018-180/2007 Elektro Gorenjska

Številka: 018-180/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek-šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo kabla 20 kV trižilni, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MR EXPORT - IMPORT d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & SelakoviÄ" o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.06.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javno naročilo z opisom "dobava kabla 20 kV trižilni" objavil v Uradnem listu RS, št. 21, z dne 9.3.2007, pod št. objave Ob-6173/07, ter v Uradnem listu EU, št. S45, z dne 6.3.2007, pod številko objave 2007/S 45-055290.

Naročnik je dne 23.4.2007 ob 9.00 uri v svojih prostorih izvedel odpiranje ponudb.

S sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila, št. JN/OP-01/2007-ident 245922, sprejetim dne 16.5.2007, je naročnik vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal ponudniku Telma Trade d.o.o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 25.5.2007 na naročnika naslovil dopis, v katerem je slednjega pisno opozoril na njegovo odločitev o oddaji naročila z obrazložitvijo, da je bilo na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovljeno, da le-ta ne izpolnjuje tehničnih razpisnih pogojev.

Po obvestilu naročnika z dne 29.5.2007, da svoje odločitve o oddaji naročila ne bo spremenil, je vlagatelj dne 31.5.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik izloči oz. zavrne ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno in razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, št. JN/OP-01/2007-ident 245922, z dne 16.5.2007, ter izda nov sklep o oddaji javnega naročila, s katerim izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka (specificiranih v stroškovniku), skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.
Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje tehničnih razpisnih pogojev, saj iz njegove ponudbe ni mogoče razbrati, da ponuja trižilni kabel s prečno in vzdolžno vodotesno zaščito. Izbrani ponudnik naj bi v svoji ponudbi podal specifikacijo blaga proizvajalca Prysmian za ponujeni kabel v angleškem jeziku in slovenski prevod le-te, vendar vlagatelj zatrjuje, da v omenjeni specifikaciji (tako angleški kot v slovenskem prevodu, ki v nekaterih delih ni skladen z angleškim opisom) ni nikjer navedene vzdolžne in prečne vodotesne zaščite kabla. Naročnik je po mnenju vlagatelja ravnal nepravilno, ko je po oddaji ponudb izbranega ponudnika pozval, da naknadno predloži dokazila o vodotesni zaščiti ponujenega kabla. Vlagatelj tudi meni, da rezultati tipskih preizkušanj vzdolžne vodotesnosti, ki jih je izbrani ponudnik po pozivu naročnika predložil, ne morejo služiti kot dokaz o popolni vodotesni zaščiti ponujenega kabla, med drugim tudi zato, ker je bil tipski preizkus opravljen na kablu drugačnega preseka in napetostnega nivoja kot je kabel, ki ga je v tehničnih razpisnih pogojih zahteval naročnik. Iz tega po mnenju vlagatelja izhaja, da je izbrani ponudnik podal neresnično izjavo in z le-to prikril dejstvo, da dejansko ponujeno blago ne ustreza zahtevanim tehničnim standardom iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je s sklepom, z dne 6.6.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je zaradi nejasnosti v ponudbi izbranega ponudnika od njega zahteval dodatno pojasnilo glede vodotesne zaščite kabla, ker njegove ponudbe ni želel izločiti iz postopka, dokler nejasnosti ne bi bile odpravljene. Naročnik meni, da izbrani ponudnik s svojim pojasnilom ni spremenil ne cene ne ponudbe v takšni meri, da bi lahko vplivala na razvrstitev njegove ponudbe glede na ostali dve ponudbi, pač pa je le odpravil nejasnosti. Naročnik nadalje navaja, da v dodatno predložene izjave ne more dvomiti in za to nima razloga, saj je izbrani ponudnik k svoji ponudbi priložil podpisano izjavo (D1), da sprejema pogoje iz predloženega vzorca pogodbe in razpisne dokumentacije ter pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, in da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzema popolno odgovornost.

Po prejemu vlagateljevega obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 12.6.2007, je naročnik dne 14.6.2007 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da sta si obe stranki edini v tem, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče razbrati, da ponuja trižilni kabel s prečno in vzdolžno vodotesno zaščito. Vlagatelj sicer to dejstvo navaja kot sporno v predmetni reviziji postopka oddaje javnega naročila, vendar pa gre iz naročnikovih predhodnih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila razbrati, da zatrjuje enako dejstvo kot vlagatelj oz. le-temu ne nasprotuje. Naročnik je namreč dne 9.5.2007 izbranega ponudnika pozval k podaji dodatnega pojasnila oziroma dokazila o vodotesni zaščiti ponujenega kabla z obrazložitvijo, da iz njegove ponudbe ni razvidno, da ponujeni kabel izpolnjuje zahtevano tehnično specifikacijo o vodotesni zaščiti kabla.
Med strankama pa ostaja sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je po oddaji ponudb izbranega ponudnika pozval, da svojo ponudbo pojasni oziroma jo dopolni, in ali je s pojasnili in dokazili, ki jih je izbrani ponudnik naknadno predložil, slednji izpolnil zahtevo naročnika v zvezi z vodotesno zaščito kabla.

V razpisni dokumentaciji je naročnik v 13. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) zapisal, da mora ponujeni kabel izpolniti vse zahteve iz priložene specifikacije. V ta namen so morali ponudniki za ves ponujeni material predložiti (Izjava ponudnika o izpolnjevanju o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev - D7):
"- Certifikat o ustreznosti ponujenega kabla s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan pri organu za ugotavljanje skladnosti, priznanemu v EU
ALI
- IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 17050 - 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcu ponujenega kabla, skladno s priloženo tehnično specifikacijo.
- Ponudnik mora predložiti prospektno gradivo, prevedeno v slovenski jezik, iz katerega bo poleg ostalih tehničnih podatkov razvidna tudi dolžinska masa ponujenega kabla".

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta ponudil kabel AHXCMK-WTC 3x240/25, za katerega je priložil izjavo o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 - 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji, kot tudi certifikat FI 20076 A1, iz katerega izhaja, da ponujeni kabel ustreza standardom, zahtevanim v tehnični specifikaciji. Izbrani ponudnik je svoji ponudbi priložil še prospektno gradivo, prevedeno v slovenski jezik, iz katerega pa naročnik (kot že zgoraj rečeno) ni mogel ugotoviti, ali ponujeni kabel izpolnjuje tehnično zahtevo po vodotesnosti (vzdolžni in prečni). Zato je naročnik izbranega ponudnika pozval, da mu do 11.5.2007 dodatno pojasni oziroma poda dokazilo, da je ponujeni kabel vodotesno zaščiten (vzdolžno in prečno); naročnik je zahteval tudi testno poročilo v zvezi z zahtevano tehnično specifikacijo. Naročnik je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe na podlagi 15. točke Navodil, v kateri je zapisal: "v kolikor bo naročnik sam ali na predlog ponudnika ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 82. členom ZJNVETPS zahteval od ponudnika, da v roku desetih (10) dni takšno ponudbo dopolni."
Izbrani ponudnik je v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolnil s predložitvijo testnega poročila in izjave proizvajalca kabla (Prysmian Cables & Systems Oy), da "â??je 3-žilni 20 kV kabel tipa AHXCMK-ETC 3x240/25, ki smo ga ponudili Elektru Gorenjski, popolnoma vodoodporen v vseh smereh in po standardu HD 620 S1:1996. Priloženo testno poročilo zajema vse tipe kablov, ki so navedeni na SGS certifikatu FI 200076 A1.". Naročnik je prejeta pojasnila sprejel in v skladu z merili za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe izbral ponudbo izbranega ponudnika.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.128/06; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 18. točki 2. člena definira formalno nepopolno ponudbo, ki jo opredeli kot: "â??tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna." V 82. členu pa ZJNVETPS določa, da v kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Vendar pa je naročnik pri dopustnem dopolnjevanju ponudb omejen, saj ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Iz zgoraj ugotovljenega dejanskega stanja in navedene pravne podlage Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je izbranega ponudnika pozval na dodatno pojasnilo in dopolnitev svoje ponudbe. Namreč, izbrani ponudnik je svojo ponudbo pripravil tako, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji: predložil je tako certifikat ustreznosti ponujenega kabla s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, kot tudi svojo izjavo o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 - 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi, čeprav bi zahtevam naročnika v tem delu zadostil že s predložitvijo zgolj enega od teh dveh dokumentov. Prav tako je izbrani ponudnik (kot je bilo zahtevano) ponudbi priložil tudi tehnično specifikacijo ponujenega kabla, prevedeno v slovenski jezik. Le-ta pa je bila nepopolna v takšnem obsegu, da iz nje ni bilo mogoče razbrati (ne)izpolnjevanja tehnične zahteve po vodotesnosti (vzdolžni in prečni). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je to nepopolnost mogoče šteti kot nepopolnost ponudbe v tistem delu, ki jo je mogoče odpraviti, ne da bi dopolnitev vplivala na razvrstitev ponudbe glede na merila. Ta dopolnitev tudi ne pomeni spremembe tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, saj v konkretnem primeru ni šlo za popravek v ponudbi že podanih tehničnih lastnosti, ampak za dodatno pojasnilo, ali je ponujeni kabel vodotesen, ker ta podatek iz ponudbe ni bil razviden. Zato je ponudbo izbranega ponudnika mogoče opredeliti kot formalno nepopolno ponudbo, naročnik pa je bil v skladu z 82. členom ZJNVETPS dolžan in upravičen zahtevati in dopustiti dopolnitev te ponudbe. Zaradi navedenega Državna revizijska komisija revizijskim navedbam vlagatelja v tem delu ni sledila.

Prav tako Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevim očitkom o tem, da izbrani ponudnik z naknadno priloženimi dokazili ni izpolnil tehnične zahteve naročnika glede vodotesne zaščite ponujenega kabla. Kot že rečeno, so morali ponudniki za ponujeni material predložiti bodisi "Certifikat o ustreznosti ponujenega kabla s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikacijiâ??" bodisi "IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 17050 - 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcu ponujenega kabla, skladno s priloženo tehnično specifikacijo." ter "prospektno gradivo, prevedeno v slovenski jezik, iz katerega bo poleg ostalih tehničnih podatkov razvidna tudi dolžinska masa ponujenega kabla".
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je za dokazilo za tehnično zahtevo glede vodotesne zaščite kabla (izpolnjevanje katere je vlagatelju sporno) štelo "prospektno gradivo, prevedeno v slovenski jezik..", katerega pa je izbrani ponudnik po pozivu naročnika dopolnil tako, da je priložil izjavo proizvajalca kabla (Prysmian Cables & Systems Oy), da "â??je 3-žilni 20 kV kabel tipa AHXCMK-ETC 3x240/25, ki smo ga ponudili Elektru Gorenjski, popolnoma vodoodporen v vseh smereh in po standardu HD 620 S1:1996. Priloženo testno poročilo zajema vse tipe kablov, ki so navedeni na SGS certifikatu FI 200076 A1." in testno poročilo (omenjeno v izjavi proizvajalca). Ne da bi se spuščala v vprašanje, ali je testno poročilo primerno in upoštevno kot dokaz, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik kot zadostno dokazilo za izpolnjevanje sporne tehnične zahteve po vodotesnosti kabla štel že izjavo proizvajalca kabla (Prysmian Cables & Systems Oy), s čimer se (glede na postavljene zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji) strinja tudi Državna revizijska komisija. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da je naročnik zahtevo po predložitvi testnega poročila (skupaj z izjavo o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 - 1:2005) postavil kot eno izmed možnosti (kot drugo možnost je predvidel certifikat o ustreznosti kabla) za ugotavljanje ustreznosti ponujenega kabla s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, za preverjanje tehničnih podatkov ponujenega kabla (med katerimi je tudi vzdolžna in prečna vodotesnost) pa je zahteval priložitev prospektnega gradiva, iz katerega bodo ti podatki razvidni. Ker pa je v tehnični specifikaciji ponujenega kabla izbranega ponudnika manjkal podatek o vodotesni zaščiti kabla, je slednji z naknadno priloženo izjavo proizvajalca Prysmian Cables & Systems Oy to pomanjkljivost dopolnil. Ker iz omenjene izjave jasno izhaja, da je ponujeni kabel vodoodporen v vseh smereh, Državna revizijska komisija nima razloga izpodbiti tega dokaza kot neprimernega. Dodaten argument, ki govori v prid odločitvi Državne revizijske komisije, je podal že naročnik sam v odgovoru na vlagateljev zahtevek za revizijo, ko je navedel, da v dodatno predložene izjave (npr. v izjavo proizvajalca) ne more dvomiti in za to nima razloga, ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil podpisano izjavo, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzema popolno odgovornost.
Zaradi navedenega gre zaključiti, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika in jo je naročnik upravičeno štel za popolno v smislu 17. točke 2. člena ZJNVETPS in jo izbral kot najugodnejšo.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer 200 točk za konferenco s stranko in pregled dokumentacije, 300 točk za sestavo revizijskega zahtevka, 419,29 â?? za takso in 2% administrativnih stroškov od seštevka odvetniških storitev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj z revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.06.2007
PREDSEDNIK SENATA:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Godič & SelakoviÄ" o.p., d.n.o., Partizanska cesta 30, Maribor
- Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Mirka Vadnova 3a, Kranj
- Telma Trade d.o.o., Motnica 13, Trzin
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana