018-211/2007 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-211/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu mag. Nataše Jeršič in članov Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, kot članov senata v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo projekta "Celovito varovanje vodnihi virov podtalnice Ptujskega polja-I. faza", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba WTE Wassertechnik GmbH, Essen, Nemčija, ki jo po pooblastilu zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, ki ga zastopa odvetnik mag. Janez Tekavec, Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.8.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljeva vloga, z dne 23.7.2007, se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 132/06 z dne 15.12.2006, pod št. objave Ob-35083/06 in v Uradnem listu EU št. 2006/S 238-254234.

Vlagatelj je dne 8.5.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem pojasnjuje, da je 30.4.2007 s strani Državne revizijske komisije prejel sklep, s katerim je ta delno ugodila predlogu naročnika, da naj zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega Sklepa je naročnik izdal Dopolnili dokument št. 15 k razpisni dokumentaciji in določil datum 9.5.2007 kot skrajni rok za oddajo ponudb v predmetnem postopku. Vlagatelj poudarja, da je omenjeni Dopolnilni dokument št. 15 prejel 26.4.2007, pri čemer je 27.4.2007 v Republiki Sloveniji dela prost dan. Novi rok za oddajo ponudb v povezavi z zahtevo iz navedenega dopolnilnega dokumenta je po vlagateljevem mnenju potrebno šteti za spremembo v pomenu 4. odstavka 25. člena ZJN-1. Novi končni rok za predložitev ponudb namreč po vlagateljevih navedbah predstavlja nerazumno kratek rok, ki vlagatelju onemogoča pravočasno predložitev vseh zahtevanih dokazil in potrdil, s katerimi bi lahko dokazoval izpolnjevanje razpisnih pogojev in mu posledično onemogoča enakopravno nastopanje oz. sodelovanje v postopku na podlagi predmetnega razpisa. Tako postavljen rok po vlagateljevem mnenju krši načelo enakopravnosti ponudnikov, saj ustvarja okoliščine, ki pomenijo krajevno diskriminacijo ponudnikov. Vlagatelj pri tem še pojasnjuje, da je naročnik zahteval predložitev potrdil in dokazil, ki ne smejo biti starejša od rokov, določenih v razpisni dokumentaciji, šteto od novega odpiranja ponudb, to je od 9.5. 2007. Vlagatelj bi moral tako v 4 delovnih dneh na novo pridobiti nova dokazila tako s strani nosilcev javnih pooblastil kot s strani organov v državi svojega sedeža. Vlagatelj zato meni, da je razumen rok za pridobitev takšnih dokumentov vsaj tri tedne, saj je toliko časa potrebno za prilagoditev finančnega in tehničnega dela ponudbe novim zahtevam, ki jih naročnik podaja v omenjenem dopolnilnem dokumentu. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da je naročnik v Dopolnilnem dokumentu št. 15 pod točko O3 dopolnil razpisno dokumentacijo tudi z novo zahtevo glede debeline asfalta. Tako naročnik po vlagateljevih navedbah zahteva, da ponudnik v ponudbi ponudi vsaj takšno debelino asfalta, ki ustreza obstoječemu stanju, pri čemer sam v nadaljevanju navaja, da obstoječe stanje ni znano in se bo določilo v projektih za izvedbo, ali pa se bo ugotavljajo med samo izvedbo del. Na podlagi navedenega vlagatelj opozarja, da ni mogoče oblikovati cene asfaltiranja niti po dopolnjeni razpisni dokumentaciji, s čimer je naročnik po vlagateljevih navedbah kršil 1. odstavek 23. člena ZJN-1, ki od naročnika zahteva, da mora pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na podlagi le-te lahko pripravil pravilno ponudbo. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi dopis naročnika z naslovom Dopolnilni dokument št. 15 v delu O3, ter da razveljavi naročnikovo odločitev o določitvi novega roka za oddajo ponudb (z dne 9.5.2007 ob 11 h) in dopis naročnika z naslovom Dopolnilni dokument št. 15. Pri tem vlagatelj zahteva še povrnitev stroškov plačane takse in zahtevka za revizijo v višini 2000 točk, 2% materialnih stroškov skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva zamude obveznosti plačila stroškov pa do plačila.

Naročnik je 3.7.2007 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Glede Dopolnilnega dokumenta št. 15 v delu, ki se nanaša na asfalt, naročnik ugotavlja, da za vložitev zahtevka v navedenem delu upoštevajoč odločitev Državne revizijske komisije ni pravnega interesa. Naročnik pri tem opozarja, da je izpodbijana vprašanja Državna revizijska komisija v sklepu št. 018-124/2007-43 z dne 26.6.2007 že razveljavila. Kar po naročnikovem mnenju pomeni, da je s tem, ko je bila razveljavljena razpisna dokumentacija, bil razveljavljen tudi predmet zahtevka za revizijo. Naročnik nadalje ugotavlja, da vlagatelj v delu, ki se nanaša na razveljavitev celotne razpisne dokumentacije nima pravnega interesa v smislu 274. člena ZPP, zaradi česar je po vlagateljevem mnenju zahtevek v tem delu nedopusten, ker niso podane procesne predpostavke za nadaljevanje postopka. Naročnik prav tako glede vlagateljeve zahteve po razveljavitvi odločitve naročnika o določitvi novega roka ugotavlja, da ta ni več sporna. Naročnik navaja, da je odločanje o določitvi novega roka po naravi stvari vezano na razpisno dokumentacijo, ki pa je bila z odločitvijo Državne revizijske komisije v celoti razveljavljena. Naročnik pri tem še navaja, da Državna revizijska komisija v omenjenem sklepu glede na novo postavljenega roka ni ugotovila nobenih nepravilnosti. Glede Dopolnilnega dokumenta št. 15 pa naročnik ugotavlja, da je bil ta posredovan sedem dni pred skrajnim rokom za odpiranje ponudb, pri čemer iz ustaljene prakse Državne revizijske komisije po naročnikovih navedbah izhaja, da se glede roka za posredovanje odgovorov ne more uporabljati prejemna teorija, temveč izključno oddajana teorija. Naročnik pri tem navaja, da je bil dolžan postopati skladno z odločitvijo Sodišča ES v zadevi C 76/97 Tögel, neposredno učinkujočo določbo 39. člena direktive št. 2004/18/ES, ki določa, da mora naročnik pod pogojem, da se to pravočasno zahteva zagotoviti dodatne informacije v zvezi s specifikacijami ter vse dodatne informacije najpozneje v 6 dneh pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb. Naročnik pojasnjuje, da je bil Dopolnilni dokument št. 15 posredovan vsem morebitnim ponudnikom 15 dni pred skrajnim odpiranjem ponudb. Če bi naročnik sprejel argumentacijo vlagatelja, bi morali imeti oddaljenejši ponudniki daljši rok za oddajo ponudb. Na podlagi navedenega je naročnik tudi v tem delu zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.7.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pri tem ponovno pojasnjuje, da je 30.4.2007 prejel sklep Državne revizijske komisije, s katerim je slednja delno ugodila predlogu naročnika, da naj vlagateljev zahtevek ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika. Na podlagi navedenega sklepa je naročnik izdal Dopolnilni dokument št. 15 k razpisni dokumentaciji in določil datum 9.5.2007 kot skrajni rok za odpiranje ponudb. Vlagatelj je dne 8.5.2007 podal zahtevek za revizijo zaradi razveljavitve sklepa o določitvi navedenega novega roka. Državna revizijska komisija je dne 26.6.2007 izdala sklep, s katerim je razveljavila razpisno dokumentacijo. Pri tem vlagatelj opozarja, da kljub temu da je bila razpisna dokumentacija na spisovni zadevi razveljavljena, naročnik ni razveljavil svojih dejanj, ki jih je opravil v vmesnem postopku oddaje predmetnega naročila. Dne 9.5.2007 je naročnik opravil odpiranje in sprejem ponudb, pri čemer vlagatelja do danes ni obvestil, ali je predmetne ponudbe zaradi sklepa Državne revizijske komisije tudi zavrnil in tako končal postopek odpiranja ponudb. Ne glede na zgoraj navedeno pa vlagatelj navaja, da je upravičen do povračila stroškov, ker je v času, ko je vložil drug revizijski zahtevek imel pravni interes, pri čemer se je kasneje izkazalo, upoštevajoč omenjeno odločitev Državen revizijske komisije, da je ta zahtevek tudi upravičen. Drugi zahtevek se ni nanašal zgolj na spremembo razpisne dokumentacije, marveč tudi na dejstvo, da naročnik 9.5.2007 ne bi smel opraviti sprejema in odpiranja ponudb. Naročnik pa do danes vlagatelja ni obvestil, da bi ta svoje dejanje sprejema in odpiranja ponudb razveljavil, zato vlagatelj še enkrat poudarja, da je upravičen do povračila stroškov revizijskega zahtevka.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.7.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 26.7.2007, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Pri tem naročnik pojasnjuje, da 9.5.2007 ni opravil odpiranja ponudb. Naročnik je kronološko navedel potek dogodkov v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer je poudaril, so bile 9.5.2007 oddane tri ponudbe, vendar pa zaradi vloženih zahtevkov za revizijo do njihovega odpiranja ni prišlo, marveč so bile ponudnikom neodprte vrnjene.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi vloženega pravnega sredstva je Državna revizijska komisija presojala zakonitost naročnikovega ravnanja in pri tem ugotovila, da je bilo o vlagateljevem pravnem sredstvu v posameznem delu že pravnomočno odločeno, v preostalem delu pa slednje zaradi pomanjkanja pravnega interesa ni dopustno.

Prvi odstavek 274. člena ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, med drugim določa, da predsednik senata po predhodnem preizkusu tožbe izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da je stvar pravnomočno razsojena ali če ni podana pravna korist tožeče stranka. Upoštevajoč pravilo o smiselni uporabi določb ZPP v revizijskem postopku gre ugotoviti, da pravno sredstvo, ki ga v istem postopku oddaje javnega naročila vloži ista oseba in ki vsebuje identičen tožbeni oz. (smiselno) revizijski predlog, opirajoč se na isto dejansko podlago, kot ga je vseboval že predhodno vloženi zahtevek za revizijo, o katerem je že bilo pravnomočno odločeno, ni dopustno in ga je treba, smiselno upoštevajoč določbo prvega odstavka 274. člena ZPP, zavreči.

Tako gre v obravnavnem primeru glede naročnikovih ugovorov o pomanjkljivostih razpisne dokumentacije v delu, ki se nanašajo na razpisne zahteve asfalta, ugotoviti, da gre za identično dejansko in pravno podlago, na podlagi katere je Državna revizijska komisija dne 26.6.2007 že odločala ter takratnemu vlagateljevemu (z dne 2.3.2007) zahtevku za revizijo v celoti ugodila in razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo projekta Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja-I. faza v celoti razveljavila. Vlagatelj je namreč tudi v takratnem zahtevku za revizijo ugovarjal, da debelina asfaltne prevleke v razpisni dokumentaciji ni definirana, zaradi česar je vlagatelj tudi takrat na podlagi iste materialne določbe, in sicer zaradi kršitve 1. odstavka 23. člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega gre naročnikovi odločitvi pritrditi, da vlagatelj v obravnavanem primeru nima več pravnega interesa za vložitev pravnega sredstva, saj je bilo o zadevi že pravnomočno odločeno, zaradi česar je vlagateljeva nova zahteva po pravnem varstvu v tem delu nedopustna.

Pomanjkanje pravnega interesa pa gre prav tako ugotoviti v primeru vlagateljevih ugovorov v zvezi z določitvijo novega roka za odpiranje ponudb (dne 9.5.2007), določenega v Dopolnilnem dokumentu št. 15. O omenjeni vlagateljevi zahtevi po razveljavitvi novega roka za oddajo ponudb najkasneje do 9.5.2007 ob 11. uri (vsebovanega v naročnikovem dopisu z naslovom Dopolnilni dokument št. 15) je bilo namreč že odločeno. Iz določbe 1. odstavka 25. člena ZJN-1 je mogoče razbrati, da lahko naročnik razpisno dokumentacijo v roku, za predložitev ponudb, ustrezni spremeni in ustrezno dopolni. Tako iz vsebine Dopolnilnega dokumenta št. 15 izhaja, da ta dodatno ureja razpisne zahteve in določa nov rok za odpiranje ponudb (ki že na podlagi 1. točke 3. odstavka 23. člena ZJN-1 predstavlja bistveno vsebino razpisne dokumentacije in dodatno kaže na to, da je Dopolnilni dokument št. 15 del razpisne dokumentacije), kar po oceni Državne revizijske komisije jasno kaže na to, da je omenjeni dopolnilni dokument sestavni del razpisne dokumentacij. Upoštevaje dejstvo, da je bila razpisna dokumentacija z zgoraj že omenjeno odločitvijo (št. 018-124/2007-43) Državne revizijske komisije v celoti razveljavljena, Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da vlagatelj nima več pravnega interesa za vložitev ponovnega revizijskega zahtevka, saj je bilo njegovi zahtevi po razveljavitvi razpisne dokumentacije že ugodeno. Pravni interes bi bil namreč podan zgolj v primeru, če bi ugoditev vlagateljevi novi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija pritrjuje naročnikovi odločitvi, da vlagatelj v obravnavanem primeru na podlagi 274. člena ZPP nima več pravnega interesa za vložitev pravnega sredstva, zato je na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je vlagateljevo vlogo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom 3. odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost vloge, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 10.8.2007


mag. Nataša Jeršič.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik mag. Janez Tekavc, Hacquetova 8, Ljubljana
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana