018-208/2007 Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Številka: 018-208/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata ter članice mag. Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup univerzalnih kablov 20 kV in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELTIMA d.o.o., šlandrova ulica 8 a, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.07.2007

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za nakup univerzalnih kablov 20 kV (objava razpisa v Uradnem listu RS št. 135-136, z dne 22.12.2006, pod št. objave Ob-35819/06), ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 10.05.2007, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 135-136, z dne 22.12.2006, pod št. objave Ob-35819/06, objavil javni razpis po omejenem postopku za oddajo javnega naročila za nakup univerzalnih kablov 20 kV.
Naročnik je dne 19.04.2007 sprejel Obvestilo o priznanju usposobljenosti in sposobnosti izvajanja javnega naročila po omejenem postopku (dokument št. 12-MP/JN-N335/07), s katerim je priznal sposobnost dvema ponudnikoma, in sicer vlagatelju in podjetju MR d.o.o., Maribor.

Zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti je vlagatelj vložil revizijski zahtevek. Vlagatelj zatrjuje, da je po vpogledu v ponudbo podjetja MR d.o.o., Maribor ugotovil, da le-ta ni pravilna.
Kot zatrjuje vlagatelj, je ponudnik MR d.o.o., Maribor v poz. 2 v skupini A1 ponudil blago z oznako AXCES 3x70/16 12/24 kV in v poz. 3 v skupini A1 blago z oznako AXCES 3x95/25 12/24 kV ter pri nazivni debelini izolacije za oba ponujena tipa blaga navedel, da znaša 4,5 mm. Ponudnik je tudi navedel, da ponujeno blago ustreza standardu IEC 60502-2, izjavi o skladnosti pa je priložil tipski preizkus, ki se prav tako nanaša na standard IEC 60502-2. Vlagatelj navaja, da standard IEC 60502-2 določa, da je za napetosti 12/20(24) kV zahtevana minimalna debelina izolacije 5,5 mm. Ob upoštevanju navedenega, zatrjuje vlagatelj, kabel, ki ga ponuja podjetje MR d.o.o. Maribor ni skladen s standardom IEC in ne ustreza zahtevam naročnika.
Vlagatelj še navaja, da je podjetje MR d.o.o., Maribor predložilo certifikat o odobritvi tipa merila št. 5110-013/04-03, z dne 01.04.2004, ki se nanaša na merilo M2, ki ima nazivni presek premera od 3 do 50 mm in potrdilo o skladnosti s predpisi št. 18-7-27-5, z dne 29.01.2007. Iz navedenega potrdila izhaja, zaključuje vlagatelj, da podjetje MR d.o.o., Maribor ni niti imetnik merila, ponujeno merilo pa tudi nima zahtevanega nazivnega preseka od 20-90 mm in več.
Vlagatelj predlaga, da se izpodbijano obvestilo razveljavi ter se izbere vlagatelja kot edinega sposobnega in usposobljenega prijavitelja. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo.

Naročnik je s sklepom št. 12-MP/JN-435/07, z dne 30.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik navaja, da vztraja pri svojih ugotovitvah, ki jih je navedel v Obvestilu o priznanju usposobljenosti in sposobnosti izvajanja javnega naročila po omejenem postopku, št 12-MP/JN -N-335/07, z dne 19.04.2007.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.06.2007, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Iz razloga, ker naročnik sklepa, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, ni obrazložil oziroma nobene vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo ni meritorno obravnaval, .je Državna revizijska komisija, s sklepom št 018-176/2007-3, z dne 22.06.2007, odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN (oz. da mora svojo odločitev obrazložiti).

Naročnik je dne 05.07.2007 sprejel Sklep o zavrnitvi vseh prijav in končanju postopka za univerzalne kable (naročnik je predmetni sklep posredoval podjetju ELTIMA d.o.o., šlandrova ulica 8 a, Ljubljana - Črnuče).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.07.2007, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj je navedel, da naročnik o zahtevku za revizijo ni odločil v roku, ki ga določa ZRPJN.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 18.07.2007 pozvala naj ji odstopi vso relevantno dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dne 24.07.2007 od naročnika prejela Sklep o zavrnitvi vseh prijav in končanju postopka za univerzalne kable (dokument št. 12-MP/JN-583/07, z dne 05.07.2007).

Državna revizijska komisija je dne 20.07.2007 prejela obvestilo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila.

ZRPJN v 4. alineji prvega odstavka 23. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, ko pred sprejemom odločitve prejme pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo, izda sklep, s katerim postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 26.07.2007


predsednik senata:
Samo Červek univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije








Vročiti:

- ELEKTRO MARIBOR, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana