018-210/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

Številka: 018-210/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka, kot članov senata, ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za "Nakup računalniške strojne opreme - osebnih računalnikov in zaslonov z oznako OMRZ-1/2005-2", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba UNISTAR LC. d.o.o., Kotnikova 32, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), soglasno dne 08.08.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 28.06.2007 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, znesek v višini 5.000 EUR, kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je z dopisom z dne 18.04.2007 ponudnike, ki jim je bila v okviru predmetnega javnega razpisa z odločitvijo priznana sposobnost, povabil k predložitvi ponudbe v II. fazi postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

Naročnik je dne 13.06.2007 sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 430-281/2006/131, na podlagi katere je oddal naročilo najugodnejšim ponudnikom po posameznih sklopih.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28.06.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila v sklopih od 13 do 24 ter ugotovitev nepopolnosti ponudbe ponudnika LIKO PRIS d.o.o., Verd 100a, Vrhnika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) v navedenih sklopih, ugotovitev nepopolnosti ponudnika FMC d.o.o, Letališka 32, Ljubljana (v nadaljevanju: drugouvrščeni ponudnik) v sklopih 17 in 21 ter na podlagi opredeljenih meril ponovno izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj najprej zatrjuje nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika v sklopih 17 in 21. Drugouvrščeni ponudnik je za ponujeni standardni osebni računalnik predložil test glasnosti, v katerem testirani računalnik ne ustreza zahtevani minimalni konfiguraciji. Testirani računalnik naj bi se razlikoval od ponujenega v delovnem pomnilniku, katerega zmogljivost je 515 MB namesto 2 GB in v trdem disku, katerega zmogljivost je 80 GB namesto zahtevanih 160 GB. Navedeno naj bi ugotovil tudi naročnik, zaradi česar je na podlagi 1. odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06) omogočil dopolnitev ponudbe z ustreznim dokazilom o glasnosti. Drugouvrščeni ponudnik je predložil potrdilo Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje z dne 01.06.2007. Vlagatelj meni, da je takšna dopolnitev nedopustna in v nasprotju z 2. odstavkom 78. člena ZJN-2, saj ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Zahteva po največji dovoljeni glasnosti po mnenju vlagatelja predstavlja tehnično zahtevo glede predmeta naročila in se tako posledično veže na zahtevane tehnične specifikacije, spreminjanje ali dopolnjevanje ponudb v tem delu pa je z ZJN-2 izrecno prepovedano. Naročnik dopolnjevanja ponudbe drugouvrščenega ponudnika v tem delu ne bi smel dopustiti, ampak ponudbo kot nepopolno zavrniti. Vlagatelj pa nadalje meni, da je tudi novo predloženo potrdilo glasnosti nepopolno, saj iz njega ni mogoče preveriti, ali so bile meritve glasnosti narejene na računalniku, ki ima vse zahtevane minimalne karakteristike. Iz predloženega potrdila namreč ni razvidno, kakšna je kapaciteta delovnega pomnilnika za testirani računalnik. Ker iz ponudbe ne izhaja, da ponujeni računalnik ne presega največje dovoljene glasnosti, je takšna ponudba nepopolna in bi jo moral naročnik zavrniti. Poleg navedenega je vlagatelju sporen tudi datum testa o glasnosti, dne 01.06.2007, to je po roku za oddajo ponudb. Vlagatelj meni, da morajo ponudniki v trenutku oddaje ponudbe izpolnjevati vse zahtevane pogoje in morajo biti to v tem trenutku tudi sposobni dokazati, ne glede na to, da dokazil niso predložili k ponudbi. Vsaka drugačna razlaga bi povzročila neenakopravno obravnavanje ponudnikov, saj se tako dejansko lahko kaznuje bolj disciplinirane ponudnike. V obravnavanem primeru je bilo pridobivanje dokazila povezano tudi s stroški v višini cca 500 EUR in manj discipliniran ponudnik bi lahko glede tega taktiziral in bi si te stroške privoščil šele po pozivu naročnika na dopolnitev, ko bi lahko že ocenil, ali je njegova ponudba sploh konkurenčna in se mu te stroške izplača imeti. Naročnik lahko po mnenju vlagatelja ponudnikom omogoči dopolnjevanje ponudbe samo z dokumenti, ki so jih ponudniki imeli v trenutku oddaje ponudbe, pa jih ponudbi niso predložili. Drugouvrščeni ponudnik je predložil dokument, ki ni bil ustrezen in ga je v naknadnem postopku spremenil, kar pa je v nasprotju z namenom 78. člena ZJN-2.

Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika. Le-ta naj ne bi s priloženo tehnično dokumentacijo izkazal minimalne konfiguracije standardnega osebnega računalnik glede zahteve, da v primeru nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov dosega zahtevano frekvenco 800 MHz. Iz tehnične dokumentacije ponudbe izbranega ponudnika je namreč razvidno, da v primeru nadgradnje na 4 GB ponujena oprema dosega frekvenco največ 667 MHz. Naročnik bi tako zaradi neizpolnjevanja tehničnih zahtev moral ponudbo izločiti kot neprimerno (20. točka 2. člena ZJN-2). Naročnik je sicer (v nasprotju z 2. odstavkom 78. člena ZJN-2) izbranega ponudnika pozval, da zaradi nesoglasja frekvenc pojasni, ali izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in izbrani ponudnik je posredoval dokument (nekakšen cenik brez cen), iz katerega pa ponovno izhaja dejstvo, da ponujena oprema ob nadgraditvi na 4 GB dosega frekvenco 667 MHz. Tudi v tem primeru vlagatelj meni, da gre za nedopustno dopolnjevanje ponudbe v okviru tehničnih specifikacij. Kolikor pa bi se v revizijskem postopku zatrjevalo ali ugotovilo, da je zahteva naročnika v tehničnih specifikacijah, da naročnik tudi pri nadgradnjah na 4 GB zahteva frekvenco 800 MHz, nejasna, pa vlagatelj navaja, da je navedena zahteva nedvoumna, kar izhaja tudi iz poziva naročnika (sestanek dne 30.05.2007), ki je izbranega ponudnika opozoril na nesoglasja glede frekvenc. Kolikor pa se kljub temu ugotovi nejasnost navedene naročnikove zahteve, pa vlagatelj poudarja, da v tem primeru pride do kršitve načela primerljivosti ponudb, kar izhaja iz načela enakopravnosti ponudnikov. Dejstvo je, da so nekateri ponudniki (tudi vlagatelj) navedeno razumeli kot zahtevo in so v skladu s to zahtevo tudi podali ponudbe; drugi ponudniki (med njimi očitno izbrani ponudnik) pa te zahteve niso upoštevali in so ponudili drugačno opremo. Zaradi navedenega je naročnik pridobil neprimerljive ponudbe. Vlagatelj nadalje tudi pri ponudbi izbranega ponudnika zatrjuje, da je za dokazovanje pogoja o glasnosti opreme predložil dokumente, ki se ne nanašajo na ponujeno opremo. Iz dokumenta "ESPRIMO TM P Series Economy in a microtower", na strani 4. izhaja, da oprema, za katero je glede karakteristik navedena samo vrsta procesorja E6400 (ne pa vse karakteristike, ki jih zahteva naročnik), dosega glasnost do 23 dB. Iz dokumenta "Product enviromental atributes - IT Eco Declaration 2003" pa izhaja, da oprema glede glasnosti ne presega 21 dB, vendar tudi ta dokument ne navaja nobenih karakteristik opreme. Poleg tega je bil navedeni dokument izdan dne 26.07.2006, iz "noge" dokumenta pa izhaja, da gre za verzijo dokumenta iz junija 2004, ko niti še ni bilo opreme s karakteristikami, kot jih zahteva naročnik. Da predložena potrdila o glasnosti niso ustrezna, po mnenju vlagatelja izhaja tudi iz dokumenta v ponudbi "Acoustic Test Report", kjer je zapisano, da je bil testiran računalnik s procesorjem Pentium 4 541, iz česar jasno izhaja, da ni bila testirana oprema, ki bi imela procesor, kot ga zahteva naročnik (t.j. E6400). Vlagatelj pa naj bi tudi sam ugotovil, da naj ne bi bila testirana oprema z ustrezno konfiguracijo, kar izhaja iz priloženega dokumenta "Angaben gemass den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer engel RAL UZ 78". Iz navedenega dokumenta je razvidno, da je bil testiran tudi tip ESPRIMO P5915 s procesorjem Core 2 Duo E6400 (katerega je ponudil izbrani ponudnik) in ima naslednje karakteristike: ram 2x512 MB in disk 80 GB, kar pa ne ustreza zahtevam naročnika, ki je zahteval delovnega pomnilnika 2 GB in zmogljivost trdega diska 160 GB. Ker izbrani ponudnik tako ni predložil ustreznega dokazila o glasnosti opreme, ki jo ponuja, bi moral naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno izločiti.

Naročnik je s sklepom, št. 430-281/2006/147 z dne 10.07.2007 zahtevek za revizijo vlagatelja in zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil.

Naročnik v zvezi z nepopolnostjo ponudbe drugouvrščenega ponudnika navaja, da je v Navodilih ponudnikom v točki 8.1 "Ponudbena dokumentacija" in v točki 8.2.7 "Priloge" med drugim navedel, da ponudbeno dokumentacijo sestavlja oziroma, da morajo kandidati ponudbi predložiti dokazilo neodvisne ustanove za izdajanje poročil o preskusih oziroma kopijo originala ali izpis iz spletnih strani proizvajalca ponujene opreme, za dokazovanje skladnosti opreme s specifikacijami glede glasnosti zapisovanja na trdi disk, in sicer za sklope opreme osebni računalniki. Naročnik je pri pregledu ponudbe drugouvrščenega ponudnika v sklopih 17 in 22 ugotovil, da je ponujena oprema osebni računalnik DELL Optiplex 745c MT. V obrazcih "Konfiguracija" je drugouvrščeni ponudnik za oba sklopa navedel, da oprema ne presega glasnosti 24 dB v času zapisovanja na trdi disk, kot dokazilo pa je priložen izpis iz spletnih strani proizvajalca ponujene opreme, za model Optiplex 745 Mini Tower, vrsta procesorja Intel 6400, kapaciteta delovnega pomnilnika 515 MB ter kapaciteta trdega diska 80 GB. Glede na to, da je naročnik zahteval kapaciteto 160 GB in je drugouvrščeni ponudnik tudi ponudil računalnik s takšnimi kapacitetami, je naročnik drugouvrščenega ponudnika pozval k pojasnilu navedenih podatkov oziroma dokumentov iz ponudbe. Le-ta je dne 30.05.2007 v prostorih naročnika pojasnil, da je od proizvajalca opreme pridobil le dokument, ki ga je priložil, da pa bo kot dodatno dokazilo dostavil certifikat glasnosti, ki ga je naročnik prejel dne 06.06.2007. Iz predloženih poročil je razvidno, da ponujena oprema ustreza in presega zahteve po glasnosti. Sicer ni razvidna kapaciteta delovnega pomnilnika (kot to navaja vlagatelj), vendar naročnik v razpisni dokumentaciji ni eksplicitno navedel, katere komponente morajo biti navedene v dokazilih za dokazovanje glasnosti, temveč je le postavil zahtevo, da morajo ponudniki predložiti za dokazovanje skladnosti opreme s specifikacijami glede glasnosti zapisovanja na trdi disk. Poleg navedenega je drugouvrščeni ponudnik predložil podpisano in požigosano izjavo, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči verodostojnost predloženih podatkov v ponudbi. Kljub dejstvu, da je bil test glasnosti ponujene opreme dejansko opravljen po roku za predložitev ponudb, pa navedeno pomeni, da je ponujena oprema izpolnjevala pogoje že v času oddaje ponudbe. Naročnik meni, da z dopustitvijo dopolnitve ponudbe ni kršil določb ZJN-2, saj drugouvrščeni ponudnik z dopolnitvijo ni na noben način spreminjal svoje ponudbe glede specifikacij ponujene opreme, temveč je le potrdil, da ponujena oprema zadostuje zahtevam naročnika.

Naročnik glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika navaja, da je le-ta v vseh obrazcih "Konfiguracija" za ponujeno opremo v sklopih od 13 do 24 navedel, da imajo osebni računalniki ESPRIMO P5915 IQ965 delovni pomnilnik 2 GB, DDR2 800 MHz, z možnostjo nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov. V priloženi tehnični dokumentaciji je na 2. strani navedeno, da model opreme P5915 podpira hitrost delovnega pomnilnika 533, 667 in 800 MHz; v nadaljevanju je navedeno, da je največja kapaciteta RAM 4GB pri hitrosti DDR2 SDRAM 667 MHz. Naročnik je v času pregledovanja in ocenjevanja ponudb razpolagal z brošuro proizvajalca Fujitsu Siemens Computers iz meseca novembra 2006, iz katere so razvidne specifikacije različnih proizvodov; za model ESPRIMO P5915 je na 60. strani tako navedeno, da je največja kapaciteta delovnega pomnilnika 4 GB (4 "sloti") pri hitrosti DDR2 800 MHz. Glede na dejstvo, da je naročnik postavil zahtevo po kapaciteti delovnega pomnilnika 2 GB in hitrost DDR2 800 MHz, je izbranega ponudnika pozval k pojasnilu. Izbrani ponudnik je dne 30.05.2007 v prostorih naročnika pojasnil, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve, kar je podkrepil s predložitvijo izpisa iz spletne strani proizvajalca z dne 25.05.2007, iz katerega so razvidne tri opcije delovnega pomnilnika, med katerimi je tudi navedba za kapaciteto 2 GB DDR-800 (2x1GB), kar pomeni, da popolnoma ustreza zahtevam iz tehničnih specifikacij, saj ima ponujeni model 4 "slote", v katere je mogoče vgraditi v vsakega po en modul s kapaciteto 1 GB in je s tem izpolnjena zahteva naročnika po kapaciteti delovnega pomnilnika 2 GB pri hitrosti 800 MHz. Drugi del zahteve naročnika (možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov) pa je izpolnjen z možnostjo vgraditve še dveh dodatnih modulov s kapaciteto 1 GB v vsakega od še dveh prostih "slotov" in tako ni potrebna zamenjava modulov. Izbrani ponudnik z navedeno dopolnitvijo ni popravljal svoje ponudbe, ampak je le izkazal dejstvo, da je ponujena oprema že v času oddaje ponudbe izpolnjevala zahtevane pogoje. V zvezi z dokazilom o glasnosti ponujene opreme pa naročnik pojasnjuje enako kot pri drugouvrščenem ponudniku, dodatno pa navaja, da je izbrani ponudnik v priloženi tehnični dokumentaciji na 4. strani navedel, da model opreme P5915 dosega glasnost pri zapisovanju na trdi disk 23 dB. Iz priloženega izpisa spletne strani proizvajalca Fujitsu Siemens Computers pa je na 4. strani razvidno, da je glasnost pri zapisovanju na trdi disk 21 dB. Na 1. strani je razviden datum izdaje dokumenta (Issue date) 26.07.2006 in datum dokumenta (Guideline date) 01.06.2004, v "nogi" dokumenta na vseh štirih straneh pa je navedena verzija (Vesrion June 2004). Navedeno pomeni, da je predložen izpis iz spletnih strani izdan dne 26.07.2006, vsebina pa je vpisana zgolj v predlogi za izpolnjevanje novejših verzij iz meseca junija 2004. Nadalje je izbrani ponudnik v ponudbi predložil tudi "Acoustic Test Report" za ESPRIMO P5915 IQ965 z dne 11.08.2006, iz katerega je tudi razvidno, da je glasnost zapisovanja na trdi disk 21 dB. Naročnik pa je po prejemu opozorila s strani vlagatelja (ki ga je naročnik prejel dne 26.06.2007), pri Fujitsu Siemens Computers, Podružnica v Ljubljani, sam preveril podatke oziroma dokumente, ki se nanašajo na glasnost ponujene opreme. Dne 27.06.2007 je prejel dva pisna odgovora, iz katerih je razvidno, da ponujeni model ESPRIMO P5915 v predmetnem razpisu, v vseh standardnih konfiguracijah ustreza zahtevam naročnika glede glasnosti, standardne konfiguracije pa so možne v vseh kombinacijah komponent, ki so na voljo za ta model osebnega računalnika. V odgovoru je navedena tudi povezava na spletno stran proizvajalca, iz katere je razvidno, da ponujeni model dosega glasnost pri zapisovanju na trdi disk 23 dB.

Vlagatelj je z dopisom z dne 16.07.2007 naročnika pisno obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj v zvezi z navedbami naročnika v sklepu z dne 10.07.2007 glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika navaja, da je jasna naročnikova zahteva, da ponujena oprema pri nadgradnji 4 GB še vedno dosega kapaciteto 800 MHz. Nadalje je nesporno, da je naročnik ugotovil, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel, da je največja kapaciteta RAM 4 GB pri hitrosti DDR2 SDRAM 667 MHz, zaradi česar ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev naročnika. Naročnik pa je neupravičeno dopustil spreminjanje (neprimerne) ponudbe izbranega ponudnika. Glede brošure (november 2006), s katero naj bi razpolagal sam naročnik, pa vlagatelj poudarja, da ne more naročnik sam spreminjati ponudbe. Ne glede na navedeno pa vlagatelj vztraja, da tudi po dopolnitvi ponudbe še vedno izhaja, da je kapaciteta neustreznih 667 MHz, ponudniki pa niso mogli ponujati opcij, ampak opremo, kakršno je zahteval naročnik. V zvezi z neizpolnjevanjem zahteve po glasnosti ponudbe izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika pa vlagatelj meni, da se naročnik spreneveda, da ni obvezno, da mora iz potrdila izhajati, da se potrdilo nanaša na ponujeno opremo.

Naročnik je z dopisom z dne 18.07.2007 odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. V dopisu naročnik poudarja, da v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni presojal o vsebini razpisne dokumentacije. V zvezi z dopolnjevanjem ponudb pa navaja, da določba 78. člena ZJN-2 dopušča dopolnitve ponudb, naročniku pa v zvezi s tem celo nalaga zavezo, da mora dopolnitve omogočiti in še strožje, da mora dejstva, ki naj bi se dopolnila, najprej preveriti sam, šele nato jih lahko zahteva od ponudnikov. Prav tako 77. člen ZJN-2 od naročnikov v smislu verodostojnosti obvezno zahteva preveritev obstoja in vsebine podatkov iz izbrane ponudbe. Naročnik bi v nasprotnem primeru ravnal negospodarno in neučinkovito, če bi zaradi manjše nejasnosti v ponudbi brez kakršnegakoli dodatnega pojasnila ali dopolnitve izločil ponudnika z nižjo ceno, ki pa dejansko izpolnjuje vse v razpisni dokumentaciji postavljene pogoje in zahteve. Tako izbrani ponudnik kot drugouvrščeni ponudnik pa nista spreminjala ponujene opreme. Izbrani ponudnik ni ponudil opcij, ampak opremo, kakršno zahteva naročnik, iz izpisa iz spletne strani (25.05.2007) pa je razvidno več opcij, med drugimi tudi ta, ki jo ponuja izbrani ponudnik. Naročnik pa tudi ni zapisal, da mora iz potrdila o glasnosti izhajati, da se potrdilo nanaša na ponujeno opremo. Naročnik na koncu še opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja pavšalne navedbe, ki pa jih ne potrdi z dokazi.

Državna revizijska komisija je dne 12.07.2007 prejela dopis drugouvrščenega ponudnika "Pojasnilo na podano revizijo podjetja Unistar LC d.o.o. z dne 28.06.2007", v katerem le-ta navaja, da njegova ponujena konfiguracija ustreza zahtevam razpisa in da so ponudbi priloženi vsi zahtevani dokumenti - izpis iz spletne strani proizvajalca. Dodatno je bil opravljen test hrupa neodvisne ustanove, ki pa je le potrdil ustreznost ponujene računalniške opreme in verodostojnost v ponudbi priloženih dokumentov. Na koncu še podaja mnenje, da bi moral tudi izbrani ponudnik ustreznost svoje opreme dokazati z meritvijo neodvisne institucije (enakopravna obravnava ponudnikov).

Državna revizijska komisija je zaradi razjasnjevanja dejanskega stanja v zvezi z domnevno nepopolnostjo ponudbe izbranega ponudnika, le-tega s pozivom, št. 018-270/2007-3, z dne 01.08.2007, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, zaprosila za posredovanje ustreznega dokazila, iz katerega bo razvidno, da ponujena oprema s karakteristikami, navedenimi v ponudbi, ustreza minimalnim zahtevam naročnika v spornih delih. Izbrani ponudnik je, z dopisom z dne 02.08.2007, Državni revizijski komisiji posredoval izjavo podružnice proizvajalca glede ustreznosti ponujene opreme.

Vlagatelj je z dopisom "Dodatna pojasnila oziroma pripravljalna vloga" z dne 03.08.2007 v zvezi s pozivom Državne revizijske komisije, št. 018-270/2007-3, z dne 01.08.2007, navedel, da je po njegovem mnenju pridobivanje dodatnih dokazov nepotrebno, saj so se enaki dokazi zahtevali že z razpisno dokumentacijo, izbrani ponudnik pa v revizijskem postopku ne more predložiti novih dokazil, saj naj bi bilo navedeno v nasprotju s predpisi o javnem naročanju in pravico do pravne varnosti. Odločitev Državne revizijske komisije lahko temelji le na navedbah in dokazilih, ki so bili zbrani v postopku pri naročniku in na podlagi katerih se je vlagatelj tudi odločil za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj se je tudi odločil za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo na podlagi dejstev, ki so mu bila znana v trenutku, ko je vložil zahtevo za nadaljevanje. Če bi torej naročnik pravilno pridobil vsa dokazila, za katera bi vlagatelj menil, da dokazujejo, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahteve naročnika, vlagatelj zahtevka za revizijo ne bi vložil. Utemeljenost vlagateljevega zahtevka ja torej potrebno presojati na podlagi dokazil, ki jih je imel možnost pridobiti oziroma videti vlagatelj. Vlagatelj nadalje poudarja, da ni mogoče upoštevati dokazil, ki jih izbrani ponudnik izroči v fazi, ko je revizijski postopek že v fazi odločanja pred Državno revizijsko komisijo, zlasti, ker je imel naročnik predhodno možnost (in celo dolžnost), da sam pridobi ta dokazila. Vlagatelj meni, da lahko Državna revizijska komisija upošteva samo tista dokazila, ki jih je izbrani ponudnik že predložil, oziroma dokazila, ki jih bo predložil na podlagi poziva Državne revizijske komisije z dne 01.08.2007, vendar le v delu, ki po vsebini ustreza dokazilom, ki so bila predhodno pridobljena. Vlagatelj še dodaja, da je tehnična dokumentacija izbranega ponudnika v nasprotju s podatki, ki jih je izbrani ponudnik navedel v obrazcu Konfiguracija. Vlagatelj še zaproša, da se mu posredujejo dokazila, ki jih bo Državna revizijska komisija prejela na podlagi poziva.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej presodila utemeljenost zahtevka za revizijo vlagatelja v delu, ki se nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika v sklopih od vključno 13 do vključno 24.

1.
Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik s priloženo tehnično dokumentacijo ni izkazal, da ponujena oprema izpolnjuje zahtevo naročnika, da v primeru nadgradnje na 4 GB dosega zahtevano frekvenco 800 MHz, niti z (po mnenju vlagatelja nedopustnim) pojasnjevanjem ponudbe v tem delu, zaradi česar naj bi bila navedena ponudba neprimerna oziroma nepopolna in bi jo naročnik moral izločiti iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, dokumentu "Specifikacija namizne in ostale opreme", točki 01.B "Standardni osebni računalnik" v 4. točki sestave (minimalne konfiguracije) navedel:

"Delovni pomnilnik 2 GB, DDR2 800 MHz, možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov."

Državna revizijska komisija po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je izbrani ponudnik za sklope od vključno 13 do vključno 24 ponudil naslednjo opremo: ESPRIMO P5915 IQ965. V obrazcu "Konfiguracija" je izbrani ponudnik navedel, da navedena oprema izpolnjuje zahtevane karakteristike: Delovni pomnilnik 2 GB, DDR2 800 MHz, možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov.

V priloženi tehnični dokumentaciji za navedeno opremo "Data Sheet Esprimo TM P Series (april 2007) (izpis iz spletnih strani proizvajalca)" pa je na 2. strani navedeno: "Memory: Memory support: 533/667/800 MHz, DIMM slots: 4, dual channel support, Max.. capacity DDR2 SDRAM 667 MHz 4 GB".

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je med strankama nesporno ugotovljeno dejstvo, da je naročnik vsled nejasnostim podatkom iz priložene tehnične dokumentacije (ki izkazujejo tri možne hitrosti delovnega pomnilnika: 533, 667 in 800 MHz) izbranega ponudnika zaprosil za pojasnilo, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevano karakteristiko. Slednje ravnanje naročnika pa naj bi bilo po zatrjevanju vlagatelja v nasprotju z določbo 78. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija navedeno trditev vlagatelja kot neutemeljeno zavrača.

Naročnik je v obravnavanem primeru izbranega ponudnika pozval zgolj k pojasnilu podatkov v že predloženem dokumentu v ponudbi, to je tehnične dokumentacije. Potrebno je poudariti, da ZJN-2 sicer ne vsebuje eksplicitne določbe glede dodatnih pojasnil (kakor je to izrecno določal 54. člen Zakona o javnih naročilih - ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju), vendar pa ZJN-2 takšnega ravnanja ne prepoveduje. Da je takšno pojasnjevanje dopustno, pa posredno izhaja tudi iz vsebine določbe 78. člena ZJN-2, ki sicer omogoča dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe.

Ponujena oprema (z določenimi tehničnimi specifikacijami, ki jih izbrani ponudnik navaja v obrazcih "Konfiguracija") pa je ostala (po pojasnilu) nespremenjena in tako ni prišlo do z zakonom prepovedane spremembe dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije (2. odstavek 78. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da naročnik s tem, ko je izbranega ponudnika v obravnavanem primeru pozval k pojasnilu podatkov v dokumentu, ki je že bil predložen v ponudbi, ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da je izbrani ponudnik po pozivu naročnika podatke iz priložene tehnične dokumentacije v ponudbi pojasnil osebno, dne 30.05.2007 v prostorih naročnika, tako da je pojasnil, da ponujeni model opreme izpolnjuje zahtevano karakteristiko, pojasnilo pa je podkrepil še s predložitvijo izpisa iz spletne strani proizvajalca opreme Fujitsu Siemens Computers (Inform 2007 Business Clients 25.05.2007).

Državna revizijska komisija po vpogledu v navedeni dokument ugotavlja dejstvo, da je navedenih več variant pomnilnika za model ESPRIMO E5915, med drugim tudi 2 GB DDR2-800 (2x1GB), katero zahteva naročnik v tehničnih specifikacijah.

Izbrani ponudnik je tako z navedenim pojasnilom potrdil, da ponujena oprema podpira kapaciteto delovnega pomnilnika 2 GB, DDR2 800 MHz, kakor je to navedel že v tehničnih specifikacijah ponudbe (obrazec Konfiguracija). Drugi del zahteve, to je, možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov, pa je izbrani ponudnik izkazal z dejstvom, ki ga navaja naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 10.07.2007 (in kateremu vlagatelj v zahtevi za nadaljevanje postopka z dne 16.07.2007 ne oporeka), to je, možnost vgraditve še dveh dodatnih modulov s kapaciteto po 1 GB v vsakega od še dveh prostih slotov (ponujeni model ima 4 slote, kar je razvidno že iz priložene tehnične dokumentacije v ponudbi) in tako ni potrebna zamenjava modulov.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dodatno tudi sam (v smislu 1. odstavka 77. člena ZJN-2) zaradi preveritve vsebine podatkov iz ponudbe pridobil dokazilo: brošura Professional Products Facts (november 2006), ki potrjuje zgoraj ugotovljena dejstva. Po vpogledu v navedeno brošuro (str. 60) namreč izhaja, da je za ponujeni model ESPRIMO P5915 v okviru postavke "Memory", torej pomnilnik, navedeno: "Max. 4 GB (4 slots) DIMM, DDR2 SDRAM (DDR" 800), dual channel possible".

Državna revizijska komisija je v revizijskem postopku, na podlagi 21. člena ZRPJN, zaradi potrditve spornega dejstva glede ustreznosti delovnega pomnilnika ponujene opreme, pozvala izbranega ponudnika, da predloži ustrezno dokazilo, da ponujena oprema izpolnjuje sporno zahtevo naročnika. Izbrani ponudnik je dne 02.08.2007 posredoval izjavo podružnice proizvajalca, s katero le-ta izrecno potrjuje, da ponujeni osebni računalnik ESPRIMO P5915 iQ965, ki je predmet javnega razpisa za "Nakup računalniške strojne opreme - osebnih računalnikov in zaslonov z oznako OMRZ-1/2005-2" izpolnjuje minimalno zahtevo naročnika: delovni spomin 2GB, DDR2 800 MHz, možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov.

Državna revizijska komisija je glede na vsa navedena dejstva in pridobljena dokazila ugotovila, da je izbrani ponudnik s priloženo tehnično dokumentacijo v ponudbi, katero je po pozivu naročnika dodatno pojasnil, potrdil, da ponujena oprema podpira zahtevano karakteristiko: "Delovni pomnilnik 2 GB, DDR2 800 MHz, možnost nadgradnje na 4 GB brez zamenjave obstoječih modulov", zaradi česar je neutemeljena trditev vlagatelja, da bi moral naročnik izločiti ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno oziroma nepopolno.

Državna revizijska komisija na tem mestu v zvezi z navedbami vlagatelja v dopisu z dne 03.08.2007, še pojasnjuje, da je pozvala izbranega ponudnika za predložitev dodatnega dokazila na podlagi 2. odstavka 21. člena ZRPJN, ki določa, da lahko Državna revizijska komisija pred svojo odločitvijo zahteva dodatna pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri strankah v postopku ter zbere druge potrebne podatke za odločitev. Odločitev Državne revizijske komisije lahko tako temelji tudi na podatkih/dejstvih/dokazihâ??, ki jih Državna revizijska komisija pridobi na podlagi te določbe ZRPJN, in ne zgolj na navedbah in dokazilih, zbranih v postopku pri naročniku, kakor napačno zatrjuje vlagatelj. Državna revizijska komisija je zato pri odločitvi upoštevala tudi pridobljeno potrdilo (izjavo) glede ustreznosti ponujene opreme z dne 02.08.2007, ki pa po vsebini ne predstavlja novih dejstev, ampak zgolj pojasnjuje oziroma razjasnjuje že predložene dokumente.

2.
Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presodila ne/popolnost ponudbe izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na največjo dovoljeno glasnost ponujene opreme.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, dokumentu "Specifikacija namizne in ostale opreme", točki 01.B "Standardni osebni računalnik" v okviru splošnih lastnosti med drugim navedel:

"Oprema mora biti v skladu s standardom ISO 7779 in ISO 9296 ter ne sme presegati glasnosti 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek naj bo za oznako LpAm v dB (Operating, HDD performance). Kot dokazilo se šteje: - dokazilo neodvisne ustanove za izdajanje poročil o preskusih - test report (kot npr. SIQ, â??), - kopija originala ali izpis iz spletnih strani proizvajalca ponujene opreme."

Kakor je že bilo ugotovljeno pod 1. točko te obrazložitve, je izbrani ponudnik za sklope od vključno 13 do vključno 24 ponudil opremo ESPRIMO P5915 IQ965. V obrazcu "Konfiguracija" je izbrani ponudnik navedel, da navedena oprema izpolnjuje zahtevane karakteristike glede največje dovoljene glasnosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi kot dokazilo glede glasnosti ponujene opreme predložil:

1. Izpis iz spletnih strani proizvajalca ponujene opreme "Data Sheet ESPRIMO TM P Series (April 2007)".

Kakor je med strankama nesporno ugotovljeno, in kakor ugotavlja tudi Državna revizijska komisija, je na 4. strani navedenega izpisa pri modelu P5915 (procesor E6400) navedena glasnost zapisovanja na trdi disk (HDD load) 23 dB(A).

Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da je iz izpisa nedvomno razvidno, da gre za model, ki ga ponuja izbrani ponudnik, to je ESPRIMO P5915 iQ965, E6400. Pri tem ne gre prezreti dejstva, da vlagatelju v prvem delu zahtevka za revizijo (v katerem nasprotuje ustreznosti delovnega pomnilnika) ni sporno dejstvo, ki ga zatrjuje sedaj, to je, da ni razvidno, da gre za opremo z vsemi karakteristikami, ki jih zahteva naročnik, zaradi česar prihaja sam s sabo v nasprotje.

2. Dokument "IT ECO DECLARATION; Product enviromental attributes - It Eco Declaration 2003 (26.07.2006)".

Iz navedenega dokumenta na 4. strani izhaja, da oprema glasnosti pri zapisovanju na trdi disk (Operating mode: L (HDD) ne presega 21 dB, in sicer za modele opreme ESPRIMO P series, torej tudi model, ki ga ponuja izbrani ponudnik. V zvezi s spornim datumom izdaje dokumenta (26.07.2006) in datumom v "nogi" dokumenta (junij 2004), pa Državna revizijska komisija le pripominja, da je relevanten datum, ko je bil dokument izdan, torej 26.07.2006.

3. Dokument "Acoustic Test Report(11.08.2006), iz katerega izhaja, da je bil testiran model MI3W-D2312 (ESPRIMO P5915, IQ965), CPU Intel Pentium 4 541, in dosega glasnost (Operation mode 2: HDD Performance 21 dB).

V zvezi s slednjim dokumentom pa Državna revizijska komisija pritrjuje ugotovitvi vlagatelja, da se testirana oprema razlikuje v procesorju, namesto E6400 vsebuje procesor CPU Intel Pentium 4 541, zaradi česar slednjega dokumenta pri svoji odločitvi ni upoštevala.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik tudi v tem delu ponudbe v smislu 1. odstavka 77. člena ZJN-2, neposredno pri podružnici proizvajalca ponujene opreme izbranega ponudnika preveril podatke, ki se nanašajo na glasnost ponujene opreme pri zapisovanju na trdi disk. Naročnik je dne 27.06.2007 prejel pisno izjavo o glasnosti (podpisano in požigosano s strani podružnice proizvajalca), s katero proizvajalec izrecno potrjuje, da je ponujena oprema na javnem razpisu z oznako OMRZ-1/2005-2, za sklope 01A, 01B, 01C- z vsemi opcijami, popolnoma ustrezna zahtevam glede glasnosti, tudi za konfiguracije računalnikov z zahtevanim procesorjem, diskom, delovnem spominu in optični enoti. Poleg navedenega je naročnik pridobil še dodatno pojasnilo o zahtevah po glasnosti s strani podružnice proizvajalca, s katero proizvajalec potrjuje, da ponujeni model ESPRIMO P5915, v vseh standardnih konfiguracijah, ustreza zahtevam po glasnosti iz razpisa z oznako OMRZ-1/2005-2, da so standardne konfiguracije možne v vseh kombinacijah komponent, ki so na voljo za ta računalnik in da so kombinacije komponent razvidne iz tehničnih specifikacij, priloženih v ponudbeni dokumentaciji ali na spletni povezavi (ki je tudi navedena).

Izbrani ponudnik je tudi v tem delu na poziv Državne revizijske komisije dne 02.08.2007 posredoval izjavo podružnice proizvajalca, s katero je izrecno potrjeno, da ponujeni osebni računalnik ESPRIMO P5915 iQ965, ki je predmet javnega razpisa za "Nakup računalniške strojne opreme - osebnih računalnikov in zaslonov z oznako OMRZ-1/2005-2" izpolnjuje minimalno zahtevo naročnika, da ne presega glasnosti 26 dB v času zapisovanja na trdi disk.

Državna revizijska komisija tudi v tem delu zahtevka za revizijo ob upoštevanju vseh zbranih dejstev in dokazov ugotavlja, da je izbrani ponudnik s predloženimi dokazili v ponudbi izkazal, da ponujena oprema izpolnjuje zahtevano karakteristiko glede največje dovoljene glasnosti, kar je bilo tudi dodatno potrjeno v samem revizijskem postopku in je neutemeljena trditev vlagatelja, da priloženi dokumenti dokazujejo glasnost za opremo z drugačnimi karakteristikami.

V tem delu Državna revizijska komisija vlagatelja v zvezi z navedbami v dopisu z dne 03.08.2007 opozarja, da je bil vlagatelj seznanjen z dokazilom o potrditvi ustreznosti opreme glede glasnosti s strani podružnice proizvajalca (z dne 27.06.2007) še pred vložitvijo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, saj naročnik opira odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 10.07.2007 na navedeno dokazilo. Zato dokazilo (izjava podružnice proizvajalca z dne 02.08.2007), ki ga je pridobila (sicer na zakonsko utemeljeni podlagi) Državna revizijska komisija v revizijskem postopku, ne predstavlja (novega) dejstva, glede katerega vlagatelj še ni bil seznanjen in tako (morebiti) ne bi zahteval nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, če bi zanj vedel.

Državna revizijska komisija glede na vse navedeno zaključuje, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, neutemeljen.

Ker ob upoštevanju zgoraj navedenega, morebitna utemeljenost zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na domnevno nepopolnost ponudbe drugouvrščenega ponudnika, ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem revizijskem postopku, Državna revizijska komisija o slednjem, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, ni odločala. Morebitne ugotovitve Državne revizijske komisije v zvezi s slednjim namreč ne bi bile več relevantne za ta postopek, saj ne bi mogle v ničemer spremeniti zgornjih ugotovitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega izreka.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â" Â"08.08.2007


Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- LIKO PRIS d.o.o., Verd 100a, Vrhnika
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana