018-193/2007 Republika Slovenija, Državni zbor

Številka: 018-193/07-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora in izdelava internet e-klipinga" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PRESS CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka 5, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopata odvetnika Matjaž Kirbiš in Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Državni zbor, šubičeva 4, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.07.2007

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 04.06.2007 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 14.03.2007 sprejel sklep št. 043-06/94-1/14 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Razpis za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 26, pod št. objave Ob-7523/07.

Odpiranje ponudb je naročnik izvedel na naslovu naročnika. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 8.05.2007 je razvidno, da sta pravočasno prispeli dve ponudbi, ponudba ponudnika Kliping d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in skupna ponudba vlagatelja in ponudnikov Observer Genion Clipping d.o.o., Lackova cesta 45, Maribor in Doseg plus d.o.o., Slovenska 15, Ljubljana.

Dne 22.05.2007 je naročnik sprejel odločitev št. DZ-043-06/94-1/14 o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katere izhaja, da je strokovna komisija po odpiranju ponudb le-te pregledala ter ugotovila, da sta obe ponudbi v delu, ki zahteva dokazila o pravicah do objave prispevkov zaščitenih z avtorskimi pravicami, pomanjkljivi. Skladno z 77. in 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) je naročnik pozval izbranega ponudnika, naj dopolni svojo ponudbo z dokazili za medijski hiši RTV Slovenija in Večer, vlagatelja pa je pozval k dopolnitvi skupne ponudbe z dokazili za medijske hiše RTV Slovenija, Mladina in Večer. Naročnik navaja, da sta oba ponudnika svoji ponudbi dopolnila v določenem roku. Na podlagi edinega merila - najnižja cena je bila kot najugodnejša izbrana ponudba izbranega ponudnika. Vlagatelj je odločitev naročnika prejel dne 24.05.2007.

Dne 28.05.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, v katerem je naročnika v skladu z 2. odstavkom 79. člena ZJN-2 opozoril, da je v postopku izbora kršil določbe 45., 77., 78., 79., in 80. člena ZJN-2. Vlagatelj je naročniku s tem dopisom predlagal, naj spremeni svojo odločitev o izboru izvajalca in sicer tako, da kot nepopolno izloči ponudbo izbranega ponudnika na podlagi 1. odstavka 80. člena ZJN-2.

Dne 04.06.2007 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da iz izpodbijane odločitve naročnika z dne 22.05.2007 ni razvidno, ali je le-ta ob sprejemu svoje odločitve preveril, ali izbrani ponudnik izpolnjuje vse z razpisno dokumentacijo zahtevane kadrovske in tehnične sposobnosti. Iz obrazložitve izpodbijane odločitve namreč izhaja, da je naročnik preverjal le izpolnjevanje pogoja "urejena uporaba prispevkov za spremljanje medijev", nikjer pa ni razvidno, da bi preverjal ostale pogoje za priznanje kadrovske in tehnične sposobnosti (tako npr. ni razvidno, ali predložena demo verzija e-klippinga izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije). Naročnik je po vlagateljevem mnenju s tem kršil 1. odstavek 77. člena in 1. odstavek 79. člena ZJN-2. Vlagatelj nadalje navaja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih dokazil za uporabo avtorsko zaščitenih prispevkov RTV Slovenije in ČZP Večer ter tako na dan oddaje ponudbe ni v celoti izpolnjeval pogojev za priznanje tehnične sposobnosti. Vlagatelj navaja, da je bila takšna ponudba vsebinsko nepopolna in bi jo moral naročnik kot nepopolno izločiti (1. odstavek 80. člena ZJN-2), ne pa zahtevati dopolnitev takšne ponudbe. Vlagatelj dodaja, da izbrani ponudnik tudi po dopolnitvi ponudb ni predložil pogodb sklenjenih z RTV Slovenija in ČZP Večer, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi svojo odločitev v postopku oddaje javnega naročila in postopek nadaljuje v smislu pravilnosti ponudbe vlagatelja.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku sprejel odločitev št. DZ-043-06/94-1/14 z dne 18.06.2007, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik glede domnevnih kršitev 1. odstavka 77. člena ugotavlja, da je v tej določbi navedeno, da mora naročnik najkasneje pred sklenitvijo pogodbe preveriti obstoj in vsebino podatkov iz izbrane ponudbe. Ker pogodba z izbranim ponudnikom še ni bila sklenjena, naročnik meni, da rok za preverjanje teh podatkov še ni potekel, zato sklicevanje na to določbo po njegovem mnenju ne more biti podlaga za vložitev zahtevka za revizijo. Naročnik nadalje navaja, da je res zahteval dokazila o pravicah do objave prispevkov, zaščitenih z avtorskimi pravicami ter da sta oba ponudnika formalno nepopolno predložila ta dokazila. Naročnik je po dopolnitvi ponudb razbral, da sta oba ponudnika aktivna pri prizadevanjih za sklenitev ustreznih pogodb, vendar pa razmerij nista mogla v celoti urediti zaradi razlogov na strani medijev. Naročnik meni, da z dopustitvijo dopolnitve ponudb ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2, saj je do obeh ponudnikov ravnal enako. Naročnik navaja, da bi po kriterijih, ki jih je vlagatelj navedel v svojem zahtevku, moral izločiti tudi njegovo ponudbo kot nepopolno in mu tako naročila ne bi mogel oddati, zato se postavlja vprašanje aktivne legitimacije vlagatelja za vložitev zahtevka.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 21.06.2007 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 26.06.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je po pregledu predložene dokumentacije dne 28.06.2007 naročnika pozvala k dopolnitvi dokumentacije. Naročnik je zahtevano dokumentacijo komisiji dostavil dne 3.07.2007 in 5.07.2007.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na domnevno kršitev določb 1. odstavka 77. člena in 1. odstavka 79. člena ZJN-2 (t.j., da naročnik ob sprejemu izpodbijane odločitve ni preveril, ali izbrani ponudnik izpolnjuje vse z razpisno dokumentacijo zahtevane kadrovske in tehnične sposobnosti), Državna revizijska komisija ugotavlja, da mora vlagatelj, skladno z določili 4. in 5. alineje 4. odstavka 12. člena ZRPJN, v revizijskem zahtevku navesti tako kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. V obravnavanem primeru vlagatelj v tem delu revizijskega zahtevka zatrjuje domnevno kršitev (iz izpodbijane odločitve naj npr. ne bilo razvidno, ali predložena demo verzija e-klippinga izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije), pri čemer pa ne navaja nobenih relevantnih dejstev, ki bi zatrjevano kršitev utemeljevala in ne ponudi nobenih dokazov, ki bi njegove trditve dokazovala. Na podlagi določil 8. in 215. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04 in 52/07 ; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, je morala Državna revizijska komisija zato upoštevati pravilo trditvenega in dokaznega bremena in spredaj opredeljene revizijske navedbe vlagatelja zavrniti kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala vlagateljev očitek, da naj bi naročnik ravnal v nasprotju z določbo 1. odstavka 80. člena ZJN-2 s tem, ko je od izbranega ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe, namesto da bi jo kot nepopolno izločil.

ZJN-2 v 1. odstavku 80. člena (Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz cit. določbe ZJN-2 izhaja, da je naročnik dolžan iz postopka oddaje javnega naročila izločiti vse tiste ponudbe, ki jih ni mogoče označiti kot "popolne" ("popolna ponudba" je v 16. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2 definirana kot tista "ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna"). V skladu s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik takšno ponudbo izločiti, vendar šele po tem, ko je ravnal po pravilih, ki so določena v 78. členu tega zakona.

78. člen ZJN-2 (Dopustne dopolnitve ponudbe) v 1. odstavku naročniku nalaga dolžnost, da v primeru, ko (sam ali na predlog ponudnika) ugotovi, da je ponudba (le) "formalno nepopolna", od prizadetega ponudnika zahteva dopolnitev ponudbe. "Formalno nepopolna ponudba" je v 17. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2 opisana kot "â?? tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila". Zakon pri tem določa še dodaten pogoj, in sicer, da mora biti ugotovljena pomanjkljivost "bistvena", kajti v 17. točki 1. odstavka 2. člena ZJN-2 je v nadaljevanju besedila izrecno določeno, da v primeru, ko "â?? je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna".

Sklop spredaj navedenih pravil ZJN-2 od naročnika zahteva dvoje: naročnik mora najprej s pomočjo napotil zakona (zlasti iz določb 17. točke 1. odstavka 2. člena in 2. odstavka 78. člena) ugotoviti "težo" (pomen) pomanjkljivosti, ki jo je zasledil v določeni ponudbi. šele potem, ko je ocenil "težo" (pomen) ugotovljene pomanjkljivosti, se mora naročnik odločiti o tem, ali je takšno ponudbo možno dopolniti ali pa jo je potrebno izločiti.
Če naročnik ob pregledu ponudbene vsebine ugotovi, da je določena pomanjkljivost takšne narave, da bi njena odprava povzročila spremembo v ponudbi navedene cene, tehničnih specifikacij in/ali "â?? tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja" (2. odstavek 78. člena ZJN-2), takšne ponudbe v skladu z zakonom ni mogoče "sanirati" (dopolniti), zato jo je naročnik dolžan izločiti iz nadaljnjega postopka.
V vseh ostalih primerih, ko naročnik ugotovi, da je odkrita pomanjkljivost takšna, da jo je mogoče odpraviti, ne da bi se s tem spremenila ponudbena cena, tehnične specifikacije in/ali drugi bistveni elementi ponudbe, ki vplivajo na njeno uvrstitev na ocenjevalni lestvici, pa je v skladu s 1. odstavkom 78. člena ZJN-2 naročnik dolžan omogočiti "sanacijo" (dopolnitev) takšne ponudbe. Dopolnitev ponudbe se v skladu z zakonom opravi tako, da naročnik sporna dejstva bodisi preveri sam, ali pa (le v primeru, če naročnik določenega dejstva ne more sam preveriti) od prizadetega ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe. šele če (v zadnjem primeru) ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 2. poglavju razpisne dokumentacije (Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb) pod 2. alinejo točke 8. b) na strani 5, določil, da morajo ponudniki kot dokaz za izpolnjevanje kadrovske in tehnične sposobnosti predložiti "dokazila o pravicah do objave prispevkov, zaščitenih z avtorskimi pravicami; ponudnik mora predložiti naročniku dokazila, da ima sklenjene pogodbe z glavnimi medijskimi hišami v zvezi z avtorskimi pravicami, ki omogočajo oz. dovoljujejo prenos objav naročniku (Delo, Dnevnik, Večer, Časnik Finance, Delo revije, Mladina, RTV Slovenija, PRO Plus, Info TV)". V 7. poglavju (Opis kadrovskih in tehničnih zmogljivosti) je naročnik v 5. točki zapisal, da mora ponudnik kot dokazilo, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi in licenčnimi pravicami, predložiti "kopije pogodb ali drugih dokazil, iz katerih je razvidno, da razpolaga z zahtevanimi pravicami".

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da tako izbrani ponudnik kot vlagatelj v tem delu nista predložila zahtevanih dokazil za vse zahtevane medijske hiše, zato ju je naročnik v skladu z 78. členom ZJN-2 pozval na dopolnitev ponudb.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil v obeh ponudbah in se nanašajo na predložena dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. alineje točke 8 b) v 2. poglavju razpisne dokumentacije, pravilno označil kot takšne, ki jih je v skladu z določili ZJN-2 mogoče odpraviti. Gre namreč za takšne pomanjkljivosti, katerih odprava ne posega ne v višino ponujene cene, ne v tehnične specifikacije, niti (ob edinem merilu najnižja cena) v druge bistvene elemente ponudb, ki bi vplivali na njuno uvrstitev na ocenjevalni lestvici. Ob navedenem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da je ne le smel, temveč je bil celo dolžan obema ponudnikoma omogočiti dopolnitev njunih ponudb po postopku, opisanem v 1. odstavku 78. člena ZJN-2. Kot je razvidno iz predložene dokumentacije je naročnik v tem delu postopka oba ponudnika pozval, naj svoji ponudbi dopolnita z manjkajočimi dokazili, kar sta oba v določenem roku tudi storila.


Nazadnje je Državna revizijska komisija presojala vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik tudi po pozivu naročnika na dopolnitev ni pravilno dopolnil svoje ponudbe (t.j. s predložitvijo pogodb sklenjenih z RTV Slovenija in ČZP Večer, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji).

Naročnik je v 2. poglavju razpisne dokumentacije pod 2. alinejo točke 8. b) na strani 5, zapisal, da morajo ponudniki kot dokaz za izpolnjevanje kadrovske in tehnične sposobnosti predložiti dokazila, da ima sklenjene pogodbe z glavnimi medijskimi hišami v zvezi z avtorskimi pravicami, ki omogočajo oz. dovoljujejo prenos objav naročniku. Navedena zahteva je natančneje opredeljena v nadaljevanju razpisne dokumentacije (5. točka 7. poglavja), kjer je zapisano da mora ponudnik kot dokazilo, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi in licenčnimi pravicami, predložiti kopije pogodb ali druga dokazila, iz katerih je razvidno, da razpolaga z zahtevanimi pravicami. Iz razpisne dokumentacije tako izhaja, da ponudniki razpolaganje z zahtevanimi pravicami lahko dokazujejo tako s kopijami pogodb kot tudi z drugimi dokazili iz katerih je razvidno, da s pravicami razpolagajo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, po pozivu naročnika, svojo ponudbo ustrezno dopolnil.

Izbrani ponudnik je kot zahtevano dokazilo v zvezi z ureditvijo avtorskih pravic z medijsko hišo RTV Slovenija, predložil korespondenco, iz katere izhaja, da med izbranim ponudnikom in RTV Slovenija glede ureditve avtorskih pravic oz. sklenitve pogodbe aktivno potekajo dogovarjanja in pogajanja, ki pa še niso bila zaključena (s podpisom pogodbe) iz objektivnega razloga na strani RTV Slovenija. RTV Slovenija namreč pred sprejetjem oz. spremembo zakona na področju avtorskih pravic ne namerava reševati problematike (to je sklepati pogodb) glede avtorskih pravic z nobenim od uporabnikom, torej tudi z kliping agencijami.

Z vpogledom v spisovno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik naročniku predložil tudi pisno izjavo RTV Slovenija, iz katere nedvoumno izhaja, da RTV Slovenija do ureditve področne zakonodaje oz. do preklica predmetne izjave dovoljuje izbranemu ponudniku uporabo objavljenih vsebin, ustvarjenih v produkciji RTV Slovenija.

Izbrani ponudnik je kot dopolnitev svoje ponudbe naročniku predložil tudi korespondenco z medijsko hišo Večer, iz katere nedvoumno izhaja, da sta izbrani ponudnik in medijska hiša Večer že dosegla dogovor o prenosu pravic na objavljenih vsebinah, kar sta s podpisom ustrezne pogodbe na dan 23.05.2007 tudi potrdila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ustrezno dopolnil svojo ponudbo in v celoti izpolnil zahteve naročnika iz 2. alineje 8. b) točke 2. poglavja in 5. točke 7. poglavja razpisne dokumentacije, ter z naknadno predloženimi dokazili nedvoumno izkazal, da razpolaga s potrebnimi avtorskimi in licenčnimi pravicami. Državna revizijska komisija je zato predmetni vlagateljev očitek zavrnila kot neutemeljen.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, dne 13.07.2007Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Odvetnika Matjaž Kirbiš in Darko Vran, Ulica talcev 3, Maribor;
- Republika Slovenija, Državni zbor, šubičeva 4, Ljubljana;
- Kliping d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.