018-135/2007 Slovenski etnografski muzej

Številka: 018-135/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za "upravljanje in vzdrževanje SEM" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje GRADALIS UPRAVLJANJE d.o.o., špruha 19, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17.05.2007

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 16.01.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je z dopisom, z dne 18.01.2007, tri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Naročnik je s Poročilom o oddaji javnega naročila, št. 1/S, z dne 14.02.2007, vse tri ponudnike obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju DANSON GROšELJ in ostali d.n.o., Ulica bratov Učakar 14, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 22.02.2007 od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj je zahtevan dokument prejel dne 06.03.2007.

Vlagatelj je dne 15.03.2007 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj uvodoma ugotavlja, da je povabilo k oddaji ponudbe prejel šele 22.01.2007, ponudbo pa je bilo potrebno oddati do 31.01.2007. Vlagatelj zatrjuje, da je naveden rok prekratek in da mu ni omogočal oddaje ponudbe, ki bi v celoti zadostila vsem naročnikovim zahtevam. V obravnavanem primeru, nadaljuje vlagatelj, gre namreč za tehnično strokovne storitve in hišniško vzdrževalna dela, kjer mora ponudnik imeti dovolj časa, da pripravi ponudbo za zagotavljanje brezhibnega delovanja in nemotenega obratovanja vseh delov instalacij in naprav, kot so ogrevanje in prezračevanje, hlajenje, oskrba z vodo in električno energijo, delovanje naprav požarne varnosti, električnega agregata, toplotne postaje s pripravo tople vode, centralnega nadzornega sistema, video nadzora, kontrole vseh elektronskih delov za regulacijo in krmiljenje, nastavitev parametrov in vzdrževanje po navodilih, vodenje periodičnih pregledov, opravljanje dnevnih, tedenskih in mesečnih pregledov naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, vodovod in kanalizacijo, skupnih električnih naprav in odprava vseh okvar na navedenih napravah. Poleg navedenega, še zatrjuje vlagatelj, mora ponudnik pripraviti takšno ponudbo, s katero bo zagotovil ukrepe za primerno vzdrževanje vseh plinskih instalacij, toplovodnih postaj, tlačnih posod in varnostnih ventilov, požarnih loput in kupol, hidratantnega omrežja, dvigal, klimatskih napravâ??itd.
Vlagatelj še navaja, da se z upravljanjem nepremičnin ukvarja že vrsto let, zato ve, da je za pripravo kvalitetne ponudbe, ki bo zadostila vsem zahtevam naročnika, vsekakor potrebno več časa, kot ga je v ta namen določil naročnik.
Vlagatelj v nadaljevanju zatrjuje, da k povabilu k oddaji ponudbe ni bil priložen vzorec pogodbe. V samem povabilu, navaja vlagatelj, je navedeno, da bodo vsa določila, ki niso vsebovana v razpisni dokumentaciji, vsebovana v vzorcu pogodbe, le-ta pa v dokumentacijo ni priložen.
Vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi.

Naročnik je dne 20.04.2007 sprejel sklep št. 172/07, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je imel vlagatelj dovolj časa za pripravo ponudbe, saj je moral opraviti zgolj potrebne kalkulacije za določitev cene in izpolniti dva obrazca.
Naročnik navaja, da bi moral vlagatelj zahtevati, da naročnik podaljša rok za oddajo ponudbe, šele v primeru, če naročnik njegovi zahtevi ne bi ugodil, pa bi lahko vložil zahtevek za revizijo. Ker vlagatelj ni ravnal na naveden način, zatrjuje naročnik, je skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN njegov zahtevek za revizijo že prepozen. Dejstvo, da vlagatelj ni ravnal na naveden način, opozarja naročnik, je povsem nerazumljivo, saj za naročnika že tri leta opravlja storitve, ki so predmet tega razpisa.
Tudi vlagateljev očitek, ki se nanaša na vzorec pogodbe, zatrjuje naročnik, je brezpredmeten, saj je imel vlagatelj možnost zahtevati dopolnitev razpisne dokumentacije. Ker slednjega ni storil pravočasno, zaključuje naročnik, je zamujen tudi ta očitek.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.04.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 30.04.2007 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z delom dokumentacije o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 04.05.2007 od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo. Naročnik ji je dodatno dokumentacijo posredoval dne 08.05.2007 in dne 09. 05.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

ZRPJN v petem odstavku 12. člena določa, da "vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom".
Navedeno zakonsko pravilo (ki predstavlja odmik od pravila iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN) uveljavlja načeli hitrosti in učinkovitosti revizijskega postopka ter upravičencu do vložitve zahtevka za revizijo nalaga, da ob prejemu razpisne dokumentacije le-to skrbno preuči in v primeru, kadar meni, da so posamezni deli razpisne dokumentacije določeni v nasprotju s pravili javnega naročanja, vloži zahtevek za revizijo nemudoma oziroma najkasneje do poteka roka za predložitev ponudbe. Z možnostjo vlaganja zahtevka za revizijo v vseh stopnjah oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) se, ob uporabi petega odstavka 12. člena ZRPJN, preprečujejo tudi morebitni pravni položaji, ko ponudnik ne reagira zoper domnevno kršitev, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko spozna, da se postopek oddaje zanj ne bo končal ali se ne konča njemu v prid.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija, na podlagi vpogleda v dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila ugotovila, da se je vlagatelj tako z rokom, v katerem je moral oddati ponudbo kot tudi z dejstvom, da v razpisno dokumentacijo ni priloženega vzorca pogodbe seznanil (najkasneje) dne 22.01.2007, to je z dnem ko je od naročnika prejel povabilo k oddaji ponudb (skupaj z razpisno dokumrentacijo). Ker je bil torej vlagatelj z obema domnevnima nepravilnostma seznanjen že od dne prejema povabila k oddaji ponudb, bi moral zahtevek za revizijo vložiti še pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb - torej v tisti fazi postopka oddaje javnega naročila, v kateri je bila vsebinska presoja njegovih navedb, oziroma očitkov, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo še mogoča. Vlagatelj predmetnih ugotovitev do poteka roka za oddajo ponudb ni izpostavljal (kot izhaja iz razpisne dokumentacije je bil rok za oddajo ponudb določen dne 31.01.2007), temveč je z njimi povezane očitke naročniku podal šele v zahtevku za revizijo, z dne 15.03.2007 - vse nesporno šele po poteku roka za oddajo ponudb oziroma šele potem, ko so bile ponudbe (tudi vlagateljeva) že oddane, naročnik pa je tudi že sprejel odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti (dokument, št. 1/S, z dne 14.02.2007).

Ker iz zgoraj opisanega dejanskega stanja torej nedvomno izhaja, da gre pri kršitvah, ki jih vlagatelj očita naročniku, za razloge, ki so vlagatelju bili ali bi mu morali biti znani še pred potekom roka za oddajo ponudb, je potrebno šteti, da so predmetni očitki vlagatelja v smislu določil ZRPJN formalno prepozni, in jih po vsebini ni več mogoče obravnavati (vlagateljev očitki so torej formalno prepozni iz razloga, ker jih ni uveljavil pred potekom roka za oddajo ponudb in ne iz razloga, ki ga navaja naročnik - to je, ker pred vložitvijo zahtevka za revizijo ni zahteval odpravo obeh očitanih nepravilnosti - naročnik si očitno napačno tolmači tako določilo petega odstavka 12. člena ZRPJN kot tudi zahtevo za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije, slednja je namreč zgolj pravica in ne tudi dolžnost ponudnikov oz. celo procesna predpostavka za vložitev zahtevka za revizijo).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZJN-1 zavrnila kot neutemeljen.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 17.05.2007Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
- GRADALIS UPRAVLJANJE d.o.o., špruha 19, Trzin
- DANSON GROšELJ in ostali d.n.o., Ulica bratov Učakar 14, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana