018-202/2007 Gimnazija Novo mesto

Številka: 018-202/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za â"śNajem sistema, tehnično in protipožarno varovanje, e-alarm ter pregled protipožarnih aparatur Gimnazije Novo mestoâ"ť, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik G7 d.o.o., špruha 33, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Jaka Blaganje, Slomškova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.07.2007

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 08.06.2007 se delno ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila ponudniku GVS d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. JN-0001/2007-POG z dne 25.05.2007. V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 781,28 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.05.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, št. JN-0001/2007-POG z dne 25.05.2007, ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku GVS d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 08.06.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila izbranemu ponudniku, z oznako JN-0001/2007-POG, izbor vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika v ponovljenem postopku in povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj zatrjuje kršitev načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov in drugih temeljnih načel Zakona o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06), in sicer s tem, ko naj bi naročnik nepravilno in nezakonito oddal naročilo izbranemu ponudniku, ki po mnenju vlagatelja ni sposoben izvajati storitev, ki so predmet naročila, ker nima ustreznih licenc. Subjekt, ki opravlja storitve t.i. tehničnega varovanja, sme namreč skladno z veljavno zakonodajo svojo dejavnost začeti opravljati šele z dnem pridobitve licence. Tako Zakon o zasebnem varovanju - ZZasV (Uradni list RS, št. 126/03 in spr.) v 2. členu določa, katere dejavnosti je šteti kot načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. Nedvomno naj bi bil po mnenju vlagatelja predmet obravnavanega javnega naročila po svoji vsebini zagotavljanje nadzora nad izvedbo rešitev tehničnega varovanja ter vzdrževanje sistema tehničnega varovanja. Za izvajanje takšnih storitev pa ponudnik skladno s 16. členom in v zvezi s 35. členom ZZasV potrebuje veljavno licenco, katere izbrani ponudnik nima. Vlagatelj se sklicuje tudi na mnenje Ministrstva za notranje zadeve z dne 16.11.2006, ki ga je priložil zahtevku za revizijo. Naročnik bi moral najkasneje v fazi, ko je ocenjeval prejete ponudbe, ugotoviti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje zakonskih zahtev za izvajanje storitev, ki so predmet naročila. Ker pa naj bi naročnik ravnal v nasprotju s slednjim, je kršil temeljno načelo enake obravnave ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila, saj je omogočil udeležbo tudi subjektu, ki ne izpolnjuje zahtevanih zakonskih pogojev. Tako naj bi neutemeljeno diskriminiral vlagatelja in tudi morebitne ostale ponudnike, ki izpolnjujejo vse zakonske pogoje.

Naročnik je s sklepom, z dne 28.06.2007, št. JN-0001/2007-POG, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da od ponudnikov ni izrecno zahteval predložitve licence, temveč le podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje razpisane dejavnosti. Sicer pa izbrani ponudnik izpolnjuje vse predpisane pogoje, katere je naročnik po prejemu zahtevka za revizijo vlagatelja dodatno preveril. Izbrani ponudnik ima sklenjeno pogodbo o poslovno tehničnem sodelovanju za prevoz in varovanje denarja ter drugih pošiljk in za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov ter pogodbo o zagotavljanju storitev varnostno nadzornega centra, s čimer tako skupaj s svojimi pogodbenimi partnerji izpolnjuje vse zahtevane pogoje naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 05.07.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo in priglasil dodatne stroške, nastale z revizijo. V obvestilu se vlagatelj, glede na prejeto odločitev naročnika o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo, dodatno sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije, v katerih se je že večkrat izrekla, da je ne glede na poslovne (in celo kapitalske) povezave med ponudnikom in njegovimi poslovnimi partnerji bistveno le to, da se je ponudnik na razpis javil samostojno, v lastnem imenu in za lasten račun. Posledično je tudi sklicevanje na sposobnosti pogodbenega partnerja, ki ni hkrati soponudnik, pravno nedopustno. Vlagatelj še navaja, da je naročnik šele na podlagi vloženega zahtevka za revizijo začel preverjati sposobnosti izbranega ponudnika, in se zadovoljil z ugotovitvijo,da naj bi le-ta imel sklenjene pogodbe s poslovnimi partnerji, ki pa (vsi skupaj) izpolnjujejo pogoje za opravljanje predmetnih storitev.

Naročnik je zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 06.07.2007 odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.
V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku kršitev enakopravnega obravnavanja ponudnikov po 9. členu ZJN-2 iz razloga, ker naj bi predmetno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev za izvedbo naročila in ga s tem postavil v neenak položaj z ostalimi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje. Izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja nima ustrezne licence za opravljanje storitve tehničnega varovanja (ki je del predmeta obravnavanega javnega naročila), to je licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov skladno s 35. členom ZZasV.

Državna revizijska komisija je uvodoma, glede na obrazložitev naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 28.06.2007, ugotovila, da med naročnikom in vlagateljem ni sporno dejstvo, da morajo ponudniki v obravnavanem razpisu skladno s 16. členom ZZasV v povezavi s 35. členom ZZasV izpolnjevati pogoje, vezane na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, in sicer med drugim, da imajo posebno dovoljenje: licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

Sporno pa je vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno oziroma enakopravno glede na ostale ponudnike (vlagatelja), s tem ko izbranemu ponudniku priznava sposobnost za opravljanje storitev tehničnega varovanja, tako da namesto izdane odločbe o podelitvi licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov priznava oziroma šteje za enakovredno zgolj sklenjeno Pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju s podjetjem RIVAL - VTS d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana z dne 11.04.2007.

Iz vpogleda v dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika dne 07.06.2007 (po izdaji odločitve o oddaji naročila) ustno (po telefonu) pozval, da dostavi kopije potrebnih licenc. Izbrani ponudnik je dne 08.06.2007 dostavil kopije naslednjih dokumentov: Odločbo o podelitvi licence za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk z dne 24.04.2007, Odločbo o podelitvi licence pravni osebi Varnost Dolenjska d.d., za varovanje premoženja z dne 29.05.2006, Ugotovitveno odločbo o spremembi imetnika licence za varovanje premoženja z dne 20.03.2007, Pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju z dne 11.04.2007 in Pogodbo o zagotavljanju storitev varnostno nadzornega centra z dne 24.04.2007.

Pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju z dne 11.04.2007 določa, da pogodbeni stranki izvajata iz naslova registracije dejavnosti prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk ter načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov, pri čemer je poudarek na različnih segmentih dejavnosti in pokrivanju različnih geografskih področjih (2. člen). V primeru trženja storitev pod svojo firmo, vendar z izvedbo drugega partnerja, ki nastopi v tem primeru kot podizvajalec, se poveča tržni potencial obeh pogodbenih strank (3. člen). Medsebojno si partnerja zagotavljata, da bodo storitve, ki so predmet te pogodbe, opravljene v skladu z zakonom in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje ter uveljavljenimi standardi. katere nudita partnerja svojim direktnim pogodbenim naročnikom; partnerja pa predhodno uskladita pogoje, pod katerimi bo storitev izvajal podizvajalec (4. člen). Podizvajalec je za izvedbo svojih storitev odgovoren drugemu partnerju, s podpisom te pogodbe pa posredno tudi naročniku (7. člen).

Iz določil citirane pogodbe nedvomno izhaja, da sta vlagatelj in družba RIVAL - VTS d.o.o. pri opravljanju storitev (tako tudi načrtovanja in izvajanja varnostnih sistemov) v medsebojnem razmerju izvajalec - podizvajalec.
Državna revizijska komisija je zato v nadaljevanju preverila določbe predmetne razpisne dokumentacije (povabila k oddaji ponudbe), ali dovoljujejo ponudniku opravljanje vseh/posameznih storitev s podizvajalcem in ugotovila, da predmetna razpisna dokumentacija ne določa možnosti, da se lahko ponudnik v zvezi s sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (podizvajalce). Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija ocenila, da se naročnik v obravnavanem primeru ne bi smel sklicevati na sposobnost morebitnih pogodbenih partnerjev ponudnika (podizvajalce), saj je navedeno sposobnost moral izpolniti ponudnik sam.

Poleg navedenega je potrebno še dodati, kakor izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika z dne 22.05.2007, da se je na obravnavani razpis prijavil zgolj izbrani ponudnik, torej izključno v lastnem imenu in za svoj račun, zaradi česar naročnik po mnenju Državne revizijske komisije prav tako ne bi smel upoštevati predložene pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju kot dokazilo o sposobnosti izbranega ponudnika za opravljanje storitev, ki so predmet razpisa. Pogodbena stranka družba RIVAL - VTS d.o.o. se na obravnavani javni razpis ni prijavila in je torej v obravnavanem primeru ni mogoče šteti kot ponudnika v smislu 15. točke 2. člena ZJN-2 (iz določila 15. točke 2. člena izhaja, da je "ponudnik" gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda ponudbo). Kljub temu torej, da je izbrani ponudnik podal ponudbo izključno v lastnem imenu in za svoj račun pa se je glede izpolnjevanja zakonskih pogojev za opravljanje dejavnosti skliceval na že citirano pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju, ne da bi predložil kakršnokoli listino, ki bi se nanašala na sodelovanje družbe RIVAL - VTS d.o.o. na obravnavanem razpisu.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je Državna revizijska komisija ugotovila, da je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je bil izbrani ponudnik v tem postopku obravnavan ugodnejše (torej neenakopravno) kot vlagatelj. Naročnik je namreč s tem, ko je pri ugotavljanju sposobnosti za izvedbo predmetnega javnega naročila upošteval tudi izpolnjevanje pogojev drugega gospodarskega subjekta, ki se na razpis ni prijavil, prekršil lastna pravila iz razpisne dokumentacije in s tem ravnal tudi v nasprotju z ZJN-2 ter načelom enakopravne obravnave ponudnikov, ki med drugim zahteva, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja.

Vsled navedenemu je Državna revizijska komisija ocenila, da je potrebno ugoditi zahtevku za revizijo vlagatelja v delu, v katerem le-ta predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji naročila izbranemu ponudniku GVS d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. JN-0001/2007-POG z dne 25.05.2007.

Državna revizijska komisija pa nadalje pojasnjuje, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne bodisi zahtevku ugodi tako da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka tako zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Na podlagi navedenega je bilo zato potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, v katerem zahteva, da Državna revizijska komisija izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, zavrniti kot neutemeljenega.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v postopku priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer: 417,29 EUR plačano takso, 2000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 500 točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, 2% materialnih stroškov in 20% DDV na storitve.

Državna revizijska komisija je vlagatelju glede na utemeljenost zahtevka za revizijo in višino spornega predmeta priznala takso za revizijo v višini 417,29 EUR, strošek za sestavo zahtevka za revizijo v višini 600 odvetniških točk, kar znaša ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke 275,40 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 330,48 EUR, strošek za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka v višini 50 odvetniških točk, kar znaša 22,95 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 27,54 EUR in za materialne stroške v višini 2% od skupne vrednosti odvetniških storitev 650 točk (13 točk), kar znaša 5,97 EUR, vse skupaj v višini 781,28 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 781,28 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16.07.2007Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9, Novo mesto,
- Odvetnik Jaka Blaganje, Slomškova ulica 4, Ljubljana,
- GVS d.d., Ljubljanska cesta 27, Novo mesto,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne
službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.