018-177/2007 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-177/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 4. alineje prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 in 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-šinko kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba TSN, d.o.o., šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. junija 2007 soglasno

ODLOČILA

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne", objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 21/2007, z dne 9.3.2007, pod številko objave Ob-5859/07, se ustavi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 27.2.2007 sprejel Sklep št. 3/07-B o začetku postopka oddaje javnega naročila za kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne po odprtem postopku. Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 21/2007, z dne 9.3.2007, pod številko objave Ob-5859/07.

Dne 10.5.2007 je naročnik izdal Odločitev o oddaji naročila, št. SS C/24548/07-BP, iz katere izhaja, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku ABB d.o.o., Koprska 92, 1000 Ljubljana.

Vlagatelj je dne 21.5.2007 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik s sklepom, z dne 29.5.2007, zavrnil kot neutemeljenega. Vlagatelj je dne 31.5.2007 naročniku posredoval Obvestilo o nadaljevanju postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo, ter istega dne vložil pri naročniku in Državni revizijski komisiji tudi Dopolnitev zahteve za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 7.6.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom, št. 018-177/2007-5, z dne 13.6.2007, pozvala k dopolnitvi zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je naročniku in Državni revizijski komisiji posredoval Umik zahteve za revizijo, z dne 15.6.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu s 4. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, ureja v 4. alineji prvega odstavka 23. člena, kjer je določeno: "Državna revizijska komisija lahko s sklepomâ?? na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi."

Ker je vlagatelj v predmetnem postopku revizije postopka oddaje javnega naročila za "kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV Ravne" podal pisno obvestilo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18. junija 2007

Predsednik senata:

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
- Odvetnica Mira Potočnik-Arsevski, Heroja Bračiča 14, 2000 Maribor
- ABB, d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana