018-235/2007 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-235/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup reševalnih vozil ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje Proavto d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 10c, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 5.9.2007

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30.7.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za nakup reševalnih vozil. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik dne 30.7.2007 objavil na portalu javnih naročil pod oznako JN766/2007 in v Uradnem glasilu EU, št. 2007/S181-466 z dne 1.8.2007.

Vlagatelj je dne 21.8.2007, še pred potekom roka za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da razpisna dokumentacija glede merila "varnostni test" ni v skladu s 5. in 7. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2). Vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumentaciji v navedeni točki prirejena določenemu, že izbranemu tujemu ponudniku, s katerim naj bi naročnik po vlagateljevem mnenju sodeloval pri pripravi ponudbe, kar naj bi bilo razvidno tudi iz časa od prve objave razpisa do objave tehničnih specifikacij.

Naročnik je sprejel sklep št. 328/jn-07, z dne 23.8.2007, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovil, da je zahtevek za revizijo vložen prepozno. Naročnik ugotavlja, da ZRPJN v 12. členu določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave obvestila in/ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oz. po dostopnosti razpisne dokumentacije. Naročnik v nadaljevanju tudi ugotavlja, da se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo, točneje na postavljena merila, ter da je bilo predmetno javno naročilo objavljeno dne 30.7.2007 na portalu javnih naročil, kjer je bila dostopna tudi razpisna dokumentacija, in dne 1.8.2007 v Uradnem glasilu EU. Glede na navedene ugotovitve je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZRPJN zavrgel kot prepoznega.

Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo je vlagatelj pravočasno vložil pritožbo, v kateri navaja, da je, nasprotno trditvam naročnika, revizijski postopek začel pravočasno, in sicer z dopisom, z dne 7.8.2007.

Državna revizijska komisija je dne 29.8.2007 pozvala naročnika, naj ji odstopi vso dokumentacijo v zvezi z vloženo pritožbo, in zahtevano dokumentacijo prejela dne 3.9.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da sta med strankama nesporni dejstvi, da se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (in sicer na 8. točko Navodil ponudnikov za izdelavo ponudbe - Merila pri oddaji javnega naročila), ter da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno (in razpisna dokumentacija dostopna) dne 31.7.2007. Kot izhaja iz spisovne dokumentacije in še posebej iz vlagateljevih navedb v pritožbi, je spor med strankama v tem, kdaj je vlagatelj začel postopek revizije pred naročnikom.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju zgoraj navedenega spornega dejstva ugotovila, da je vlagatelj dne 7.8.2007 naročniku po elektronski pošti poslal nenaslovljen dopis, v katerem je zahteval, da se eno izmed meril (varnostni test) iz razpisne dokumentacije spremeni skladno s 5. in 7. členom ZJN-2 ali umakne. Iz spisovne dokumentacije je nadalje razvidno, da je vlagatelj naročnika dne 14.8.2007 po elektronski pošti obvestil, da bo "pričel s postopkom revizije predmetnega javnega naročila pred postopkom oddaje".

Vlagatelj je (šele) dokument z dne 21.8.2007 naslovil "Zahtevek za revizijo" in istega dne vplačal tudi takso za postopek revizije, zaradi česar gre po mnenju Državne revizijske komisije šteti, da je vlagatelj (šele) tistega dne pravno formalno - skladno z določbami ZRPJN - pričel uveljavljati pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila v obliki vložitve zahtevka za revizijo pred naročnikom.

Državna revizijska komisija opozarja, da bi bilo mogoče pod določenimi pogoji vlagateljev dopis z dne 7.8.2007 obravnavati kot (nepopoln) zahtevek za revizijo (v kolikor bi bilo vlagatelju mogoče pripisati pravno nevednost oziroma nepoznavanje določil ZRPJN); vendar glede na to, da je vlagatelj sam izrazil voljo, da naj šele njegova dejanja po 14.8.2007 pomenijo pričetek postopka revizije, in glede na to, da je dne 21.8.2007 vložil popoln zahtevek za revizijo (v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN), je Državna revizijska komisija v konkretnem primeru zavzela stališče, da gre pri dopisih z dne 7.8.2007 in 14.8.2007 za neformalna pisanja, ter da je formalno uveljavljanje pravnega varstva vlagatelj pričel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 21.8.2007.

ZRPJN v drugem odstavku 12. člena med drugim določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena ZJN-2 lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. V konkretnem primeru bi moral vlagatelj, skladno s citirano določbo drugega odstavka 12. člena ZRPJN, zahtevek za revizijo vložiti najpozneje dne 10.8.2007, vložil pa ga je dne 21.8.2007, torej po izteku prekluzivnega roka.

Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega, zaradi česar je potrebno vlagateljevo pritožbo zavrniti kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena .


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 5.9.2007
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj
- Proavto d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 10c, Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana