018-190/2007 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-190/07-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "zobozdravstveni material- sklop 8: Drobni inventar za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje KT-Prezent d.o.o., Pot k sejmišču 32, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZD Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.07.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 01.06.2007 se v delu, ki se nanaša na sklop 8, zavrže.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Dne 25.01.2007 je naročnik izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Razpis za oddajo predmetnega javnega naročila je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23.02.2007, št. objave Ob-4607/07 in Uradnem listu EU, št. 2007/S 34-041466 z dne 17.02.2007.

Dne 21.05.2007 je naročnik izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katere izhaja, da:
- za sklop 1- ni bila opravljena izbira;
- se sklop 2- odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- se sklop 3- podskupina 1- odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 2- odda podjetju FARMADENT d.o.o.;
- podskupina 3 - odda podjetju POLIDENT d.o.o;
- podskupina 4 - odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 5 - odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 6 - odda podjetju PRODENT INT d.o.o.;
- podskupina 7 - izbira se ne opravi;
- se sklop 4 - odda podjetju KEMOFARMACIJA d.d.;
- se sklop 5- podskupina 1- odda podjetju POLIDENT d.o.o;
- podskupina 2- odda podjetju POLIDENT d.o.o.;
- podskupina 3 - odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 4 - odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 5 - odda podjetju PRODENT INT d.o.o.;
- podskupina 6 - odda podjetju INTERDENT d.o.o.;
- podskupina 7 - odda podjetju POLIDENT d.o.o.;
- se sklop 6 - po ključu Chromaskop- odda podjetju DENTALIA d.o.o.;
- po ključu Vita- odda podjetju STUDIO 33 MARKETING d.o.o.;
- se sklop 7- odda podjetju DENTALIA d.o.o.;
- se sklop 8- odda podjetju DENTALIA d.o.o.;

Iz predmetnega obvestila izhaja tudi, da je ponudba vlagatelja za sklop 3 - podskupino 2, sklop 3 - podskupino 7, sklop 5 - podskupino 6 in sklop 8, v skladu z 2.2. točko razpisne dokumentacije in 20. točko 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), nepopolna, zato jo je naročnik v skladu z 1. točko 80. člena ZJN-2 izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Dne 29.05.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, v katerem naročnika opozarja, da je pri pregledu ponudb ugotovil, da ponudbi dveh izbranih ponudnikov (v sklopu 8 in sklopu 3-podskupina 5) nista popolni, ker ne ponujata zahtevanih artiklov. Vlagatelj naročnika opozarja, da je bil sam iz istega razloga (nepopolne ponudbe) izločen iz nadaljnjega postopka, zato bi po njegovem mnenju morala biti izločena tudi izbrana ponudnika v sklopih 3 in 8.

Vlagatelj je na naročnika dne 30.05.2007 naslovil dopis, v katerem naročnika ponovno opozarja na dejstvo, da ponudbe nekaterih ponudnikov ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije, zato naj jih naročnik izloči iz nadaljnjega postopka.

Naročnik je dne 31.05.2007 izdal sklep, s katerim je vlagateljev dopis z dne 29.05.2007, ki ga je smiselno štel kot zahtevo za dodatno obrazložitev, kot nepravočasnega zavrgel. Z istim sklepom je kot nepravočasnega zavrgel dopis vlagatelja z dne 30.05.2007, ki ga je štel za pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika.

Dne 04.06.2007 je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je bila njegova ponudba za sklop 8 izločena kot nepopolna, ker nekateri ponujeni izdelki niso izpolnjevali zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj nadalje navaja, da je po pregledu ponudb ostalih ponudnikov ugotovil, da tudi ponudba podjetja DENTALIA ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, saj navedeni ponudnik ni ponudil ustreznega instrumenta zahtevanega pod točko št. 50 v sklopu 8. Vlagatelj nadalje navaja, da bi iz istega razloga morala biti izločena ponudba ponudnika INTERDENT za sklop 3 - podskupina 5, saj po njegovem mnenju le-ta ni ponudil ustreznega artikla pod št.109.
Zaradi navedenega (neenakovrednih meril pri izbiri ponudb) vlagatelj zahteva, da naročnik izloči zgoraj navedena izbrana ponudnika za navedene sklope. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih z postopkom revizije.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku odločil s sklepom št. 318-2/2007 z dne 15.06.2007, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. V svoji obrazložitvi naročnik navaja, da je v obrazcu št. 2 za sklop 3 - podskupina 5, pod št. 109 razpisal "tekoči kompozit z začasno spremembo barve ob polimerizaciji, radiopačnost več kot 2000 Al (%) kot npr. Tetric Flow Chroma posam. barve ali enakovredni". Ponudnik INTERDENT d.o.o. je ponudil tekoči kompozit Clinpro Sealant, proizvajalca 3M Espe. Iz opisa prodajnega zastopnika je naročnik ugotovil, da gre za proizvod, ki je enakovreden zahtevanemu in tako izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Naročnik nadalje navaja, da je v obrazcu št. 2 za sklop 8. zahteval dve različni paradontološki sondi (pod št. 49 okroglo sondo, pod št. 50 pa ploščato paradontološko sondo). Naročnik ugotavlja, da je ponudnik DENATALIA pod št. 49 ponudil sondo, ki ima na konici kroglico, pod št. 50 pa je ponudil sondo istega proizvajalca, brez kroglice na konici, na podlagi česar je naročnik zaključil, da je ponujena sonda ploščata in tako izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 19.06.2007, ki jo je naročnik prejel 21.06.2007, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo in sicer v delu, ki se nanaša na sklop 8. Vlagatelj v predmetni vlogi zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih s postopkom revizije.

Naročnik je z dopisom z dne 22.06.2007, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj predložil ponudbo tudi za sklop 8, naročnik pa je njegovo ponudbo v tem sklopu v skladu z 2.2. točko razpisne dokumentacije in 20. točko 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) kot neprimerno izločil iz postopka oddaje javnega naročila, zaradi neskladnosti nekaterih ponujenih artiklov z zahtevami v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da iz zahtevka za revizijo z dne 01.06.2007 (stran 2 - zadnji odstavek) izhaja, da vlagatelj priznava oz. ne prereka neprimernosti svoje ponudbe v sklopu 8, temveč le predlaga, da naročnik iz istega razloga (neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije) izloči izbranega ponudnika za sklop 8.

Glede na podano dejansko stanje je Državna revizijska komisija najprej preverila vlagateljevo aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo glede odločitve v sklopu 8, ob tem pa je ugotovila, da je vlagatelj ni izkazal.

ZRPJN v 1. odstavku 9. člena jasno določa, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje postopka revizije, tako zakon zahteva dvoje: (1.) (dejanski) interes za dodelitev naročila in (2.) realna stopnja verjetnosti nastanka škode, ki jo je mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano naročnikovo kršitvijo).

Državna revizijska komisija je najprej ugotovila, da ima vlagatelj kot ponudnik, ki je predložil ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev javnega naročila.

Nadalje je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali je vlagatelj verjetno izkazal, da mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku ne izpodbija pravilnosti naročnikove odločitve o izločitvi njegove ponudbe (kot neprimerne), temveč zahteva le izločitev ponudbe izbranega ponudnika iz istega razloga (neskladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije). Med strankama torej ni spora o tem, da je vlagatelj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila predložil neprimerno ponudbo. To dejstvo vlagatelj v podanem revizijskem zahtevku ne izpodbija.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da zaradi (pravilno) ugotovljene neprimernosti vlagateljeve ponudbe, le-te ni mogoče obravnavati kot "popolno ponudbo" v smislu 16. točke 2. člena ZJN-2, in jo je v skladu s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2 treba izločiti. To pomeni, da vlagatelj (celo v primeru, če bi se njegove navedbe glede kršitev v postopku oddaje javnega naročila izkazale za utemeljene) dejansko nima nobenih možnosti, da bi bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik, zaradi česar mu zaradi zatrjevanih domnevnih nepravilnosti v zvezi s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila, ni nastala in mu tudi ne bi mogla nastati nikakršna škoda. Dejstvo, da so morebiti tudi ponudbe drugih ponudnikov nepravilne, na njegov položaj ne more vplivati.

Vlagatelju, katerega ponudba je bila v postopku oddaje javnega naročila spoznana kot neprimerna, sicer ni mogoče odrekati dejanskega interesa za pridobitev predmetnega javnega naročila, vendar pa ob ugotovitvi zakonitosti naročnikove odločitve, da je vlagateljeva ponudba neprimerna in kot taka nepopolna, vlagatelju ni uspelo izkazati drugega elementa aktivne legitimacije, tj. realne stopnje verjetnosti nastanka škode.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrgel, vendar je le-tega zavrgel iz napačnih razlogov. Naročnik je namreč vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi 3. odstavka 16. člena, moral pa bi ga, kot je že podrobneje pojasnjeno v obrazložitvi tega sklepa, zavreči, ker vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije (2. odstavek 13. člena ZRPJN). Vendar četudi je naročnik zavrženje zahtevka napačno oprl na 3. odstavek 16. člena ZRPJN, moral pa bi ga zavreči po 2. odstavku ZRPJN, navedeni razlog na samo odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo ne vpliva.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, dne 05.07.2007
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- KT-Prezent d.o.o., Pot k sejmišču 32, Ljubljana;
- ZD Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.