018-172/2007 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-172/07-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo čistil za kuhinjo, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik) dne 21.6.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na zahtevo za izbiro vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše, zavrže.
2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 140,46 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in ponudnike s povabilom z dne 13.12.2006 povabil k predložitvi ponudb. Po prejemu ponudb je naročnik dne 23.2.2007 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila (št. dokumenta 7/2006 Mš), iz katerega je razvidno, da je javno naročilo oddal ponudniku Johnson Diversy d.o.o., Tržaška 37A, Maribor in da je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno. Vlagatelj je dne 27.2.2007 na naročnika naslovil dopis "zahteva za dodatno obrazložitev Obvestila o oddaji javnega naročila št. 7/2006 Mš z dne 23.02.2007", v katerem je navedel razloge, zaradi katerih je menil, da je njegova ponudba pravilna, hkrati pa je navedel, da ponudba ponudnika Johnson Diversy d.o.o. (do tedaj izbranega ponudnika) ni pravilna. Naročnik je dne 23.3.2007 izdal dokument "popravek obvestila o oddaji javnega naročila", iz katerega je razvidno, da je spremenil svojo prvotno odločitev o oddaji naročila z dne 23.2.2007 in javno naročilo oddal vlagatelju.

Vlagatelj je z vlogo z dne 29.3.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik po vloženi zahtevi za dodatno obrazložitev spremenil svojo prvotno odločitev o oddaji naročila z dne 23.2.2007 ter dne 23.3.2007 sprejel novo odločitev, da se naročilo odda vlagatelju. Čeprav je takšna odločitev vlagatelju v korist, pa je naročnik ne bi smel sprejeti, saj za popravek obvestila o oddaji naročila ni imel pravne podlage. Glede na to vlagatelj navaja, da zahtevek za revizijo vlaga zaradi nezakonite spremembe prvotnega obvestila o oddaji javnega naročila, pri čemer izpodbija prvotno obvestilo o oddaji naročila, ki je nepravilno in nezakonito. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik kot nepravilno izločiti ponudbo ponudnika Johnson Diversy d.o.o., saj v 5. stolpcu specifikacije opreme ni navedel proizvajalca posameznega sredstva. Po drugi strani bi moral naročnik vlagateljevo ponudbo oceniti kot pravilno, saj izpolnjuje vse naročnikove zahteve, ter jo izbrati kot najugodnejšo. Vlagatelj predlaga, da naročnik zatrjevano nezakonitost odpravi z razveljavitvijo svoje odločitve o oddaji javnega naročila št. 7/2006 Mš z dne 23.2.2007 in odda naročilo vlagatelju, kateremu naj povrne tudi stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, ki ga je vlagatelj prejel dne 14.5.2007. V izreku sklepa je naročnik zapisal, da je zahtevku za revizijo deloma ugodil, in sicer v delu, "da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 7/2006. Naročnik bo novo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika izdal po dokončnosti tega sklepa." V obrazložitvi sklepa je naročnik zapisal, da se je strinjal z vlagateljem glede napačne ocene nepravilnosti vlagateljeve ponudbe, zaradi česar je z dodatno obrazložitvijo spremenil svojo odločitev, za kar pa ni imel pravne podlage. Vendar pa se naročnik ne strinja z vlagateljem, da je ponudba ponudnika Johnson Diversy d.o.o. nepravilna, saj naj bi bilo iz ponudbene dokumentacije razvidno, kdo je proizvajalec ponujenih čistilnih sredstev. Naročnik je še navedel, da je vlagateljevemu zahtevku za revizijo deloma ugodil, zato mu priznava tudi sorazmerni del priglašenih stroškov, in sicer 50%.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 15.5.2007 obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je naročnik izdal sklep brez številke in datuma. V njem je zapisal, da je delno ugodil revizijskemu zahtevku, in sicer v delu, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. 7/2006, ter da bo novo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika izdal po dokončnosti tega sklepa. Vlagatelj navaja, da je naročnikova odločitev o tem, da bo novo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika izdal po dokončnosti sklepa, neutemeljena in nima zakonske opore. Naročnik bi moral vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi v celoti in odločiti, da se javno naročilo odda vlagatelju. Vlagatelj se z odločitvijo naročnika ne strinja, kolikor z njo ni bilo ugodeno revizijskemu zahtevku v celoti, pri čemer tudi opozarja, da sklep ne vsebuje izreka o stroških, kijih naročnik v obrazložitvi sicer delno priznava.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter revizijskem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na zahtevo za izbiro vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše, ni dopusten.

