018-175/2007 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-175/2007-14

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter članice mag. Nataše Jeršič in članice Sonje Drozdek-šinko, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Krško" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba TSN, d. o. o., šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. junija 2007 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Krško", objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 23/2007, z dne 16. marca 2007, pod številko objave Ob-7131/07, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06. marca 2007 sprejel "s k l e n i l a: št. 8/07-B o začetku postopka oddaje javnega naročila"â?? po odprtem postopku â??"in imenovanju strokovne komisije za izvedbo nalog" številka SS C/14644/2007-Mi/Kl, javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila pa je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 23/2007, z dne 16. marca 2007, pod številko objave Ob-7131/07 (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo).

Iz "Z A P I S N I K A o javnem odpiranju ponudb" brez številke, sestavljenega dne 18. aprila 2007 ob 9.00 uri, izhaja, da je komisija opravila formalni pregled ponudb in ugotovila, da so na predmetno javno naročilo pravočasno prispele tri ponudbe, to je
- ponudba ponudnika "ELEKTROSERVISI, d.d., Trzin",
- ponudba ponudnika "ABB, d.o.o., Ljubljana" (v nadaljnjem besedilu tudi: izbrani ponudnik),
- vlagateljeva ponudba,
"Zaradi prepozno oddanih ponudb"â?? pa â??"ni bilo izločenih ponudb."

Dne 10. maja 2007 je naročnik izdal "O D L O Č I T E V o oddaji naročila" številka SS C/24549/07-BP, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku "ABB d.o.o., Koprska 92, 1000 LJUBLJANA" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila).

Vlagatelj je, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, odločitev o oddaji naročila prejel dne 11. maja 2007, dne 21. maja 2007, torej po prejemu odločitve o oddaji naročila, pa je priporočeno s povratnico na pošto oddal "ZAHTEVO ZA REVIZIJO" (pravilno: zahtevek za revizijo; opomba Državne revizijske komisije) z dne 21. maja 2007 (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, da se postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavi, podaja pa tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo (po navedenem stroškovniku). Uvodoma (na kratko) vlagatelj v zahtevku za revizijo povzema dejansko stanje v zadevi, v nadaljevanju pa navaja, da:
- v odločitvi o oddaji naročila ni opozorila o tem, ali ima in v kakšnem roku ima ponudnik pravico zahtevati dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, s čimer naj bi naročnik, po mnenju vlagatelja, kršil določila â??"ZJNBETPS" (pravilno: Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS); opomba Državne revizijske komisije),
- je naročnik v obvestilu o oddaji naročila navedel zgolj, da ponudba vlagatelja ne izpolnjuje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je bila izločena, ni pa obrazložil, â??"zakaj šteje, da naj ponudba ne bi izpolnjevala vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.",
- je iz razloga, ker meni, da je njegova ponudba popolna in izpolnjuje vse razpisne pogoje, od naročnika zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, vendar mu naročnik vpogleda ni omogočil, zato si vlagatelj pridržuje pravico dopolniti zahtevek za revizijo takoj, ko mu bo vpogled v dokumentacijo omogočen,
- naročnik v obvestilu o izbiri ponudnika ni pojasnil prednosti sprejete ponudbe v razmerju do vlagateljeve ponudbe,
- je naročnik ravnal nepravilno in v nasprotju z objavljenimi razpisnimi pogoji, ko je naročilo oddal izbranemu ponudniku.

Iz zapisnika, sestavljenega dne 24. maja 2007, nadalje izhaja, da se je vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika vršil dne 24. maja 2007, s pričetkom ob 11.30. uri.

Naročnik je dne 29. maja 2007 izdal odločitev o zahtevku za revizijo številka SS/27166/2007-BP, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa odločil tudi, da "vlagatelj nosi sam stroške zahtevka za revizijo" (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Uvodoma (na kratko) naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo povzema dejansko stanje v zadevi, v nadaljevanju pa navaja, da:
- vlagatelj v ponudbi ni predložil zahtevanega certifikata o tipskem preizkusu ponujene celice, zato ga je (naročnik) pozval k dopolnitvi ponudbe. Vlagatelj po zatrjevanju naročnika v roku tega ni storil,
- ni naročnikova dolžnost, da v odločitvi o oddaji naročila ponudnikom daje navodila o (vseh) različnih možnostih in rokih. Odločitev o oddaji naročila mora po prepričanju naročnika vsebovati samo obrazložitev (ki jo je vsebovala), nepoznavanje prava pa škoduje,
- je vlagatelju dne 24. maja 2007 omogočil vpogled v ponudbeno dokumentacijo, â??"zato mu ni mogoče očitati, da tega ni izvedel skladno z zakonskimi določili.",
- "Naročniku ni jasna vlagateljeva navedba, da je ravnal nepravilno in v nasprotju z objavljenimi razpisnimi pogoji s tem, da je oddal naročilu"â?? vlagatelju (iz navedbe ni razvidno, s katerimi razpisnimi pogoji je prišel pri oddaji naročila naročnik v nasprotje).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj, kakor to izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, prejel dne 30. maja 2007, dne 04. junija 2007 pa je naročnik prejel vlagateljevo "O B V E S T I L O o nadaljevanju revizije postopka"â??, izdano dne 31. maja 2007.

Vlagatelj je dne 04. junija 2007 priporočeno s povratnico na pošto oddal "DOPOLNITEV ZAHTEVE ZA REVIZIJO" z dne 04. junija 2007, ki jo je naročnik prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: dopolnitev zahtevka za revizijo). V dopolnitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnjuje z navedbami, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika, med drugim pa tudi navaja, da ponudba izbranega ponudnika â??"sicer vsebuje 5 (pet) poročil o tipskih preizkušanjih, ki pa niso popolna oziroma ustrezna, in seznam tipskih poročil, ki jih sploh ni"â?? "Glede na navedeno je zaključiti"â??, še dodaja vlagatelj, â??"da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje ustreznega tipskega poročila za ponujen tip celice in torej ne izpolnjuje pogojev, določenih z objavo javnega naročila!"

Dne 07. junija 2007 je naročnik izdal tudi "mnenje o zahtevku za revizijo oz. dopolnitvi zahtevka za revizijo vloženega po pooblaščenki družbe"â?? številka SS/28737/07-BP (v nadaljnjem besedilu: mnenje naročnika o vlagateljevi dopolnitvi zahtevka za revizijo), v katerem naročnik navaja, da je vlagatelj z dopolnitvijo zahtevka za revizijo prekludiran (zato se dopolnitvene navedbe ne upoštevajo), saj so bile naročniku posredovane po oddanem odgovoru na zahtevek za revizijo. Dopolnitev se po prepričanju naročnika ne sme upoštevati tudi iz razloga, ker je bila po njegovem mnenju posredovana po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo. V mnenju o vlagateljevi dopolnitvi zahtevka za revizijo naročnik nadalje podredno in zgolj iz previdnosti zavrača tudi očitke vlagatelja, navedene v dopolnitvi zahtevka za revizijo, ter poudarja, da odvetniški stroški za sestavo dopolnitve zahtevka za revizijo niso priglašeni v skladu z veljavno odvetniško tarifo.

Naročnik je z dopisom "Zadeva: revizija postopka" številka SS/28717/2007-PB/Kl, izdanim dne 07. junija 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji, dne 12. junija 2007 pa je Državna revizijska komisija prejela tudi naročnikov dopis "Zadeva: dodatek k posredovani dokumentaciji" številka SS/29127/2007-PB/KI, izdan dne 11. junija 2007.

Vlagatelj je dne 15. junija 2007 izdal vlogo "UMIK ZAHTEVE ZA REVIZIJO v postopku javnega naročanja naročnika ELEKTRO CELJE d.d. za kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Krško DES, objavljenega v Ur. l. RS št. 23/2007 z dne 16.3.2007, št.ob. 7131/07", ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 18. junija 2007. V navedeni vlogi vlagatelj Državno revizijsko komisijo obvešča, da "Družba TSN d.o.o. umika svojo zahtevo za revizijo postopka javnega naročanja v predmetni zadevi."

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 4. alinei prvega odstavka 23. člena (Odločitev Državne revizijske komisije), v kateri je določeno, da "Državna revizijska komisija lahko s sklepom"â?? â??"na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi."

Ker je vlagatelj v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Krško" podal pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija v skladu s 4. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. junija 2007


Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
- Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor
- ABB, d. o. o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana