018-174/2007 Občina šentjernej

Številka: 018-174/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članov Jožefa Kocuvana in Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Izgradnjo centralne čistilne naprave v šentjerneju - 1. faza", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A. PORR, AKTIENGESELLSCHAFT, Absberggasse 47, A- 1103 Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA šENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 5, šentjernej (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.06.2007

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja z dne 07.06.2007 se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javno naročilo za "Izgradnjo centralne čistilne naprave v šentjerneju - 1. faza" po postopku s pogajanji po predhodni objavi objavil v Uradnem listu RS, št. 33/07 dne 13.04.2007, pod št. objave Ob-10607/07 in v Uradnem glasilu ES.

Naročnik je dne 09.05.2007 ponudnike, ki so oddali ponudbo, pisno povabil, da se udeležijo postopka oddaje javnega naročila s pogajanji.

Vlagatelj je z vlogo, datirano dne 16.05.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal celotno razveljavitev predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 25.05.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil.

Naročnik je dne 05.06.2007 sprejel sklep št. 410-05-34/2007, s katerim je ustavil postopek revizije. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelja v sklepu z dne 25.05.2007 pravno poučil, da mora v treh dneh od prejema odločitve naročnika obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek ali v primeru molka vlagatelja bo naročnik štel, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer bo izdal sklep o ustavitvi postopka revizije. Ker naročnik v danem roku ni prejel obvestila vlagatelja, s katerim bi le-ta nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, je izdal sklep o ustavitvi postopka revizije.

Vlagatelj je z vlogo z dne 07.06.2007 zoper sklep naročnika z dne 05.06.2007 vložil pritožbo. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel na hišni naslov direktorja podjetja dne 18.05.2007. Ker je bilo v dopisu naročnika izrecno navedeno, da mora vlagatelj posredovati originalno potrdilo o plačilu takse na naslov naročnika, je vlagatelj dne 21.05.2007 navedeno tudi storil. Vlagatelj tako zavrača navedbo, da dokazila v treh dneh od prejema dopisa ni posredoval.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je vlagatelju sporna odločitev naročnika o ustavitvi predmetnega postopka revizije, vsebovana v sklepu naročnika št. 410-05-34/2007 z dne 05.06.2007.

Iz uvoda citiranega sklepa je mogoče ugotoviti, da je naročnik predmetni postopek revizije ustavil na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN, ki določa:

"Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa."

Kakor izhaja iz obrazložitve naročnikovega sklepa, se je naročnik odločil za ustavitev postopka revizije, ker naj ne bi prejel obvestila vlagatelja, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo, v predpisanem tridnevnem roku.

Državna revizijska komisija po vpogledu v pritožbo vlagatelja z dne 07.06.2007 ugotavlja, da le-ta ne izpodbija zgoraj navedene ugotovitve naročnika v obrazložitvi sklepa, ampak kot pritožbeni razlog navaja zgolj dejstvo,da zavrača navedbo naročnika, da mu naj ne bi posredoval dokazila o plačilu takse v treh dneh od prejema dopisa, kar vlagatelj dokazuje s priloženo kopijo dokazila o priporočeni pošiljki iz njegove poštne knjige, iz katere je razvidno, da je bilo dokazilo poslano dne 21.05.2007.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj izpodbija dejstvo, ki ni razlog oziroma podlaga za izdajo izpodbijanega sklepa o ustavitvi postopka revizije z dne 05.06.2007. Dodatno je mogoče ugotoviti, da dejstvo o posredovanem dokazilu o plačilu takse, s katerim vlagatelj utemeljuje vložitev pritožbo, s strani naročnika ni sporno, saj le ta v obrazložitvi sklepa z dne 05.06.2007 sam navaja, da je vlagatelj, po prejemu naročnikovega poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse, dne 21.05.2007 dopolnil zahtevek z ustreznim dokazilom. Ker vlagatelj z ničemer ne izpodbija dejstva, ki je bilo podlaga za naročnikovo odločitev o ustavitvi predmetnega postopka revizije, je potrebno njegovo pritožbo kot neutemeljeno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj in naročnik v revizijskem postopku nista priglasila stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, zato Državna revizijska komisija o stroških ni odločala.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 14.06.2007Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- OBČINA šENTJERNEJ, Trubarjeva cesta 5, šentjernej
- ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFT - A. PORR, AKTIENGESELLSCHAFT, Absberggasse 47, A- 1103 Dunaj, Avstrija
- AB Porr AG, Podružnica Maribor, Knafelčeva 11, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana