018-230/2007 Javna agencija za železniški promet RS

Številka: 018-230/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) ob upoštevanju 6. odstavka 32. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) v senatu predsednika Sama Červeka, in članov Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "konzultantske storitve za pripravo in izvedbo aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo nove dvotirne proge Divača-Koper", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija za železniški promet RS, Kopiterjeva ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 3.9.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagatelj mora vplačati v roku 15 dni na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 117-118/2006 z dne 17.11.2006, pod št. objave Ob-32195/06 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 220. Dne 15.5.2007 je naročnik izdal obvestilo, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Disconsulting d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Zoper omenjeno obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj 18.6.2007 vložil zahtevek za revizijo, medtem ko je novela ZRPJN-E dne 16.6.2007 stopila v veljavo. Naročnik je 31.7.2007 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Državna revizijska je v obravnavani zadevi s sklepom št. 018-230/2007-3 z dne 28.8.2007 predmetni spor sicer že rešila, vendar pa o dodatno nastalih stroških postopka še ni odločala. Določba 4. odstavka 22. člena ZRPJN namreč določa: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

Na podlagi 6. odstavka 32. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil lahko senat o stroških postopka odloči tudi s posebnim sklepom. V obravnavani zadevi Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v predmetni zadevi naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, pri čemer ga je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija (s sklepom št. 018-230/2007-3 z dne 28.8.2007). Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavni zadevi izdala predmetni sklep in ob upoštevanju 4. odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 3.9.2007

Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopiterjeva ulica 5, Maribor
- Disconsulting d.o.o., Letališka ulica 33, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana