018-176/2007 Elektro Maribor, d.d.

Številka: 018-176/2007

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup univerzalnih kablov 20 kV in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELTIMA d.o.o., šlandrova ulica 8 a, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.06.2007

ODLOČILA

Naročnik mora o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 135-136, pod št. objave Ob-35819/06, objavil javni razpis po omejenem postopku za oddajo javnega naročila za nakup univerzalnih kablov 20 kV.
Naročnik je dne 19.04.2007 sprejel Obvestilo o priznanju usposobljenosti in sposobnosti izvajanja javnega naročila po omejenem postopku (dokument št. 12-MP/JN-N335/07), s katerim je priznal sposobnost dvema prijaviteljema, in sicer vlagatelju in podjetju MR d.o.o., Maribor.

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 10.05.2007), v katerem uvodoma ugotavlja, da je dne 08.05.2007 vpogledal v ponudbeno dokumentacijo podjetja MR d.o.o., Maribor in v njej ugotovil nepravilnosti, ki so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.
Vlagatelj navaja, da je naročnik v obrazcu OBR 30 (Tehnične specifikacije), in sicer pod točko 4 zahteval merilne protokole proizvajalca o izvedbi tipskih preizkusov v skladu s standardom IEC 60502-2. V obvestilu, z dne 05.01.2007, je naročnik zahteval, da morajo prijavitelji v dokumentaciji predložiti vse na obrazcu OBR-30 zahtevane dokumente in dokazila. V pojasnilu, z dne 08.01.2007, še ugotavlja vlagatelj, pa je naročnik navedel, da je potrebno za skupino A1 ponuditi naslednje blago: 3x10 Ecu 12/20 (24) kV (poz. 1), 3x70/a6 Al 12/20 (24) kV (poz. 2) in 3x95/25 Al 12/20 (24) kV (poz. 3).
Kot zatrjuje vlagatelj, je prijavitelj MR d.o.o., Maribor v poz. 2 v skupini A1 ponudil blago z oznako AXCES 3x70/16 12/24 kV in v poz. 3 v skupini A1 blago z oznako AXCES 3x95/25 12/24 kV ter pri nazivni debelini izolacije za oba ponujena tipa blaga navedel, da znaša 4,5 mm. V priloženi izjavi o skladnosti je prijavitelj MR d.o.o., Maribor navedel, da je ponujeno blago v skladu s standardom IEC 60502-2, izjavi o skladnosti pa je priložil tipski preizkus, ki se prav tako nanaša na standard IEC 60502-2.
Vlagatelj navaja, da standard IEC 60502-2 določa, da je za napetosti 12/20(24) kV zahtevana minimalna debelina izolacije 5,5 mm (tabela 6 na strani 29).
Ob upoštevanju navedenega, zatrjuje vlagatelj, kabel, ki ga ponuja podjetje MR d.o.o. Maribor (in ima debelino izolacije 4,5 mm) ni skladen s standardom IEC in posledično ne ustreza zahtevam naročnika. Da je temu res tako, še navaja vlagatelj, pa izhaja tudi iz Priročnika univerzalnih kablov (ver. 900 00 04/ maj 2005), ki ga je predložilo podjetje MR d.o.o. Maribor. Iz le-tega namreč izhaja (na straneh 42 in 46), da sta kabla AXCES 3x70/16 12/24 kV in AXCES 3x95/25 12/24 kV projektirana in preizkušena po IEC 502 z izjemo debeline izolacije, ki je zmanjšana.
Navedenega odmika od skladnosti z zahtevanim standardom, še opozarja vlagatelj, podjetje MR d.o.o., Maribor v izjavi o skladnosti ni navedlo, temveč je navedlo le, da je ponujeno blago skladno z zahtevanim standardom.
Iz navedenega je razvidno, zatrjuje vlagatelj, da je izjava o skladnosti, ki jo je podal predmetni prijavitelj zavajajoča, saj v celoti ne ustreza zahtevanemu standardu IEC 60502-2. Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je tudi izjava, ki jo je podjetje MR d.o.o., Maribor podalo na obrazcu OBR-9f, neresnična. Z navedeno izjavo je namreč predmetno podjetje potrdilo, da so vsi, v prijavi podani podatki resnični in nezavajajoči in da ga naročnik v nasprotnem primeru lahko izloči iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj še navaja, da je naročnik v obrazcu OBR 30 (v 6. točki II. poglavja) zahteval, da morajo prijavitelji priložiti certifikat Urada za meroslovje o odobritvi tipa merila za stroj za merjenje kablov, ki mora imeti nazivni presek za rezanje kablov od 20 do 90 mm ali več ali predložiti dokazilo, da je merilo za merjenje kablov redno overjeno. Vlagatelj nadalje ugotavlja, da je naročnik v zvezi s tem posredoval tudi pojasnilo, v katerem je navedel, da morajo prijavitelji predložiti ustrezno dokumentacijo za stroj za merjenje kablov, ki mora imeti nazivni presek za rezanje kablov premera od 20 - 90 mm ali več.
Podjetje MR d.o.o., Maribor je predložilo certifikat o odobritvi tipa merila št. 5110-013/04-03, z dne 01.04.2004, ki se nanaša na merilo M2, ki ima nazivni presek premera od 3 do 50 mm in potrdilo o skladnosti s predpisi št. 18-7-27-5, z dne 29.01.2007, ki ga je izdala družba Lotrič d.o.o., iz katerega je razvidno, da je imetnik in proizvajalec merila Marjan Dolenšek, Loka pri Dobrni 2a, Dobrna. Iz navedenega potrdila izhaja, zatrjuje vlagatelj, da podjetje MR d.o.o., Maribor ni imetnik merila, ki ga je zahteval naročnik. Ker pa je bilo vlagatelju preprečeno, da bi pri pregledu ponudbene dokumentacije vpogledal v seznam osnovnih sredstev podjetja MR d.o.o., Maribor, se ni mogel prepričati o tem. Vlagatelj zato predlaga, da se v postopku presoje vloženega zahtevka za revizijo navedeno preveri.
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da prijavitelj nima stroja za merjenje z nazivnim presekom od 20-90 mm in več, zato je njegova prijava tudi iz tega razloga nepravilna.

Vlagatelj predlaga, da se izpodbijano obvestilo razveljavi ter se izbere vlagatelja kot edinega sposobnega in usposobljenega prijavitelja. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo po priloženem stroškovniku (za sestavo zahtevka za revizijo 3000 točk, za posvet s stranko 200 točk, povrnitev plačila revizijske takse, 2% administrativnih stroškov in 20% DDV).

Naročnik je s sklepom št. 12-MP/JN-435/07, z dne 30.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik navaja, da je ponovno skrbno in podrobno pregledal dokumentacijo, in sicer s poudarkom na kršitvah kot izhajajo iz zahtevka za revizijo.
Naročnik še navaja, da vztraja pri svojih ugotovitvah, ki jih je navedel v Obvestilu o priznanju usposobljenosti in sposobnosti izvajanja javnega naročila po omejenem postopku, št 12-MP/JN -N-335/07, z dne 19.04.2007.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.06.2007, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 06.06.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 07.06.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. V obravnavanem primeru naročnik odločitve o zahtevku za revizijo ni obrazložil oziroma nobene vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo ni meritorno obravnaval.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da prijava podjetja MR d.o.o., Maribor ne izpolnjuje vseh naročnikovih pogojev iz razpisne dokumentacije in je kot takšna nepravilna (v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih; Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04), pri čemer navaja tudi argumente za takšno trditev. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo očita naročniku, da je prijava podjetja MR d.o.o., Maribor nepravilna iz razloga, ker ponujena kabla (AXCES 3x70/16 12/24 kV in AXCES 3x95/25 12/24 kV) nista v celoti skladna s standardom IEC 60502-2, iz razloga, ker ne razpolaga s strojem za merjenje kabla in iz razloga, ker ponujen stroj za merjenje kablov nima nazivnega preseka za rezanje kablov od 20 do 90 mm. Kljub jasno preciziranim očitkom vlagatelja pa se naročnik v sklepu št. 12-MP/JN-435/07, z dne 30.05.2007, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil, ni opredelil do nobene vlagateljeve trditve pač pa se jim je izognil s pavšalno ugotovitvijo o tem, "da je ponovno skrbno in podrobno pregledal dokumentacijo, in sicer s poudarkom na kršitvah kot izhajajo iz zahtevka za revizijo" in da "vztraja pri svojih ugotovitvah, ki jih je navedel v Obvestilu o priznanju usposobljenosti in sposobnosti izvajanja javnega naročila po omejenem postopku, št 12-MP/JN -N-335/07, z dne 19.04.2007".

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve po mnenju Državne revizijske komisije potrebna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 83/02, 96/02, 58/03, 73/03, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05, 43/06, 69/06 in 52/07; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. V petem odstavku 3. člena ZRPJN je namreč določeno: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek." Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, ob uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšna zahteva izhaja iz 324. člena ZPP, za sklep pa iz 331. člena ZPP).

Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik mora namreč o odločitvi o zahtevku za revizijo obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da se opredeli do tega, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno opredelitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.
Državna revizijska komisija je torej skladno z določili ZRPJN pristojna obravnavati zahtevek za revizijo šele potem, ko o njem vsebinsko odloči naročnik. Izjema velja le v primeru, ki ga urejata prvi in drugi odstavek 16. člena ZRPJN, torej v primeru, če naročnik ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku, ki mu ga nalaga zakon (v tem primeru je torej molk organa pogoj za nastop procesne predpostavke za meritorno odločanje Državne revizijske komisije - v obravnavanem primeru pa ne gre za molk organa oziroma za izjemo iz 16. člena ZRPJN).

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo na formalno pravilen način odločiti naročnik (odločitev o zahtevku za revizijo mora obrazložiti), postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 22.06.2007


Sonja Drozdek šinko univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- ELEKTRO MARIBOR, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- MR d.o.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana