018-188/2007 Občina Sevnica

Številka: 018-188/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (vodilni partner), v skupnem nastopu s partnerjem - podjetjem WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136 Essen, Deutschland, ki ju zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.06.2007 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica", objavljenega v Uradnem listu RS št. 23/07, z dne 16.03.2007, pod št. objave Ob-6938/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 52, z dne 15.03.2007, št. obvestila 2006/S 52-064241, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.03.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica".

Naročnik je Predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 11/07, z dne 09.02.2007, pod št. objave Ob-3338/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 44, z dne 03.03.2007, št. obvestila 2007/S 44-053697. Naročnik je v Uradnem listu RS št. 23/07, z dne 16.03.2007, pod št. objave Ob-6938/07 objavil za predmetno javno naročilo Obvestilo o javnem naročilu - gradnje po postopku s pogajanji, v Uradnem listu EU, št. S 52, z dne 15.03.2007, št. obvestila 2006/S 52-064241, pa je za predmetno javno naročilo objavil Obvestilo o naročilu po postopku s pogajanji.

Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljevanju: Vegrad d.d.), je z vlogo, z dne 13.04.2007, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo (pred potekom prvotnega roka za sprejemanje ponudb, ki je bil določen kot 16.04.2007 do 11. ure; naročnik je zahtevek za revizijo prejel 16.04.2007), v katerem je navajal določene očitke v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z vlogo (po faksu), z dne 16.04.2007, Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da sprejeme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v delu do vključno sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dne 16.04.2007 Vegrad d.d. pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, in sicer s potrdilom o vplačilu revizijske takse in s pooblastilom za vložitev zahtevka za revizijo vseh skupnih ponudnikov.

Vegrad d.d. je dne 16.04.2007 dopolnil zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu revizijske takse (v višini 1.669,17 EUR) in s Sporazumom o enotnem nastopanju in predložitvi skupne ponudbe za čistilno napravo in kanalizacijski sistem Sevnica, z dne 10.07.2006.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-126/2007-5, z dne 18.04.2007, podanemu predlogu naročnika po drugem odstavku 11. člena ZRPJN delno ugodila.

Naročnik je za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 36/07, z dne 20.04.2007, pod št. objave Ob-11349/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 75, z dne 18.04.2007, št. obvestila 2007/S 75-090722, popravek, s katerim je spremenil rok dostopnosti razpisne dokumentacije na 25.04.2007 do 8. ure, rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na 25.04.2007 do 8. ure ter rok odpiranja ponudb na 25.04.2007 ob 9. uri.

Naročnik je s sklepom, št. 35300-0043/1999, z dne 24.04.2007, zahtevek za revizijo od Vegrad d.d. zavrgel zaradi nepredložitve veljavnega dokumenta, s katerim bi izkazal aktivno legitimacijo skladno s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN.

Naročnik je Vegrad d.d. pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema sklepa pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vegrad d.d. je z dopisom, z dne 26.04.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo (Državna revizijska komisija je predmetno obvestilo prejela v vednost dne 30.04.2007).

Naročnik je za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 39/07, z dne 04.05.2007, pod št. objave Ob-13132/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 83, z dne 28.04.2007, št. obvestila 2007/S 83-100841, popravek, s katerim je spremenil rok dostopnosti razpisne dokumentacije na 08.05.2007 do 8. ure, rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na 08.05.2007 do 8. ure ter rok odpiranja ponudb na 08.05.2007 ob 9. uri.

Naročnik je dne 08.05.2007 ob 9. uri izvedel javno odpiranje ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik, ki je bil posredovan ponudnikom, ki so oddali ponudbo (4), med drugim tudi vlagatelju (Vegrad d.d. kot vodilnemu partnerju).

Naročnik je z dokumentom z naslovom Povabilo k oddaji končne ponudbe v postopku s pogajanji, z dne 11.05.2007, povabil 3 ponudnike (med njimi ni vlagatelja) k oddaji končne ponudbe z obrazložitvijo, da v postopku s pogajanji ni prejel nobene sprejemljive ponudbe.

Naročnik je vlagatelja (Vegrad d.d. kot vodilnega partnerja) z dokumentom z naslovom Seznanitev o nadaljevanju postopka s pogajanji, z dne 16.05.2007, obvestil, da je ponudnike, ki so oddali pravilne ponudbe in so bile javno odprte dne 08.05.2007, pozval k oddaji končne ponudbe v nadaljevanju postopka s pogajanji. V citiranem dokumentu je naročnik glede vlagateljeve ponudbe navedel, da je njegova ponudba ocenjena kot nepravilna, ker je sestavljena v nasprotju s predpisi, to je v nasprotju z drugim odstavkom 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), ker cena iz njegove ponudbe, predložene v postopku s pogajanji, presega ceno iz ponudbe, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja, zato ga kot ponudnika v predmetnem postopku ni pozval k nadaljevanju postopka in oddaji končne ponudbe.

Naročnik je z dopisom št. 35300-0043/1999, z dne 24.05.2007 (šele po izrecnem pozivu Državne revizijske komisije), odstopil zahtevek za revizijo od Vegrad d.d., z dne 13.04.2007, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 17.05.2007 ob 8:15 uri izvedel javno odpiranje končnih ponudb, o čemer je bil narejen zapisnik.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-155/2007-5, z dne 30.05.2007, vlogo Vegrad d.d., z dne 26.04.2007, s katero je obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo, ki jo je štela kot pritožbo v smislu drugega odstavka 13. člena ZRPJN, zavrnila kot neutemeljeno.

Vlagatelj je dne 23.05.2007 na naročnika naslovil (nov) zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem uvodoma navaja, da je odločitev o izločitvi, vsebovana v dokumentu z naslovom Seznanitev o nadaljevanju postopka s pogajanji, z dne 16.05.2007, nepravilna in nezakonita, saj temelji na kršitvi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-126/2007-5, z dne 18.04.2007, na nepravilni interpretaciji določb ZJN-2 vključno z neupoštevanjem določbe 2. odstavka 112. člena ZJN-2 in posledično opustitvijo uporabe določb Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/04). Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo podrobneje obrazloži svoje očitke.
Vlagatelj glede na navedeno predlaga:
- da naročnik oz. Državna revizijska komisija razveljavi poziv k podaji končnih ponudb ostalim ponudnikom in odločitev naročnika o izločitvi vlagatelja iz nadaljnjega postopka s pogajanji, vsebovano v obvestilu št. 35300-0043/1999, in vlagatelju posledično dovoli nadaljnje sodelovanje v postopku s pogajanji v postopku oddaje javnega naročila na podlagi predmetnega razpisa, ter
- da naročnik vlagatelju povrne stroške zahtevka za revizijo, kot tudi stroške plačane takse za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, do plačila.

Naročnik je vlagatelja (Vegrad d.d. kot vodilnega partnerja in odvetnika Janija Soršaka) z dopisom, z dne 28.05.2007, pozval dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo dokazila o plačilu takse za revizijo, kar je vlagatelj (Vegrad d.d.) z vlogo, z dne 01.06.2007, tudi storil.

Vlagatelj je naročniku z vlogo, z dne 01.06.2007, predložil pooblastilo odvetniku Janiju Soršaku za zastopanje s strani Vegrad d.d., ter z vlogo, z dne 05.06.2007, pooblastilo odvetniku Janiju Soršaku za zastopanje s strani WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136 Essen, Deutschland.

Naročnik je s sklepom, z dne 05.06.2007 (vlagatelj ga je prejel 13.06.2007), zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa podrobneje obrazloži razloge za svojo odločitev.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 15.06.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj pojasnil svoja stališča glede na naročnikovo obrazložitev, podano v sklepu, s katerim je zavrnil njegov zahtevek za revizijo kot neutemeljen, pri čemer ponovi svoja stališča, podana že v zahtevku za revizijo. Vlagatelj v citirani vlogi priglasi tudi nadaljnje stroške revizijskega postopka (vezano na izjavo o nadaljevanju postopka).

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 18.06.2007, ki ga je slednja prejela 19.06.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Naročnik je Državno revizijsko komisijo s telefaksnim sporočilom, z dne 21.06.2007, ki ga je le-ta prejela istega dne, obvestil, da je od vlagatelja prejel umik zahtevka za revizijo za predmetno javno naročilo. Naročnik je citiranemu sporočilu priložil v prilogi vlagateljev dokument, z dne 21.06.2007, s katerim vlagatelj oziroma Vegrad d.d. v imenu vlagatelja nepreklicno umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji s telefaksnim sporočilom, z dne 22.06.2007, ki ga je le-ta prejela istega dne, posredoval izpolnjen obrazec vlagateljeve ponudbe št. 142 A 71, s spremnim dopisom vlagatelja k ponudbi št. 142 A 71, z dne 16.04.2007, iz katerih izhaja, da je Vegrad d.d. glavni ponudnik v skupini ponudnikov / konzorciju oziroma vodilni partner v ponudbi, WTE Wassertechnik GmbH, Ruhrallee 185, D-45136 Essen, Deutschland, pa ponudnik v skupni ponudnikov / konzorciju oziroma partner v ponudbi.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alinei prvega odstavka 23. člena (Odločitev Državne revizijske komisije), v kateri je določeno, da "Državna revizijska komisija lahko s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi.".

Ker je vlagatelj v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica" podal pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija v skladu s 4. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.06.2007


Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.