018-157/2007 Občina Tržič

Številka: 018-157/2007-17

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena in prve alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v povezavi s petim odstavkom 12. člena in 2. točko prvega odstavka 3. člena ZRPJN, v senatu predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka, kot predsednika senata, ter člana Jožefa Kocuvana in članice Vide Kostanjevec, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo v občini Tržič - izgradnja kanalizacije in vodovoda" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila gospodarska družba ALPRO Trgovsko podjetje, d. o. o., Motnica 8, 1236 Trzin, ki jo zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prvi vlagatelj), ter gospodarska družba KOVINOPLASTIKA PISKAR MP, trgovsko in proizvodno podjetje, d. o. o., Gorenjska cesta 9, 1234 Mengeš, ki jo zastopa odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26. junija 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja z dne 23. aprila 2007 se zavrže.

2. Zahtevi prvega vlagatelja in drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrneta.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 88/2006, z dne 18. avgusta 2006, pod številko objave Ob-23412/06, pa tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2006/S 155, z dne 17. avgusta 2006, pod številko objave 167264, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrbo s pitno vodo v občini Tržič - izgradnja kanalizacije in vodovoda" po odprtem postopku (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo). Predhodni razpis v povezavi s predmetnim javnim naročilom je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 28/2006, z dne 17. marca 2006, pod številko objave Ob-7741/06, ter v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2006/S 53, z dne 17. marca 2006, pod številko objave 55231. Popravki objave so bili objavljeni
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2007/S 68, z dne 06. aprila 2007, pod številko objave 082311,
- v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 33/2007, z dne 13. aprila 2007, pod številko objave Ob-10211/07,
- v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, številka 2007/S 87, z dne 05. maja 2007, pod številko objave 105940,
- v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 41/2007, z dne 11. maja 2007, pod številko objave Ob-13345/07.

Naročnik je dne 02. oktobra 2006, to je pred rokom za sprejemanje ponudb (do dne 03. oktobra 2006 do 11. ure), prejel zahtevek za revizijo drugega vlagatelja, pa tudi zahtevek za revizijo gospodarske družbe Nivo, d. d., Lava 11, 3001 Celje (v nadaljnjem besedilu: gospodarska družba Nivo, d. d., Lava 11, 3001 Celje). Naročnik je dne 17. oktobra 2006 izdal sklep številka 353-011/04-05, s katerim je zahtevka za revizijo drugega vlagatelja in gospodarske družbe Nivo, d. d., Lava 11, 3001 Celje, zavrnil kot neutemeljena, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo drugega vlagatelja za povračilo stroškov takratnega revizijskega postopka. Tako drugi vlagatelj kakor tudi gospodarska družba Nivo, d. d., Lava 11, 3001 Celje, sta nadaljevala postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, Državna revizijska komisija pa je dne 23. februarja 2007 izdala sklep številka 018-415/06-45-0570, s katerim je zahtevkoma za revizijo delno ugodila.

Naročnik je dne 23. aprila 2007 (pred novim rokom za odpiranje ponudb) prejel zahtevek za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja z dne 23. aprila 2007 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo prvi vlagatelj naročniku očita, da mu ni dal dovolj časa za pripravo pravilne ponudbe, saj je slednji, glede na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 13. aprila 2007, ponudnikom dal na voljo samo 10 dni za pripravo ponudbe. Takšen rok za pripravo ponudbe je, glede na spremembe razpisne dokumentacije, po mnenju prvega vlagatelja očitno prekratek. Ker je prvi vlagatelj dvignil razpisno dokumentacijo v sredo, dne 18. aprila 2007, po njegovem prepričanju na noben način ne more imeti dovolj časa za pripravo ponudbe do dne 23. aprila 2007. Skladno z navedenim prvi vlagatelj predlaga razveljavitev postopka v celoti, podrejeno pa, naj se naročniku naloži, da mora postaviti nov rok za oddajo ponudb, ki bo primeren glede na obseg in zahtevnost javnega naročila.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo tako prvi kot drugi vlagatelj menita, da je naročnik s tem, ko je v razpisni dokumentaciji določil pogoj, da morajo biti kanalizacijske cevi iz poliestra, proizvedene po metodi centrifugiranja, kršil določbe 4., 5., 7. in 32. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Prvi in drugi vlagatelj še pojasnjujeta, da vlagata zahtevek za revizijo iz razloga, ker sta po predhodno končanem postopku revizije, ki je bil pred Državno revizijsko komisijo voden pod številko 018-415/06-45-0570 in v katerem je bilo ugotovljeno, da naročnik s postavitvijo spornega pogoja ni kršil 4. oziroma 32. člena ZJN-1, izvedela za nova dejstva, ki bi lahko vplivala na odločitev Državne revizijske komisije. Glede na navedeno je po njunem mnenju dovoljeno o isti kršitvi odločati ponovno. Oba vlagatelja nadalje navajata, da v konkretnem primeru naročnik ne more argumentirano obrazložiti postavitve tehničnega pogoja, da morajo biti uporabljene poliestrske cevi, izdelane po centrifugalni tehnologiji, saj ne obstaja nobena tehnološka prednost takšnih cevi pred cevmi, izdelanimi na druge načine in iz drugih materialov. Vlagatelja tudi delno oporekata mnenju izvedenca (pravilno: strokovnjaka; opomba Državne revizijske komisije), povzetega v sklepu Državne revizijske komisije številka 018-415/06-45-0570, saj naj bi le-ta pri podaji svojega mnenja glede proizvajalcev cevi, izdelanih po centrifugalni metodi, imel napačne ali zastarele podatke, ter zatrjujeta, da na trgu obstaja samo družba HOBAS iz Avstrije kot edini realni ponudnik cevi, ki jih v razpisni dokumentaciji zahteva naročnik. Potencialni ponudnik cevi nad 350 mm bi bila lahko le še družba SUPERLIT, vendar po prepričanju prvega in drugega vlagatelja to velja zgolj v teoriji, saj naj bi bil prevoz cevi iz njihovega proizvodnega obrata v Turčiji povsem ekonomsko neupravičen (cena prevoza po prepričanju obeh vlagateljev namreč presega vrednost izdelka).

Prvemu in drugemu vlagatelju se prav tako ne zdi smiselno znižanje naročnikove zahteve glede obodne togosti poliestrske cevi iz SN 10 na SN 5. Zahteva po dobavi poliestrskih cevi, izdelanih po centrifugalni metodi, naj bi bila neprimerna tudi zato, ker slednje nimajo Slovenskega tehničnega soglasja, ki ga v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list Republike Slovenije, številka 52/2000 in 110/2002 - ZGO-1; v nadaljevanju: ZGPro) podeljuje Zavod za gradbeništvo in bi ga le-te morale imeti, da bi se lahko ponujale na trgu Republike Slovenije. Tako naročnik s spornim pogojem sili ponudnike, da ponudijo cevi, ki sploh ne izpolnjujejo pogojev po ZGPro in izvajajo projekt v nasprotju s slovensko zakonodajo.

Drugi vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo tudi navaja, da je za pridobitev razpisne dokumentacije moral plačati 540,00 EUR, kar naj bi očitno preseglo stroške razmnoževanja le-te. Glede na obseg razpisne dokumentacije stroški razmnoževanja po mnenju drugega vlagatelja niso presegli 37,30 EUR, medtem ko stroškov pošiljanja zaradi osebnega prevzema razpisne dokumentacije ni bilo. Zaradi navedenega naj bi naročnik kršil 24. člen ZJN-1. Vlagatelj(a) tudi opozarja(ta), da je naročnik kršil 6. člen Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, ker v razpisni dokumentaciji ni določil pogoja za sodelovanje, da mora ponudnik izkazati tudi, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Glede na vse navedeno prvi in drugi vlagatelj predlagata, da:
1) naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi razpisno dokumentacijo v delu, v katerem se zahteva, da lahko ponudnik v svojo ponudbo vključi samo poliestrske cevi, izdelane po centrifugalni metodi, ter določbo naročnika, da morajo ponudniki za prevzem razpisne dokumentacije plačati 540,00 EUR v delu, ki presega znesek 33,30 EUR, podrejeno pa, da se razveljavi celoten postopek oddaje predmetnega javnega naročila;
2) naročnik povrne vlagatelju preveč plačan znesek za pridobitev razpisne dokumentacije v znesku 502,70 EUR v 15. dneh od prejema sklepa, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od tega zneska, do plačila, da ne bo izvršbe;
3) naročnik povrne vlagatelju stroške tega postopka v višini 3.510,68 EUR v 15. dneh od prejema sklepa, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od tega zneska, do plačila, da ne bo izvršbe.

Naročnik je dne 23. aprila 2007 izdal "POZIV K DOPOLNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", šifra 354-15/2006, ki ga je pooblaščenec prvega in drugega vlagatelja prejel dne 24. aprila 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Pooblaščenec prvega in drugega vlagatelja je dne 23. aprila 2007 izdal "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", s katerim "Vlagatelja dopolnjujeta zahtevek tako, da prilagata potrdilo o plačilu takse v zahtevani višini, vsak sta plačala polovico takse", prilagata pa tudi pooblastili odvetniku. Dopolnitev zahtevka za revizijo je pooblaščenec prvega in drugega vlagatelja oddal priporočeno na pošto dne 26. aprila 2007, naročnik pa ga je prejel dne 30. aprila 2007, kar izhaja iz naročnikove prejemne štampiljke.

Državna revizijska komisija je dne 25. aprila 2007 prejela naročnikov "PREDLOG ZA IZDAJO SKLEPA, DA VLOŽENI ZAHTEVEK ZA REVIZIJO NE ZADRŽI NADALJNJIH AKTIVNOSTI V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA - 11. člen ZRPJN" številka 354-015/2006-31, izdan dne 23. aprila 2007, iz katerega izhaja, da "naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, da sprejme sklep, da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila." Državna revizijska komisija je s sklepom številka 018-133/2007-4, izdanim dne 26. aprila 2007, naročnikovemu predlogu ugodila na način, kakršen izhaja iz njegovega izreka.

Naročnik je dne 14. maja 2007 izdal "ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA", številka 354-15/2006-31 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo), s katero je zahtevek za revizijo prvega in drugega vlagatelja v celoti zavrnil. Glede navedb prvega vlagatelja o nezadostnem času za pripravo pravilne ponudbe naročnik navaja, da je bil popravek objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavljen že dne 06. aprila 2007, v Uradnem listu Republike Slovenije pa dne 13. aprila 2007. V povezavi z navedbami prvega in drugega vlagatelja glede zahteve po poliestrskih ceveh ter glede navedb o previsoki ceni razpisne dokumentacije se naročnik sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije številka 018-415/06-45-0570, nadalje pa navaja, da je iz razpisne dokumentacije razvidno, da ne naroča gradbenih proizvodov, temveč projektiranje in gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne odpadne vode vse do pridobitve dovoljenja za njihovo uporabo po predpisih o graditvi objektov. "Objekti in napravi, za katere naročnik s predmetnim javnim naročilom naroča projektiranje in gradnjo ter v zaključni fazi tudi pridobitev "uporabnega dovoljenja" sestavlja vrsta po materialu in drugih značilnostih raznolikih gradbenih proizvodov, katerih dajanje na trg in vgradnjo v gradbene objekte regulira vrsta posebnih specialnih predpisov, ki glede na zahteve naročnika morajo biti znane odgovornim osebam katerih reference je naročnik posebej podrobno določil na večjih mestih razpisne dokumentacije", še dodaja naročnik. Zaradi navedenega, poudarja naročnik, tudi ni zahteval nacionalnega tehničnega soglasja ali evropskega tehničnega soglasja, pač pa je v razpisni dokumentaciji navedel pričakovani standard, za odgovorne osebe pa glede na podrobno določene reference, ki jih morajo izpolnjevati, pričakuje, da so jim poznani specialni predpisi, ki regulirajo dajanje gradbenih proizvodov na trg in njihovo vgradnjo v gradbene objekte. Glede opozorila vlagateljev o nepravilno sestavljeni razpisni dokumentaciji naročnik odgovarja, da se predmetni javni razpis izvaja po ZJN-1.

"Na podlagi obvestila odvetnika Leona Benigarja Tošiča, prejetega dne 22.05.2007"â?? je naročnik Državno revizijsko komisijo z "OBVESTILOM O NADALJEVANJU POSTOPKA PRED DRŽAVNO REVIZIJSKO KOMISIJO" številka 354-15/2006, izdanim dne 22. maja 2007, obvestil, da â??"vlagatelja podjetji Alpro d.o.o. in Kovinoplastika Piskar MP d.o.o. nadaljujeta postopek pred Državno revizijsko komisijo"â?? Citirano obvestilo je Državna revizijska komisija prejela dne 23. maja 2007.

Državna revizijska komisija je naročnika dne 24. maja 2007, dne 06. junija 2007 in dne 07. junija 2007 pozvala na odstop vse dokumentacije, naročnik pa je Državni revizijski komisiji dokumentacijo odstopal na način, da jo je ta prejela dne 25. maja 2007, dne 07. junija 2007 (po pošti) in dne 13. junija 2007.

Državna revizijska komisija je dne 05. junija 2007 izdala tudi poziv številka 018-157/2007-10, na podlagi katerega je bil pooblaščenec obeh vlagateljev dolžan v roku petih dni od prejema poziva zahtevek za revizijo popraviti oziroma dopolniti tako, da bo iz njega v vseh njegovih segmentih jasno izhajalo ali sta zahtevek za revizijo vložili osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti skupno ponudbo, ali pa osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti vsaka svojo samostojno ponudbo. Pooblaščenec vlagateljev je poziv prejel dne 07. junija 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 08. junija 2007 pa je priporočeno na pošto oddal "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO - PRIPRAVLJALNA VLOGA VLAGATELJEV" (v nadaljnjem besedilu: popravek zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija je popravek zahtevka za revizijo prejela dne 18. junija 2007. V popravku zahtevka za revizijo vlagatelja popravljata zahtevek za revizijo na način, da
- pojasnjujeta, da zahtevek za revizijo vlagata kot osebi, ki v postopku oddaje konkretnega javnega naročila nameravata vložiti vsaka svojo ponudbo,
- navajata kontaktno osebo (vlagateljev),
- popravljata pravovarstvena zahtevka,
prav tako pa Državno revizijsko komisijo opozarjata, da je naročnik povsem prezrl priložena dokazila o tem, da izvedensko mnenje v prejšnjem postopku ne odraža dejanskega stanja.

Po skrbnem in vestnem pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, v povezavi s petim odstavkom 12. člena in 2. točko prvega odstavka 3. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je pooblaščenec prvega in drugega vlagatelja popravek zahtevka za revizijo priporočeno na pošto oddal dne 08. junija 2007, pri čemer se mu je kuverta vrnila nazaj z označbo "NEZNAN". Pooblaščenec prvega in drugega vlagatelja je neodprto kuverto z njeno vsebino osebno prinesel na Državno revizijsko komisijo dne 18. junija 2007 in jo Državni revizijski komisiji osebno izročil. Državna revizijska komisija je kuverto prevzela, ob pregledu kuverte pa ugotovila, da iz okenca kuverte, iz katerega je razviden naslovnik, izhaja pravi naslov naslovnika: "Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil", "Slovenska 54", "1000 Ljubljana". Iz poštnega žiga je nadalje razviden križec pri rubriki "NEZNAN", pod njim pa se nahaja okrogel žig pošte z datumom "09.06.07 13" "1116 LJUBLJANA" ter podpis.

Zakon o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003 - Odločba Ustavnega sodišča, 2/2004, 2/2004 - ZDSS-1, 69/2005 - Odločba Ustavnega sodišča, 90/2005 - Odločba Ustavnega sodišča, 43/2006 - Odločba Ustavnega sodišča in 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, v 112. členu določa, da se v primeru, če je vloga vezana na rok, â??"šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno"â??, â??"se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena." (prvi in drugi odstavek 112. člena ZPP). Glede na dejstvo, da
- iz okenca kuverte, iz katerega je razviden naslovnik, izhaja pravilen naslov naslovnika: "Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil", "Slovenska 54", "1000 Ljubljana",
- iz poštne nalepke na kuverti izhaja, da je bila kuverta oddana na pošto priporočeno dne "8.6.2007" ob "15:49" uri,
je Državna revizijska komisija kuverto dokumentirano odprla in ugotovila, da se v njej nahaja popravek zahtevka za revizijo, skladno s citirano določbo ZPP pa je popravek zahtevka za revizijo štela za pravočasno vloženega.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik zahtevek za revizijo prvega in drugega vlagatelja prejel dne 23. aprila 2007 ob 10.51. uri, kar izhaja tudi iz naročnikovega dodatnega pojasnila, ki ga je Državni revizijski komisiji posredoval z dokumentom "Posredovanje dokazil v zvezi z reševanjem zahtevka za revizijo" številka 354-015/2006-31, z dne 30. maja 2007, ki ga je Državna revizijska komisija po pošti prejela dne 07. junija 2007. V navedenem dodatnem pojasnilu je naročnik zapisal, da â??"zaznamek na zahtevku"â?? â??"za revizijo z dne 23.04.2007 in sicer "ura:10.51" pomeni uradno zaznambo osebnega prejema zahtevka v vložišču naročnika." Zahtevek za revizijo sta prvi in drugi vlagatelj v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vložila pred rokom za sprejemanje ponudb, ki je bil, kakor to izhaja iz objave v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 33/2007, točka IV.3.4.), določen na dan 23. april 2007 do 11. ure.

Ker prvi in drugi vlagatelj v zahtevku za revizijo nista navedla potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN, je naročnik dne 23. aprila 2007 izdal "POZIV K DOPOLNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO" šifra 354-15/2006 ter ga naslovil na odvetnika Leona Benigar Tošiča, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo). Iz poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo izhaja
1. ugotovitev naročnika, â??"da zahtevek ne vsebuje vseh podatkov iz 3. odstavka 12. člena Zakona o revizijo postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB4).", ki ji sledi citiranje prvega odstavka 22. člena ZRPJN ter odstavek, ki se glasi: "Ker ocenjena vrednost javnega naročila presega vrednost, zaradi katere je bilo objavljeno v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, Vas pozivamo, da zahtevek za revizijo v roku treh (3) dni po prejemu te zahteve dopolnite s potrdilom o vplačilu celotne zahtevane takse za revizijo po 22. členu ZRPJN-UPB4."
2. poziv naročnika, da se mu v roku treh dni po prejemu poziva dostavi potrdilo o zastopanju za odvetnika Leona Benigar Tošiča.

Navedeni poziv naročnika k dopolnitvi zahtevka za revizijo je, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, odvetnik Leon Benigar Tošič prejel dne 24. aprila 2007, dne 26. aprila 2007 pa je odvetnik Leon Benigar Tošič na pošto priporočeno s povratnico oddal "DOPOLNITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA" z dne 23. aprila 2007, ki jo je naročnik prejel dne 30. aprila 2007 (v nadaljnjem besedilu: dopolnitev zahtevka za revizijo). Iz dopolnitve zahtevka za revizijo izhaja, da "Vlagatelja dopolnjujeta zahtevek tako, da prilagata potrdilo o plačilu takse v zahtevani višini, vsak sta plačala polovico takse", prilagata pa tudi pooblastila odvetniku. Pooblastilo prvega vlagatelja pooblaščencu nosi datum "16.4.2007", pooblastilo drugega vlagatelja pooblaščencu pa nosi datum "26.3.2007". Navedeno pomeni, da sta bila tako prvi kakor tudi drugi vlagatelj v trenutku
- vložitve zahtevka za revizijo (dne 23. aprila 2007 ob 10.51. uri) in
- prejema naročnikovega poziva k dopolnitvi zahtevka za revizijo (dne 24. aprila 2007)
že zastopana po pooblaščencu.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preverjanju izpolnjevanja zahtev (procesnih predpostavk za meritorno odločanje), ki izhajajo iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN (do novele ZRPJN-E tretjega odstavka 12. člena ZRPJN), ugotovila, da
- iz zahtevka za revizijo ni mogoče razbrati ali sta zahtevek za revizijo vložili osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti skupno ponudbo, ali pa osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti vsaka svojo samostojno ponudbo,
- v zahtevku za revizijo ni navedena kontaktna oseba (vlagatelja).
Zahtevek za revizijo, kakor je bilo ugotovljeno, namreč na več mestih uporablja različne izraze glede vlagateljev, tako v ednini kakor tudi v dvojini. Iz prve strani izhajata tako ednina ("Vlagatelj zahtevka:
â"˘ Alpro trgovsko podjetje d.o.o., Motnica 9, Trzin,
â"˘ Kovinoplastika Piskar MP trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Gorenjska cesta 9, Mengeš,"â??), kakor tudi dvojina â??"oba po pooblastilu zastopa"â??
Nadalje iz I. točke obrazložitve zahtevka za revizijo izhaja "Alpro d.o.o. ( v nadaljevanju prvi vlagatelj) ter Kovinoplastika Piskar PM, d.o.o. (v nadaljevanju drugi vlagatelj) uvodoma ugotavljata"â??, nato pa se ponovno pojavlja izraz vlagatelj v ednini in dvojini (â??"je zahtevek za revizijo"â?? â??"pravočasen, saj je vlagatelj vložil revizijski zahtevek"â?? ter "Vlagatelja sta registrirana za opravljanje dejavnosti"â?? in "Revizijski zahtevek vlagatelja podajata"â??). V zahtevku za revizijo je prav tako zapisano:
- "Prvi vlagatelj očita naročniku"â?? (točka II. zahtevka za revizijo na strani 2),
- "Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov"â?? (točka V. zahtevka za revizijo na strani 7),
- "Skupni potrebni stroški vlagatelja znašajo"â?? (točka V. zahtevka za revizijo na strani 8),
- "Glede na navedeno vlagatelja predlagata"â?? (pravovarstveni predlog zahtevka za revizijo na strani 8),
- "Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti preveč plačan znesek"â?? (pravovarstveni predlog zahtevka za revizijo na strani 8),
- "Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške tega postopka"â?? (pravovarstveni predlog zahtevka za revizijo na strani 8),
- â??"povečanja odvetniške nagrade za pripravo zahtevka zaradi zastopanja več strank v višini 300 točk"â?? (točka V. zahtevka za revizijo na strani 7).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija pooblaščenca prvega in drugega vlagatelja pozvala, da v roku petih dni od prejema poziva zahtevek za revizijo popravi oziroma dopolni tako, da bo iz njega v vseh njegovih segmentih jasno izhajalo ali sta zahtevek za revizijo vložili osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti skupno ponudbo, ali pa osebi (potencialna ponudnika), ki nameravata predložiti vsaka svojo samostojno ponudbo.

Državna revizijska komisija je, kot že zapisano, popravek zahtevka za revizijo prejela dne 18. junija 2007, pri čemer je iz njega jasno razvidno, da sta zahtevek za revizijo v predmetnem postopku revizije postopka javnega naročanja vložila dva vlagatelja. Navedeni zaključek nesporno izhaja iz navedb v popravku zahtevka za revizijo, kot so zlasti:
- "Vlagatelja popravljata zahtevek za revizijo tako, da pojasnjujeta, da ga vlagata kot osebi, ki nameravata vložiti vsaka svojo ponudbo. Na trgu sta si vlagatelja konkurenta, zato ne nastopata skupaj"â?? (točka I. dopolnitve zahtevka za revizijo na strani 2),
- "Alpro d.o.o. je torej prvi vlagatelj, Kovinoplastika Piskar MP d.o.o. pa je drugi vlagatelj zahtevka za revizijo. Vsaka pravna oseba je samostojna stranka postopka"â?? (točka II. dopolnitve zahtevka za revizijo na strani 2).
Ob izpostavljenem je potrebno ugotoviti, da sta torej vlagatelja že od dne vložitve zahtevka za revizijo dalje vedela, da nastopata kot dva samostojna vlagatelja, pa čeprav sta vložila zahtevek za revizijo (kot) v eni sami vlogi.

9. člen ZRPJN (Aktivna legitimacija v postopku revizije) določa: "(1) Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. (2) V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za finance ali urad, pristojen za varstvo konkurence. Organi iz prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo kadarkoli med potekom postopka, vendar najkasneje do dokončnosti odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. (3) V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj." Peti odstavek 3. člena ZRPJN nadalje določa: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek."

Državna revizijska komisija poudarja, da sta v konkretnem primeru zahtevek za revizijo vložila dva samostojna vlagatelja (dve samostojni osebi), ki ju ni mogoče šteti za (potencialna) skupna ponudnika. Prvi odstavek 22. člena (Stroški revizijskega postopka) izrecno določa, da se taksa za vložitev zahtevka za revizijo veže na vlagatelja zahtevka za revizijo, saj določa, da mora "Vlagatelj zahtevka za revizijo"â?? â??"ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso"â?? Iz popravka zahtevka za revizijo nadalje tudi nesporno izhaja, da vlagateljev ne gre â??"obravnavati kot enotna sospornika, temveč kot navadna sospornika" (točka I. dopolnitve zahtevka za revizijo na strani 2), pri čemer iz 195. člena ZPP izhaja, da je vsak sospornik v pravdi samostojna stranka. Vprašanje dopustnosti odločanja in s tem obstoja procesnih predpostavk pri navadnem sosporništvu se torej presoja za vsakega sospornika ločeno. Glede na navedeno je potrebno zaključiti, da bi moral, skladno z zelo jasnim pozivom naročnika, ki ga je podal v pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo, vsak od vlagateljev (kot samostojna stranka) na račun ministrstva, pristojnega za finance, vplačati takso v višini 1.669,17 EUR, ne pa takse v skupni višini 1.669,17 EUR. Že iz dopolnitve zahtevka za revizijo, v kateri je navedeno "Vlagatelja dopolnjujeta zahtevek tako, da prilagata potrdilo o plačilu takse v zahtevani višini, vsak sta plačala polovico takse", namreč jasno izhaja, da je vsak od vlagateljev plačal le polovico dolžne takse, to je 834,59 EUR. Da sta tako prvi kot drugi vlagatelj plačala takso v višini vsak po 834,59 EUR izhaja tudi iz
- "PREGLEDA PROMETA" Banke Domžale, d. d., Domžale (prvega vlagatelja, ki je priložen popravku zahtevka za revizijo)
- "IZPISA NALOGA ZA RAČUN" Banke Domžale, d. d., Domžale (drugega vlagatelja, ki je priložen popravku zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija poudarja, da mora vlagatelj zahtevek za revizijo vložiti pri naročniku (do novele ZRPJN-E drugi, po noveli ZRPJN-E tretji odstavek 12. člena ZRPJN), pri čemer četrti odstavek 12. člena ZRPJN (do novele ZRPJN-E tretji odstavek) določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi "potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona" (šesta točka). Peti odstavek istega člena (do novele ZRPJN-E četrti odstavek) nadalje določa, da v primeru, â??"Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz"â?? (po novem) četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, â??"nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s pozivom k dopolnitvi zahtevka za revizijo prvega in drugega vlagatelja (preko njunega pooblaščenca, ki je prava uka stranka) pozval, da iz razloga, "Ker ocenjena vrednost javnega naročila presega vrednost, zaradi katere je bilo objavljeno v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti,"â?? â??"zahtevek za revizijo v roku treh (3) dni po prejemu te zahteve dopolnite s potrdilom o vplačilu celotne zahtevane takse za revizijo po 22. členu ZRPJN-UPB4." Vlagatelja sta že od dne vložitve zahtevka za revizijo dalje vedela, da nastopata kot dva samostojna vlagatelja (kar nesporno potrjujejo tudi njune navedbe v popravku zahtevka za revizijo), pa čeprav sta vložila zahtevek za revizijo (kot) v eni sami vlogi, iz česar je potrebno zaključiti, da sta že od dne vložitve zahtevka za revizijo dalje vedela, da bi moral vsak od njiju na račun ministrstva, pristojnega za finance, vplačati dolžno takso v višini 1.669,17 EUR (iz popravka zahtevka za revizijo namreč nesporno izhaja, da vlagateljev ne gre â??"obravnavati kot enotna sospornika, temveč kot navadna sospornika"), ne pa takse v skupni višini 1.669,17 EUR (vsak od njiju je po pozivu naročnika vplačal zgolj takso v višini 834,59 EUR).

Peti odstavek 12. člena ZRPJN (do novele ZRPJN-E četrti odstavek) jasno in kogentno določa, da naročnik, če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo zavrže s sklepom, pri čemer naročnik v povezavi s tem torej nima diskrecijske pravice. Naročnik je bil vlagateljev zahtevek za revizijo dolžan s sklepom zavreči, spregled omenjene procesne dolžnosti pa ne more pomeniti konvalidacije postopka. Postopka, ki bi moral biti končan z zavrženjem zahtevka za revizijo že v fazi pred naročnikom, namreč ni mogoče nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ker naročnik zahtevka za revizijo kljub dejstvu, da procesne predpostavke za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo niso bile izpolnjene, ni zavrgel, čeprav bi ga moral, Državna revizijska komisija prvega in drugega vlagatelja ni pozivala na ponovno dopolnitev zahtevka za revizijo, temveč je odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa. Plačilo takse za vložitev zahtevka za revizijo je namreč procesna predpostavka za meritorno odločanje (naročnika oziroma Državne revizijske komisije) in je absolutne narave, saj mora nanjo naročnik (Državna revizijska komisija) paziti po uradni dolžnosti, njen neobstoj pa preprečuje, da bi se zadeva sploh vsebinsko obravnavala. Ne ZRPJN in ne ZPP ne vsebujeta kakršnihkoli določb o delnem plačilu takse, kar pomeni, da (ne)plačilo takse obravnavata kot enoten pojem, kot nedeljivo obveznost. V kolikor torej taksa kljub pozivu naročnika ni plačana v celoti oziroma v kolikor v zakonitem roku ni navedeno potrdilo o plačilu celotne dolžne takse, ni izpolnjena predpostavka za odločanje (naročnika oziroma Državne revizijske komisije), delno plačilo pa tudi ne omogoča odločanja o delu tožbe oziroma delu tožbenega zahtevka niti takrat, ko je ta deljiv. Navedba potrdila o neustrezno plačani taksi (kljub pravilnemu pozivu naročnika) ima namreč z vidika ZRPJN enake posledice kakor nenavedba potrdila ali nepravočasna navedba potrdila o plačilu dolžne takse.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Prvi vlagatelj in drugi vlagatelj sta zahtevala tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. 165. člen ZPP v prvem odstavku določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo prvega vlagatelja in drugega vlagatelja z dne 23. aprila 2007 zavrgla, je zavrnila tudi zahtevi prvega vlagatelja in drugega vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 26. junija 2007


Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
- odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
- odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana