018-200/2007 Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Številka: 018-200/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "pisarniški material za potrebe domov CšOD-ja in Centralo TE Dnevne Centre" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Ribon d.o.o., Masljeva ulica 3, Domžale, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Andrej Simonič, Poljanski nasip 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana; (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.07.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 05.06.2007 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot
neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.04.2007 sprejel sklep št. JNMV-0011/2007-POG o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 25.04.2007 je razvidno, da so pravočasno prispele tri ponudbe.

Z obvestilom o oddaji javnega naročila z dne 25.04.2007 je naročnik ponudnike obvestil, da je bila na podlagi edinega merila najnižje cene kot najugodnejša izbrana ponudba ponudnika Mladinska knjiga Trgovina d.d.- Knjigarna in papirnica PE Moste, Zaloška 33, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 26.04.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, v katerem je od naročnika zahteval dodatno pojasnilo glede oddaje javnega naročila, in sicer je vlagatelj želel vpogledati v predračun izbranega ponudnika, saj je menil, da je izbrani ponudnik izbran zaradi postavke 6 iz predračuna, v kateri je bila zahtevana folija za plastificiranje A3, A4, A5 (trije zavitki po 100 folij).

Naročnik je z dopisom z dne 14.05.2007 vlagatelju (v zvezi z njegovim dopisom z dne 26.04.2007) poslal zapisnik o odpiranju ponudb z dne 25.04.2007. Hkrati je vlagatelja pozval, da mu posreduje ceno za 1 kpl folije za plastificiranje A5 (postavka 6 iz predračuna).

Vlagatelj je dne 15.05.2007 naročniku posredoval ceno za 1 kpl folije za plastificiranje A5 in sicer je navedel ceno 2,5 EUR brez DDV-ja oz. 3,00 EUR z DDV. Vlagatelj dodaja, da na podlagi korekcije navedene cene njegova ponudba znaša 27,35 EUR skupaj z DDV iz česar izhaja, da je vlagatelj najugodnejši ponudnik.

Naročnik je dne 25.05.2007 izdal obrazloženo obvestilo, v katerem navaja, da je na podlagi zahteve vlagatelja (z dne 26.04.2007) ponovno pregledal vse tri ponudbe ter vlagatelja in izbranega ponudnika pozval k posredovanju cene za postavko 6 iz predračuna, to je za 1 kpl folije za plastificiranje A5. Naročnik navaja, da je na podlagi posredovanih cen s strani pozvanih ponudnikov ugotovil, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika.

Dne 06.06.2007 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, v katerem vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi svojo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo kot najugodnejšemu ponudniku dodeli njemu. V obrazložitvi svojega zahtevka vlagatelj navaja, da je v svoji ponudbi upošteval obrazec predračuna, iz katerega je bilo razvidno, da je v 6. postavki bilo potrebno upoštevati seštevek folij A3, A4 in A5. Vlagatelj navaja, da je ponudil ceno za folijo A5 2,5 EUR, seštevek v postavki 6 pa je bil 17,50 EUR. Prvotni seštevek vlagateljeve ponudbe je bil tako 40,32 EUR. Vlagatelj dodaja, da so ostali ponudniki v postavko 6 vpisali le ceno za folijo A5. Vlagatelj navaja, da je po pozivu naročnika ceno v postavki 6 uskladil tako, da je cena primerljiva s cenami ostalih ponudnikov. Vlagatelj navaja, da je po navedeni uskladitvi njegova ponudbena cena znašala 27,35 EUR (skupaj z 10% popustom) in je po njegovem mnenju kot taka bila najugodnejša, zato bi moral biti po edinem merilu najnižje cene izbran kot najugodnejši ponudnik.

Naročnik je z dopisom z dne 06.06.2007 vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo na način, da vlagatelj predloži potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj je dne 13.06.2007 naročniku dostavil potrdilo o plačilu takse, hkrati pa je uveljavljal povračilo stroškov za sestavo in vložitev revizijskega zahtevka.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku sprejel odločitev št. JNMV-0011/2007-POG/16872 z dne 20.06.2007, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da so neresnične in napačne navedbe vlagatelja, da je glede na edino merilo najnižja cena ponudil najugodnejšo ponudbo. Naročnik navaja, da je po pisni pojasnitvi cene pod postavko 6 ponovno preveril izračune vseh ponudnikov in ugotovil, da vlagatelj ni ponudil najugodnejše ponudbene cene. Kot najugodnejši ponudnik je tudi po pojasnitvi cene v postavki 6 ostal izbrani ponudnik.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 29.06.2007 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 03.07.2007 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je odločala o vlagateljevem očitku, da je naročnik ravnal napačno, ko je po edinem merilu najnižje cene kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč meni, da je po pojasnitvi cene iz postavke 6, najugodnejša njegova ponudba in bi zato naročnik moral javno naročilo oddati njemu.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je kot del razpisne dokumentacije naročnik oblikoval obrazec predračuna, v katerem je:
- v postavki 4 zahteval ceno za 1 kpl folije za plastificiranje A3,
- v postavki 5 je zahteval ceno za 1 kpl folije za plastificiranje A4 in
- v postavki 6 zahteval ceno za 1kpl folije za plastificiranje A4, A3 in A5.

Iz prejetih ponudb izhaja, da je ponudnik DZS d.d., Ljubljana v postavki 6 (smiselno) ponudil ceno samo za folijo A5, medtem ko sta izbrani ponudnik in vlagatelj ponudila ceno oz. seštevek cen za folije A3, A4 in A5. Naročnik je na podlagi tako pridobljenih ponudb kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika čigar končna ponudbena cena je znašala 29,12 EUR z DDV. Končna cena vlagatelja je znašala 43,55 EUR z DDV.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila izhaja tudi, da je naročnik na podlagi zahteve vlagatelja za dodatno pojasnilo z dne 26.04.2007, vlagatelja in izbranega ponudnika pozval k pojasnitvi oz. predložitvi cene za 1 kpl folije za plastificiranje A5 (postavka 6). Na podlagi pisno posredovanih cen za 1 kpl folije A5, je naročnik ponovno preveril in primerjal izračune vseh treh ponudnikov ter ugotovil, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika, ki je po pojasnitvi cene iz postavke 6 znašala 19,93 EUR z DDV, medtem, ko je ponudba vlagatelja znašala 27,35 EUR z DDV.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik dne 25.05.2007 izdal obrazloženo obvestilo s katerim je vlagatelja obvestil, da je k pojasnitvi cene iz postavke 6 (s katero je očitno želel preveriti ceno 1 kpl folije za plastificiranje A5) pozval tako vlagatelja kot izbranega ponudnika ter da je tudi po pojasnitvi postavke 6 kot najugodnejši ostal izbrani ponudnik.

Vlagatelj je kljub dodatni obrazložitvi vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva, da naročnik razveljavi svojo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda njemu, kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj zatrjuje, da je njegova ponudba po pojasnitvi cene iz postavke 6 najugodnejša, in bi zato moralo biti javno naročilo oddano njemu. Svojo zahtevo vlagatelj utemeljuje z navedbo, da so ostali ponudniki v postavko 6 vpisali le ceno za folijo A5.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbo vlagatelja in izbranega ponudnika in na podlagi zgoraj opisanega dejanskega stanja ugotovila, da vlagateljeve trditve niso utemeljene.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbe ugotovila, da sta tako vlagatelj kot izbrani ponudnik v postavki 6 ponudila seštevek cen za folije A3, A4 in A5, zato so netočne vlagateljeve navedbe, da je samo on v postavki 6 vpisal seštevek cen in da so ostali ponudniki vpisali le ceno za folijo A5. Na podlagi končne ponudbene cene je bila najugodnejša ponudba izbranega ponudnika v višini 29,12 EUR z DDV, cena vlagatelja je namreč znašala 43,55 EUR z DDV. Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da je tudi po pojasnitvi cene iz postavke 6 ugodnejša cena izbranega ponudnika v višini 19,93 EUR z DDV, medtem, ko ponudba vlagatelja po pojasnitvi cene znaša 27,35 EUR z DDV. Iz navedenega jasno izhaja, da je najugodnejša ponudba izbranega ponudnika in da je naročnik ravnal pravilno, ko je le-temu oddal javno naročilo, zahtevek vlagatelja pa zavrnil kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti naročniku očitanih kršitev v postopku oddaje javnega naročila odloča na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (2. odstavek 19.člena ZRPJN). Vlagatelj mora v svojem zahtevku zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, in ponuditi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti. V obravnavanem primeru vlagatelj v revizijskem zahtevku zatrjuje domnevno kršitev (naročnik naj bi izbral ponudbo, ki ni najugodnejša po edinem merilu najnižje cene), pri čemer pa svojo trditev opira le na navedbo, da so ostali ponudniki v postavko 6 vpisali le ceno za folijo A5, za katero je bilo že ugotovljeno, da je netočna.
Vlagatelj drugih dokazov, ki bi njegove trditve dokazovali ne ponuja, zato je morala Državna revizijska komisija upoštevati pravilo trditvenega in dokaznega bremena (8. in 215. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04 in 52/07 ; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN), in revizijske navedbe vlagatelja zavrniti kot neutemeljene.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, dne 18.07.2007


Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:

- Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana;
- Andrej Simonič, Poljanski nasip 8, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.