018-196/2007 Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Številka: 018-196/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo čistil in papirne galanterije (za sklop 1), ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.7.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.03.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za sukcesivno dobavo čistil in papirne galanterije za organizacijske enote Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ter v Uradnem listu RS, št. 26/2007, z dne 23.03.2007, pod št. objave Ob-7591/07 objavil javni razpis za predmetno javno naročilo.

Naročnik je dne 15.5.2007 izdal obvestilo o oddaji naročila in o zavrnitvi vseh ponudb, s katerim je za sklop 1: ČISTILA kot najugodnejšega izbral ponudnika Johnson Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), za sklop 2: PAPIRNA GALANTERIJA pa je zavrnil vse ponudbe.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev za sklop 1 vložil zahtevek za revizijo, z dne 24.5.2007, v katerem predlaga, da naročnik v izpodbijanem delu razveljavi obvestilo o oddaji naročila ter svojo odločitev spremeni tako, da se javno naročilo za sklop 1 odda vlagatelju. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna oziroma neprimerna, ter da jo je naročnik v nasprotju z razpisno dokumentacijo in določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) obravnaval kot popolno oziroma primerno, s čimer naj bi prekršil zlasti načela enakopravne obravnave ponudnikov, zagotavljanja konkurence med ponudniki in transparentnosti.
Vlagatelj poudarja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je le-ta v svoji ponudbi navedel neresnične in posledično zavajajoče podatke o potrebni količini posameznih sredstev po predpisani površini v ml oz. g, ki neposredno vplivajo na izračun ponudbene cene, ter da za posamezne produkte ni predložil obvezne dokumentacije, kot jo je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji.
Vlagatelj v nadaljevanju konkretizira svoje trditve po posameznih produktih (produkti pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 15, 18 in 23 obrazca predračuna za sklop 1), za katere trdi, da je izbrani ponudnik kot osnovo za izračun vrednosti uporabil količine sredstev za eno čiščenje in ne za zahtevano število čiščenj.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v točki B "Tehnične specifikacije" zapisal, da mora ponudnik predložiti napisano deklaracijo oz. tehnični list, ki mora biti preveden v slovenski jezik, in fotokopijo originalne deklaracije oz. tehničnega lista proizvajalca čistila. Vlagatelj ugotavlja, da izbrani ponudnik za produkt pod zaporedno št. 3 ni predložil obvezne listine, medtem ko pri ostalih produktih ni predložil originalnih deklaracij oz. njihovih kopij, temveč le prevode v slovenski jezik.
Vlagatelj zaključuje, da bi moral naročnik ob zakoniti in pravilni presoji vlagateljeve ponudbe izbranega ponudnika le-to izločiti kot nepravilno in nepopolno.
Vlagatelj zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku.

Naročnik je vlagateljev zahtevek z dokumentom, z dne 11.6.2007, zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je za sporne produkte ponovno preveril izračune izbranega ponudnika in potrdil pravilnost njegove ponudbe. Naročnik tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik za produkt pod zaporedno številko 3 priložil tehnični list za čistilo Taski Jontec 300, ki je v le-tem opisano kot čistilo, primerno za vse vrste vodoodpornih trdih talnih površin. Naročnik poudarja, da je izbrani ponudnik priložil svoje originalne tehnične liste, ki so prevedeni, vsi varnostni listi pa so javno dostopni na spletni strani izbranega ponudnika, kjer jih je naročnik tudi preveril v skladu z 78. členom ZJN-2.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, z dne 13.7.2007, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala k dodatni pojasnitvi, na osnovi katerih vrednosti posameznih postavk iz tabele predračuna je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno v skladu s postavljenim merilom za izbor.

Naročnik je v dodatnih pojasnilih, z dne 13.7.2007, navedel, da je izbrani ponudnik pri izpolnjevanju predračuna v stolpec "količina embalaže v ml" zapisal napačne vrednosti, medtem ko je pri računanju upošteval prave vrednosti. Naročnik poudarja, da je vse napačno zapisane količine embalaže v ml preveril pri izbranem ponudniku in na njihovi spletni strani, ter preveril tudi vrednost čistila s popustom in skupno vrednost, ki se je upoštevala za izbor.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je sprva presojala vlagateljevo navedbo, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nepopolne oziroma neprimerne, ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo in določili ZJN-2.

ZJN-2 v prvem odstavku 80. člena (Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Iz citirane določbe ZJN-2 izhaja, da je naročnik dolžan iz postopka oddaje javnega naročila izločiti vse tiste ponudbe, ki jih ni mogoče označiti kot "popolne" ("popolna ponudba" je v 16. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 definirana kot tista "ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna"). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik takšno ponudbo izločiti, vendar šele po tem, ko je ravnal po pravilih, ki so določena v 78. členu tega zakona.

Člen 78 ZJN-2 (Dopustne dopolnitve ponudbe) v prvem odstavku naročniku nalaga dolžnost, da v primeru, ko (sam ali na predlog ponudnika) ugotovi, da je ponudba (le) "formalno nepopolna", od prizadetega ponudnika zahteva dopolnitev ponudbe. "Formalno nepopolna ponudba" je v 17. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 opisana kot "â?? tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila". Zakon pri tem določa še dodaten pogoj, in sicer, da mora biti ugotovljena pomanjkljivost "bistvena", kajti v 17. točki prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je v nadaljevanju besedila izrecno določeno, da v primeru, ko "â?? je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna".

Sklop navedenih pravil ZJN-2 tako od naročnika zahteva dvoje: naročnik mora najprej s pomočjo napotil zakona (zlasti iz določb 17. točke prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 78. člena) ugotoviti "težo" (pomen) pomanjkljivosti, ki jo je zasledil v določeni ponudbi. šele potem, ko je ocenil "težo" (pomen) ugotovljene pomanjkljivosti, se mora naročnik odločiti o tem, ali je takšno ponudbo možno dopolniti ali pa jo je potrebno zavreči.

Če naročnik ob pregledu ponudbene vsebine ugotovi, da je določena pomanjkljivost takšne narave, da bi njena odprava povzročila spremembo v ponudbi navedene cene, tehničnih specifikacij in/ali "â?? tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja" (drugi odstavek 78. člena ZJN-2), takšne ponudbe v skladu z zakonom ni mogoče "sanirati" (dopolniti), zato jo je naročnik dolžan izločiti iz nadaljnjega postopka.

V vseh ostalih primerih, ko naročnik ugotovi, da je odkrita pomanjkljivost takšna, da jo je mogoče odpraviti, ne da bi se s tem spremenila ponudbena cena, tehnične specifikacije in/ali drugi bistveni elementi ponudbe, ki vplivajo na njeno uvrstitev na ocenjevalni lestvici, pa je v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 naročnik dolžan omogočiti "sanacijo" (dopolnitev) takšne ponudbe. Dopolnitev ponudbe se v skladu z zakonom opravi tako, da naročnik sporna dejstva bodisi preveri sam, ali pa (le v primeru, če naročnik določenega dejstva ne more sam preveriti) od prizadetega ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe. šele če (v zadnjem primeru) ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

V konkretnem primeru se vlagatelj očitek nanaša na to, da naj bi ponudba izbranega ponudnika v obrazcu predračuna vsebovala neresnične in posledično zavajajoče podatke o potrebni količini posameznih sredstev po predpisani površini v ml oz. g, ki neposredno vplivajo na izračun ponudbene cene. Državna revizijska komisija je zato preverila izračune za posamezne produkte (po formuli: količina sredstva za predpisano površino v ml ali g x število čiščenj x cena polne embalaže brez DDV s popustom / količina embalaže v ml) v tabeli predračuna in ob tem ugotovila, da se le za 4 produkte (pod zaporednimi številkami 9, 10, 21 in 22) vrednosti ujemajo, medtem ko se pri vseh drugih produktih v predračunu napisane vrednosti čistil s popustom in dejansko izračunane vrednosti čistil s popustom razhajajo za faktor x10 (to pomeni, da je Državna revizijska komisija izračunala vrednost čistila s popustom za npr. produkt pod zaporedno št. 1 v iznosu 392 â??, medtem ko je izbrani ponudnik za to isto vrednost vnesel 39,2 â??). Vendar pa tako dobljeni izračun tudi ni podprl vlagateljevih trditev, saj bi namreč v primeru, ko izbrani ponudnik pri izračunu vrednosti čistil s popustom ne bi upošteval števila čiščenj, razhajanje bilo za faktorje x100, x150, x100, x10000, x300 in x45000. Državna revizijska komisija je zato pri svoji odločitvi sledila dodatnim pojasnilom naročnika, iz katerih izhaja, da je izbrani ponudnik pri izpolnjevanju predračuna v stolpec "količina embalaže v ml" zapisal napačne vrednosti (za faktor x10, kar pomeni, da je izbrani ponudnik namesto npr. 5000, ki je dejanska količina embalaže v ml, v obrazec predračuna pomotoma zapisal 500), pri računanju pa je uporabil pravilne vrednosti, zaradi česar je izračun vrednosti čistil s popustom, ki so osnova za izračun skupne vrednosti, ki se upošteva za izbor, pravilen.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik navedene pomanjkljivosti oziroma nejasnosti, ki jih je ugotovil v ponudbi izbranega ponudnika in ki se nanašajo na izpolnitev stolpca "količina embalaže v ml" v obrazcu predračuna, pravilno označil kot takšne, ki jih je v skladu z določili ZJN-2 mogoče odpraviti. Gre namreč za takšne pomanjkljivosti, katerih odprava oziroma razjasnitev ne posega ne v višino ponujene cene, ne v tehnične specifikacije, niti (ob edinem merilu najnižja cena) v druge bistvene elemente ponudbe izbranega ponudnika, ki bi vplivali na njeno uvrstitev na ocenjevalni lestvici. Kot je razvidno iz dodatnih pojasnil, je naročnik ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nejasnosti preveril pri izbranem ponudniku in tudi na njegovi spletni strani, zato le-tega niti ni pozival na dopolnitev svoje ponudbe, temveč je dejstva (to je, pravilne količine embalaž posameznih čistil v ml) preveril sam, pri čemer je ravnal v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2. Skladno z navedenim gre obravnavane vlagateljeve navedbe zavrniti kot neutemeljene.

Iz smiselno enakih razlogov je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo navedbo, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti zato, ker le-ta za produkt pod zaporedno št. 3 ni predložil obvezne listine, pri ostalih produktih pa ni predložil originalnih deklaracij oz. njihovih kopij, temveč le prevode v slovenski jezik. Državna revizijska komisija je ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta za produkt pod zaporedno št. 3 (čistilo za čiščenje parketa) priložil ustrezni tehnični list za čistilo Taski Jontec 300. Glede predložitve originalnih deklaracij za ostale produkte pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za t.i. formalno nepopolnost ponudbe, ki ne posega ne v višino ponujene cene, ne v tehnične specifikacije, niti (ob edinem merilu najnižja cena) v druge bistvene elemente ponudbe izbranega ponudnika, ki bi vplivali na njeno uvrstitev na ocenjevalni lestvici, zato jo je bil naročnik, skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN, upravičen odpraviti sam (tako, da je originalne deklaracije posameznih produktov preveril na javno dostopni spletni strani izbranega ponudnika).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 19.7.2007


Predsednik senata:

Jožef Kocuvan,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana
- Johnson Diversey d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana