kar je vlagatelj tudi opozoril naročnika v svojem zahtevku za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije z dne 03.07.2007.
- Naročnik mu je v odgovoru št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (dejansko prejet 13.07.2007) odgovoril, da so pa za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu, da ostale karakteristike ustrezajo zahtevam, ter da ga lahko ponudi v sklopu 37.
- S tem odgovorom je naročnik povzročil, da je razpisna dokumentacija postala nejasna in ni (več) možno pripraviti pravilne ponudbe, saj vlagatelj ne ve, ali bo pravilna tista ponudba, ki bo vsebovala sistem z "Y" konektorjem (torej v smislu, če sledimo dikciji naročnika, da lahko vlagatelj sistem ponudi v sklopu 37), ali tista ponudba, ki bo vsebovala sistem brez "Y" nastavka.
- Naročnik je z odgovorom na 9. vprašanje dopisa št. 01-76/6-07 z dne 12.07.2007 (med drugim tudi) za sklop 37 ugodil zainteresiranemu ponudniku (oziroma že prej v dopisu št. 01-76/2-07 z dne 20.06.2007) ter črtal iz razpisne dokumentacije zahtevo, da je sistemu dodan krak z brezigelnim konektom (torej Y konektor).
- Sistem Delta Doser 20 dejansko ima Y konektor preko katerega je možno (dodatno) aplicirati zdravila, vendar z iglo (torej nima brezigelnega konekta) in si vlagatelj zahtevka lahko to (mogoče napačno) tolmači, da zanj ta sprememba (t.j. črtanje sistemu dodanega kraka z brezigelnim konektom) ne velja. še vedno pa (vseeno) ostaja dvom, katere ponudbe v tem sklopu bodo pravilne - tiste z "Y" konektorjem (ki ima sicer možnost igelnega odvzema) ali tiste brez "Y" konektorja.
3. Nejasnost strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede igle, ki se zabada v steklenico:
- Vlagatelj je v zahtevku za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije z dne 03.07.2007 naročnika opozoril, da ima sistem Delta Doser 20 ostro konusno iglo, ki se zabada v inf. steklenico s 4 odprtinami (ne npr. s konico z 2 odprtinama kot jo imajo ostali tovrstni seti).
- Naročnik se do tega kriterija ni opredeljeval, ampak je odgovoril v odgovoru št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (dejansko prejet 13.07.2007), da ostale karakteristike ustrezajo zahtevam, ter da ga lahko ponudi v sklopu 37.
- Ob upoštevanju dejstva, da je za sklop 37 strokovni pogoj pod 2. - ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani inf. sistemi, torej je strokovni pogoj (tudi) "igla dvokanalna", sistem vlagatelja pa ima štirikanalno iglo (štiri odprtine), vlagatelj meni, da je naročnikova razpisna dokumentacija nejasna in ni več možno pripraviti pravilne ponudbe, saj bi si lahko kateri od ponudnikov (napačno) tolmačil, da je za naročnika v sklopu 37 sprejemljiv set z dvokanalno iglo in set s štirikanalno iglo, kar je seveda nesprejemljivo ob kriteriju najnižje cene.
4. Nejasnost strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede časa, ko mora biti sistem v uporabi:
- Vlagatelj je v zahtevku za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije z dne 03.07.2007 naročnika opozoril, da je sistem Delta Doser 20 lahko v uporabi 96 ur.
- Naročnik se do tega kriterija ni opredeljeval, ampak je odgovoril v odgovoru št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (dejansko prejet 13.07.2007), da ostale karakteristike ustrezajo zahtevam, ter da ga lahko ponudi v sklopu 37.
- Naročnik je za strokovni kriterij v sklopu 37 (Priloga 1 k Obrazcu 3) sicer določil "izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni", kar pomeni, da morajo biti sistemi ponujeni v tem sklopu uporabni 72 ur.
- Kot sledi iz zgoraj navedenega ni več možno slediti naročniku, ali naj bodo sistemi iz sklopa 37 uporabni 72 ur ali 96 ur ter ni možno več pripraviti pravilne ponudbe.
Vlagatelj predlaga glede na vse navedeno razveljavitev razpisne dokumentacije za sklop 37, prav tako pa tudi celotnega postopka oddaje javnega naročila za sklop 37 ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo po priglašenem stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15-dneh, da ne bo izvršbe.

Vlagatelj je naslovil na Državno revizijsko komisijo na podlagi četrtega odstavka 11. člena ZRPJN vlogo, z dne 27.07.2007, v kateri je le-tej predlagal, da sprejeme sklep, da se za sklop 37 nadaljnje aktivnosti naročnika delno ustavijo, konkretno da se zadrži izdaja odločitve o izbiri. Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-212/2007-2, z dne 06.08.2007, podanemu predlogu vlagatelja po četrtem odstavku 11. člena ZRPJN ni ugodila.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.08.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
V obrazložitvi sklepa naročnik uvodoma pojasni, da je ponovno preveril postavljene strokovne zahteve za 37. sklop in ugotovil, da je že skozi dane odgovore dal jasno vedeti, da zahtev za omenjeni sklop ne bo spreminjal, ker tako postavljene zahteve predstavljajo minimum, ki je za naročnika že sprejemljiv in pokrije vse njegove potrebe glede infuzijskih in transfuzijskih sistemov. Naročnik dalje navaja, da je naročnik pri postavitvi tehničnih ali strokovnih zahtev povsem avtonomen, pri čemer ga zavezuje le dejstvo, da mora zahteve za posamezno blago definirati tako, da niso neupravičeno diskriminatorne do širšega kroga potencialnih ponudnikov, s čimer se zagotovi tudi večja konkurenca in posledično gospodarnejša poraba javnih financ.
Glede vlagateljevega očitka v zvezi z nejasnostjo merila glede tega, koliko kapljic na minuto predstavlja 1 ml tekočine (makrodrip princip, mikrodrip princip), naročnik ponavlja, da so opisane karakteristike, ki jih navaja vlagatelj, karakteristike, ki jih uporabljajo na enem izmed oddelkov v KC, ne pa na vseh, za večino oddelkov, ki uporabljajo tovrstne sisteme, je pomembno doziranje tekočine v mililitrih na uro. Naročnik dalje pojasnjuje, da je že skozi postavljene kriterije in odgovore na vprašanja utemeljil, da zahteva makrodrip sistem (1 ml tekočine predstavlja od 10- 20 kapljic) in ne mikrodrip sistem, ker ve, da so ti sistemi le približno natančni ob predpisanem načinu njihove uporabe, ter da postavljeni kriteriji za enostavne sisteme v celoti zadostujejo naročnikovim potrebam, ker je za njegovo grobo kontrolo potrebno vedeti, kako velike kapljice lahko formira določen ponujeni sistem in koliko jih je v enem mililitru. Naročnik nadalje pojasnjuje, da zanj ni pomembno število kapljic v 1 ml, ampak hitrost pretoka, ki mora biti v razponu od 5 do 250 ml/uro (strokovne zahteve naročnika za 37. sklop, točka 3), torej mora imeti sistem ustrezen regulator pretoka, ter da zakon določa, da lahko vsak potencialni ponudnik ponudi tudi več (poleg izpolnjevanja osnovnih zahtev) kot zahteva naročnik v predmetnem javnem naročilu. V tem primeru, lahko vlagatelj zahtevka, ki razpolaga s sistemom mikrodrip (1 ml tekočine je 60 kapljic), vedno ponudi le-tega, kajti ima celo boljši sistem, kot ga zahteva naročnik.
Glede vlagateljevega očitka v zvezi z nejasno strokovno zahtevo glede prisotnosti / odsotnosti "Y" konektorja, naročnik pojasnjuje, da obstajajo druge metode, ki so uspešnejše kot prebadanje gume v sistemu z vidika zmanjšanja ali preprečitve vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema. Naročnik pojasnjuje, da "Y" konektorja ne zahteva, vendar ga vlagatelj zahtevka kot potencialni ponudnik skladno z zakonom lahko vedno ponudi, na kar ga je skozi odgovore opozoril tudi naročnik.
Glede vlagateljevega očitka v zvezi z nejasnostjo zahteve glede igle, ki se zabada v steklenico, naročnik pojasnjuje, da je bilo že večkrat napisano, naročnik sam postavlja kriterije za posamezno blago in s tako postavljeno zahtevo nikakor ne omejuje konkurence, temveč jo le razširja na večje število ponudnikov dvokanalnih igel. Naročnik navaja, da vlagatelj lahko ponudi tudi večkanalno iglo, kot je bila zahtevana, za naročnika je postavljena zahteva po dvokanalni igli ustrezna.
Glede vlagateljevega očitka v zvezi z nejasnostjo glede časa, ko mora biti sistem v uporabi, naročnik pojasnjuje, da kot izhaja iz Priloge 1 k Obrazcu 3, je zahteva, da mora biti ponujeni sistem ob pravilnem rokovanju uporaben tri dni, kar predstavlja 72 ur, ter da je naročnik postavil zahteve, ki so nižje od vlagateljevih.
Naročnik zaključuje, da v kolikor bi v 37. sklopu sledil zahtevanim spremembam razpisne dokumentacije vlagatelja, bi dejansko ravnal diskriminatorno in neenakopravno do ostalih potencialnih ponudnikov, saj izdelek s takimi karakteristikami lahko ponudi samo on.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 09.08.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je na Državni revizijsko komisijo naslovil vlogo - prva pripravljalna vloga, z dne 10.08.2007, v kateri ponovno obrazloži svoja stališča glede spornih določb razpisne dokumentacije za sklop 37 predmetnega javnega naročila. Vlagatelj v citirani vlogi priglasi tudi nadaljnje stroške revizijskega postopka (vezano na prvo pripravljalno vlogo).

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 10.08.2007, ki ga je slednja prejela 13.08.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom, št. 018-229/2007-4, z dne 21.08.2007, pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo z dne 20.07.2007 s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN v roku 5 (petih) dni od prejema citiranega sklepa.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 30.08.2007, Državni revizijski komisiji pravočasno (vlagatelj je sklep, št. 018-229/2007-4, z dne 21.08.2007, kot izhaja iz obvestila o vročitvi, prejel 30.08.2007) posredoval zahtevano dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo v višini iz prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Z navedeno vlogo je vlagatelj priglasil tudi stroške doplačila takse.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek v zvezi z nejasnostjo strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede tega, koliko kapljic na minuto predstavlja l ml tekočine (makrodrip princip, mikrodrip princip).
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Prilogi 1 k obrazcu 3 glede sklopa 37 - Sistem za natančno doziranje infuzije v stolpcu Strokovne zahteve naročnika določil: 1. dolžina od 130 do 180 cm; 2. imajo ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani infuzijski sistemi ter 3. Imajo možnost reguliranja pretoka infuzijske raztopine v razponu od 5 do 250 ml/uro in napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni.
Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 04.07.2007 po faksu na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je predstavil lastnosti infuzijskega sistema, in sicer v povezavi s predmetnim očitkom (makrodrip princip, ali mikrodrip princip), da ima v komori dodano posebno tenko (vidno) iglico, ki omogoča, da 1 ml tekočine predstavlja 60 kapljic na minuto in ne npr. v razmerju 1 ml = 20 kapljic kot ostali tovrstni seti, ter hkrati zastavil naročniku vprašanje, ali je opisani set predmet konkretnega javnega razpisa, in če je, v okviru katerega sklopa ga lahko ponudi. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik na citirano vprašanje odgovoril z dokumentom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (vlagatelj v zahtevku pojasnjuje, da ga je prejel šele po telefonskem posredovanju dne 13.07.2007), in sicer (vezano na predmetni očitek) "Opisane karakteristike sistema za natančno doziranje infuzijskih tekočin, ki so kot je navedeno zahteve KC, so zahteve verjetno enega oddelka v Kliničnem centru, ne pa vseh oddelkov. Zahteva večine oddelkov za tovrstne sisteme je doziranje tekočine v mililitrih na uro. Za grobo kontrolo moramo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le-teh je v enem mililitru. Vemo tudi, da so ti sistemi le približno natančni ob predpisanem načinu uporabe (so pa neprimerno bolj natančni kot običajni infuzijski sistemi), vendar so primerni za določeno uporabo. ... Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37".
Zatem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 13.07.2007 po faksu posredoval naročniku nov zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je izčrpno na 6 straneh opisal dejansko stanje (torej zgodovino uvedbe tega izdelka v UKC, stanje dobav za posamezna leta, karakteristike izdelka, itd.), naročnika pa tudi opozoril v katerih delih je (po mnenju vlagatelja) razpisna dokumentacija postala (z njegovim odgovorom z dne 05.07.2007 - dejansko prejetim 13.07.2007) tako nejasna, da ni (več) mogoče pripraviti pravilne ponudbe, ter ga pozval, da razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo možno nedvoumno ponuditi tudi set, ki ga vlagatelj dobavlja, oziroma da kot potencialni ponudnik takega seta ne bo diskriminiran v primerjavi z ostalimi potencialnimi ponudniki. Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik z dokumentom št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (vlagatelj ga je prejel dne 18.07.2007) posredoval na citirani novi zahtevek vlagatelja za dodatna pojasnila odgovor št. 22, ki glasi: "Naročnik je avtonomen pri definiranju predmeta javnega naročila, s tem, da je dolžan svoje strokovne zahteve za posamezno blago definirati tako, da niso neupravičeno diskriminatorne do potencialnih ponudnikov in, da v mejah strokovne sprejemljivosti, omogoči čim širšo konkurenco med ponudniki. Naročnik je v sklopu 37 postavil strokovne zahteve za sistem za natančno doziranje infuzije, ki ga potrebuje, s tem, da so zahteve postavljene tako, da do ponudnikov niso diskriminatorne, po mnenju naročnika pa zagotavljajo, da bo na njihovi osnovi prejel več konkurenčnih in strokovno ustreznih ponudb blaga različnih proizvajalcev. V kolikor bi naročnik definiral strokovne zahteve tako natančno, kot v svojem vprašanju zahteva potencialni ponudnik, pa bi naročnik dejansko ravnal neupravičeno diskriminatorno do vseh ostalih ponudnikov, saj je iz vprašanja potencialnega ponudnika evidentno, da takšno blago, ki bi izpolnjevalo tehnične karakteristike, katere potencialni ponudnik zahteva, da jih naročnik kot svoje zahteve vključi v 37. sklop, lahko ponudi le on. Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm.".
Državna revizijska komisija na osnovi razpisne dokumentacije in naročnikovih odgovorov ugotavlja (skladno z drugim odstavkom 71. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/2006 - v nadaljevanju: ZJN-2 - štejejo kot del razpisne dokumentacije tudi informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila), da v konkretnem primeru ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je razpisna dokumentacija za sklop 37 v delu glede tega, koliko kapljic na minuto predstavlja l ml tekočine (makrodrip princip, mikrodrip princip), nejasna. Naročnik je namreč na dilemo vlagatelja v zvezi številom kapljic v 1 ml tekočine po mnenju Državne revizijske komisije dovolj jasno odgovoril z dokumentom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007, da mora za grobo kontrolo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sitem in koliko le-teh je v 1 ml. Iz citiranega odgovora naročnika namreč dovolj jasno izhaja, da mora naročnik za grobo kontrolo vedeti zgolj kako velike kapljice formira sistem in koliko le-teh je v 1 ml, oziroma z drugimi besedami za naročnika ni pomembno, ali sistem formira 20 kapljic (t.i. makrodrip princip) iz 1 ml ali 60 kapljic iz 1 ml (t.i. mikrodrip princip). V zvezi z navedbo vlagatelja, da je to bistven podatek za izbiro (pravilnega) sistema (torej makrodrip ali mikrodrip) glede na klinične zahteve pri obravnavi bolnika, Državna revizijska komisija poudarja, da je t.i. nedoločitev oziroma neopredelitev števila kapljic v 1 ml tekočine z vidika medicinske stroke v izključni pristojnosti naročnika, ki je nenazadnje tudi odgovoren za strokovno oskrbo bolnikov oziroma pacientov, in če naročnik kot strokovno odgovorna oseba za oskrbo bolnikov oziroma pacientov ocenjuje, da zanj konkretno število kapljic v 1 ml tekočine (10-20 ali 60) v danem trenutku ni pomembno (je pa zanj pomembna informacija, koliko je teh kapljic v 1 ml), potem ga ni možno prisiliti, da te kriterije opredeli tako kot to želi vlagatelj. Naročnik namreč v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, glede predmetnega očitka argumentira, da gre v primeru vlagateljevega sistema v tem kontekstu za boljši sistem kot ga zahteva naročnik, ki pa ga vlagatelj lahko vedno ponudi.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi nejasnostjo strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede prisotnosti / odsotnosti Y konektorja.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Prilogi 1 k obrazcu 3 glede sklopa 37 - Sistem za natančno doziranje infuzije v stolpcu Strokovne zahteve naročnika določil: 1. dolžina od 130 do 180 cm; 2. imajo ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani infuzijski sistemi ter 3. Imajo možnost reguliranja pretoka infuzijske raztopine v razponu od 5 do 250 ml/uro in napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni. Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik z dokumentom (popravek razpisne dokumentacije) št. 01-76/2-07 z dne 20.06.2007 za sklop 36 - sistem za infuzijo spremenil strokovne zahteve v stolpcu 2 (str. 17 Priloge 1 k obrazcu 3 - specifikacija ponudbe) med drugim tako, da se zahteva pod 10. točko črta. Iz spisovne dokumentacije izhaja, da se citirana točka 10 nanaša na zahtevo "na spodnjem delu sistema je dodana krak z brezigelnim konektom, ki omogoča dodajanje zdravil ali druge infuzije samo z luer brizgalko ali priključitev drugega infuzijskega sistema". Citirani sklop (št. 36) je naročnik kasneje z dokumentom št. 01-76/3-07 z dne 02.07.2007 razdelil v sklop 36A (dolžina cca. 150 cm) in 36B (dolžina cca. 200 cm), pri čemer je ostala citirana točka 10 črtana.
Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 04.07.2007 po faksu na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je predstavil lastnosti infuzijskega sistema, in sicer v povezavi s predmetnim očitkom (prisotnost / odsotnost Y konektorja), da je na spodnji strani sistema vgrajen "Y" konektor za dodatno aplikacijo zdravil preko infuzijskega sistema (sistema ni potrebno dekonektirati, kar bistveno zmanjšuje možnost vnosa mikroorganizmov), ter hkrati zastavil naročniku vprašanje, ali je opisani set predmet konkretnega javnega razpisa, in če je, v okviru katerega sklopa ga lahko ponudi. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik na citirano vprašanje odgovoril z dokumentom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (vlagatelj v zahtevku pojasnjuje, da ga je prejel šele po telefonskem posredovanju dne 13.07.2007), in sicer (vezano na predmetni očitek) "Opisane karakteristike sistema za natančno doziranje infuzijskih tekočin, ki so kot je navedeno zahteve KC, so zahteve verjetno enega oddelka v Kliničnem centru, ne pa vseh oddelkov .... Za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema so pa druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu. ... Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37".
Zatem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 13.07.2007 po faksu posredoval naročniku nov zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je izčrpno na 6 straneh opisal dejansko stanje (torej zgodovino uvedbe tega izdelka v UKC, stanje dobav za posamezna leta, karakteristike izdelka, itd.), naročnika pa tudi opozoril v katerih delih je (po mnenju vlagatelja) razpisna dokumentacija postala (z njegovim odgovorom z dne 05.07.2007 - dejansko prejetim 13.07.2007) tako nejasna, da ni (več) mogoče pripraviti pravilne ponudbe, ter ga pozval, da razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo možno nedvoumno ponuditi tudi set, ki ga vlagatelj dobavlja, oziroma da kot potencialni ponudnik takega seta ne bo diskriminiran v primerjavi z ostalimi potencialnimi ponudniki. Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik z dokumentom št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (vlagatelj ga je prejel dne 18.07.2007) posredoval na citirani novi zahtevek vlagatelja za dodatna pojasnila odgovor št. 22, ki glasi: "Naročnik je avtonomen pri definiranju predmeta javnega naročila, s tem, da je dolžan svoje strokovne zahteve za posamezno blago definirati tako, da niso neupravičeno diskriminatorne do potencialnih ponudnikov in, da v mejah strokovne sprejemljivosti, omogoči čim širšo konkurenco med ponudniki. Naročnik je v sklopu 37 postavil strokovne zahteve za sistem za natančno doziranje infuzije, ki ga potrebuje, s tem, da so zahteve postavljene tako, da do ponudnikov niso diskriminatorne, po mnenju naročnika pa zagotavljajo, da bo na njihovi osnovi prejel več konkurenčnih in strokovno ustreznih ponudb blaga različnih proizvajalcev. V kolikor bi naročnik definiral strokovne zahteve tako natančno, kot v svojem vprašanju zahteva potencialni ponudnik, pa bi naročnik dejansko ravnal neupravičeno diskriminatorno do vseh ostalih ponudnikov, saj je iz vprašanja potencialnega ponudnika evidentno, da takšno blago, ki bi izpolnjevalo tehnične karakteristike, katere potencialni ponudnik zahteva, da jih naročnik kot svoje zahteve vključi v 37. sklop, lahko ponudi le on. Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm.". Zatem iz spisovne dokumentacije sledi, da je naročnik na vprašanje potencialnega ponudnika, vezano na zahtevo "na spodnjem delu sistema je dodan krak z brezigelnim konektom, ki omogoča dodajanje zdravil ali druge infuzije samo z luer brizgalko ali priključitev drugega infuzijskega sistema" za sklop 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42, z dokumentom št. 01-76/6-07 z dne 12.07.2007 odgovoril (odgovor št. 9), "da je bila navedena zahteva za sklop 36 (in posledično za vse ostale sklope, ki jih navajate) pod točko 10 črtana iz razpisne dokumentacije (dopis št. 01-76/2-07 z dne 20.06.2007, ki ste ga prejeli po telefaksu dne 21.06.2007).".
Državna revizijska komisija na osnovi razpisne dokumentacije in naročnikovih odgovorov ugotavlja (skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije tudi informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila), da je v konkretnem primeru mogoče pritrditi vlagatelju, da je razpisna dokumentacija za sklop 37 v delu, glede prisotnosti / odsotnosti Y konektorja, nejasna.
Naročnik sicer v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, v zvezi z nejasno strokovno zahtevo glede prisotnosti / odsotnosti "Y" konektorja pojasnjuje med drugim, "da naročnik ''Y'' konektorja ne zahteva, vendar ga vlagatelj zahtevka kot potencialni ponudnik skladno z zakonom lahko vedno ponudi, na kar ga je skozi odgovore opozoril tudi naročnik.". Državna revizijska komisija na podlagi relevantne dokumentacije (razpisna dokumentacija in odgovori naročnika) ugotavlja, da se naročnik do "Y" konektorja ni dovolj jasno opredelil oziroma da na podlagi naročnikovih odgovorov "... Za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema so pa druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu. ... Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37." (dokument št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007) in "... Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm." (dokument št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 - odgovor št. 22) ni mogoče z gotovostjo ugotoviti tega, kar zatrjuje naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen ("da naročnik ''Y'' konektorja ne zahteva, vendar ga vlagatelj zahtevka kot potencialni ponudnik skladno z zakonom lahko vedno ponudi, na kar ga je skozi odgovore opozoril tudi naročnik."). Naročnik je z odgovorom v dokumentu št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 dvoumen, saj v njem istočasno zatrjuje, da so za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu ter, da ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam in lahko ga ponudite v sklopu 37. V nadaljevanju naročnik z odgovorom št. 22 v dokumentu št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 te nejasnosti v ničemer ne odpravi. Naročnik je torej z zgoraj citiranima odgovoroma na vprašanje potencialnega ponudnika v zvezi s prisotnostjo / odsotnostjo Y konektorja vnesel dvom v razpisno dokumentacijo in ustvaril nejasnost glede te zahteve za sklop 37 predmetnega javnega naročila.
V posledici navedenega je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot utemeljenega, zato je bilo potrebno razveljaviti razpisno dokumentacijo za sklop 37 javnega naročila v delu, ki se nanaša na prisotnost / odsotnost Y konektorja.

Zatem je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi nejasnostjo strokovnega merila za izbor najugodnejše ponudbe za sklop 37 glede igle, ki se zabada v steklenico.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Prilogi 1 k obrazcu 3 glede sklopa 37 - Sistem za natančno doziranje infuzije v stolpcu Strokovne zahteve naročnika določil: 1. dolžina od 130 do 180 cm; 2. imajo ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani infuzijski sistemi ter 3. Imajo možnost reguliranja pretoka infuzijske raztopine v razponu od 5 do 250 ml/uro in napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni. Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 04.07.2007 po faksu na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je predstavil lastnosti infuzijskega sistema, in sicer v povezavi s predmetnim očitkom (igla, ki se zabada v steklenico), da je tudi konusni del, ki se zabada v infuzijsko steklenico, prilagojen uporabnikom, ki infundirajo najbolj zahtevne infuzijske tekočine, in sicer tako, da je ta del oster s 4 odprtinami (ne npr. s topo konico z 2 odprtinama kot jo imajo ostali tovrstni seti), ter hkrati zastavil naročniku vprašanje, ali je opisani set predmet konkretnega javnega razpisa, in če je, v okviru katerega sklopa ga lahko ponudi. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik na citirano vprašanje odgovoril z dokumentom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (vlagatelj v zahtevku pojasnjuje, da ga je prejel šele po telefonskem posredovanju dne 13.07.2007), in sicer "Opisane karakteristike sistema za natančno doziranje infuzijskih tekočin, ki so kot je navedeno zahteve KC so zahteve verjetno enega oddelka v Kliničnem centru, ne pa vseh oddelkov. Zahteva večine oddelkov za tovrstne sisteme je doziranje tekočine v mililitrih na uro. Za grobo kontrolo moramo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le teh je v enem mililitru. Vemo tudi, da so ti sistemi le približno natančni ob predpisanem načinu uporabe (so pa neprimerno bolj natančni kot običajni infuzijski sistemi), vendar so primerni za določeno uporabo. Za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema so pa druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu. Dolžina sistema 210 cm - večina oddelkov ne potrebuje tako dolgih sistemov, vendar ni tako moteče, da sistema ne bi mogli uporabljati. Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37.". Zatem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 13.07.2007 po faksu posredoval naročniku nov zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je izčrpno na 6 straneh opisal dejansko stanje (torej zgodovino uvedbe tega izdelka v UKC, stanje dobav za posamezna leta, karakteristike izdelka, itd.), naročnika pa tudi opozoril v katerih delih je (po mnenju vlagatelja) razpisna dokumentacija postala (z njegovim odgovorom z dne 05.07.2007 - dejansko prejetim 13.07.2007) tako nejasna, da ni (več) mogoče pripraviti pravilne ponudbe, ter ga pozval, da razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo možno nedvoumno ponuditi tudi set, ki ga vlagatelj dobavlja, oziroma da kot potencialni ponudnik takega seta ne bo diskriminiran v primerjavi z ostalimi potencialnimi ponudniki. Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik z dokumentom št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (vlagatelj ga je prejel dne 18.07.2007) posredoval na citirani novi zahtevek vlagatelja za dodatna pojasnila odgovor št. 22, ki glasi: "Naročnik je avtonomen pri definiranju predmeta javnega naročila, s tem, da je dolžan svoje strokovne zahteve za posamezno blago definirati tako, da niso neupravičeno diskriminatorne do potencialnih ponudnikov in, da v mejah strokovne sprejemljivosti, omogoči čim širšo konkurenco med ponudniki. Naročnik je v sklopu 37 postavil strokovne zahteve za sistem za natančno doziranje infuzije, ki ga potrebuje, s tem, da so zahteve postavljene tako, da do ponudnikov niso diskriminatorne, po mnenju naročnika pa zagotavljajo, da bo na njihovi osnovi prejel več konkurenčnih in strokovno ustreznih ponudb blaga različnih proizvajalcev. V kolikor bi naročnik definiral strokovne zahteve tako natančno, kot v svojem vprašanju zahteva potencialni ponudnik, pa bi naročnik dejansko ravnal neupravičeno diskriminatorno do vseh ostalih ponudnikov, saj je iz vprašanja potencialnega ponudnika evidentno, da takšno blago, ki bi izpolnjevalo tehnične karakteristike, katere potencialni ponudnik zahteva, da jih naročnik kot svoje zahteve vključi v 37. sklop, lahko ponudi le on. Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm.". Nadalje iz spisovne dokumentacije sledi, da razpisna dokumentacija, ob upoštevanju točke 2, da imajo ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani infuzijski sistemi (razpisna dokumentacija, Priloga 1 k obrazcu 3 glede sklopa 37 - Sistem za natančno doziranje infuzije, stolpec Strokovne zahteve naročnika), določa za sklop 36 - Sistem za infuzijo (razpisna dokumentacija, Priloga 1 k obrazcu 3, stolpec Strokovne zahteve naročnika), ki ga gre šteti med zgoraj opisane infuzijske sisteme, v točki 5 "igla na začetku sistema: dvokanalna, plastična, ostra.".
Državna revizijska komisija na osnovi razpisne dokumentacije in naročnikovih odgovorov ugotavlja (skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije tudi informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila), da v konkretnem primeru ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je razpisna dokumentacija za sklop 37 v delu glede igle, ki se zabada v steklenico, nejasna.
Naročnik sicer v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, glede predmetnega očitka (v zvezi z iglo, ki se zabada v steklenico), pojasnjuje med drugim, "da naročnik s tako postavljeno zahtevo nikakor ne omejuje konkurence, temveč jo le razširja na večje število ponudnikov dvokanalnih igel. Vlagatelj zahtevka lahko ponudi tudi večkanalno iglo, kot je bila zahtevana. Za naročnika je postavljena zahteva po dvokanalni igli ustrezna.". Državna revizijska komisija na podlagi relevantne dokumentacije (razpisna dokumentacija in odgovori naročnika) ugotavlja, da se je naročnik do vprašanja igle, ki se zabada v steklenico (dopustnost igle tudi s 4 odprtinami), v odgovoru v dokumentu št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 dovolj jasno opredelil. Naročnik namreč v citiranem odgovoru izrecno ne omenja karakteristike "igle, ki se zabada v steklenico", z zadnjima dvema stavkoma citiranega odgovora ("Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37.") pa je po mnenju Državne revizijske komisije "pokril" / potrdil oziroma subsumiral tudi t.i. štrikanalno iglo, ki se zabada v steklenico. Tega dejstva ne spremeni niti odgovor naročnika v dokumentu št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (odgovor št. 22 - "... Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm."), saj je le-tega potrebno brati in razumeti v kontekstu odgovora v dokumentu št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007.
Za vlagatelja je v nadaljevanju sicer nesprejemljiva dopustitev hkrati seta z dvokanalno iglo in seta s štirikanalno iglo (z vidika najnižje cene). Državna revizijska komisija ta očitek vlagatelja zavrača, saj s tem naročnik ni diskriminatoren do ponudnikov - t.i. širša zahteva kvečjemu odpira možnosti za pridobitev več konkurenčnih ponudb. Sploh pa gre v tem kontekstu dodati tudi, da je t.i. nabor artiklov, ki jih ponuja posamezen potencialni ponudnik, izključno v sferi njegovih lastnih poslovnih odločitev.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede časa, ko mora biti sistem v uporabi.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Prilogi 1 k obrazcu 3 glede sklopa 37 - Sistem za natančno doziranje infuzije v stolpcu Strokovne zahteve naročnika določil: 1. dolžina od 130 do 180 cm; 2. imajo ostale splošne lastnosti kot zgoraj opisani infuzijski sistemi ter 3. Imajo možnost reguliranja pretoka infuzijske raztopine v razponu od 5 do 250 ml/uro in napisano izjavo, da so ob pravilnem rokovanju uporabni tri dni. Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 04.07.2007 po faksu na naročnika naslovil zahtevek za obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je predstavil lastnosti infuzijskega sistema, in sicer v povezavi s predmetnim očitkom (čas, ko mora biti sistem v uporabi), da je tudi ob pravilnem rokovanju sistem lahko v uporabi 96 ur, ter hkrati zastavil naročniku vprašanje, ali je opisani set predmet konkretnega javnega razpisa, in če je, v okviru katerega sklopa ga lahko ponudi. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da je naročnik na citirano vprašanje odgovoril z dokumentom št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 (vlagatelj v zahtevku pojasnjuje, da ga je prejel šele po telefonskem posredovanju dne 13.07.2007), in sicer "Opisane karakteristike sistema za natančno doziranje infuzijskih tekočin, ki so kot je navedeno zahteve KC so zahteve verjetno enega oddelka v Kliničnem centru, ne pa vseh oddelkov. Zahteva večine oddelkov za tovrstne sisteme je doziranje tekočine v mililitrih na uro. Za grobo kontrolo moramo tudi vedeti, kako velike kapljice formira sistem in koliko le teh je v enem mililitru. Vemo tudi, da so ti sistemi le približno natančni ob predpisanem načinu uporabe (so pa neprimerno bolj natančni kot običajni infuzijski sistemi), vendar so primerni za določeno uporabo. Za zmanjšanje ali celo preprečevanje vnosa mikroorganizmov preko infuzijskega sistema so pa druge metode dosti bolj uspešne kot pa prebadanje gume v sistemu. Dolžina sistema 210 cm - večina oddelkov ne potrebuje tako dolgih sistemov, vendar ni tako moteče, da sistema ne bi mogli uporabljati. Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37.". Zatem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 13.07.2007 po faksu posredoval naročniku nov zahtevek za dodatna pojasnila - obrazložitev razpisne dokumentacije, v katerem je izčrpno na 6 straneh opisal dejansko stanje (torej zgodovino uvedbe tega izdelka v UKC, stanje dobav za posamezna leta, karakteristike izdelka, itd.), naročnika pa tudi opozoril v katerih delih je (po mnenju vlagatelja) razpisna dokumentacija postala (z njegovim odgovorom z dne 05.07.2007 - dejansko prejetim 13.07.2007) tako nejasna, da ni (več) mogoče pripraviti pravilne ponudbe, ter ga pozval, da razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo možno nedvoumno ponuditi tudi set, ki ga vlagatelj dobavlja, oziroma da kot potencialni ponudnik takega seta ne bo diskriminiran v primerjavi z ostalimi potencialnimi ponudniki. Dalje je iz spisovne dokumentacije razvidno, da je naročnik z dokumentom št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (vlagatelj ga je prejel dne 18.07.2007) posredoval na citirani novi zahtevek vlagatelja za dodatna pojasnila odgovor št. 22, ki glasi: "Naročnik je avtonomen pri definiranju predmeta javnega naročila, s tem, da je dolžan svoje strokovne zahteve za posamezno blago definirati tako, da niso neupravičeno diskriminatorne do potencialnih ponudnikov in, da v mejah strokovne sprejemljivosti, omogoči čim širšo konkurenco med ponudniki. Naročnik je v sklopu 37 postavil strokovne zahteve za sistem za natančno doziranje infuzije, ki ga potrebuje, s tem, da so zahteve postavljene tako, da do ponudnikov niso diskriminatorne, po mnenju naročnika pa zagotavljajo, da bo na njihovi osnovi prejel več konkurenčnih in strokovno ustreznih ponudb blaga različnih proizvajalcev. V kolikor bi naročnik definiral strokovne zahteve tako natančno, kot v svojem vprašanju zahteva potencialni ponudnik, pa bi naročnik dejansko ravnal neupravičeno diskriminatorno do vseh ostalih ponudnikov, saj je iz vprašanja potencialnega ponudnika evidentno, da takšno blago, ki bi izpolnjevalo tehnične karakteristike, katere potencialni ponudnik zahteva, da jih naročnik kot svoje zahteve vključi v 37. sklop, lahko ponudi le on. Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm.".
Državna revizijska komisija na osnovi razpisne dokumentacije in naročnikovih odgovorov ugotavlja (skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije tudi informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila), da v konkretnem primeru ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je razpisna dokumentacija za sklop 37 v delu glede časa, ko mora biti sistem v uporabi, nejasna.
Naročnik sicer v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, glede predmetnega očitka (v zvezi z iglo, ki se zabada v steklenico), pojasnjuje med drugim, "da je naročnik postavil zahteve, ki so nižje od vlagateljevih.". Državna revizijska komisija na podlagi relevantne dokumentacije (razpisna dokumentacija in odgovori naročnika) ugotavlja, da se je naročnik do časa, ko mora biti sistem v uporabi, v odgovoru v dokumentu št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007 dovolj jasno opredelil. Naročnik namreč v citiranem odgovoru izrecno ne omenja karakteristike "časa, ko mora biti sistem v uporabi", z zadnjima dvema stavkoma citiranega odgovora ("Ostale karakteristike ustrezajo našim zahtevam. Lahko ga ponudite v sklopu 37.") pa je "pokril" oziroma dovolil, da je sistem lahko v uporabi tudi 96 ur. Tega dejstva ne spremeni niti odgovor naročnika v dokumentu št. 01-76/7-07 z dne 17.07.2007 (odgovor št. 22 - "... Zato naročnik ostaja pri nespremenjenih zahtevah za 37. sklop, s tem, da dopušča, da je dolžina sistema lahko od 130 do 210 cm."), saj je le-tega potrebno brati in razumeti v kontekstu odgovora v dokumentu št. 01-76/5-07 z dne 05.07.2007.
V posledici navedenega Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Vlagatelj je predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije za sklop 37, prav tako pa tudi celotnega postopka oddaje javnega naročila za sklop 37. Državna revizijska komisija je en vlagateljev očitek, kot je razvidno iz predhodnih izvajanj le-te v tem sklepu, spoznala kot utemeljen, preostale pa kot neutemeljene. Ker utemeljenost konkretnega očitka ne terja sankcije po razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila v celoti za sklop 37, je Državna revizijska komisija skladno z ugotovitvami v tem sklepu razveljavila le relevanten del razpisne dokumentacije, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo z vidika revizijskega predloga uspel le delno, z vidika utemeljenosti zaključenih celot očitkov v zahtevku za revizijo pa z le z eno od štirih zaključenih celot očitkov.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- strošek za takso za revizijo v višini 5.000,00 EUR,
- sestava zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk, povečano za 20% DDV,
- obvestilo Ministrstvu za finance v višini 20 točk, povečano za 20% DDV,
- materialne stroške v višini 3% (vezano na zahtevek za revizijo), povečano za 20% DDV,
- sestava zahteve o nadaljevanju postopka v višini 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV,
- sestava prve pripravljalne vloge kot odgovor na naročnikov sklep o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo v višini 3.000 točk, povečano za 20% DDV.

Če bi vlagatelj z vsemi štirimi zaključenimi celotami očitkov v zahtevku za revizijo uspel, bi Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznala naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- v višini 5.000,00 EUR za vplačano takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 1.400 točk (glede na vrednost spornega predmeta) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 642,60 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 771,12 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk in 1% od protivrednosti 400 točk za materialne stroške (vezano na zahtevek za revizijo) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 11,02 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 13,22 EUR,
- sestava zahteve o nadaljevanju postopka v protivrednosti 50 odvetniških točk po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 22,95 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 27,54 EUR.

kar vse skupaj znaša 5.811,88 EUR.

Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom delno uspel (z eno od štirih zaključenih celot očitkov), je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju delno povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Ob upoštevanju drugega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06 in 52/07) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala stroške v višini 1.452,97 EUR, kar glede na uspeh (z eno od štirih zaključenih celot očitkov) v postopku predstavlja četrtino od zneska, navedenega v predhodnem odstavku (5.811,88 EUR).

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.452,97 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.09.2007

Predsednik senata:

Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana