018-205/2007 Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-205/2007-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "ureditev ceste skozi Sevnico - 1. faza, R3-679/3909 Loka-Breg-Sevnica-Brestanica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Gradnje d.o.o., Dolenji Boštanj 138, Boštanj, ki ga zastopa odvetnik Drago šribar, Dalmatinova ulica 5, Krško (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.8.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 29.6.2007 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 4.6.2007.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 6.424,36â??, v 15 dneh od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.3.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku. Javno naročilo z opisom "ureditev ceste skozi Sevnico - 1. faza, R3-679/23909 Loka-Breg-Sevnica-Brestanica" je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 29, z dne 30.3.2007, pod št. objave Ob-8538/07.

Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb in iz Odločitve o oddaji javnega naročila, ki jo je naročnik sprejel dne 4.6.2007, je razvidno, da je naročnik izmed dveh prejetih ponudb kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d., Leskoškova cesta 2a, Krško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po tem, ko je naročnik dne 19.6.2007 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, je vlagatelj dne 29.6.2007 vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je naročnik napačno ocenil zahtevane reference izbranega ponudnika. Po mnenju vlagatelja naročnik ne bi smel upoštevati s strani izbranega ponudnika naknadno priložene reference za objekt "čelna cestninska postaja Drnovo"; brez te reference pa izbrani ponudnik ne izpolnjuje razpisnega pogoja zahtevanih referenc glede kadrovskih zmogljivosti kako tudi referenc glede uspešno izvedenega najmanj enega istovrstnega posla v zadnjih petih letih, ki dosega vsaj 70% cene ponudbe. Izbrani ponudnik je svojo referenco utemeljeval z deli na "Zaščita Kompolje", ki je edina po vrednosti ustrezna referenca, vendar pa slednja ne ustreza glede na vsebino opravljenih del. Iz pogodbe z investitorjem, za katerega je izbrani ponudnik referenčna dela opravljal v letih 2005 in 2006, izhaja, da je izbrani ponudnik opravljal različna dela, ki niso primerljiva z izgradnjo cest, oziroma so bila slednja opravljena v manjšinskem delu, in zato ta dela ne morejo služiti kot ustrezna referenca. Vlagatelj tudi meni, da izbrani ponudnik ni izkazal zahtevanih referenc za odgovornega vodjo del, Ognjena Rupnika ing. grad., saj je pri vseh objektih, pri katerih je slednji sodeloval in se v ponudbi izbranega ponudnika navajajo kot referenčna, navedeno, da je vodilno tehnično osebje sodelovalo pri zemeljskih delih, zgornjem ustroju, betonskem delu, vodovodu in zidarskih delih. Ta dela oziroma pretežna vsebina teh del pa ni povezana z izgradnjo cest, zaradi česar je mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ni izkazal zahtevane reference za odgovornega vodjo del.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, da ugotovi, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in jo zato zavrže, ter odloči, da je najugodnejši ponudnik vlagatelj, podrejeno pa predlaga, da zadevo vrne naročniku nazaj v ponovno odločanje. Vlagatelj je priglasil in specificiral tudi stroške, nastale v zvezi z revizijskim postopkom.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, sprejetim dne 6.7.2007. V obrazložitvi sklepa naročnik najprej izpostavi, da je pred sprejetjem svoje odločitve o oddaji naročila skrbno pregledal ponudbo izbranega ponudnika in po dodatnem preverjanju navedenih referenc presodil, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse pogoje za priznanje sposobnosti. V nadaljevanju naročnik razloži, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel več referenčnih del, pri čemer je zahtevani vrednostni prag referenčnega posla doseglo le referenčno delo "Zaščita Kompolje". Iz opisa del za to referenčno delo kot tudi iz dodatne dokumentacije, ki jo je naročnik naknadno pridobil od izbranega ponudnika, je razvidno, da gre v veliki meri za istovrstna dela, kot so predvidena pri predmetnem naročilu, čeprav predmet referenčnega dela ni bila gradnja ceste. Naročnik je zato presodil, da to referenčno delo ustreza razpisanemu pogoju. Naročnik še pojasni, da je namen naročnikovih pogojev glede referenc, da za izvedbo razpisanega naročila pridobi ustrezno poslovno in strokovno sposobnega izvajalca. Vrednostni prag za zahtevano referenčno delo služi predvsem temu, da se izbere ponudnika, ki je po vrednosti in s tem povezanim obsegom in zahtevnostjo poslovno sposoben izvesti podobno velike posle kot je predmetno naročilo, iz opisov del pri referenčnih poslih pa mora biti razvidno, da ima ponudnik tudi ustrezne strokovne izkušnje in znanja za izvedbo del, ki so predmet naročila. Iz opisa del za referenčno delo "Zaščita Kompolje" in iz opisov del za ostala v ponudbi navedena referenčna dela (ki ne dosegajo zahtevanega vrednostnega praga) je po mnenju naročnika razvidno, da ima izbrani ponudnik dovolj strokovnih izkušenj in znanja za uspešno izvedbo predmetnega naročila. Naročnik je tudi presodil, da izbrani ponudnik v celoti izpolnjuje pogoje glede odgovornega vodje del.

Po prejemu naročnikovega sklepa, z dne 6.7.2007, je vlagatelj slednjega pravočasno obvestil, da želi postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem je zapisal, da vztraja na podanem zahtevku za revizijo, in ponovno pojasnil svoja stališča glede naročniku očitanih kršitev, podanih v zahtevku za revizijo. Vlagatelj je v svoji vlogi priglasil tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Naročnik je dne 16.7.2007 zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje.

Državna revizijska komisija je dne 25.7.2007 po pooblaščencu odvetniku mag. Janezu Tekavcu, Hacquetova 8, Ljubljana, prejela vlogo izbranega ponudnika, v kateri slednji poudarja, da izpolnjuje vse razpisne pogoje predmetnega javnega naročila, ter dodatno pojasni vsebino ( v tem revizijskem postopku) spornih referenčnih del.

Državna revizijska komisija je ob pregledu predmetne dokumentacije ugotovila, da je za vsebinsko presojo dejstev, ki jih v svojem zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, potrebno strokovno znanje, s katerim Državna revizijska komisija ne razpolaga. Zato je skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN s sklepom št. 018-205/2007-6, z dne 27.7.2007, za izdelavo strokovnega mnenja določila dr. Alojzija Juvanca, univ.dipl.inž.grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometno tehniški inštitut, Jamova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: strokovnjak). Z istim sklepom je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za pridobitev strokovnega mnenja v znesku 400 â?? in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Vlagatelj je s faks sporočilom z dne 31.7.2007 Državni revizijski komisiji posredoval potrdilo o plačilu predujma v višini 400 â??.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje prejela dne 13.8.2007 in ga dne 16.8.2007 posredovala vlagatelju ter naročniku (slednja sta strokovno mnenje prejela dne 20.7.2007 oz. 17.7.2007). Vlagatelj je dne 21.8.2007 Državni revizijski komisiji z dopisom sporočil, da strokovno mnenje v celoti sprejema, naročnik pa na posredovano mu strokovno mnenje v določenem tridnevnem roku ni odgovoril.

Po pregledu prejete dokumentacije ter po proučitvi prejetega strokovnega mnenja in utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik v svojih dokumentih (dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila z dne 19.6.2007, sklep o zahtevku za revizijo z dne 6.7.2007), ki jih je posredoval vlagatelju, jasno navaja, da je izbranemu ponudniku kot edino ustrezno referenco priznal le referenco za delo "Zaščita Kompolje", ne pa tudi reference za objekt "Čelna cestninska postaja Drnovo". Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita, da je pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika upošteval naknadno priloženo referenco za objekt "Čelna cestninska postaja Drnovo" in tudi na njeni podlagi ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse razpisne pogoje, pa Državna revizijska komisija, upoštevajoč naročnikova ravnanja, kot izhajajo iz omenjenih dokumentov, temu vlagateljevemu očitku ne more slediti.

Tako med strankama v predmetnem revizijskem postopku ostaja nerešeno vprašanje, ali je izbrani ponudnik izpolnil zahteve naročnika v zvezi s kadrovskimi zmogljivostmi in referencami oz. ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot popolno in jo tudi izbral.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali gre pri referenčnem delu "Zaščita Kompolja", ki jo je naročnik kot edino priznal izbranemu ponudniku kot ustrezno, v smislu zahteve iz podtočke 2.5.1. Navodil za pripravo ponudbe, za istovrstna dela. Vlagatelj namreč zatrjuje, da sporna referenca naročnikovi zahtevi ne ustreza glede na vsebino opravljenih del. Vlagatelj navaja, da iz pogodbe z investitorjem, za katerega je izbrani ponudnik referenčna dela opravljal v letih 2005 in 2006, izhaja, da je izbrani ponudnik opravljal različna dela, ki niso primerljiva z izgradnjo cest, oziroma so bila slednja opravljena v manjšinskem delu, in zato ta dela ne morejo služiti kot ustrezna referenca.

V zvezi s določitvijo in izpolnitvijo pogojev za ugotavljanje sposobnosti 41. člen ZJN-2 v tretjem odstavku določa, da lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa in tehnične in poklicne sposobnosti, pri čemer mora naročnik zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika navesti v obvestilu o javnem naročilu, količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo pa mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Tako mora naročnik, v kolikor določi pogoje v zvezi s tehnično in/ali kadrovsko sposobnostjo, v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudb navesti, katero dokazilo za izpolnjevanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti bo štel kot ustrezno (šesti odstavek 45. člena ZJN-2). Naročnik mora torej v razpisni dokumentaciji, upoštevaje posebnosti in kompleksnost predmeta javnega naročila, določiti konkretne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, ter predvideti dokazila, ki jih bo štel kot ustrezna za izkazovanje izpolnjevanja pogojev.

80. člen ZJN-2 v prvem odstavku določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti vse ponudbe, ki niso popolne ("popolna ponudba" je v 16. točki 2. člena ZJN-2 definirana kot "â??tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna"). Formalno nepopolna ponudba je v skladu s 16. točko 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila, nepravilna ponudba pa je v skladu z 19. točko 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. V skladu z 80. členom ZJN-2 mora naročnik torej nepopolno ponudbo izločiti, vendar šele po tem, ko je ravnal po pravilih iz 78. člena tega zakona.

Naročnik je v zvezi z referencami v razpisni dokumentaciji, v točki 2.5 Navodil za pripravo ponudbe (Reference), v podtočki 2.5.1. določil:
"Ponudnik je v obdobju zadnjih pet let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrstni posel kot je predmetno naročilo, v vrednosti vsaj 70% ocenjene vrednosti tega naročila."
V opombah pod isto točko je naročnik še zapisal, da mora biti iz opisa referenčnega dela razvidno, da gre za istovrsten posel, kot ga ponudnik prevzema v ponudbi, ter da si naročnik pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od ponudnika zahteva dodatna dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela oz. da navedbe o referenčnih delih in uspešnost izvedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Kot dokazilo za izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja je naročnik predvidel obrazec "Podatki o referenčnem delu", katerega so morali ponudniki izpolniti in podpisati. Navesti so morali investitorja, izvajalce, datum in kraj izvedbe referenčnega dela, celotno vrednost posla in vrednost ponudnikovega deleža pri referenčnem delu ter opis del, ki jih je pri tem referenčnem poslu opravil in obračunal ponudnik.

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je mogoče ugotoviti, da je slednji v svoji ponudbi predložil obrazce "Podatki o referenčnem delu" za več referenčnih del, med njimi tudi za referenčno delo "Zaščita Kompolje", izvedeno v letih 2005-2006, pri čemer celotna vrednost posla in vrednost ponudnikovega deleža pri tem referenčnem delu znaša 1.690.607,11 â??. Iz opisa del za navedeno referenco izhaja, da je ponudnik pri tem delu opravljal zemeljska dela, vodovod in kanalizacijo, tesarska, zidarska in betonska dela, odvodnjavanje, elektro in asfalterska dela.

Po naročnikovem pozivu za predložitev dodatnih dokazil o referencah za referenčno delo "Zaščita Kompolje" z dne 22.5.2007 je izbrani ponudnik dne 25.5.2007 naročniku posredoval še naslednje kopije dokumentov: pogodbo POD-05-032 z dne 31.5.2005, aneks k tej pogodbi, pogodbo POD 06-005 z dne 20.4.2006, obračun del po navedenih pogodbah ter potrdilo o referenčnem delu za Zaščito Kompolja z dne 9.8.2006. Hkrati je izbrani ponudnik posredoval tudi referenco za objekt "Čelna cestninska postaja Drnovo".

V strokovnem mnenju, ki ga je na zastavljeno vprašanje podal strokovnjak, je le-ta potrdil vlagateljeva zatrjevanja, ter je v svojem mnenju glede ustreznosti sporne reference glede na svoje ugotovitve zaključil, da izbrani ponudnik s sporno referenco "Zaščita Kompolje" ni izpolnil naročnikove zahteve glede referenčnega dela iz podtočke 2.5.1. Navodil za pripravo ponudbe. Pri tem je pojasnil, da glede na izkazane specifikacije izvedenih del pri referenčnem poslu ni mogoče označiti kot "istovrstni posel" gradnji oziroma rekonstrukciji državne ceste R3. Posamezna dela pri gradnji ceste so res sorodna ali nekatera celo enaka tistim, ki so predstavljena v referenci, vendar niso bila izvajana pod enakimi zahtevanimi tehničnimi pogoji. Strokovnjak meni, da izvedena dela izkazujejo, da gre pri referenčnih delih za gradbena dela nizkih gradenj, ki se uvrščajo med komunalne objekte. Pri tem med vsemi naštetimi referenčnimi deli predstavlja količina izvedenih cestnih del (asfaltna cesta) 0,765% celotne vrednosti obeh pogodb skupaj (POD-05-032, POD 06-005) oziroma 1,375% druge pogodbe (POD-06-005), v okviru katere so bila izvedena. Po oceni strokovnjaka tudi ni izkazano, ali je bila ta "asfaltirana" površina izvedena po postopku, ki je zahtevan po tehničnih pogojih naročnika, po dosegljivih podatkih o vrsti izvedenih del pa strokovnjak sklepa, da gre za doasfaltiranje voziščnih površin na mestih vgrajene kanalizacije ali drugih podzemnih komunalnih vodov.

Na podlagi vlagateljevih revizijskih navedb in predloženih dokazov ter ob upoštevanju zgoraj povzetega strokovnega mnenja (kateremu naročnik v določenem tridnevnem roku ni ugovarjal) Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik s sporno referenco (tudi po naročnikovem pozivu k dopolnitvi le-te) ni izpolnil naročnikove zahteve iz podtočke 2.5.1. Navodil za pripravo ponudbe glede uspešne izvedbe najmanj enega istovrstnega posla kot je predmetno naročilo, v vrednosti vsaj 70% ocenjene vrednosti tega naročila, saj referenčnega dela "Zaščita Kompolje" ni mogoče šteti za istovrstni posel kot je predmetno naročilo. Zaradi navedenega izbrani ponudnik ni oddal pravilne ponudbe, naročnik pa bi jo moral na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 kot nepopolno izločiti.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je izbrani ponudnik oddal nepravilno ponudbo, naročnik pa bi jo v skladu z določbami ZJN-2 moral izločiti, se (ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke 1. odstavka 3. člena ZRPJN) do vlagateljevih navedb, s katerimi izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika tudi zaradi neizpolnjevanja pogoja referenc za odgovornega vodjo del, ni opredelila. Namreč, niti morebitna utemeljenost teh vlagateljevih navedb ne more vplivati na ugotovitev Državne revizijske komisije glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Ob vsem opisanem je Državna revizijska komisija, v skladu z tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, razveljavila odločitev naročnika, vsebovana v Odločitvi o oddaji javnega naročila, z dne 4.6.2007.

Državna revizijska komisija vlagatelja še opozarja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne bodisi zahtevku ugodi tako da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka tako zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Državna revizijska komisija zatorej ne more sprejeti odločitve, da je vlagatelj najugodnejši ponudnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, kot sledi:
- v višini 5.000,00 â?? za plačilo takse za revizijo,
- v protivrednosti 2500 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03, 70/03 in 115/06; v nadaljevanju: OT), povečano za 20% DDV, za sestavo zahtevka za revizijo,
- v protivrednosti 2500 točk po OT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- za materialne stroške 2%, povečano za 20% DDV.

Nadalje je vlagatelj priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, v zahtevi za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot sledi:
- v višini 5.000,00 â?? za plačilo takse za revizijo,
- v protivrednosti 2500 točk po OT, povečano za 20% DDV, za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo,
- za materialne stroške 2%, povečano za 20% DDV.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel, Državna revizijska komisija vlagatelju kot potrebne stroške v predmetnem postopku revizije priznava naslednje stroške:
- strošek plačane takse za revizijo v višini 5.000,00 â??,
- strošek za sestavo zahtevka za revizijo v protivrednosti 2500 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar znaša 1.377,00 â??,
- strošek za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v protivrednosti 50 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar znaša 27,54 â??,
- materialne stroške v višini 2 % od protivrednosti 1000 točk po OT in 1% od protivrednosti 1500 točk, povečano za 20% DDV, kar znaša 19,27â??
- materialne stroške v protivrednosti 2% od protivrednosti 50 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar znaša 0,55 â??.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za priznanje le-tega ni najti podlage v veljavni OT. Prav tako Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila pri zahtevi za povrnitev zneska vplačane takse v dvakratni višini dejanskega vplačila, saj navedenega stroška v presežku nad priznanim stroškom vplačane takse ne ocenjuje kot potrebnega.

Državna revizijska komisija tudi ni odločala o morebitnih drugih stroških revizijskega postopka, ki v postopek niso bili priglašeni (npr. strošek plačila predujma za strokovno mnenje).

Na podlagi 6. odstavka 22. člena ZRPJN je Državna revizijska komisija odločila, da mora naročnik vlagatelju vrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 6.424,36â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.08.2007

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.prav., Član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Drago šribar, Dalmatinova ulica 5, Krško
- Republika Slovenija, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.