Kot je razvidno iz zahtevka za revizijo, je vlagatelj v revizijskem predlogu zahteval, da naročnik (1.) razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila št. 7/2006 Mš z dne 23.2.2007, da (2.) ponovno opravi izbiro in javno naročilo odda vlagatelju ter da (3.) vlagatelju povrne priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo ter plačano takso. Iz izreka sklepa, s katerim je bilo odločeno o zahtevku za revizijo, je razvidno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 7/2007. Kot je razumeti vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka, le-ta postopek nadaljuje v delu, ki se nanaša na zahtevo za izbiro vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše, ter v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov revizijskega postopka. Z drugimi besedami - vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju vztraja pri svojem predlogu, da ga naročnik v revizijskem postopku izbere kot najugodnejšega ponudnika.

V zvezi z zahtevo, pri kateri vztraja vlagatelj, in sicer naj se njegova ponudba izbere kot najugodnejša, Državna revizijska komisija ugotavlja, da lahko vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Pri odločanju o utemeljenosti zahtevka za revizijo naročnik v revizijskem postopku ne more hkrati sprejeti tudi nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, s katero bodisi izbere (novega) najugodnejšega ponudnika bodisi sprejme kakšno drugo vsebinsko odločitev. V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN lahko namreč naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Gre za odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, ki je sprejeta v revizijskem postopku kot postopku pravnega varstva in ki učinkuje inter partes, saj jo je naročnik v skladu z določbami ZRPJN dolžan vročiti le vlagatelju zahtevka za revizijo. Novo vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. izbira novega najugodnejšega ponudnika) pa lahko naročnik sprejme šele po zaključku revizijskega postopka, saj gre za ravnanje naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ki je v skladu z določbo prvega odstavka 11. člena ZRPJN zadržano do odločitve Državne revizijske komisije. Navedeno pomeni, da revizijski predlog, s katerim vlagatelj v revizijskem postopku zahteva izbiro njegove ponudbe kot najugodnejše, ni dopusten, zaradi česar je treba zahtevek za revizijo v tem delu zavreči.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo upravičeno opozarja, da naročnik o stroških ni odločil v izreku sklepa, temveč jih je (delno) priznal le v obrazložitvi. Naročnik mora namreč v izreku sklepa odločiti o vseh postavljenih zahtevkih, torej tudi o stroškovnem delu zahtevka za revizijo. Ker v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN o stroških odločata naročnik oz. Državna revizijska komisija, pri čemer je odločitev slednje izvršilni naslov, je Državna revizijska komisija o stroških odločila s tem sklepom.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval 1.000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov ter 20% DDV. Vlagatelj je v stroškovniku navedel tudi takso, pri čemer ni opredelil, v kakšni višini jo je plačal oz. v kakšni višini zahteva njeno povračilo.

Ker je naročnik zahtevku za revizijo delno ugodil (in sicer v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika), medtem ko v delu, ki se nanaša na izbiro vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše, zahtevek za revizijo ni dopusten, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju delno povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Potrebni stroški vlagatelja so v skladu z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) in ob upoštevanju vrednosti spornega predmeta 500 odvetniških točk z 20% DDV za sestavo zahtevka za revizijo in 10 odvetniških točk z 20% DDV za materialne stroške, skupaj torej 280,91 EUR. Potrebni stroški so tudi stroški za plačilo revizijske takse, ki pa jih vlagatelj ni opredelil. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo glede na njegov revizijski predlog delno utemeljen, mu je Državna revizijska komisija ob upoštevanju drugega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP) priznala potrebne in opredeljene stroške v višini 140,46 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.6.2007






Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


















Vročiti:

- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje
- JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška cesta 37A, Maribor
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana