018-216/2007 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-216/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu in ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup 5 EKG aparatov, ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Schiller, Handelsges.m.b.H Austria, Podružnica v Sloveniji, Strma ulica 9, Poljčane (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9.8.2007

ODLOČILA

1. Razveljavi se del naročnikove "Odločitve o zahtevku za revizijo", z dne 25.7.2007, ki se nanaša na razveljavitev obvestila o oddaji naročila male vrednosti, z dne 2.7.2007.

2. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v "Obvestilu o oddaji naročila", z dne 2.7.2007.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v znesku 700 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.4.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti po postopku zbiranja ponudb za nakup 5 kosov EKG aparatov.

Naročnik je dne 2.7.2007 izdal obvestilo o oddaji naročila, s katerim je kot najugodnejšega izbral ponudnika B211 d.o.o., štefetova 27, šenčur (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev dne 16.7.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev obvestila o oddaji naročila in zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka v višini plačane takse. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik njegovo ponudbo neupravičeno izločil kot strokovno neustrezno, ker njegov ponujeni aparat ne omogoča predogleda celotnega posnetka, preden se ga natisne, saj ni bila takšna zahteva razpisne dokumentacije. Vlagatelj naročniku tudi očita neenakopravno obravnavo ponudnikov, saj po njegovem mnenju tudi izbrani in tretji ponudnik nista ponudila aparata, ki bi to omogočal. Vlagatelj se naposled sklicuje tudi na eno izmed naročnikovih preteklih javnih naročil za enak predmet, ko je vlagatelj ponudil praktično enak aparat kot v konkretnem javnem naročilu in je bila njegova ponudba označena kot strokovno ustrezna.

Naročnik je izdal odločitev o zahtevku za revizijo, z dne 25.7.2007, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil in razveljavil obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, z dne 2.7.2007. V obrazložitvi naročnik navaja, da je po ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da tudi izbrani ponudnik ne izpolnjuje 3. točke strokovnih zahtev iz razpisne dokumentacije, ker je prav tako kot vlagatelj ponudil aparat, ki ima zaslon za predogled posnetka in ne za predogled celotnega posnetka. Le-to strokovno zahtevo naj bi po naročnikovi ugotovitvi izpolnjeval le tretji ponudnik (Gorenje GTI d.o.o.), zaradi česar bo naročnik razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila in sprejel novo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu male vrednosti je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik dne 25.7.2007 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, ki vsebuje izrek, ki je v nasprotju s samim seboj, saj je v njem navedeno, da se "zahtevek za revizijo zavrne in posledično razveljavi obvestilo o oddaji naročila male vrednosti, z dne 2.7.2007". Čeprav bi šlo iz dela odločitve, ki se nanaša na razveljavitev postopka o oddaji naročila, sklepati, da je naročnik v celoti izpolnil zahtevo po pravnem varstvu, kot jo je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj, pa je iz obrazložitve naročnikove odločitve razvidno, da ima le-ta dvojno naravo, in sicer naravo odločitve, sprejete v postopku revizije ("zahtevek za revizijo se zavrne") ter naravo odločitve, sprejete v postopku oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti ("razveljavi se obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti"), ki (slučajno) sovpada z revizijskim predlogom vlagatelja. V kolikor bi se navedeno naročnikovo ravnanje obravnavalo, kot da je bilo s tem vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodeno, bi temeljni spor glede (ne)primernosti vlagateljeve ponudbe ostal nerešen, zato je Državna revizijska komisija ob upoštevanju naročnikovih utemeljitev in obrazložitev presodila, da je naročnik vlagateljev zahtevek vsebinsko zavrnil, ter ga vzela v meritorno obravnavo.

Državna revizijska komisija je glede na vlagateljeve navedbe presojala, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot strokovno neustrezno.
Naročnik je v obrazložitvi Obvestila o oddaji naročila, z dne 2.7.2207, navedel, da je bila ponudba vlagatelja pravno formalno pravilna, strokovno pa ni ustrezala v 3. točki strokovnih zahtev, kjer je bilo zahtevano, da mora aparat omogočati predogled celotnega posnetka preden ga natisnemo, ponujeni aparat pa tega ne omogoča.
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) imenuje ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, neprimerna ponudba (20. točka prvega odstavka 2. člena). Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik sporno tehnično specifikacijo (pogoj) oblikoval na naslednji način: "Zaslon za predogled posnetka, preden ga natisnemo, velikost diagonale najmanj 6'' (15 cm); aparati z večjim in/ali kvalitetnejšim zaslonom imajo prednost. Kvaliteto zaslona ocenjuje komisija, ki izdeluje kriterije.". Ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta ponudil "Zaslon velikosti 120x90 mm (diagonala 150 mm) in resolucije 320x240 pik.", s čimer je zadostil zahtevi razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija opozarja, da naročnikova interpretacija sporne zahteve razpisne dokumentacije (da bi moral ponujeni aparat imeti zaslon, ki bi omogočal predogled celotnega posnetka, preden se ga natisne), ki je tudi edini razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe kot neprimerne, pomeni neupravičeno zaostrovanje pogojev iz razpisne dokumentacije. Skladno z določbami ZJN-2 mora naročnik ponudbe ocenjevati v skladu z vnaprej določenimi zahtevami, ki jih postavi v razpisni dokumentaciji, saj sta na takšen način zagotovljena pravna varnost ponudnikov in spoštovanje temeljnih načel javnega naročanja (predvsem načela transparentnosti iz 8. člena ZJN-2 in načela enakopravne obravnave ponudnikov iz 9.člena ZJN-2) pri oddaji javnega naročila.

Ker je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo, z dne 25.7.2007, svojo odločitev o razveljavitvi obvestila o oddaji naročila sprejel na podlagi nepravilno ocenjenega dejanskega stanja (da tudi ponudba izbranega ponudnika iz istega razloga kot vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije in jo je zato potrebno izločiti), je Državna revizijska komisija navedeno naročnikovo odločitev razveljavila.

Državna revizijska komisija ob vsem navedenem naročnika skladno s tretjim odstavkom 23. člena napotuje, naj ponovno izvede vrednotenje in ocenjevanje ponudb ter pri tem preveri izpolnjevanje pogojev s strani ponudnikov, upoštevajoč ugotovitve Državne revizijske komisije iz obrazložitve tega sklepa.

S tem sta utemeljeni odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer znesek plačane takse v višini 700 â??. Glede na to, da je vlagateljev zahtevek utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, to je taksa v višini 700 â??.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 9.8.2007Jožef Kocuvan,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Schiller, Handelsges m.b.H Austria, Podružnica v Sloveniji, Strma ulica 9, Poljčane
- B211 d.o.o., štefetova 27, šenčur
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana