018-186/2007 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-186/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06, 69/2007 in 52/2007 - v nadaljevanju: ZPP) in 1. odstavka 156. člena ZPP, v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06 - v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in predsednika Državne revizijske komisije Sama Červek kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Anite Kozel v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za "Laser za potrebe Enote za fizioterapijo in medicinsko rehabilitacijo", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Iskra Medical, Stegne 23, Ljubljana, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 04.07.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.02.2007 izdal sklep o pričetku postopka za "Laser za potrebe Enote za fizioterapijo in medicinsko rehabilitacijo" na podlagi postopka zbiranja ponudb v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila sporočil vsem trem (3) povabljenim ponudnikom v dopisu, z dne 16.05.2007, Obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, iz katerega je razvidno, da je izbral podjetje Manet d.o.o., Linhartova cesta 3a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je dne 25.05.2007 prejel vlagateljevo zahtevo za vpogled v razpisno dokumentacijo izbranega ponudnika , kar mu je naročnik tudi omogočil dne 30.5.2007.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo, z dne 01.06.2007, ki ga je naročnik prejel 04.06.2007, v katerem naročniku očita, da aparat izbranega ponudnika ne ustreza zahtevam, ki jih je naročnik postavil v 3. alineji razpisnih pogojev. Vlagatelj meni, da možnost skeniranja laserske svetlobe ne ustreza zahtevam aparata izbranega ponudnika, ki ima le program za "1 avtomatic frequency scanning programme". V nadaljevanju zahtevka vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 5. in 9. člena ZJN-2, saj po pregledu dokumentov izbranega ponudnika ugotavlja, da so bili ponudniki v neenakopravnem položaju, saj je opis lastnosti, ki naj bi jih aparat imel prepisan iz opisa aparata izbranega ponudnika, razen tretje alineje, ki je zavajujoča.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o izbranem ponudniku ker ne ustreza razpisnim pogojem in izbere aparat, ki temu ustreza. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer za plačilo revizijske takse 417,29 EUR.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.06.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da naročnik v razpisnih pogojih ni natančno opredelil načina skeniranja, niti se ni opredelil za nobeno izmed variantih možnosti, zato meni, da ponudba vlagatelja ni bila edina, ki je ustrezala njegovim potrebam. Naročnik tudi pojasnjuje, da je pri izbiri ponudnika ravnal v skladu z načelom gospodarnosti in načelom učinkovite porabe javnih sredstev. Prav tako dodaja, da ni kršil načela enakopravnosti, saj je v vseh fazah postopka javnega naročanja med ponudniki zagotovil, da med njimi ni bilo razlikovanja, prav tako meni, da ni ustvarjal okoliščin, ki bi ustvarjala med ponudniki diskriminacijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 14.06.2007 obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 19.06.2007 Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo najprej pogledala v spisovno dokumentacijo z vidika presoje, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/2007, v nadaljevanju ZJN-2). Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Meje pristojnosti Državne revizijske komisije so urejene v 1. členu ZRPJN (Predmet zakona), kjer je zapisano, da se s tem zakonom ureja "... pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih â??".

Postopke oddaje javnih naročil blaga urejajo ZJN-2 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi. ZJN-2 v 5. odstavku 24. člena (Vrste postopkov) določa, da se "â?? določbe tega zakona ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje" ter da so naročniki "â?? glede teh naročil dolžni voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki obsega navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila". Iz navedega pravila izhaja, da so naročila pod omenjenimi vrednostmi po izrecni volji zakonodajalca izvzveta iz režima pravne ureditve postopkov oddaje javnih naročil, s tem pa so posledično izključena tudi iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, je naročnik v obravnavanem primeru v sklepu o začetku postopka, z dne 14.02.2007, vrednost predmetnega naročila ocenil na znesek 6.560,00 EUR z DDV. Iz obvestila ponudnikom o oddaji naročila, z dne 16.5.2007, izhaja, da z dejansko oddajo predmetnega naročila prej navedena ocenjena vrednost ni bila prekoračena (3. odstavek 14. člena ZJN-2). Naročnik je oddajo predmetnega naročila sicer vodil na način, ki je analogen postopku zbiranja ponudb iz 28. točke 1. odstavka 2. člena oziroma 95. člena v povezavi s 1. alineo točke a) 2. odstavka 24. člena ZJN-2 - vendar je pri tem potrebno upoštevati, da je ta oblika postopka oddaje javnega naročila v skladu s cit. določili ZJN-2 za naročnika obvezna izključno v primerih, ko je vrednost predmeta javnega naročila enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od 40.000 EUR. Glede na to, da je v obravnavnem primeru vrednost predmeta spornega naročila nižja od 10.000 EUR, je torej mogoče zaključiti, da je naročnik postopek vodil po pravilih, ki v konkretnem primeru zanj niso obvezujoča (so strožja od predpisanih zakonskih zahtev). Ker zgolj dejstvo, da je naročnik ob oddaji predmetnega naročila ravnal po pravilih postopka, ki veljajo za postopek zbiranja ponudb, samo po sebi ne more vzpostaviti pristojnosti Državne revizijske komisije za odločanje v sporu iz razmerja, ki je po izrecni volji zakonodajalca izvzet iz režima zakonskega urejanja postopkov oddaje javnih naročil, se je bila Državna revizijska komisija v konkretnem primeru dolžna izreči za nepristojno, vlagateljevo vlogo pa je morala kot nedopustno zavreči (5. odstavek 3. člena ZRPJN v zvezi z 18. členom ZPP).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Odločitev o stroških temelji na določbi 1. odstavka 156. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 04.07.2007Predsednica senata:

Vida Kostanjevec
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Iskra Medical, Stegne 23, Ljubljana
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3, Slovenj Gradec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana