018-213/2007 Dom starejših občanov Črnomelj

Številka: 018-213/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4 in 53/2007; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje in pranje ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ISS Servisystem, d. o. o., Ptujska 95, Maribor, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19c, Črnomelj (v nadaljevanju: naročnik), 2. 8. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000 eurov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev

Naročnik je 23. 4. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila št. 10-4201/2007, obvestilo o javnem naročilu pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 45/2007 z dne 25. 5. 2007, pod številko objave Ob-14665/07, kot tudi Uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 18. 5. 2007, pod številko objave 2007/S 94-115637.

Naročnik je sprejel obvestilo o oddaji javnega naročila št. 10-4201/2007 z dne 10. 7. 2007, iz katerega izhaja, da je javno naročilo oddal ponudniku Eko Team, d. o. o., Ljubljanska 91, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), vlagateljevo ponudbo pa zavrnil.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 7. 2007, s katerim predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 10-4201/2007 z dne 10. 7. 2007, vlagatelj pa uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, po predloženem stroškovniku. Vlagatelj zatrjuje, da naročnikova odločitev ni pravilna, saj je napačno ugotovil dejansko stanje, zaradi česar je tudi napačno uporabil materialno pravo, in mu očita kršitev načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (6. člen Zakona o javnem naročanju; Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2), načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) in načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Vlagatelj zatrjuje, da je izpolnil zahtevo iz odstavka c) iz točke III.2.) razpisne dokumentacije, saj je predložil zahtevani dokazili, zaradi česar ni jasno, kako je naročnik lahko prišel do zaključka, da je kot vlagatelj navedel neustrezne izkušnje na področju izvajanja storitev pranja, ne da bi naročnik od vlagatelj predhodno zahteval dokaz. Vlagatelj navaja, da je naročnikova obrazložitev, ki se nanaša na gospodarsko družbo Sipro, stanovanjsko podjetje, d. o. o., Pečnikova 1, Žalec (v nadaljevanju: gospodarska družba Sipro, d. o. o.) pavšalna, saj ima vlagatelj s to gospodarsko družbo sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev pranja perila za Zdravstveni dom Polzela. Vlagatelj naročniku očita, da bi ga moral naročnik pozvati, da mu predloži kopijo navedene pogodbe, saj je iz nje nedvomno razvidno, da ima vlagatelj zahtevane reference, kot je bila zahteva razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi pojasnjuje, da naročnik ni nikjer v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev drugih dokazil, razen izjave (OBR-3/11) in obrazca z navedbo izkušenj (OBR-3/12), če pa bi, bi ugotovil, da vlagatelj reference ima.

Naročnik je 23. 7. 2007 sprejel sklep št. 10-4201/2007, s katerim je v zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj predložil izjavo (OBR-3/11) in obrazec z navedbo izkušenj (OBR-3/12) ter da se sklicuje na izkušnje pri pogodbenem partnerju Sipro, d. o. o., vendar njegova dejavnost (upravljanje z nepremičninami, organiziranje, izvajanje in inkaso obratovalnih stroškov, proizvodnja in distribucija toplotne energije, razni posredniški posli) ni podobna naročnikovi dejavnosti (socialnovarstvene in zdravstvene storitve, namenjene starejšim ljudem). Naročnik pojasnjuje, da eventualne storitve čiščenja in pranja, ki bi jih vlagatelj nudil in izvajal za potrebe gospodarske družbe Sipro, d. o. o., niso in ne morejo biti primerljive z izkušnjami, kot je bila zahteva razpisne dokumentacije. Naročnik tudi pojasnjuje, da dejavnost zdravstvenih domov ni primerljiva z njegovo dejavnostjo, zaradi česar tudi izkušnje s področja pranja v zdravstvenem domu niso in ne morejo biti primerljive ali podobne izkušnjam, določenih v razpisni dokumentaciji. Naročnik tudi ugotavlja, da predložena pogodba kaže na bistveno manjšo dnevno količino perila kot pri naročniku, drugačno strukturo perila in madežev, ni pa iz nje razvidno, ali ima vlagatelj potrebne izkušnje za zagotavljanje pranja perila in zagotavljanje zadostne količine čistega perila za nemotene dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe stanovalcev vse dni v letu, saj je v skladu z 2. členom pogodbe vlagatelj zavezan dostavljati in prevzemati perilo le enkrat tedensko. Naročnik tudi pojasnjuje, da bi moral vlagatelj v dokazne namene predložiti tudi pogodbo med Zdravstvenim domom Polzela in gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., saj bi bilo le tako mogoče nesporno ugotoviti, ali te storitve res opravlja. Naročnik tudi ugotavlja, da Zdravstveni dom Polzela ne obstaja, ampak gre za zdravstveno postajo, ki ni pravni subjekt, dejavnost pa opravljajo zdravniki zasebniki - koncesionarji. Naročnik zavrača tudi očitke, da ni ravnal kot dober gospodar. Naročnik tudi pojasnjuje, da izkušnje, ki jih je navedel vlagatelj, bistveno odstopajo od zahtevanih, zaradi česar jih ne more upoštevati.

Vlagatelj je z dopisom z dne 24. 7. 2007 naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 27. 7. 2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljevo ponudbo izločil, ker naj bi vlagatelj "navedel neustrezne izkušnje na področju izvajanja storitev pranja".

Državna revizijska komisija je uvodoma vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik med drugim zapisal oziroma določil:
- v točki 1.2. Predmet javnega naročila, odstavek "Kratek opis" (stran 2/41 razpisne dokumentacije):
"Predmet javnega naročila so storitve čiščenja prostorov in okolice Doma starejših občanov. Storitve čiščenja zajemajo â?? Storitve pranja vključujejo pranje posteljnega perila, perila stanovalcev, kuhinjskega perila, delovnih oblek zaposlenih in ostalega perila vključno z likanjem. Storitve čiščenja in pranja se izvajajo vse dni v letu v skladu z opisom v razpisni dokumentaciji.",
- v točki 2.3.2. Sestavni deli ponudbe (stran 5/41 razpisne dokumentacije):
"Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno in podpisano naslednjo dokumentacijo:
â??
â"˘ Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti - OBR-3/11 (12. alinea)
â"˘ Izkušnje s področja razpisanih storitev - OBR-3/12 (13. alinea)
â??",
- v točki 2.4 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti (stran 7/41 razpisne dokumentacije):
"Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. â??",
- v odstavku c) točke 2.4.3. Tehnična in kadrovska sposobnost (stran 10/41 razpisne dokumentacije), kot je bila spremenjena s spremembo z dne 12. 6. 2007:
"da ima ponudnik izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, kot so predmet tega javnega naročila, vsaj eno leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006) ali skupno vsaj eno leto (12 mesecev) v primeru, če se izvajanje storitev neprekinjeno nadaljuje iz leta 2003 v leto 2004 ali iz leta 2006 v leto 2007 - naročnik bo priznal izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, v kolikor ima ponudnik izkušnje pri izvajanju navedenih storitev pri naročnikih katerih dejavnost je podobna dejavnosti naročnika tega javnega naročila (npr. domovi starejših občanov, dnevni centri, varstveno delovni centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.);
Dokazilo:
â"˘ Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (izpolnjena, podpisana in žigosana) - OBR-3/11;
â"˘ Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izkušnje s področja razpisanih storitev - OBR-3/12",
- v odstavku c) obrazca OBR-3/11 (Izjavi ponudnika o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti) (stran 24/41 razpisne dokumentacije):
"V zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da imamo izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, kot so predmet tega javnega naročila, vsaj eno leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006);
Priloga: izpolnjen in podpisan obrazec Izkušnje s področja razpisanih storitev - OBR-3/9 (očitno gre za pomoto, saj se obrazec pravilno glasi OBR-3/12; op. Državne revizijske komisije)",
- v obrazcu OBR-3/12 (Izkušnje s področja razpisanih storitev; stran 25/41 razpisne dokumentacije), kot je bil spremenjen s spremembo z dne 12. 6. 2007:
"Ponudnik navede izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, kot so predmet tega javnega naročila, vsaj eno leto v zadnjih treh letih (2004, 2005, 2006) ali skupno vsaj eno leto (12 mesecev) v primeru, če se izvajanje storitev neprekinjeno nadaljuje iz leta 2003 v leto 2004 ali iz leta 2006 v leto 2007 - naročnik bo priznal izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, v kolikor ima ponudnik izkušnje pri izvajanju navedenih storitev pri naročnikih katerih dejavnost je podobna dejavnosti naročnika tega javnega naročila (npr. domovi starejših občanov, dnevni centri, varstveno delovni centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.)",
- v 5. členu vzorca pogodbe (stran 27/41 razpisne dokumentacije):
"Storitve pranja in likanja mora izvajalec opravljati vse dni v letu v okviru naslednjega delovnega časa: od 7.00 do 21.30 ure, po potrebi tudi v nočnem času.
Izvajalec mora dnevno vse dni v letu zagotoviti zadostno količino:
â"˘ čistega in zlikanega perila za nemoteno opravljanje dejavnosti nege in oskrbe stanovalcev,
â"˘ čistega in zlikanega kuhinjskega perila,
â"˘ čista in zlikana delovna oblačila in
â"˘ čisto in zlikano osebno perilo stanovalcev.",
- v 2. točki Pranje in likanje perila (strani 39/41 in 40/41 razpisne dokumentacije) natančnejšo specifikacijo za pranje (in likanje) perila.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in ugotovila, da je vlagatelj predložil tako izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3/11 kot tudi izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3/12. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj obrazec OBR-3/12 v delu, ki se nanaša na izkušnje na področju pranja perila, izpolnil tako, da je v rubriko "Pogodbeni partner" zapisal podatke "SIPRO d.o.o. Žalec (za ZD Polzela)", v rubriko "čas izvajanja storitev (od â?? do â??)" podatke "1.6.2006-nedoločen čas", v rubriko "priimek in ime ter telefonska številka odgovorne osebe pogodbenega partnerja" pa "Zâ?? Pâ??" in telefonsko številko. Navedena dejstva, kot ugotavlja Državna revizijska komisija, med strankama tudi niso sporna (str. 3 in 4 zahtevka za revizijo ter str. 3 odločitve o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija najprej pritrjuje vlagatelju, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil, da morajo ponudniki glede izpolnjevanja zahteve po izkušnjah na področju pranja perila predložiti še kakšne druge dokaze (npr. pogodba) poleg izpolnjenih in podpisanih že omenjenih obrazcev OBR-3/11 in OBR-3/12. Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, je vlagatelj predložil (izpolnjena in podpisana) obrazca OBR-3/11 in OBR-3/12, s tem pa je tudi sledil naročnikovi zahtevi iz točke 2.3.2. Sestavni deli ponudbe (stran 5/41 razpisne dokumentacije), vendar je treba tudi ugotoviti, da je naročnik določil, da mora biti zahtevani (in predloženi) dokaz - obrazec OBR-3/12 - tudi vsebinsko (in ne zgolj formalno) pravilen. Namreč, kot izhaja iz razpisne dokumentacije (strani 10/41 in 25/41), je naročnik določil, da bo upošteval le "izkušnje pri izvajanju podobnih storitev čiščenja in pranja, v kolikor ima ponudnik izkušnje pri izvajanju navedenih storitev pri naročnikih katerih dejavnost je podobna dejavnosti naročnika tega javnega naročila (npr. domovi starejših občanov, dnevni centri, varstveno delovni centri, bolnišnice, zdravilišča, ipd.)". Popolnost vlagateljeve ponudbe je v spornem delu treba torej presojati v okviru navedene naročnikove zahteve, in sicer mora iz predloženega dokaza - obrazca OBR-3/12 - izhajati, da ima vlagatelj specifične, z razpisno dokumentacijo zahtevane izkušnje na področju pranja perila.

Ker je vlagatelj v svoji ponudbi navedel podatke "SIPRO d.o.o. Žalec (za ZD Polzela)", je Državna revizijska komisija presojala, ali je vlagatelj s podatki, ki jih je navedel v ponudbi, zadostil naročnikovi zahtevi glede potrebnih izkušenj na področju pranja perila, pri tem pa je ugotovila, da ni. Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da vlagateljeve ponudbe ni mogoče označiti kot popolne, kot to določa 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2, niti po predložitvi dokaza v postopku revizije (pogodba o izvajanju storitev, sklenjena 20. 4. 2006 med gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., in vlagateljem), saj tudi iz tega dokazila ne izhaja, da ima vlagatelj specifične, z razpisno dokumentacijo zahtevane izkušnje na področju pranja perila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahteva razpisne dokumentacije glede izkušenj na področju pranja perila jasna in ne dopušča različnih razlag, poleg tega pa je podkrepljena z navedbo primerov subjektov, katerih dejavnost lahko primerjamo z naročnikovo dejavnostjo. Prav tako Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na številnih mestih v razpisni dokumentaciji (točka 1.2. Predmet javnega naročila, odstavek "Kratek opis", stran 2/41 razpisne dokumentacije; 5. člen vzorca pogodbe, stran 27/41 razpisne dokumentacije idr.) izčrpno in jasno opisal oziroma navedel obseg in dinamiko izvajanja razpisane storitve, strukturo perila, svoje zahteve itd.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku zatrjuje zgolj obstoj k zahtevku za revizijo predložene pogodbe o izvajanju storitev (za Zdravstveni dom Polzela), sklenjene 20. 4. 2006 med gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., in vlagateljem, in ne zatrjuje ne dokazuje obstoja še kakšne druge pogodbe glede na podatke, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V 1. členu pogodbe, predložene zahtevku za revizijo, je navedeno, da je predmet pogodbe izvajanje storitev perila za Zdravstveni dom Polzela, v prvem odstavku 2. člena so navedene cene za osem različnih vrst perila (tetra srajca, jakna moška, ženska, hlače moške, hlače ženske, plašč delovni, krilo delovno, rjuha, slinček - kopresor), iz tretjega odstavka 2. člena izhaja, da je v ceno vračunana dostava in prevzem perila (1Ă" tedensko), pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas od 8. 4. 2006 dalje (prvi odstavek 5. člena).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz navedene pogodbe ne izhaja, da je vlagatelj v pogodbenem razmerju z Zdravstvenim domom Polzela, saj je pogodbo sklenil z gospodarsko družbo Sipro, d. o. o. Takih podatkov ni mogoče razbrati niti iz vlagateljeve ponudbe. Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nesporno tudi dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje in dokazuje, da je vlagatelj tudi z Zdravstvenim domom Polzela sklenil pogodbo o izvajanju storitev pranja perila. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje in dokazuje, da obstaja tripartitna pogodba, in sicer pogodba, sklenjena med gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., Zdravstvenim domom Polzela in vlagateljem. Kot je Državna revizijska komisija že ugotovila, je naročnik v obrazcu OBR-3/12 določil, da morajo ponudniki navesti "pogodbenega partnerja", kar pa v obravnavanem primeru pomeni, da je kot vlagateljevega pogodbenega partnerja mogoče šteti le gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., ne pa tudi Zdravstvenega doma Polzela.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje in dokazuje, da gospodarska družba Sipro, d. o. o., izvaja dejavnost, ki je podobna naročnikovi, ali da bi bilo mogoče gospodarsko družbo Sipro, d. o. o., umestiti med primeroma naštete subjekte, ki jih je naročnik predvidel kot tiste, ki imajo dejavnost podobno naročnikovi. Kaj takega vlagatelj sicer ni zatrjeval in dokazoval niti za Zdravstveni dom Polzela. Vpogled v javno dostopne podatke, objavljene na spletnih straneh gospodarske družbe Sipro, d. o. o., (http://www.sipro.si/osnovni_podatki.htm) in spletnih straneh Poslovnega registra Slovenije (http://www.ajpes.si/PRS/podjetje.asp"sesID=19140&maticna=178173165175212250177187183178) nezmožnost take umestitve tudi potrjuje. Osnovna dejavnost gospodarske družbe Sipro, d. o. o., je namreč upravljanje z nepremičninami, organiziranje, izvajanje in inkaso obratovalnih stroškov, proizvodnjo in distribucijo toplotne energije ter razni posredniški posli. Navedene dejavnosti niso podobne naročnikovi dejavnosti. Dom za starejše (kar naročnik je) v skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 - ZSV-UPB2 (23/2007, 41/2007 - popr.); v nadaljevanju: ZSV) opravlja institucionalno varstvo starejših po prvem odstavku 16. člena ZSV ter pomoč posamezniku in družini na domu. Institucionalno varstvo po ZSV obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo (prvi odstavek 16. člena ZSV). Izhajajoč iz navedenega naročniku tudi ni mogoče očitati, da bi moral vlagatelja pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozvati, da predloži dokaz, kot to zmotno zatrjuje vlagatelj v zahtevku za revizijo (str. 4).

Ne glede na vse navedeno pa je tudi mogoče ugotoviti, da tudi obseg in dinamika izvajanja storitve pranja za Zdravstveni dom Polzela ter struktura perila Zdravstvenega doma Polzela niso podobne naročnikovim zahtevam, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, saj pranje perila za Zdravstveni dom Polzela npr. ne vključuje kuhinjskega perila, prevzem je le 1Ă" tedensko, naročnik pa zahteva vsakodnevno izvajanje storitve pranja perila, poleg tega pa je okvirna dnevna količina zbranega nečistega perila pri naročniku 850 kg (stran 39/41 razpisne dokumentacije). Poleg tega se je mogoče strinjati tudi z naročnikom, da sicer tudi dejavnost zdravstvenega doma ni podobna naročnikovi dejavnosti. Kot izhaja iz določb 7.-12. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005 - ZZDej-UPB2), zdravstveni domovi kot izvajalci osnovne zdravstvene dejavnosti ne zagotavljajo bivanja oziroma nastanitve, kar je ena izmed osnovnih dejavnosti naročnika.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da je naročnik vlagateljevo ponudbo nezakonito izločil, zato je na podlagi 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevek za revizijo pa je kot neutemeljen zavrnila tudi Državna revizijska komisija, zato je morala Državna revizijska komisija ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2. 8. 2007

Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Dom starejših občanov Črnomelj, Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj,
- odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12, 1001 Ljubljana,
- Eko Team, d. o. o., Ljubljanska 91, 8000 Novo mesto,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.