018-187/2007 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-187/2007-15

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006, 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za medicinske pripomočke - razne in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sind, Ljubljana, d. o. o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik) dne 14.8.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Obravnavanje vlagateljevih revizijskih zahtevkov (vlogi z dne 23.5.2007 in 6.6.2007) se združi v en revizijski postopek.

2. Prvemu zahtevku za revizijo (vloga z dne 23.5.2007) se ugodi in se delno razveljavi obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007, in sicer:

- v skupini 22 "tubusi traheostomijski, kanile govorne" v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijaviteljema Interpart d.o.o. in Auremiana d.o.o.,
- v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijaviteljem Interpart d.o.o., Pro-Gem d.o.o. in Iris d.o.o.,
- v skupini 09 "katetri, urinski silikonski s temperaturnim senzorjem" v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijaviteljem Interpart d.o.o..

3. Drugemu zahtevku za revizijo (vloga z dne 6.6.2007) se ugodi in se razveljavi obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007 v skupinah 18, 19 in 20 v delu, v katerem naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti.

4. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 2.791,71 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 2.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 114-115/2006 z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31477/06. Dne 7.5.2007 je naročnik izdal obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18.5.2007 zahteval izdajo obrazloženega obvestila, in sicer v skupini 18, 19 in 20, kjer je zahteval pojasnitev razlogov, zaradi katerih ponujeno blago ni ustrezalo naročnikovim kriterijem.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23.5.2007 vložil prvi zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev obvestila o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007 v tistih delih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti naslednjim prijaviteljem:
1. Prijava prijavitelja Apollonia d.o.o. ni pravilna v skupini 28 "Sonde Sengstaken", saj ponujeni proizvodi ne ustrezajo glede premera, dolžine sonde ter števila očes na distalnem delu sonde.
2. Prijava prijavitelja Interpart d.o.o. ni pravilna v skupini 22 "tubusi traheostomijski, kanile govorne". Naročnik je za idente 426245, 426253 in 323926 določil kriterije: "kanila Biesalski 7mm/8mm/9mm-sestavljen, zunanji tubus z notranjim tubusom in rezervnim notranjim, govorna valvula, trak za fiksacijo, material - RĂĽschelit". Za ident 406694 je naročnik določil kriterije: "kanila TracheoFlex, 7mm-10mm, sestavljen, žični, radiopačen tubus, pravi kot, nizkotlačni mešiček". Prijavitelj Interpart d.o.o. je v tem delu ponudil izdelke proizvajalca Tyco Healthcare. Pri pregledu kataloga "Shiley Tracheostomy Products" proizvajalca Tyco Healthcare je vlagatelj ugotovil, da prijavitelj pri identu 426245 (ponudil je izdelek z oznako 6CFN+322) ni upošteval naročnikove zahteve, da ponudi izdelek 7 mm, saj je iz kataloga razvidno, da je ponudil kanilo z notranjim premerom 6,4 mm, zunanjim premerom 10,8 mm in dolžino 65 mm. Pri identu 426253 je prijavitelj ponudil izdelek z oznako 8CFN+322, pri katerem ni upošteval zahteve, da ponudi izdelek 8mm, saj je ponudil kanilo z notranjim premerom 7,6 mm, zunanjim premerom 12,6 in dolžino 81 mm. Pri identu 323926 je prijavitelj ponudil izdelek z oznako 10CFN+322, pri katerem ni upošteval zahteve, da ponudi izdelek 9 mm, saj je ponudil kanilo z notranjim premerom 8,9 mm, zunanjim premerom 13,8 mm in dolžino 81 mm. Vlagatelj je preveril tudi oznako 322, ki jo ponuja prijavitelj in pomeni trak za fiksacijo kanile. Kot sledi iz naročnikovih zahtev mora biti le-ta že industrijsko priložen kanili, prijavitelj pa ponuja trak za fiksacijo ločeno od sterilnega ovoja s kanilo. Kanila Tracheosoft s kataloško številko 135-70 do 135-10 tudi ni ukrivljena pod pravim kotom, kot je bila zahteva naročnika.
3. Prijava prijavitelja Auremiana d.o.o. ni pravilna v skupini 22 "tubusi traheostomijski, kanile govorne" za idente 426245, 426253, 323926 in 406694. Prijavitelj je ponudil izdelke proizvajalca Smiths. Pri pregledu kataloga tega proizvajalca je vlagatelj ugotovil, da prijavitelj pri identu 406694 (ponudil je izdelek z oznako Hiperflex 75HAxx) ni upošteval zahteve, da ponudi žično kanilo, ukrivljeno pod pravim kotom, saj je kanila Hyperflex popolnoma ravna. Poleg tega je naročnik zahteval razpoložljivost notranjih premerov od 7 mm do 10 mm, iz vpogleda v katalog pa je razvidno, da je največji notranji premer 9 mm (oznaka 75HA90).
4. Prijava prijavitelja Interpart d.o.o. tudi ni pravilna v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" za idente 428868, 428876 in 417572. Naročnik je za te idente opredelil naslednje dolžine katetrov oz. kapacitete balonov: za ident 428868 ch8/31cm, balon 3ml, za ident 428876 ch6/31cm, balon 3-5ml, za ident 417572 ch6/31cm, balon 3ml. Pri pregledu kataloga "Silicone Foley Baloon Cetheter" proizvajalca Fortune Medical je vlagatelj ugotovil, da imajo kataloške številke 1821-0506, 1821-0508 in 1821-0510 dolžino 330mm, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo 31cm. Kataloške številke 1821-0506, 1821-0508 in 1821-0510 imajo kapacitete balonov 1-1,5cc, 2-3cc in 2-3cc, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo.
5. Prijava prijavitelja Pro-Gem d.o.o. ni pravilna v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" za idente 428868, 428876 in 417572. Proizvodi, ki jih je prijavitelj ponudil pod kataloškimi številkami MA-220603, MA-220803 in MA-221003, imajo dolžino 31cm, kar je v nasprotju z naročnikovo strokovno zahtevo (30cm).
6. Prijava prijavitelja Iris d.o.o. ni pravilna v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" za idente 428868, 428876 in 417572. Proizvodi proizvajalca Medicoplast, ki jih je prijavitelj ponudil pod kataloškimi številkami 115006, 115008 in 115010, imajo dolžino 30cm, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo (31cm). Poleg tega imajo ti proizvodi kapaciteto balonov 1,5cc, 3cc in 3,5cc, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo.
7. Prijava prijavitelja Interpart d.o.o. ni pravilna v skupini 09 "Katetri, urinski silikonski s temperaturnim senzorjem" za idente 567353, 567361, 442950, 442941 in 442968. Naročnik je za idente 442950, 442941 in 442968 opredelil dolžino katetrov 40 - 42cm. Proizvodi proizvajalca Tyco Healthcare, ki jih prijavitelj ponuja pod kataloškimi številkami 90051T, 90056T in 90052T, imajo dolžino 28cm, kar je v nasprotju z naročnikovo zahtevo.
8. Vlagatelj še navaja, da je naročnik v obvestilu o priznanju sposobnosti z dne 7.5.2007 navedel, da je vlagatelj oddal prijavo za ident 662526, ki je predmet revizijskega zahtevka, zato naročnik za to vrsto blaga ni ugotavljal primernosti. Vlagatelj je naročnika že opozoril, da prijave za ta ident ni oddal, temveč je vložil zahtevek za revizijo, o katerem je že odločila Državna revizijska komisija in razveljavila razpisno dokumentacijo v opisu tega identa. Vlagatelj popravka še ni prejel.

Naročnik je dne 31.5.2007 vlagatelju izdal dodatno obrazložitev obvestila o priznanju sposobnosti, dne 4.6.2007 pa je izdal popravek obvestila o priznanju sposobnosti št. 170-DS/07. V popravku obvestila naročnik pojasnjuje, da je prišlo pri nekaterih vrstah blaga do napak. V zvezi s prijavo vlagatelja naročnik pojasnjuje, da je v skupini 18 kriterij "ne zagotavlja 100% skupine" nadomestil s kriterijem "ne ustreza zahtevani kvaliteti", ker tubusi ne ustrezajo strokovnim zahtevam, saj je ugotovil neprimerno trdoto in ukrivljenost ter ne dovolj gladko površino, ugotovil pa je tudi spremenljivo kvaliteto izdelkov. Naročnik v popravku tudi ugotavlja, da vlagatelj ni oddal prijave za ident 662526, ter pojasnjuje, da je na podlagi odločitve Državne revizijske komisije št. 018-38/2007 z dne 10.4.2007 ident 662526 izvzel iz predmetnega javnega razpisa, saj je material z enakim opisom že predmet javnega razpisa "Medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki".

Vlagatelj je z vlogo z dne 6.6.2007 vložil drugi zahtevek za revizijo, v katerem zahteva razveljavitev obvestila o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007 v posameznih delih, v katerih mu naročnik ni priznal sposobnosti, in sicer v skupinah 18, 19 in 20. Za skupino 18 "Tubusi za kratkotrajne posege", identi 344907, 325902, 344893, 344842, 532061, 477427, 482722, 477435, 470503, 565015, je vlagatelj presodil, da izdelki SafetyClear proizvajalca RĂĽsch (TFX) GmbH v celoti ustrezajo zahtevam. V tej skupini je naročnik prvotno zahtevo, da morajo ponudniki ponuditi 100% razpisanih vrst blaga, spremenil in določil, da je možna prijava na posamezno vrsto blaga in ne na celoten sklop. Tudi v skupini 19 "Tubusi za dolgotrajne posege", identi 629197, 629219, 629227, 629235, 629243, je vlagatelj presodil, da izdelki SuperSafety proizvajalca RĂĽsch (TFX) GmbH v celoti ustrezajo zahtevam. Vlagatelj je v tej skupini oddal prijavo za vse izdelke. V skupini 20 "Tubusi ojačani z jekleno žičko", identi 384569, 384577, 344885, 344877, 343102, 318477, 343099, 344896, 342947, je vlagatelj presodil, da izdelki RĂĽschflex proizvajalca RĂĽsch (TFX) GmbH v celoti ustrezajo zahtevam za predmetne idente, pri čemer je oddal prijavo za vse izdelke te skupine.
Dne 20.2.2007 je vlagatelj prejel naročnikov poziv k predložitvi katalogov, ki mu jih je vlagatelj nemudoma posredoval. V vsakem katalogu je vlagatelj numerično označil mesto, kjer je opisana zahtevana lastnost izdelka. Vlagatelj poudarja, da je naročnik zahteval le kataloge, ne pa tudi izdelkov. Iz obvestila o priznanju sposobnosti z dne 7.5.2007 je vlagatelj ugotovil, da mu naročnik ni priznal sposobnosti za blago iz skupine 18, 19 in 20. Razloge za nepriznanje sposobnosti je naročnik navedel v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti z dne 31.5.2007, iz katere je razvidno, da je naročnik ponujene izdelke iz skupin 18, 19 in 20 preizkusil in ugotovil, da ne ustrezajo strokovnim zahtevam. Vlagatelj je nad temi ugotovitvami presenečen, saj je od leta 1992 ekskluzivni zastopnik proizvajalca RĂĽsch (TFX) GmbH in ni naročniku nikoli niti za namen preizkušanja niti za uporabo dostavil proizvodov, ki so predmet teh skupin. Naročnik zavaja in neresnično prikazuje izkušnje uporabe izdelkov, ponujenih s strani vlagatelja z namenom, da bi jih zavrnil.
Naročnik je v dodatni obrazložitvi prekršil zakonska določila, ko je v skupini 18 izločilni kriterij "ne zagotavlja 100% skupine" spremenil v izločilni kriterij "ne ustreza zahtevani kvaliteti". Vlagatelj navaja, da naročnik v dodatni obrazložitvi ne bi smel spremeniti svoje odločitve, ravnanje naročnika pa kaže tudi na osebno diskriminacijo vlagatelja.
Na navedbe naročnika, ki se nanašajo na skupine 18, 19 in 20 ("neprimerna trdota, ukrivljenost, ne dovolj gladka površina, pokanje mešičkov, nezaželena sprememba lege tubusov itd.") vlagatelj odgovarja, da gre za pavšalne navedbe, ki ne izkazujejo resničnega stanja, saj do preizkušanja oz. uporabe proizvodov ni prišlo, ker vlagatelj ni bil pozvan za dostavo vzorcev proizvodov po teh kataloških številkah. Naročnik si je sicer v 11. členu Navodil pridržal pravico do preizkusa blaga, ki ga še ni uporabljal, vendar le-tega od vlagatelja nikoli ni zahteval. Razlogi za zavrnitev vlagateljeve prijave so nekonsistentni, nedorečeni oz. tako pomanjkljivi, da jih ni mogoče objektivno preizkusiti. Temeljijo na neresnični trditvi, da je naročnik pri preizkušnji oz. občasni uporabi ugotovil pomanjkljivosti, čeprav mu jih vlagatelj ni dostavil. Iz katalogov, ki jih je vlagatelj dostavil naročniku, je razvidno, da ponujeni izdelki izpolnjujejo vse naročnikove strokovne zahteve, kar bi bilo treba ugotoviti tudi v tem revizijskem postopku, po potrebi s pridobitvijo strokovnega mnenja. Vlagatelj še navaja, da naročnik postopek vodi diskriminatorno, saj njegove izdelke vedno zavrača isti oddelek bolnišnice, zaradi česar je bil v tem in drugih postopkih že prisiljen vlagati zahtevke za revizijo, ki jim je Državna revizijska komisija ugodila.

Naročnik je dne 8.6.2007 izdal sklep, s katerim je prvemu zahtevku za revizijo (vloga z dne 23.5.2007) v delu, ki se nanaša na prijavitelja Apollonia d.o.o. (identi 344079, 344052 in 216666 iz skupine 28), ugodil, v preostalem delu pa ga je zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik odgovarja na posamezne očitke vlagatelja z naslednjimi navedbami:
1. V zvezi s prijaviteljem Apollonia d.o.o. je naročnik ugotovil, da prijavljene vrste blaga na identih 344079, 344052 in 216666 v skupini 28 dejansko ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato je zahtevku za revizijo v tem delu ugodil.
2. V zvezi s kanilami prijavitelja Interpart d.o.o. naročnik navaja, da v zahtevi naročnika ni bilo opredeljeno, ali gre za notranji ali zunanji premer. Ponujene kanile ustrezajo strokovnim zahtevam naročnika. Naročnik tudi ni zahteval, da morajo biti trakovi za fiksacijo v istem sterilnem ovoju s kanilo. Pri identu 406694 ponujene kanile niso ukrivljene pod pravim kotom, vendar je os kanile, ki je v traheje, in os kanile, ki je izpeljana skozi vrat, pravokotna, tako da kanile ustrezajo strokovnim zahtevam naročnika.
3. V zvezi s prijavo prijavitelja Auremiana d.o.o. v skupini 22 naročnik navaja, da je ponujena kanila na identu 406694 sicer ravna, vendar se lahko kot prilagodi, tako da jo je možno upogniti pod pravim kotom. V zahtevi naročnika ni bilo označeno, ali je mišljen zunanji ali notranji diameter. Zunanji diameter ustreza. Ponujena dimenzija 9 mm pa je bila v okviru razpisnih pogojev, to je od 7 - 10 mm. Glede ostalih identov vlagatelj ni navedel kršitev, zato naročnik o tem ni mogel odločati.
4. Naročnik je ponudnikom dne 13.12.2006 pojasnil, da je na identu 417572 možna prijava z balonom kapacitete 1,5ml, kot ga ponuja Interpart d.o.o.. Na identih 428876 in 428868 je prijavitelj Interpart d.o.o. ponudil katetre s kapaciteto balonov 3ml, kar je v skladu z naročnikovimi zahtevami. Na identih 417572, 428876 in 428868 dolžina minimalno odstopa od zahtevane, kar pa ne vpliva na funkcionalnost in uporabnost katetrov.
5. Prijavitelj Pro-Gem d.o.o. je na identih 428868, 428876 in 417572 ponudil katetre, katerih dolžina minimalno odstopa od zahtevane, kar pa ne vpliva na funkcionalnost in uporabnost katetrov.
6. Prijavitelj Iris d.o.o. je na identih 428868, 428876 in 417572 ponudil katetre, katerih dolžina minimalno odstopa od zahtevane, kar pa ne vpliva na funkcionalnost in uporabnost katetrov. Kapacitete balonov ustrezajo naročnikovim zahtevam, tudi pri identu 417572, kjer je naročnik dne 13.12.2006 pojasnil, da je možna prijava s kapaciteto balona 1,5ml.
7. Ponujeni katetri prijavitelja Interpart d.o.o. na identih 442950, 442941 in 442968 so daljši od 40cm, kar je naročnik ugotovil z dejanskimi meritvami, in v celoti pokrivajo strokovne zahteve intenzivne terapije.
8. Naročnik pojasnjuje, da je napako glede identa 662526 že saniral z dokumentom št. 170-DS/07 z dne 4.6.2007.

Vlagatelj je z dopisom z dne 8.6.2007 dopolnil zahtevek za revizijo z dne 6.6.2007, in sicer s pravnimi normami, ki naj bi bile kršene v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 13.6.2007 obvestil, da bo nadaljeval postopek revizije oddaje javnega naročila, ki je bil začet z zahtevkom za revizijo z dne 23.5.2007. Dne 20.6.2007 pa je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval dopis z zadevo "prva pripravljalna vloga v postopku revizije javnega naročila za izbiro dobaviteljev po omejenem postopku za dobavo blaga: medicinski pripomočki - razni, obj. Ur. list RS št.114-115/2006, z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31477/06". Vlagatelj v dopisu odgovarja na naročnikove navedbe in dodatno pojasnjuje navedbe iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 26.6.2007 sprejel sklep, s katerim je drugi zahtevek za revizijo (vloga z dne 6.6.2007) zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je pri izdaji dodatnih obrazložitev upošteval 15 dnevni rok za posredovanje, pri čemer je v dodatnih obrazložitvah navedel, da bo v tistem delu, kjer se je zmotil, izdal popravek citirane odločitve. To je dne 4.6.2007 tudi storil. Glede vlagateljeve navedbe, da bi lahko odločitev o priznanju sposobnosti spremenil le v postopku revizije, naročnik ugotavlja, da gre za zelo obsežno javno naročilo, ki je bilo razdeljeno na 50 sklopov, naročnik pa je v prvi fazi prejel 19 prijav. Glede na obsežnost zato ni mogoče izključiti možnost napake. Iz prejetih zahtev za izdajo dodatne obrazložitve je naročnik ugotovil, da se je zmotil, kar je odpravil z izdajo popravka obvestila o priznanju sposobnosti. Naročnik navaja, da postopek sicer izvaja po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), vendar pa novi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) omogoča sanacijo tovrstnih napak in izdajo nove odločitve.
Glede prijavljenih vrst blaga na identih iz skupin 18, 19 in 20 naročnik povzema mnenje predstojnika Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin v Splošni bolnišnici Maribor. Strokovna ocena se nanaša na pogoj, da ponudnik (prijavitelj) ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, opredeljenim v specifikaciji zahtev naročnika oz. že sprejetim strokovnim kriterijem na nivoju države in naročnika. Za skupino 18 naročnik ugotavlja, da vsi artikli, ki jih ponuja vlagatelj, ne ustrezajo strokovnim zahtevam. Pri občasni uporabi tubusov je naročnik ugotavljal neprimerno trdoto in ukrivljenost tubusov ter ne dovolj gladko površino. Ugotavljal je tudi spremenljivo kvaliteto izdelkov, ki se je kazala v občasnem pokanju mešičkov in nezaželeni spremembi lege tubusov med uporabo. Tudi za skupino 19 je naročnik ugotovil, da vlagateljevi artikli ne ustrezajo strokovnim zahtevam zaradi neprimerne trdote in ukrivljenosti tubusov ter ne dovolj gladke površine, pri čemer je prav tako ugotavljal spremenljivo kvaliteto izdelkov, ki se je kazala v občasnem pokanju mešičkov in nezaželeni spremembi lege tubusov med uporabo. Za skupino 20 naročnik ugotavlja, da vlagateljevi artikli ne ustrezajo strokovnim zahtevam, ugotovljenim med občasno uporabo v preteklem obdobju.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 29.6.2007 obvestil, da bo nadaljeval postopek revizije oddaje javnega naročila, ki je bil začet z zahtevkom za revizijo z dne 6.6.2007. Dne 4.7.2007 je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval dopis z zadevo "prva pripravljalna vloga v postopku revizije javnega naročila za izbiro dobaviteljev po omejenem postopku za dobavo blaga: medicinski pripomočki - razni, obj. Ur. list RS št.114-115/2006, z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31477/06". V dopisu vlagatelj navaja, da naročnik odločitve o zahtevku za revizijo z dne 26.6.2007 ni v celoti obrazložil, saj nekaterih navedb sploh ni meritorno obravnaval. Naročnik bi moral obravnavati vse vlagateljeve navedbe, pri presoji pravilnosti prijave pa bi lahko upošteval le tiste zahteve, ki so zapisane v razpisni dokumentaciji, navaja vlagatelj, in dodaja, da je nesprejemljivo, da naročnikova ocena temelji na že sprejetih kriterijih na nivoju države in SBM, saj le-teh ni obrazložil.

Državna revizijska komisija je od naročnika na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN zahtevala dodatno dokumentacijo (prijave prijaviteljev, originalna zahtevka za revizijo in dokumentacijo, na podlagi katere je naročnik ugotovil, da je prijava prijavitelja Interpart d.o.o. v skupini 09 pravilna. Naročnik je zahtevano dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval dne 28.6.2007, 16.7.2007 in 31.7.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da sta vlagateljeva zahtevka za revizijo utemeljena.

Skladno z določili prvega odstavka 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

V konkretnem primeru je vlagatelj v istem postopku oddaje javnega naročila vložil dva revizijska zahtevka, in sicer enega v sklopih, v katerih mu je bila priznana sposobnost, vendar je ugovarjal priznanju sposobnosti nekaterim drugim prijaviteljem, drugega pa (po prejemu dodatne obrazložitve) v sklopih, v katerih mu naročnik ni priznal sposobnosti. Državna revizijska komisija je obravnavanje revizijskih zahtevkov združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim, to je predmetnim sklepom.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Osnovno pravilo pri pripravi razpisne dokumentacije je, da jo mora naročnik sestaviti na način, ki ponudnikom omogoča pripravo pravilne ponudbe (prvi odstavek 23. člena ZJN-1). V skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZJN-1 lahko razpisno dokumentacijo med drugim sestavljajo tudi vrsta, tehnične značilnosti in kakovost, količina in opisi blaga ter tehnična dokumentacija in načrti. Definicija predmeta javnega naročila mora biti natančna in mora omogočati ponudnikom, da na njeni podlagi pripravijo pravilne ponudbe, ki jih je mogoče medsebojno primerjati in ovrednotiti. Pri tem mora naročnik navesti tehnične specifikacije, ki so kot obvezni sestavni del razpisne dokumentacije določene v prvem odstavku 31. člena ZJN-1. Katera pravila mora naročnik upoštevati pri navajanju tehničnih specifikacij, je določeno v poglavju 2.5 ZJN-1 - Splošna pravila glede določitve tehničnih elementov javnega naročanja (členi 31 do 40 ZJN-1).

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so tisti elementi razpisne dokumentacije, ki se ne nanašajo na osebo ponudnika, kot to velja za ekonomsko-finančno, tehnično, kadrovsko in statusno sposobnost ponudnika, pač pa praviloma neposredno na samo ponudbo oz. njen predmet. Če jih naročnik v razpisni dokumentaciji določi v obliki zahteve oz. pogoja, postanejo del pogojev za priznanje sposobnosti. 42.a člen ZJN-1 v prvem odstavku med drugim določa, da lahko naročnik za izpolnjevanje tehničnih pogojev določi raven in druge okvire tehnične sposobnosti v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila, pri čemer je v točkah f) in g) 2. točke drugega odstavka 42.a člena določeno, da lahko naročnik za dokazovanje izpolnjevanja pogoja tehničnih zmogljivosti zahteva vzorce, opise ali fotografije izdelkov oz. certifikate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme z zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi. V tem primeru je torej tehnična specifikacija pogoj v smislu 10. točke 3. člena ZJN-1 (element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave) oz. zahteva v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1, v skladu s katero je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik je dolžan s prijavami v prvi fazi omejenega postopka, v kateri naročnik ponudnikom (kandidatom) prizna sposobnost na podlagi vnaprej določenih pogojev, ravnati na enak način kot s ponudbami v odprtem postopku: v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 mora po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe (prijave), ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne. Prijava, ki ne izpolnjuje vseh (tudi tehničnih) zahtev iz razpisne dokumentacije, ni pravilna, naročnik pa jo je dolžan zavrniti in izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je v predmetni razpisni dokumentaciji v 11. členu točke 2.2 Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodila) določil:

"Naročnik bo sposobnost prijavitelja presojal na podlagi dokumentov, podatkov in dokazil iz prijave, katero bo prijavitelj posredoval naročniku v skladu in na način določenem s temi navodili".

V nadaljevanju 11. člena Navodil je naročnik določil:

"Za pravilnost prijave mora prijavitelj izpolniti tudi vse tehnične zahteve za vse vrste blaga iz razpisa. Tehnične zahteve so opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika".

"V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vse vrste blaga, ki so predmet tega razpisa, navedel opisna imena in v pripisu "kot" še oznako blaga, ki ga trenutno uporablja z namenom, da se določi nivo kakovosti razpisanega blaga. Prijavitelj mora ponuditi zahtevano vrsto blaga oz. njej ustrezno paralelo".

"V primeru, da bo naročnik od prijaviteljev zahteval predložitev prospektnega materiala ali/in vzorcev, je treba le-te dostaviti v roku 3 dni, sicer prijaviteljem za te vrste blaga ne bo priznana sposobnost".

V 20. členu Navodil z naslovom "Izločitev prijav" je naročnik določil, da bo izločil prijave, ki bodo nepravilne, pri čemer se za nepravilne "štejejo prijave, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz te razpisne dokumentacije", v 22. členu Navodil pa je naštel obvezne pogoje, pri čemer je v 9. točki določil, da mora prijavitelj ponujati blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika.

V 23. členu Navodil je naročnik določil:

"Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo predložili pravilne prijave. Pravilne prijave so tiste prijave, ki jih bo naročnik prejel pravočasno in bodo izpolnjevale vse zahteve iz 11. člena teh navodil.

Ne glede na izpolnjevanje vseh ostalih kriterijev za priznanje sposobnosti, naročnik le-te ne bo priznal prijaviteljem, katerih prijave ne bodo primerne (ne bodo ustrezale zahtevam iz specifikacije zahtev naročnika)".

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije je razvidno, da je bila podlaga za priznanje sposobnosti prijaviteljem v tehničnem delu izpolnjevanje tehničnih in kakovostnih zahtev, kot so bile za posamezno vrsto blaga definirane v tabeli "Specifikacija zahtev naročnika", pri čemer je naročnik določil, da bo sposobnost prijavitelja presojal na podlagi dokumentov, podatkov in dokazil iz prijave, pridržal pa si je pravico od prijaviteljev zahtevati predložitev prospektnega materiala oz. vzorcev. Naročnik je izrecno določil, da ne bo priznal sposobnosti prijaviteljem, katerih prijave ne bodo primerne, to je takšne, ki ne bodo ustrezale zahtevam iz specifikacije zahtev naročnika. Ob tem gre opozoriti še na določbo 11. člena Navodil, v skladu s katero so bili prijavitelji v skupinah od 1 do 40 dolžni ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine (za skupino 18 je naročnik kasneje to zahtevo spremenil), v skupinah 41 do 50 pa so se lahko prijavili na posamezno vrsto blaga.

Kot je razvidno iz prvega zahtevka za revizijo (vloga z dne 23.5.2007) je med vlagateljem in naročnikom spor o tem, ali ponujeni izdelki določenih prijaviteljev, katerim je naročnik priznal sposobnost, izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz tabele "Specifikacija zahtev naročnika".

Vlagatelj izdelkom prijavitelja Interpart d.o.o. v skupini 22 "tubusi traheostomijski, kanile govorne" očita, da ne izpolnjujejo naročnikovih tehničnih zahtev, in sicer zahtev glede dimenzije notranjih oz. zunanjih premerov, zahtev glede industrijskega sterilnega pakiranja kanile in traka za fiksacijo ter zahtev glede pravega kota kanile. Medtem ko naročnik glede dimenzije premerov navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo opredeljeno, ali gre za notranji ali zunanji premer, ter da pri trakovih za fiksacijo ni zahteval, da morajo biti v istem sterilnem ovoju s kanilo, pa v zvezi z zahtevo glede pravega kota kanile navaja, da ponujene kanile prijavitelja Interpart d.o.o. niso ukrivljene pod pravim kotom.

Naročnik je v tabeli "Specifikacija zahtev naročnika" v skupini 22 pri identu 406694 določil naslednje tehnične specifikacije: "kanila (Tracheoflex) 7mm-10mmsestavlje; žični, radiopačen tubus, pravi kot, nizkotl mešiček, univerzalni nast. modri kont. balon, fiksir. konekt, trak,. RĂĽschelit". Iz citiranih določil razpisne dokumentacije je torej razvidno, da je ena od naročnikovih tehničnih zahtev tudi ukrivljenost kanil pod pravim kotom. Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil prvi zahtevek za revizijo, priznava, da pri identu 406694 ponujene kanile prijavitelja Interpart d.o.o. "kot take niso ukrivljene pod pravim kotom", na podlagi česar gre ugotoviti, da že sam naročnik ugotavlja, da ponujene kanile dejansko ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika. Naročnik sicer v nadaljevanju navaja, da je "os kanile, ki je v traheje in os kanile, ki je izpeljana skozi vrat pravokotna, tako da kanile ustrezajo strokovnim zahtevam naročnika", vendar na podlagi te naročnikove nejasne navedbe ni mogoče ugotoviti izpolnjevanja zahteve glede pravokotne ukrivljenosti kanil, saj naročnik pred tem jasno ugotavlja, da kanile kot take niso ukrivljene pod pravim kotom, kar je bila izrecna zahteva razpisne dokumentacije. Poleg tega naročnik za svoje navedbe ni predložil nobenih dokazov. Po drugi strani je dejstvo, da kanile prijavitelja Interpart d.o.o., označene s številkami od 135/70 do 135/10, niso ukrivljene pod pravim kotom, razvidno tudi iz kataloga "Tracheostomie/Tracheosoft", ki ga je vlagatelj priložil prvemu zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi naročnikove navedbe, da kanile, ki jih v skupini 22 pri identu 406694 ponuja prijavitelj Interpart d.o.o., niso ukrivljene pod pravim kotom, ugotavlja, da kot takšne ne izpolnjujejo tehnične zahteve glede ukrivljenosti pod pravim kotom, zaradi česar je v tem delu razveljavila obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007. Z ostalimi vlagateljevimi navedbami glede domnevnega neizpolnjevanja tehničnih zahtev proizvodov prijavitelja Interpart d.o.o. v skupini 22 se Državna revizijska komisija ni ukvarjala, saj je upoštevala 13. točko 3. člena ZJN-1 in določilo 11. člena Navodil, v skladu s katerim so bili prijavitelji v skupini 22 dolžni ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine.

Podobno kot zgoraj gre ugotoviti tudi glede vlagateljevih navedb o neustreznosti kanile, ki jo v skupini 22 "tubusi traheostomijski, kanile govorne" za ident 406694 ponuja prijavitelj Auremiana d.o.o.. Vlagatelj navaja, da je kanila, ki jo ponuja ta prijavitelj, popolnoma ravna, čeprav je naročnik, kot je bilo že zapisano, za ident 406694 v skupini 22 določil, da mora biti kanila s pravim kotom. Naročnik priznava, da je ponujena kanila prijavitelja Auremiana d.o.o. na identu 406694 ravna, kar pomeni, da naročnik tudi v tem delu ugotavlja, da kanila ne izpolnjuje ene izmed tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Naročnik sicer navaja, da se lahko kot prilagodi, tako da je mogoče kanilo upogniti tudi pod pravim kotom, vendar iz dikcije razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik dopuščal tudi ravne kanile z možnostjo upogibanja. Iz razpisne dokumentacije je namreč razvidno, da je bil zahtevan pravi kot kanile, ne pa možnost upogibanja sicer ravne kanile pod pravim kotom. Zato Državna revizijska komisija na podlagi naročnikove navedbe, da je kanila, ki jo v skupini 22 pri identu 406694 ponuja prijavitelj Auremiana d.o.o., ravna, tudi v tem delu ugotavlja, da ponujeni izdelek ne izpolnjuje tehnične zahteve glede ukrivljenosti pod pravim kotom, zaradi česar je v tem delu razveljavila obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007. Z ostalimi vlagateljevimi navedbami glede domnevnega neizpolnjevanja tehničnih zahtev proizvodov prijavitelja Auremiana d.o.o. v skupini 22 se Državna revizijska komisija ni ukvarjala, saj je upoštevala 13. točko 3. člena ZJN-1 in določilo 11. člena Navodil, v skladu s katerim so bili prijavitelji v skupini 22 dolžni ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine.

Vlagatelj v nadaljevanju v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" proizvodom, ki jih ponujajo prijavitelji Interpart d.o.o., Pro-Gem d.o.o. ter Iris d.o.o., očita, da ne izpolnjujejo tehničnih zahtev glede kapacitet balonov ter dolžine katetrov. Medtem ko se naročnik glede vprašanja kapacitete balonov ne strinja z vlagateljem, pa glede dolžine ponujenih katetrov navedenih prijaviteljev navaja, da sicer minimalno odstopajo od zahtevanih, vendar naj to ne bi vplivalo na funkcionalnost in uporabnost katetrov.

Naročnik je v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" v tabeli "specifikacija zahtev naročnika" navedel naslednje tehnične zahteve:

- za ident 428868: "kateter urinski Foley ch8/31cm, 2l, balon 3ml, cilindričen, z dvema očesoma, solid tip. otroški, transparenten, radiopačen, silikon-sterilen",
- za ident 428876: "kateter urinski Foley ch10/31cm, 2l, balon 3-5ml, cilindričen, z dvema očesoma, solid tip, transparenten, radiopačen, silikon-sterilen",
- za ident 417572: "kateter urinski Foley ch6/31cm, 2l, balon 3ml, cilindričen, z dvema očesoma, solid tip. otr., transparenten, radiopačen, valv. za luer in ll brizg. silikonski-sterilen".

V delu, ki se nanaša kapaciteto balona za ident 417572, je naročnik s pojasnilom z dne 13.12.2006 spremenil razpisno dokumentacijo, ni pa je spreminjal v delu, ki se nanaša na zahtevano dolžino katetrov, ki znaša pri vseh treh identih 31 cm. Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da dolžina katetrov prijaviteljev Interpart d.o.o., Pro-Gem d.o.o. ter Iris d.o.o. v tej skupini odstopa od zahtevane dolžine, saj je prijavitelj Interpart d.o.o. ponudil kateter z dolžino 33 cm, prijavitelj Pro-Gem d.o.o. kateter z dolžino 30 cm in prijavitelj Iris d.o.o. kateter z dolžino 30 cm. Na podlagi nespornega dejanskega stanja med vlagateljem in naročnikom glede dolžine ponujenih katetrov Državna revizijska komisija ugotavlja, da katetri, ki jih v skupini 10 ponujajo prijavitelji Interpart d.o.o., Pro-Gem d.o.o. ter Iris d.o.o., ne ustrezajo naročnikovim tehničnim specifikacijam. Naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji določil, da morajo biti ponujeni katetri dolgi 31 cm, pri čemer v skupini 10 ni dopustil odstopanj od te dolžine. V primeru, če je naročnik menil, da bi bili zanj sprejemljivi tudi katetri, katerih dolžina bi odstopala od zahtevane, bi moral to zapisati v razpisni dokumentaciji, npr. z navedbo, da gre za približne vrednosti, z opredelitvijo dopustnih odstopanj itd.. V predmetni razpisni dokumentaciji naročnik tega v skupini 10 ni storil, kot je to npr. storil v skupini 12. Na vprašanje kandidata Interpart d.o.o. je namreč dne 13.12.2006 pojasnil, da je "pri vseh razpisanih katetrih v sklopu 12 maksimalno dovoljeno odstopanje 3 cm nad razpisano dolžino (krajših katetrov ni mogoče prijaviti)". Ker iz dokumentacije ni razvidno (naročnik pa tega niti ni zatrjeval), da je bilo takšno odstopanje dopustno tudi v skupini 10, Državna revizijska komisija ugotavlja, da katetri, katerih dolžina (čeprav minimalno) odstopa od zahtevane, ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, zaradi česar prijav zgoraj navedenih prijaviteljev v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 v tem delu ni mogoče obravnavati kot pravilnih. Dopustiti odstopanje od tehničnih zahtev, čeprav v razpisni dokumentaciji ni bilo dovoljeno, bi pomenilo možnost arbitrarnega in subjektivnega odločanja, saj prijavitelji niso bili vnaprej seznanjeni s tem, katero odstopanje bo naročnik obravnaval kot minimalno oz. kot takšno, ki ne vpliva na funkcionalnost izdelka, katero odstopanje pa bo obravnaval kot bistveno oz. kot takšno, ki pomeni nefunkcionalnost ponujenega izdelka.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da katetri, ki jih v skupini 10 "katetri, urinski pediatrični, material silikon" ponujajo prijavitelji Interpart d.o.o., Pro-Gem d.o.o. ter Iris d.o.o., ne ustrezajo tehnični zahtevi glede dolžine, zaradi česar je v tem delu razveljavila obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007. Z ostalimi vlagateljevimi navedbami glede domnevnega neizpolnjevanja drugih tehničnih zahtev katetrov teh prijaviteljev v skupini 10 se Državna revizijska komisija ni ukvarjala, saj je upoštevala 13. točko 3. člena ZJN-1 in določilo 11. člena Navodil, v skladu s katerim so bili prijavitelji v skupini 10 dolžni ponuditi 100% razpisanih vrst blaga in količin iz skupine.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo dalje navaja, da prijava prijavitelja Interpart d.o.o. ni pravilna v skupini 09 "Katetri, urinski silikonski s temperaturnim senzorjem" za idente 567353, 567361, 442950, 442941 in 442968, saj je naročnik za te idente opredelil dolžino katetrov 40 - 42 cm, proizvodi, ki jih ponuja ta prijavitelj, pa imajo dolžino 28cm. Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil prvi zahtevek za revizijo, navaja, da katetri niso v nasprotju z naročnikovo zahtevo, saj so daljši od 40 cm, kar je naročnik ugotovil pri merjenju katetrov.

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v skupini 09 "Katetri, urinski silikonski s temperaturnim senzorjem" pri identih 442950, 442941 in 442968 zahteval katetre z dolžino 40 - 42 cm. Kot je razvidno iz tabele "Analiza primernosti prijavljenih vrst blaga" je prijavitelj Interpart d.o.o. v tem delu ponudil proizvode proizvajalca Tyco Healthcare s kataloškimi številkami 90051T, 90056T in 90052T. Med vlagateljem in naročnikom je spor, ali ti proizvodi izpolnjujejo zahtevo glede dolžine katetra, saj vlagatelj zatrjuje, da so katetri dolgi 28 cm, naročnik pa, da so daljši od 40 cm. Vlagatelj je za svoje revizijske navedbe v tem delu kot dokaz predložil katalog "CurityTM Temperature Monitoring SIlicone Foley Catheters" proizvajalca Tyco Healthcare, iz katerega je razvidno, da je dolžina silikonskih katetrov s kataloškimi številkami 90051T, 90056T in 90052T 28 cm.

Ker naročnik za svoje navedbe, da je pri merjenju katetrov prijavitelja Interpart d.o.o. ugotovil dolžino več kot 40 cm, ni predložil nobenih dokazil, ga je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala, da ji posreduje vso dokumentacijo ter morebitne pridobljene vzorce, na podlagi katerih je ugotovil, da so ponujeni katetri daljši od 40 cm in da kot takšni ustrezajo strokovnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 30.7.2007 posredoval pojasnilo, v katerem navaja, da vzorcev katetrov ni zahteval, ker jih v bolnišnici že uporablja, v nadaljevanju pa je le ponovil navedbo iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, in sicer da je izmeril katetre v originalni embalaži in ugotovil, da so daljši od 40 cm ter da kot takšni ustrezajo strokovnim zahtevam naročnika. Naročnik dopisu ni predložil nobene dokumentacije, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti resničnost njegovih navedb, niti ni predložil vzorcev katetrov, ki jih je izmeril. Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v 11. členu točke 2.2 Navodil določil, da bo sposobnost prijavitelja presojal na podlagi dokumentov, podatkov in dokazil iz prijave, katero bo prijavitelj posredoval naročniku v skladu in na način določenem s temi navodili, pri čemer si je pridržal pravico od prijaviteljev zahtevati predložitev prospektnega materiala oz. vzorcev. Naročnik kljub temu, da ga je Državna revizijska komisija pozvala, ni pojasnil, ali je prijavo prijavitelja Interpart d.o.o. preveril v skladu z določili 11. člena Navodil, saj ni posredoval nobene dokumentacije, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti, da je dejansko ocenjeval ponudbeno dokumentacijo prijavitelja Interpart d.o.o. oz. da je preizkusil točno tiste proizvode, ki jih je le-ta ponudil v svoji prijavi v skupini 09. Državna revizijska komisija zato ni mogla preveriti resničnosti naročnikovih navedb glede ustrezne dolžine ponujenih silikonskih katetrov, zaradi česar le-tem v tem delu na podlagi pravila o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena ni mogoče slediti.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija tudi v skupini 09 "katetri, urinski silikonski s temperaturnim senzorjem" v delu, ki se nanaša na priznanje sposobnosti prijaviteljem Interpart d.o.o., razveljavila obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007.

V zvezi z vlagateljevimi navedbami iz točke 8 prvega zahtevka za revizijo pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v njej sicer navaja domnevne kršitve naročnika, ki se nanašajo na že končan revizijski postopek in razveljavljeni del razpisne dokumentacije, vendar na tej podlagi ne postavlja nobenega zahtevka. Vlagatelj v prvem zahtevku za revizijo predlaga le razveljavitev obvestila o priznanju sposobnosti v tistih delih, v katerih je bila priznana sposobnost prijaviteljem, za katere meni, da ne ponujajo tehnično ustreznih zahtevkov, ne predlaga pa, kako naj Državna revizijska komisija odpravi domnevne kršitve, zatrjevane v 8. točki prvega zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN odloča v mejah zahtevka za revizijo. Ker vlagatelj v zvezi z 8. točko prvega zahtevka za revizijo sploh ni postavil mej (t.j. ni predlagal, na kakšen način naj Državna revizijska komisija domnevne kršitve odpravi), Državna revizijska komisija o teh revizijskih navedbah ni vsebinsko odločala.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v drugem zahtevku za revizijo (vloga z dne 6.6.2007) zatrjuje, da je naročnik njegovo prijavo neutemeljeno zavrnil kot nepravilno v skupinah 18 (Tubusi za kratkotrajne posege), 19 (Tubusi za dolgotrajne posege) in 20 (Tubusi ojačani z jekleno žičko), saj naj bi ponujeni izdelki v teh skupinah izpolnjevali vse naročnikove tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz obvestila o priznanju sposobnosti z dne 7.5.2007, je naročnik vlagateljevo prijavo v skupini 18 označil z rimsko številko XIII, kar naj bi pomenilo, da ni zagotavljal 100% skupine, v skupini 19 in 20 pa je prijavo označil z rimsko številko I, kar naj bi pomenilo, da ne ustreza zahtevani kvaliteti. V dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti (dokument z dne 31.5.2007) je naročnik navedel, da je v skupini 18 dne 15.12.2006 spremenil pogoj za priznanje sposobnosti in ponudnikom omogočil, da so se lahko prijavili tudi na posamezno vrsto blaga. Zato je oceno vlagateljeve prijave v tem delu spremenil iz oznake XIII v oznako I, ker tubusi ne ustrezajo strokovnim zahtevam. Naročnik je v dodatni obrazložitvi pojasnil, da je pri občasni uporabi tubusov z identi 344907, 325902, 344893, 344842, 532061, 477427, 482722, 477435, 470503 in 565016 ugotovil neprimerno trdoto in ukrivljenost ter ne dovolj gladko površino, ugotovil pa je tudi spremenljivo kvaliteto izdelkov, ki se je kazala v občasnem pokanju mešičkov in nezaželeni spremembi lege tubusov med uporabo. Na enak način je naročnik obrazložil tudi zavrnitev vlagateljeve ponudbe v skupini 19 za idente 629197, 620219, 629227629235 in 629243 ter v skupini 20 za idente 384569, 384577, 344885, 344877, 343102, 318477, 343099, 344869 in 342947.

V zvezi z navedbami vlagatelja, da naročnik v dodatni obrazložitvi ne bi smel spreminjati svoje odločitve glede vlagateljeve prijave v skupini 18, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v dodatni obrazložitvi sicer ni spremenil odločitve o tem, da vlagateljevo prijavo v skupini 18 zavrne kot nesprejemljivo, spremenil pa je obrazložitev oz. razloge za zavrnitev njegove prijave. Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike. V skladu z drugim odstavkom 78. člena ZJN-1 pa je naročnik dolžan ponudniku oz. prijavitelju na njegovo zahtevo posredovati dodatno obrazložitev svoje odločitve, ki mora vsebovati razloge za zavrnitev ponudbe ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Naročnik je torej dolžan prijaviteljem v obvestilu o oddaji naročila oz. priznanju sposobnosti pojasniti razloge za svojo odločitev, pri čemer jih mora na zahtevo dodatno obrazložiti. ZJN-1 ne prepoveduje, da naročnik v obvestilu o oddaji naročila oz. priznanju sposobnosti navede le osnovne ugotovitve o pravilnosti ponudb oz. prijav, ki jih na zahtevo zainteresirane osebe natančneje pojasni šele v dodatni obrazložitvi svoje odločitve. Prav tako ni nedopustno, da naročnik šele v dodatni obrazložitvi odločitve navede razloge za nepravilnost ponudbe oz. prijave. Vendar pa bi lahko bila v primeru, ko naročnik prvotne razloge za nepravilnost ponudbe oz. prijave v dodatni obrazložitvi spremeni, kršena pravica do učinkovitega pravnega varstva. Ne glede na navedeno pa v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, ko naročnik sicer ni spreminjal svoje odločitve o zavrnitvi vlagateljeve prijave v skupini 18, pač pa je spremenil le razloge za zavrnitev, to naročnikovo ravnanje ni poseglo v vlagateljev pravni položaj oz. v njegovo pravico do učinkovitega pravnega varstva, saj je bil vlagatelj o razlogih za zavrnitev prijave v 18. skupini obveščen še pravočasno, to je pred vložitvijo zahtevka za revizijo, zato je lahko zoper to odločitev in obrazložitev tudi učinkovito uveljavljal pravno varstvo.

Kot je bilo že zapisano, je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti z dne 31.5.2007 za proizvode, ki jih vlagatelj ponuja v skupinah 18, 19 in 20, zapisal, da ne ustrezajo strokovnim zahtevam, saj je pri njihovi uporabi ugotovil neprimerno trdoto in ukrivljenost ter ne dovolj gladko površino, ugotovil pa je tudi spremenljivo kvaliteto izdelkov, ki se je kazala v občasnem pokanju mešičkov in nezaželeni spremembi lege tubusov med uporabo. Po vložitvi zahtevka za revizijo, v katerem je vlagatelj zatrjeval, da izdelki, ponujeni v skupinah 18, 19 in 20, izpolnjujejo vse naročnikove tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, je naročnik izdal sklep, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, vendar je v zvezi z vlagateljevimi trditvami o pravilnosti njegove prijave v obrazložitvi zgolj ponovil razloge, ki jih je navedel že v dodatni obrazložitvi svoje odločitve. Naročnik se pri tem sklicuje na strokovno oceno, ki temelji na tehničnih in strokovnih zahtevah, opredeljenih v specifikacijah zahtev naročnika oz. že sprejetih strokovnih kriterijih na nivoju države in SBM.

Vlagatelj utemeljeno opozarja, da niti iz dodatne obrazložitve odločitve o priznanju sposobnosti niti iz obrazložitve sklepa, s katerim je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, ni razvidno, katerih tehničnih zahtev, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji, naj ponujeni izdelki ne bi izpolnjevali. Naročnik je namreč v tabeli "Specifikacija zahtev naročnika" v skupinah 18, 19 in 20 za zahtevane tubuse navedel vrsto tehničnih zahtev, ki so jih morali izpolnjevati ponujeni izdelki, in sicer zahteve glede mešičkov, materiala izdelave, radiopačnosti, oblike konic itd.. V obrazložitvi svoje odločitve kot tudi v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, se naročnik ni skliceval na neizpolnjevanje teh tehničnih zahtev, temveč je navedel domnevne pomanjkljivosti, ki pa jih v razpisni dokumentaciji ni definiral. Naročnik celo navaja, da je strokovno oceno utemeljil tudi na "že sprejetih strokovnih kriterijih na nivoju države in SBM", pri čemer Državna revizijska komisija ugotavlja, da le-teh v razpisni dokumentaciji ni niti omenil niti jih ni definiral. Kot je bilo že zapisano, je naročnik v 11. členu Navodil izrecno določil, da mora prijavitelj za pravilnost prijave izpolniti vse tehnične zahteve za vse vrste blaga iz razpisa, ki so opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika". V specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za vse vrste blaga, ki so predmet tega razpisa, navedel opisna imena in v pripisu "kot" še oznako blaga, ki ga trenutno uporablja z namenom, da se določi nivo kakovosti razpisanega blaga. Prijavitelji so morali v skladu z Navodili ponuditi zahtevano vrsto blaga oz. njej ustrezno paralelo. V 20. členu Navodil z naslovom "Izločitev prijav" je naročnik določil, da bo izločil prijave, ki bodo nepravilne, pri čemer se za nepravilne "štejejo prijave, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev iz te razpisne dokumentacije". V 22. členu Navodil je naročnik naštel obvezne pogoje, pri čemer je v 9. točki določil, da mora prijavitelj ponujati blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika. To zahtevo je naročnik ponovil v 23. členu Navodil, kjer je zapisal, da ne glede na izpolnjevanje vseh ostalih kriterijev za priznanje sposobnosti le-te ne bo priznal prijaviteljem, katerih prijave ne bodo primerne (ne bodo ustrezale zahtevam iz specifikacije zahtev naročnika). Vse navedeno pomeni, da je bila podlaga za priznanje sposobnosti prijaviteljem v tehničnem delu izpolnjevanje tehničnih in kakovostnih zahtev, kot so bile za posamezno vrsto blaga definirane v tabeli "Specifikacija zahtev naročnika".

V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 je pravilna ponudba tista, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Zato odločitev naročnika, ki je zavrnitev vlagateljeve prijave utemeljil na strokovnih zahtevah, ki v razpisni dokumentaciji niso bile niti omenjene, še manj pa definirane, nima podlage v ZJN-1.

Poleg tega vlagatelj utemeljeno opozarja tudi na dejstvo, da je bil v skladu z 11. členom Navodil pozvan le k predložitvi prospektnega materiala, ne pa tudi k predložitvi vzorcev, čeprav se naročnik sklicuje na ugotovitve, do katerih naj bi prišel pri uporabi izdelkov, ki jih ponuja vlagatelj. Naročnik je v 11. členu točke 2.2 Navodil določil, da bo sposobnost prijavitelja presojal na podlagi dokumentov, podatkov in dokazil iz prijave, katero bo prijavitelj posredoval naročniku v skladu in na način, določenem v Navodilih. V nadaljevanju 11. člena Navodil je določil še, da je treba v primeru, da bo naročnik od prijaviteljev zahteval predložitev prospektnega materiala ali/in vzorcev, le-te dostaviti v roku 3 dni, sicer prijaviteljem za te vrste blaga ne bo priznana sposobnost. Naročnik je torej izrecno določil, da bo sposobnost ugotavljal na podlagi predložene ponudbene dokumentacije, pri čemer si je pridržal pravico zahtevati prospekte oziroma vzorce ponujenih izdelkov. Naročnik kljub temu, da ga je vlagatelj v zahtevku za revizijo opozoril na vprašanje preizkušenih vzorcev, v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, ni pojasnil, ali je pri pridobitvi izdelkov, ki jih je ponudil vlagatelj, ravnal v skladu s pravili, ki jih je sam določil v 11. členu Navodil, saj ni pojasnil, kje je pridobil vzorce, niti ni pojasnil, katere konkretne izdelke je preizkušal. Zato tudi ni mogoče ugotoviti, ali je sploh preizkusil točno tiste proizvode, ki jih je ponudil vlagatelj in ki kot takšni predstavljajo vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija razveljavila obvestilo o priznanju sposobnosti št. 139-DS/07 z dne 7.5.2007 v skupinah 18, 19 in 20 v delu, v katerem naročnik vlagatelju ni priznal sposobnosti, saj naročnik ni pojasnil, katerih tehničnih zahtev, določenih v razpisni dokumentaciji, vlagatelj ni izpolnil, hkrati pa tudi ni pojasnil, ali je dejansko ocenjeval proizvode, ki jih je vlagatelj ponudil v svoji prijavi. Naročnik mora zato v nadaljevanju ponovno ocenjevati vlagateljevo prijavo v skupinah 18, 19, in 20, pri čemer jo mora oceniti z vidika izpolnjevanja zahtev, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji. Če pa bo pri tem ugotovil, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prijave, mora ponoviti javni razpis in povrniti ponudniku na njegovo zahtevo stroške, za katere predloži dokazila. (drugi odstavek 25. člena ZJN-1).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval tudi stroške, nastale z revizijo, in sicer:

- v prvem zahtevku za revizijo (vloga z dne 23.5.2007) takso v višini 834,59 EUR, 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter 20% DDV in 2% materialnih stroškov;
- v drugem zahtevku za revizijo (vloga z dne 6.6.2007) takso v višini 834,59 EUR, 3.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo ter 20% DDV in 2% materialnih stroškov;
- v obvestilu o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 13.6.2007) 50 točk za sestavo vloge in 20% DDV;
- v obvestilu o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo (vloga z dne 29.6.2007) 50 točk za sestavo vloge in 20% DDV;
- v dopisu "prva pripravljalna vloga" z dne 20.6.2007 3.000 točk za sestavo vloge ter 20% DDV in 2% materialnih stroškov;
- v dopisu "prva pripravljalna vloga" z dne 4.7.2007 3.000 točk za sestavo vloge.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) in ob upoštevanju ocenjene vrednosti sklopov, v katerih sta bila vložena zahtevka za revizijo:

- 834,59 EUR za revizijsko takso in 1.000 točk za sestavo prvega zahtevka za revizijo ter 2% materialnih stroškov in 20% DDV, kar skupaj znese 1.396,41 EUR,
- 50 točk za sestavo obvestila o nadaljevanju prvega revizijskega postopka in 20% DDV, kar skupaj znese 27,54 EUR,
- 834,59 EUR za revizijsko takso in 900 točk za sestavo drugega zahtevka za revizijo ter 2% materialnih stroškov in 20% DDV, kar skupaj znese 1.340,22 EUR,
- 50 točk za sestavo obvestila o nadaljevanju drugega revizijskega postopka in 20% DDV, kar skupaj znese 27,54 EUR.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti 2.791,71 EUR. Državna revizijska komisija ob tem opozarja, da je glede na vlagateljevo zahtevo za nadaljevanje prvega revizijskega postopka (vloga z dne 13.6.2007), v kateri je zahteval nadaljevanje tudi glede stroškov, ki mu jih je zaradi delne ugoditve zahtevku za revizijo v skupini 28 že priznal naročnik, odločala tudi o teh stroških in so že zajeti v znesku, navedenem v prejšnjem stavku. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 14.8.2007
predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor,
- odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, 1001 Ljubljana,
- Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,
- Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
- Iris mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.