018-181/2007 Elektro Primorska

Številka: 018-181/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo in montažo opreme daljinsko vodenih progovnih ločilnih mest z odklopniki in zaščito na DE Tolmin" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, Maribor, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.06.2007

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 18.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za "dobavo in montažo opreme daljinsko vodenih progovnih ločilnih mest z odklopniki in zaščito na DE Tolmin". Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 137-139/06, z dne 29.12.2006, pod št. objave Ob-36782/06. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 39/07, z dne 04.05.2007, pod št. objave Ob-13157/07 objavil obvestilo, v katerem vse prevzemnike razpisne dokumentacije obvešča:
- da je postopek revizije zaključen,
- da je popravil in dopolnil razpisno dokumentacijo skladno z zahtevami sklepa Državne revizijske komisije,
- da nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, pri čemer je rok za oddajo ponudb 22.05.2007 do 10. ure, javno odpiranje ponudb pa 22.05.2007 ob 11. uri.

Vlagatelj je dne 17.05.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, s predlogom da se zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na reference (7. poglavje razpisne dokumentacije). Vlagatelj je podrobneje obrazložil svoje očitke v zvezi z referencami - vlagatelj meni, da so reference postavljene diskriminatorno, saj niso niti v povezavi, niti niso sorazmerne predmetu razpisa.

Naročnik je s sklepom, št. 8870/07, z dne 06.06.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel ter posledično tudi ni ugodil zahtevi vlagatelja po povračilu stroškov revizijskega postopka.
Naročnik je v obrazložitvi podal ugotovitev, da je vlagatelj sicer izkazal interes za dodelitev naročila, ni pa uspel verjetno izkazati, da mu je bila ali da bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev. Naročnik pojasnjuje, da je v 8. alinei točke 3.1. pod točko 3. (Obrazec za ugotavljanje sposobnosti ponudnika) na 10. strani razpisne dokumentacije določil, da mora imeti ponudnik za priznanje sposobnosti stalno zaposleni minimalno dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V. stopnja ali več. Naročnik navaja, da je nadalje zahteval, da mora imeti vsaj ena zaposlena oseba pridobljen status pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke in biti vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije.
Naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji eksplicitno zahteval stalno zaposlitev dveh delavcev, kar v skladu z delovno pravno zakonodajo pomeni, da mora imeti delodajalec na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas zaposleni dve osebi. Kot zaposlitev je mogoče upoštevati zgolj sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ne pa druge pogodbe civilnega prava, kot na primer podjemne ali avtorske pogodbe. Naročnik dodaja, da tudi samostojni podjetnik ni zaposlen, saj fizična oseba, ki je nosilec s.p.-ja ne more biti zaposlena v svojem lastnem s.p.-ju. Naročnik pojasnjuje, da je na podlagi vpogleda v e-bon, Bonitete na spletni strani bonitete.si, ter na podlagi vpogleda v obrazec BON-1/SP z dne 01.06.2007, ki je priloga sklepu, ugotovil, da vlagatelj v okviru svojega s.p.-ja nima zaposlenega nobenega delavca. Na ta način je naročnik ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje zahtevanega kadrovskega pogoja, vlagatelj pa je v vloženem revizijskem zahtevku izpodbijal zgolj določbo razpisne dokumentacije, ki se nanaša na reference in sicer je zahteval, da se naročnikova referenčna zahteva omili, ne pa tudi kadrovskega pogoja, za katerega je naročnik ugotovil, da ga ne izpolnjuje. Zatem naročnik navaja, da je posledično ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje niti pogoja (ki ga vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku tudi ni izpodbijal), da mora imeti eden izmed njegovih zaposlenih pridobljen status pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke in da mora biti vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije. Naročnik ugotavlja, da je nosilec s.p.-ja, g. Samo Kalač sicer vpisan v imenik Inženirske zbornice Slovenije, vendar pa v skladu s predhodno obrazložitvijo ni zaposlen v svojem s.p.-ju, zaradi česar naročnik ni mogel šteti, da je pogoj status pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke ter vpisa v imenik Inženirske zbornice Slovenije izpolnjen.
Naročnik zaključuje, da je tako ugotovil, da vlagatelju zaradi neizpolnjevanja kadrovskega pogoja ne more nastati škoda in mu posledično ni mogoče priznati pravnega interesa oz. aktivne legitimacije za vložitev revizijskega zahtevka.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, z dne 14.07.2007 (pravilno: 14.06.2007; opomba Državne revizijske komisije), zoper sklep naročnika, št. 8870, z dne 06.06.2007, s katerim je le-ta zahtevek za revizijo zavrgel.
Vlagatelj v obrazložitvi pritožbe navaja, da je naročnik svojo odločitev utemeljil na podlagi zahtev iz 8. alineje točke 3.1. pod točko 3 (obrazec za ugotavljanje sposobnosti ponudnika), v kateri je določeno, da mora ponudnik za priznanje sposobnosti "Imeti stalno zaposleni minimalno dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V. stopnje ali več. Prav tako je naročnik zahteval, da mora imeti vsaj ena zaposlena oseba pridobljen status pooblaščenega inženirja električne stroke in biti vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije." Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, ker vlagatelj navedenega pogoja ne izpolnjuje. Naročnikova odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije je po mnenju vlagatelja napačna.
Vlagatelj pojasnjuje, da v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN izkazuje interes za dodelitev naročila, saj je pridobil razpisno dokumentacijo in mu gre priznati ekonomski interes za dobavo spornega naročila, obstaja pa tudi verjetnost nastanka škode, ki se kaže v zatrjevani nedopustni nezmožnosti sodelovanja na razpisu in posledično pridobitve posla. Ob tem vlagatelj navaja, da je v postopku revizije dopustno dopolniti zahtevek za revizijo s pooblastilom partnerjev v skupni ponudbi, s katero ponudnik namerava nastopiti na predmetnem naročilu. Vlagatelj pojasnjuje, da je v predmetni zadevi že vložil zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija sledila, na podlagi tega pa je naročnik objavil spremembe razpisne dokumentacije, glede na nove zahteve naročnika pa je vlagatelj ocenil, da lahko v skupni ponudbi s ponudnikom Izoelektro izpolni vse ostale pogoje, razen spornega, kot izhaja iz zahtevka za revizijo. Dopolnitev zahtevka za revizijo s pooblastilom partnerja v bodoči skupni ponudbi je po vlagateljevem prepričanju dopustna.
Vlagatelj nadalje navaja, da tako v praksi naročnikov kot praksi Državne revizijske komisije ugotovimo, če ponudnik ne predloži pooblastila vseh partnerjev v trenutku vložitve zahtevka za revizijo, se ga pozove k dopolnitvi zahtevka. Naročnik tega ni storil, ampak se je spustil v meritorno presojo, kar pa naj bi bilo nedopustno. Vlagatelj izjavlja, da ostali pogoji, na katere se sklicuje naročnik (da mora ponudnik za priznanje sposobnosti "Imeti stalno zaposleni minimalno dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V. stopnje ali več. Prav tako je naročnik zahteval, da mora imeti vsaj ena zaposlena oseba pridobljen status pooblaščenega inženirja električne stroke in biti vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije.") s stališča izpolnjevanja skupnega ponudnika, ki namerava vložiti ponudbo, niso sporni.
Vlagatelj dodaja, da se na tem mestu ni smiselno spuščati v vsebinsko odločitev naročnika, ker je zavrženje zahtevka za revizijo procesni akt, kljub temu pa navaja, da je naročnikovo razumevanje statusa samostojnega podjetnika očitno napačno.
Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga, da se pritožbi ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, ter se zadeva vrne naročniku v odločanje o vloženem zahtevku za revizijo, prav tako pa, da se mu povrnejo priglašeni stroški.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, z dne 18.06.2007, pozvala k odstopu dokumentacije, ki se nanaša na predmetno oddajo javnega naročila, kar je naročnik storil z dopisom, z dne 19.06.2007, ki ga je le-ta prejela 20.06.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.


Kot je razvidno iz naročnikovega sklepa, št. 8870/07, z dne 06.06.2007, je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, in sicer zato, ker je ugotovil, da vlagatelju zaradi neizpolnjevanja kadrovskega pogoja ne more nastati škoda in mu posledično ni mogoče priznati pravnega interesa oz. aktivne legitimacije za prerekanje domnevno diskriminatorno določenih referenc.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija torej v tej fazi revizijskega postopka presojala (zgolj) zakonitost naročnikovega ravnanja, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel iz razloga, ker naj le-ta ne bi bil aktivno legitimiran.

Glede naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da prvi odstavek 9. člena ZRPJN, ki ureja aktivno legitimacijo v postopku revizije, določa: "Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila." Za to, da bi se določenemu subjektu priznalo upravičenje za vodenje revizijskega postopka, ZRPJN torej zahteva dvoje: dejanski interes za dodelitev naročila in hkrati verjeten izkaz vsaj potencialne možnosti za nastanek škode zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika. Tretji odstavek 9. člena ZRPJN pa določa, da lahko v primeru, ko so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Državna revizijska komisija v zvezi s pritožbenimi navedbami vlagatelja poudarja, da je že v več svojih odločitvah zapisala, da je naročnik upravičen kot razlog za nepriznanje aktivne legitimacije vlagatelju zahtevka za revizijo upoštevati vsak pogoj, določen v okviru postopka oddaje javnega naročila, za katerega nesporno ugotovi, da ga vlagatelj ne izpolnjuje, in ga slednji hkrati tudi ne napada kot pogoj, ki naj bi bil neskladen s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Pogoj je namreč, skladno z 10. točko prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. Dejstvo, da vlagatelj nekega pogoja ne izpodbija, pomeni, da se mu očitno ne zdi sporen. Če takega, zanj nespornega pogoja, hkrati ne izpolnjuje (niti ne zatrjuje pravočasno v zahtevku za revizijo, da ga izpolnjuje s soponudniki ali podizvajalci), pa to pomeni, da mu ni mogoče priznati interesa za dodelitev naročila, saj njegova ponudba (brez soponudnikov oziroma podizvajalcev) v takem primeru nikakor ne more biti ocenjena za pravilno in mu naročilo, tudi v primeru, če bi se njegov zahtevek za revizijo izkazal kot utemeljen, ne more biti dodeljeno. S tem odpade eden od kumulativnih elementov aktivne legitimacije, in sicer verjetnost nastanka škode.

Državna revizijska komisija z vpogledom v razpisno dokumentacijo (Mapa 1 - 2. verzija, april 2007) predmetnega postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da je naročnik v 8. alinei točke 3.1. pod točko 3 (Obrazec za ugotavljanje sposobnosti ponudnika) na 10. strani razpisne dokumentacije določil:
"Pooblaščene osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo posla: Ponudnik mora za priznanje sposobnosti imeti stalno zaposlene minimalno dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V. stopnja ali več, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanega posla, vsaj ena mora imeti tudi pridobljen status pooblaščenega inženirja elektrotehnične stroke in biti vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije. ...".

Vpogled v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu pokaže, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo, z dne 17.05.2007, navedel kot naziv vlagatelja (eden od obveznih podatkov po četrtem odstavku 12. člena ZRPJN) "GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor, ki ga zastopa:" (kot zastopnik je navedena odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt). Prav tako je na koncu citiranega zahtevka (na 5. strani, pred opredelitvijo stroškov) navedeno "GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p.", citiranemu zahtevku za revizijo pa je priloženo tudi pooblastilo, z dne 17.05.2007, s strani "Samo Kalač s.p. GEPRO Inženiring" (rubrika podpisani) odvetnici mag. Mariji Bukovec Marovt, kot pooblastitelj na koncu citiranega pooblastila pa je naveden "GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor". Zatem iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj ("GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor") na naročnika naslovil dopis, z dne 21.05.2007, s katerim mu je v prilogi poslal potrdilo o plačilu revizijske takse. Na podlagi vpogleda v vlagateljev citirani revizijski zahtevek Državna revizijska komisija ugotavlja, da slednji v nobenem delu le-tega ne zatrjuje neskladnosti zgoraj citiranega (kadrovskega) pogoja razpisne dokumentacije s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Na podlagi navedenih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj zahtevka za revizijo, z dne 17.05.2007, "GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor", ter da iz le-tega ne izhaja niti verjetnost, ki bi nakazovala, da namerava vlagatelj ("GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor") nastopiti pri oddaji ponudbe s soponudnikom oziroma podizvajalcem. Vsled tega dejstva gre poudariti, da naročnik ni imel popolnoma nobenega povoda za kakršnokoli pozivanje vlagatelja k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Na tem mestu Državna revizijska komisija dodaja, da je predpogoj za naročnikovo dolžnostno ravnanje po pozivanju vlagatelja k dopolnitvi zahtevka za revizijo s pooblastilom za zastopanje vseh partnerjev v skupni ponudbi, da partnerji, ki nameravajo predložiti skupno ponudbo, sploh vložijo zahtevek za revizijo skupaj. V nasprotnem primeru od naročnika ni mogoče pričakovati dolžnostnega ravnanja po pozivanju vlagatelja k dopolnitvi vloge - zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija izpostavlja, da je naročnik v konkretnem primeru vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel zaradi neobstoja aktivne legitimacije za njegovo vložitev, vlagatelj pa v pritožbi poskuša sanirati prav to pomanjkljivost. V podani pritožbi namreč vlagatelj šele vpelje novo dejstvo, in sicer, da namerava vse ostale pogoje naročnika, razen spornih oziroma prerekanih referenc, izpolniti s ponudnikom Izoelektro, tega dejstva pa v zahtevku za revizijo niti v najmanjši meri ni izkazal - vlagatelj namreč šele v pritožbi zapiše: "Glede na nove zahteve naročnika je vlagatelj ocenil, da lahko v skupni ponudbi z ponudnikom Izoelektro izpolni vse ostale pogoje, razen spornega, kot izhaja iz zahtevka za revizijo." Na tem mestu ne gre spregledati tudi dejstva, da je vlagatelj priložil pritožbi pooblastilo odvetnici mag. Mariji Bukovec Marovt s strani Izoelektro d.o.o., Pesnica pri Mariboru 42a, Pesnica pri Mariboru, izdano dne 12.06.2007, torej dan kasneje, ko je bil vlagatelju vročen naročnikov sklep, št. 8870/07, z dne 06.06.2007, o zavrženju njegovega zahtevka za revizijo (11.06.2007 - datum na poštni povratnici).

Državna revizijska komisija poudarja, da morajo biti do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom ne le navedena vsa dejstva in postavljeni vsi zahtevki v revizijskem postopku, temveč morajo biti do tega trenutka podane tudi vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo. Dopustitev dopolnjevanja zahtevka za revizijo po zaključku postopka pred naročnikom, z namenom saniranja v postopku t.i. prve stopnje pravnega varstva pravilno ugotovljenih pomanjkljivosti le-tega, bi namreč pomenila, da bi postala ta stopnja pravnega varstva nepotrebna; vse s strani naročnika pravilno ugotovljene pomanjkljivosti revizijskega zahtevka, ki bi imele za posledico njegovo zavrženje, bi vlagatelj namreč lahko kadarkoli pred odločitvijo Državne revizijske komisije uspešno saniral. Takšno stališče seveda ni skladno z določili ZRPJN.

Iz naročnikovega sklepa, št. 8870/07, z dne 06.06.2007, s katerim je slednji zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, izhaja naročnikova ugotovitev, da vlagatelj ne izpolnjuje zgoraj navedenega kadrovskega pogoja naročnika, določenega v relevantni razpisni dokumentaciji. Vlagatelj v podani pritožbi takšne naročnikove ugotovitve konkretno ne prereka, temveč v pritožbi navaja, da takšni pogoji, na katere se sklicuje naročnik (da mora ponudnik za priznanje sposobnosti "Imeti stalno zaposleni minimalno dve osebi z izobrazbo tehnične smeri V. stopnje ali več. Prav tako je naročnik zahteval, da mora imeti vsaj ena zaposlena oseba pridobljen status pooblaščenega inženirja električne stroke in biti vpisana v imenik Inženirske zbornice Slovenije.") s stališča izpolnjevanja skupnega ponudnika, ki namerava vložiti ponudbo, niso sporni. V posledici te ugotovitve gre neizpolnjevanje kadrovskega pogoja, kot ga je določil naročnik, s strani vlagatelja (GEPRO Inženiring Samo Kalač s.p., Radvanjska cesta 47, 2000 Maribor) brez soponudnika oziroma podizvajalca šteti za med strankama nesporno dejstvo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati dejanskega interesa za dodelitev naročila. Kot je bilo zgoraj že navedeno, med strankama revizijskega postopka ni sporno, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, ki se nanaša na zahtevo po izpolnjevanju kadrovskega pogoja, kot ga je določil naročnik. Ker vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku hkrati ne zatrjuje neskladnosti tega pogoja s predpisi s področja oddaje javnih naročil, gre ugotoviti, da tudi v primeru, če bi bilo njegovemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodeno, to ne bi moglo vplivati na izboljšanje njegovega pravnega položaja v predmetnem postopku oddaje javnega naročila; citiranega kadrovskega pogoja namreč tudi v tem primeru še vedno ne bi izpolnjeval, javno naročilo pa mu tako posledično ne bi moglo biti oddano.

V povzetku navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati dejanskega interesa za dodelitev naročila, tako pa mu, skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN, tudi ni mogoče priznati aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka.

V zaključku navedenega Državna revizijska komisija poudarja, da vlagatelj s svojo pritožbo ni uspel izkazati neutemeljenosti naročnikove odločitve o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevo pritožbo, z dne 14.06.2007, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v pritožbi zahteval povračilo priglašenih stroškov (sestava pritožbe in 20% DDV, materialni stroški in 20% DDV). Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06 in 52/07; v nadaljevanju: ZPP). Prvi odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.06.2007


Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELEKTRO PRIMORSKA, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.