018-209/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-209/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4 in 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice Vide Kostanjevec kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup terenske opreme in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Bolton, d. o. o., Vešenik 23a, Slovenske Konjice, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 24. 7. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 3, kot izhaja iz "odločitve o oddaji javnega naročila v odprtem postopku za nakup opreme MORS 37/2007-ODP" št. 430-77/2007-34 z dne 1. 6. 2007.

2. Zahtevi za povračilo stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.535,21 eurov, v 15 dneh po vročitvi te odločitve. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 21. 2. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila št. 430-77/2007-1, obvestilo o javnem naročilu pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 25-26/2006 z dne 23. 3. 2007, pod številko objave Ob-7759/07, kot tudi Uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 21. 3. 2007, in sicer pod številko objave 2007/S 56-069092. Naročnik je javno naročilo razdelil na štiri sklope.

Naročnik je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-77/2007-34 z dne 1. 6. 2007, iz katere je razvidno, da je javno naročilo v sklopu 3 (pihalec toplega zraka) oddal ponudniku Dumida, d. o. o., Spodnje Dobrenje 42a, Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je vlagatelju odločitev o oddaji javnega naročila vročil 5. 6. 2007 (razvidno iz poštne povratnice).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 15. 6. 2007, s katerim predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-77/2007-34 z dne 1. 6. 2007 za sklop 3, da zavrne ponudbo izbranega ponudnika kot neprimerno in nepopolno, ponovno odloči o oddaji javnega naročila za sklop 3, vlagatelj pa priglašuje tudi stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kršil 9. in 80. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije številka 128/2006; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), ker ni zavrnil ponudbe izbranega ponudnika, saj ta ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da ponujeni artikel Antares 30 ne ustreza glede tehničnih zahtev o toplotnem izkoristku, priključni moči in neto teži. Glede na navedeno vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik podal zavajajoče podatke oziroma izjavo.

Naročnik je 3. 7. 2007 sprejel sklep št. 430-352/2007-6, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Naročnik navaja, da je z zahtevkom za revizijo seznanil izbranega ponudnika, nato pa je pridobil izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je predmet ponudbe skladen z naročnikovimi zahtevami. Naročnik nadalje tudi navaja, da je v ponovnem pregledu ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Vlagatelj je z dopisom z dne 11. 7. 2007 naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj priglašuje tudi nadaljnje stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-352/2007-8 z dne 16. 7. 2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika upravičeno spoznal za popolno in jo izbral.

Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev, in sicer vlagatelj izpostavlja tri izmed njih. V dokaz svojih trditev je vlagatelj predložil stran 40 kataloga, kjer je predstavljen artikel Antares proizvajalca ITM Italia. Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik ponudil artikel Antares 30 proizvajalca ITM Italia.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da se naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo sklicuje na pridobljeno izjavo. Iz vpogleda v predloženo izjavo Državna revizijska komisija ugotavlja, da jo je podal - kot je to navedeno v dopisu z dne 28. 6. 2007, ki ga je izbrani ponudnik posredoval naročniku - poddobavitelj izbranega ponudnika.

Zaradi razjasnitve dejanskega stanja je Državna revizijska komisija vpogledala tudi na spletno stran http://www.itmitalia.com/main.php"sezione=modelli&famiglia=26&categoria=7, kjer so predstavljeni artikli Antares proizvajalca ITM Italia, med njimi tudi artikel Antares 30.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljevo revizijsko navedbo povezano z domnevno neustrezno neto težo artikla iz ponudbe izbranega ponudnika in ugotovila, da je utemeljena.

Vlagatelj navaja, da je bila naročnikova zahteva "do 70 kg", izbrani ponudnik je navedel 65 kg, iz predloženega kataloga kot dokaza v postopku revizije pa je razvidna teža 101 kg.

Iz sedme alinee 3. točke opisa za 3. sklop (str. 13/37 razpisne dokumentacije) je razvidno, da je naročnik v rubriki "osnovni tehnični podatki" določil "neto teža - do 70 kg".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je v rubriki "Tehnični opis - specifikacija" navedeno "teža kg 65". V ponudbi izbranega ponudnika je za ponujeni artikel podan tudi natančnejši opis, in sicer "Diesel Oil Warm Air Generators", vendar pa v njem ni tudi podatka o teži ponujenega artikla. Iz podatkov rubrike Weight (v prevodu iz angleškega jezika: teža) s strani 40 kataloga, kjer je predstavljen artikel Antares proizvajalca ITM Italia, izhaja, da ima artikel Antares 30 101 kg. Ta podatek je enak podatku s spletne strani proizvajalca ITM Italia, saj je v rubriki "Peso macchina senza imballo" (v prevodu iz italijanskega jezika: teža naprave/stroja brez embalaže) pri artiklu Antares 30 naveden podatek 101 kg.

Ob navedenem razhajanju med podatki je Državna revizijska komisija kljub podani izjavi poddobavitelja izbranega ponudnika, da ima artikel Antares 30 proizvajalca ITM Italia 65 kg, kot relevantnejši podatek upoštevala zgolj podatek o teži 101 kg. Namreč, ta podatek je identičen tako podatku s spletnih strani proizvajalca ITM Italia kot tudi podatku s strani 40 kataloga, kjer je predstavljen artikel Antares proizvajalca ITM Italia. Kot je mogoče tudi ugotoviti s spletnih strani proizvajalca ITM Italia, je podatek o teži artikla Antares 30 101 kg zapisal sam proizvajalec.

Ker je že ob ugotovitvi, da zaradi ugotovljenega odstopanja od največje dopustne neto teže ponujeni artikel izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče označiti kot popolne v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, se Državna revizijska komisija v skladu s temeljnimi načeli, ki veljajo v postopku revizije postopkov oddaje javnih naročil, zlasti pa z načeloma hitrosti in učinkovitosti (2. člen ZRPJN), ni spuščala tudi v meritorno presojo utemeljenosti še drugih vlagateljevih revizijskih navedb, saj bi tudi ugotovitev, da pa ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje druge tehnične zahteve, ki oziroma kot jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik, ne mogla vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, ne da bi jo izločil, ravnal v neskladju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, zaradi česar je na podlagi 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V zvezi z vlagateljevo zahtevo, da se ponovno odloči o oddaji javnega naročila za sklop 3, pa Državna revizijska komisija pojasnjuje, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o zahtevku za revizijo zgolj kasatorična pooblastila in ne tudi reformatoričnih pooblastil. To pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku za revizijo odloči zgolj tako, da bodisi zahtevek za revizijo zavrže, zavrne, ali zahtevku ugodi tako, da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Navedeno pomeni, da Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejše ponudbe ali druge odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka oddaje javnega naročila namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v naročnikovi domeni.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek javnega naročila vrne pri naročniku v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, naročnik pa mora v nadaljevanju sprejeti eno izmed možnih odločitev, ki jih določa ZJN-2 (gl. 79., 80. člen ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Prvi vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo:
- odvetniško zastopanje in priprava zahtevka za revizijo v višini 3.000 odvetniških točk, povečanih za DDV,
- materialni stroški v višini 40 odvetniških točk,
- sestava zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, povečanih za DDV,
- taksa.

Državna revizijska komisija je pri določitvi povračila stroškov, nastalih z revizijo, izhajala iz vrednosti ponudbe izbranega ponudnika v sklopu 3, kot je navedena v odločitvi o oddaji javnega naročila št. 430-77/2007-34 z dne 1. 6. 2007. Navedena vrednost je taka, da je v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003 in 70/2003 - popr.; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) mogoče obračunati 1.200 odvetniških točk, le od te vrednosti pa je mogoče obračunati tudi materialne stroške.

Državna revizijska komisija skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN ter upoštevajoč Odvetniško tarifo in vrednost odvetniške točke (1 odvetniška točka = 0,459 eurov) vlagatelju priznava povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer povračilo:
- stroškov za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.200 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar znese 660,96 eurov,
- materialnih stroškov v višini 22 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar znese 12,12 eurov,
- stroškov za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v višini 50 odvetniških točk, povečanih za 20 % DDV, kar znese 27,54 eurov,
- takse.

Državna revizijska komisija je pri povračilu stroškov upoštevala tudi določbe Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006), ki določajo preračunavanje tolarskih zneskov v eure, in tečaj zamenjave tolarja z eurom (1 euro = 239,64 tolarjev), določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.535,21 eurov, v 15 dneh po vročitvi te odločitve. Višja stroškovna zahteva se zavrne, saj vrednost spornega predmeta ne upravičuje obračuna višjega zneska povračila stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 24. 7. 2007

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, 1000 Ljubljana,
- Dumida, d. o. o., Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.