018-171/2007 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-171/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Vide Kostanjevec in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Zdravila in medicinski potrošni material" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.06.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija za II. fazo postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na zahtevo naročnika po vnosu podatkov (cen) prek njegove spletne aplikacije na način kot ga je predvidel naročnik (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb oziroma kar je kasneje spremenil na dan prejema vlagateljevega zahtevka za revizijo v možnost vnosa pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb), za vse sklope, zoper katere je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (za sklope, za katere je vlagatelju priznana sposobnost).

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 139,10 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 24.01.2005 izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala po sklopih. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo, razdeljeno v 7 (sedem) sklopov, objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod št. objave Ob-5125/05, po omejenem postopku. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil tudi v Uradnem listu EU, št. S45, z dne 04.03.2005, št. obvestila 2005/S 45-043371.

Naročnik je dne 25.04.2007 na osnovi obvestila o priznani sposobnosti za dobavo "Zdravil in medicinskega potrošnega materiala" povabil kandidate s priznano sposobnostjo, da predložijo ponudbo, in sicer za sklop Leče za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.08.2007 do 31.01.2008 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-214), za sklop Zdravstvena nega za tretje šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-215), za sklop Mikrobiološki material in laboratorijski material za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-216), za sklop Ostalo za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-222) ter za sklop Lekarniške kemikalije in transfuziološki material za četrto šestmesečno obdobje v II. fazi postopka - obdobje od 01.07.2007 do 31.12.2007 (povabilo k oddaji ponudbe, št. 200-1/05-224). Naročnik je v citiranih povabilih med drugim navedel, da je prešel na nov način spletnega naročanja, pri čemer je vsem kandidatom s priznano sposobnostjo dodelil uporabniška imena in gesla za vstop v spletno aplikacijo za potrebe vnosa ponudbenih cen. Naročnik je v citiranih povabilih navedel tudi med drugim, da se razpisna dokumentacija nahaja na spletnih straneh naročnika, ter da v primeru težav z uporabo spletne aplikacije kandidati lahko pokličejo na programsko hišo Goinfo d.o.o. (naročnik je navedel kontaktno osebo g. M.V. z dvema telefonskima številkama).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji za konkretno II. fazo omejenega postopka za zgoraj omenjene sklope določil rok za predložitev ponudb 31.05.2007 do 9:00 ure.

Vlagatelj je dne 28.05.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem uvodoma navaja, da je naročnik v Navodilih za II. fazo postopka v točki 1 podal informacijo, da bo II. fazo omejenega postopka izvedel po ZJN-2 in temu primerno spremenil in priredil navodila za pripravo in oddajo ponudbe. Vlagatelj v uvodu dodaja, da je ugotovil na podlagi prejete dokumentacije in iz nje izhajajočih razpisnih pogojev, da je naročnik spremenil način in pogoje za pripravo in oddajo ponudbe, in sicer način oddaje ponudbe (zahteva vnos podatkov direktno v naročnikov program GoSoft 2000) ter način komuniciranja naročnik - ponudnik (omogočeno oziroma dovoljeno je samo preko spletne aplikacije naročnika).
Vlagatelj navaja, da je naročnika pravilno in pravočasno zaprosil za dodatna pojasnila, in sicer da je poslal naročniku dne 11.05.2007 vprašanje "Kako in na kakšen način nam zagotavljate tajnost podatkov (cen), vse do javnega odpiranja ponudb"", na katerega je naročnik odgovoril z naslednjo vsebino: "Dostop do podatkov v bazi imajo samo sistemski administratorji - programska hiša, ki je lastnica programa GoSoft 2000 in vodja računalniškega centra. Skozi uporabniški vmesnik pa se prikažejo cene šele po datumu in uri, ki je definiran na posameznem javnem razpisu. Do tega datuma pregled cen ni možen. Za dodatna pojasnila glede delovanja spletne aplikacije se lahko obrnete na programsko hišo Goinfo d.o.o. - kontaktna oseba: ....". Vlagatelj nadalje navaja, da je naročniku poslal dodatno vprašanje, z dne 15.05.2007, in sicer "V odgovoru na zastavljeno vprašanje ste potrdili naš dvom v nedotakljivost oddanih ponudb do samega odpiranja, saj ste navedli, da imajo samo sistemski administratorji dostop do programa. Na kakšen način lahko "nezaupljivemu" ponudniku zagotovite in z argumenti dokažete, da nihče ni in ne bo vpogledal v njegovo ponudbo pred rokom določenim za odpiranje ponudb. Kako bo ponudnik obveščen v primeru nezakonitega posega v njegovo ponudbo pred določenim rokom"", na katerega je naročnik podal naslednji odgovor: "Zainteresiranim uporabnikom smo v bolnišnici dodelili uporabniško ime in geslo. Uporabnik je moral ob prvi prijavi v spletno aplikacijo obvezno zamenjati geslo. Geslo, ki si ga izbere uporabnik je kriptirano. To pomeni, da sistemski administratorji, ki imajo sicer dostop do programa, ne poznajo pravega gesla. Sistemski administratorji sicer lahko spremenijo uporabnikovo geslo in s tem teoretično lahko upogledajo v uporabnikove podatke, toda v tem primeru se uporabnik ne more več ponovno prijaviti v spletno aplikacijo. Na ta način uporabnik ve, da je nekdo upogledal v njegove podatke. Naša želja z nadgradnjo programa GoSoft in spletnim vnašanjem podatkov o javnih naročilih je olajšati delo tako na strani uporabnikov kot na strani bolnišnice in zagotoviti večjo varnost podatkov, česar star način vnosa podatkov o javnih naročilih preko disket ni omogočal. Prav slednje so bile v preteklosti večkrat predmet diskusij glede varnosti tako posredovanih podatkov. V primeru dodatnih vprašanj in dvomov, ki se vam porajajo, svetujemo, da se obrnete na naš računalniški center (g....., univ. dipl. inž. računalništva tel. št. .....) oz. na programsko hišo GoInfo d.o.o.". Vlagatelj pojasnjuje, da ga naročnik z odgovori ni uspel prepričati oziroma odstraniti dvome v nedotakljivost ponudbe vse do roka, določenega za odpiranje ponudb, zato je prepričan, da:
- ni zagotovljena varnost ponudbe, predvsem ponudbenih cen,
- ni onemogočen nedovoljen pogled v ponudbene cene pred rokom za odpiranje ponudb,
- niso izpolnjeni pogoji, da bi ponudnik v primeru predčasnega vpogleda v ponudbene cene kršitve lahko zaznal,
- je geslo, ki ga je prejel ponudnik, namenjeno zgolj omogočanju dostopa in evidentiranju oseb ponudnika, ki imajo dostop v program in na njem izvajajo posege,
- je edini varen način oddaja ponudbe v zaprti in zapečateni ovojnici (cenik pa podan na predloženi disketi),
- pojasnila in vprašanja ki so poslana ali prejeta samo po spletni aplikaciji ne predstavljajo trajnega dokumenta (zaradi hitrejšega komuniciranja je aplikacija sprejemljiva, obvezno pa bi moral slediti dopis v originalu s pečatom in podpisom),
- da sama sestava strokovne komisije zbuja dvom o korektnosti in pravilnosti izvedbe postopka.
Vlagatelj očita naročniku, da mu je naročnik z opisanim postopkom oddaje ponudbe preprečil z zakonom dano pravico do hranjenja ponudbe kot poslovno skrivnost vse do javnega odpiranja ponudb. Vlagatelj navaja, da mora v skladu z navodili podatke - cene vnesti direktno v naročnikov informacijski sistem, ter da je, kljub dodelitvi gesla za dostop do programa GoSoft prepričan, da mu ni zagotovljena varnost in tajnost ponudbenih cen in nenadzorovanega vpogleda nepooblaščene osebe v informacijski sistem.
Zatem vlagatelj naročniku tudi očita, da naročnik z vzpostavljenim lastnim sistemom postavljanja vprašanj in dajanja odgovorov ne zagotavlja sledljivosti dokumentov in postopkov. Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v navodilih za pripravo ponudbe jasno navedel, da bo odgovarjal samo na vprašanja, ki bodo poslana preko spletne aplikacije. Vlagateljevo prepričanje je, da samo pisni in uradno potrjeni in podpisani dokument s strani pooblaščene osebe predstavlja uradni in trajni dokument, brez možnosti izgube ali namernega spreminjanja oz. brisanja. Vlagatelj nadalje ugotavlja, da naročnik sam postavlja pod vprašaj istovetnost pisne verzije dokumentov in dokumente v elektronski obliki, saj v RD navaja: "Naročnik ne prevzema odgovornosti za istovetnost RD, ki je bila objavljena na internetnem naslovu z verzijo RD, ki je v pisni obliki pri naročniku".
Na koncu vlagatelj še očita naročniku sporno sestavo komisije za izvedbo javnega naročila, ki je v nasprotju z Zakonom o upravnem postopku in Zakonom o javnih naročilih in dobro poslovno prakso. Vlagatelj dodaja, da ob upoštevanju predhodno naštetih nepravilnosti predstavlja v danem trenutku posebno težo in povečano tveganje zanj sorodstvena povezanost med predsednico strokovne komisije go. M.š., mag. farm. spec. kl. farm., in go. š.P.T., ki je eden izmed ustanoviteljev in zakoniti zastopnik družbe Gopharm d.d. Nova gorica, ki ravno tako konkurira na predmetnem javnem razpisu.
Vlagatelj zahteva:
- da naročnik dovoli oddajo ponudbe v obliki, kot je bila običajna v prejšnjih fazah postopka - papirna verzija, pravilno opremljena in zapečatena v zaprti ovojnici, cenik priložen na disketi,
- da naročnik omogoči sprejem vprašanj in pošiljanje tudi v papirnati obliki,
- da naročnik spremeni sestavo strokovne komisije,
pri čemer naproša Državno revizijsko komisijo, v kolikor bo do nadaljevanja revizijskega postopka prišlo, da upošteva določbo drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN.
Vlagatelj v zahtevku zahteva tudi povračilo stroškov vplačane takse za revizijo v znesku 417,29 EUR in vseh morebitnih dodatnih stroškov, nastalih tekom postopka, v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 29.05.2007, pozval k predložitvi dokazila o plačilu takse za revizijo ter k opredelitvi predmeta javnega naročila, ker se posamezni sklopi v okviru predmetnega javnega naročila vodijo kot samostojni postopki, kar je vlagatelj z vlogo, z dne 31.05.2007, tudi storil (glede sklopov je navedel, da vlaga revizijski zahtevek za vse sklope, za katere ima priznano sposobnost).

Naročnik je s sklepom, z dne 31.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa navaja, da je v Navodilih za II. fazo postopka oddaje javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo zdravil in medicinskega potrošnega materiala (v nadaljevanju: Navodilo) zagotovil varen in transparenten način vnosa ponudbenih cen v naročnikovo spletno aplikacijo. Naročnik pojasnjuje, da je dne 29.05.2007 pred prejemom zahtevka za revizijo (pošta se dostavi v tajništvo in šele nato v posamezno službo; v Skupino za javna naročila je bilo pismo - zahtevek za revizijo dostavljeno cca. ob 11.00 uri ) spremenil razpisno dokumentacijo in tudi podaljšal rok za predložitev ponudb (izjema velja za sklop leče). Naročnik dalje zatrjuje, da je o spremembi razpisne dokumentacije vse kandidate s priznano sposobnostjo obvestil še pred prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo v obliki sporočila, posredovanega v spletni aplikaciji ter z objavo na naročnikovih spletnih straneh. Naročnik navaja, da mora torej kandidat, upoštevajoč spremembo razpisne dokumentacije, do roka, določenega za oddajo ponudb, predložiti zgolj pisni izpis cen, v naslednjih 7-ih dneh od poziva pa mora kandidat v naročnikovo spletno aplikacijo vpisati ponudbene cene, identične ponudbenim cenam na pisnem izpisu cen, kandidati pa lahko vnašajo ponudbene cene v naročnikovo spletno aplikacijo vse od objave poziva k posredovanju ponudbenih cen. Po naročnikovem prepričanju je namreč znano, da tudi disketa ni absolutno varen medij za posredovanje ponudbenih cen (v teoriji obstaja možnost, da naročnik prebere vsebino diskete tudi, če je le-ta locirana v zaprti ovojnici, saj je branje magnetnih medijev možno tudi mimo papirja), predvsem pa je ta medij zelo nezanesljiv med uporabo.
Naročnik tudi zavrača očitke vlagatelja v delu, ko le-ta navaja, da naročnik z vzpostavljenim lastnim sistemom postavljanja vprašanj in dajanja odgovorov ne zagotavlja sledljivosti dokumentov in postopkov kot tudi navedbo vlagatelja, da naročnik sam postavlja pod vprašaj istovetnost pisne verzije dokumentov in dokumentov v elektronski obliki. Naročnik poudarja, da kandidatom ne prepoveduje, da naročniku posredujejo vprašanje, ki so ga naročniku posredovali preko spletne aplikacije, tudi v pisni obliki - po pošti ali faksu. Naročnik pojasnjuje, da vso prejeto pošto, tako sporočila posredovana preko spletne aplikacije kot tudi sporočila posredovana po pošti ali faksu ustrezno dokumentira. Glede istovetnosti razpisnih dokumentacij naročnik pojasnjuje, da je z enim izmed odgovorov na zastavljeno vprašanje že potrdil istovetnost razpisnih dokumentacij (dokaz: npr. odgovor št: 200-1/05-228 ), vsekakor pa bo to storil najkasneje v roku 4-ih dni od roka, določenega za predložitev ponudb.
Navedbe o "sporni sestavi komisije" so po mnenju naročnika zelo tendenciozne in povsem neutemeljene. Prvič zato, ker vlagatelj, čeprav zahtevku prilaga zapisnik komisije, z dne 01.04.2007, napačno povzema sestavo komisije, poleg tega pa je naročnik zelo začuden, da vlagatelj pred tovrstnimi obtožbami niti ni vpogledal v naročnikov sklep o imenovanju strokovne komisije za izvedbo posameznih nalog v postopku oddaje javnega naročila ter za oceno ponudb za predmetno javno naročilo (št.: 200-1/05-2), da bi ugotovil, da obstaja več komisij in da je komisija, katere sestavo (sicer napačno) navaja v zahtevku za revizijo, zgolj tista, ki odpira ponudbe in jih ne ocenjuje. Poleg tega naročnik opozarja, da je prepoved interesne povezanosti članov strokovnih komisij s ponudniki kvečjemu normiral Pravilnik o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS št.: 32/04), ki pa je prenehal veljati z dnem uveljavitve ZJN-2. Poleg tega pa ne gre prezreti, da ZJN-2 sploh ne predpisuje več obligatornega imenovanja strokovnih komisij, temveč je odločitev o smiselnosti in sestavi komisije prepuščena odločitvi naročnika.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 04.06.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi je vlagatelj pojasnil svoja stališča glede na naročnikovo obrazložitev, podano v sklepu, z dne 31.05.2007, s katerim je naročnik zavrnil njegov zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Vlagatelj med drugim navaja, da tudi na podlagi naročnikovih sprememb ne more pripraviti identičnega izpisa na papirju, saj se izpis v primeru, da ponudbe ne pripravlja v programu GOSOFT 2000 oblikovno bistveno razlikuje od tistega, ki se izpiše, če vnaša direktno v spletno aplikacijo. Vlagatelj navaja tudi, da na podlagi tako pripravljene ponudbe lahko zaradi dvojnega (ponovnega) vnosa podatkov nehote stori napako, kar ima za posledico izločitev ponudbe, zato zahteva, da naročnik pripravi razpisno dokumentacijo tako, da lahko pripravi in odda končno verzijo ponudbe brez dodatnih - naknadnih vprašanj, vnos cen v program GOSOFT pa naj tako kot do sedaj opravi naročnik sam. V zvezi z go. M.š., mag. farm., spec. kl. farm., vlagatelj med drugim navaja, da je le-ta predsednica komisije za izvedbo odpiranja ponudb, pomembnost strokovne komisije za odpiranje ponudb pa se pokaže po vlagateljevem mnenju že iz velikega števila ponudnikov, ki jih naročniki ravno zaradi nepopolno oziroma pomanjkljivo sestavljene ponudbene dokumentacije izločijo že na samem odpiranju. Nadalje vlagatelj navaja še, da je ga. M.š., mag. farm., spec. kl. farm., v razpisni dokumentaciji pooblaščena za vsa (strokovna) vprašanja v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Prav tako vlagatelj v zvezi z navedeno osebo navaja, da je v naročnikovem dokumentu št. 200-1/05-2 (pravni pouk) jasno navedeno, da člani komisije ne smejo biti interesno povezani s ponudniki, zato je naročnik v tem primeru poleg zakonsko ustaljenih norm kršil tudi lastno postavljena pravila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 05.06.2007, ki ga je slednja prejela 06.06.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek v zvezi vnosom podatkov - cen direktno v naročnikov informacijski sistem, s čemer mu naj ne bi bila (kljub dodelitvi gesla za dostop do programa GoSoft) zagotovljena varnost in tajnost ponudbenih cen in nenadzorovanega vpogleda nepooblaščene osebe v informacijski sistem.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo (naročnik je v odstopljeni dokumentaciji predložil tiskano verzijo razpisne dokumentacije za II. fazo postopka oddaje javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za predmetno javno naročilo - sklop Zdravstvena nega, št. 200-1/05-212, pri čemer je navedel kot opombo, da so razpisne dokumentacije za ostale sklope enake razpisni dokumentaciji za sklop Zdravstvena nega) pokaže, da je naročnik v Navodilih v točki 3.2. - Vnos ponudbenih cen navedel: "Kandidat mora ponudbene cene vnesti v program GoSoft2000 skladno z navodili, ki se nahajajo na ikoni ''POMOČ"''". Nadaljnji vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v Navodilih v točki 4.5. - Dokumentacija za ponudbo navedel: "1. Povabilo k oddaji ponudbe (kandidat ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico), 2. obrazec ''PONUDBA'' (kandidat ga izpolni, podpiše in žigosa) s prilogo, 3. vzorec ''POGODBA'' (kandidat ga izpolni, podpiše in žigosa), 4. garancija za resnost ponudbe iz točke 4.5.2 teh navodil.". Naročnik je nadalje v Navodilih v točki 9.2 - Kraj (za predložitev ponudb) določil naslov: "Splošna bolnišnica ''Dr. Franca Derganca'' Nova gorica, Ulica padlih borcev 13/a, 5290 šempeter pri Gorici - TAJNIšTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!".
Državna revizijska komisija na osnovi spisovne dokumentacije v konkretnem primeru ugotavlja, da je naročnik na vprašanje (Splošni izpis v programu GoSoft - 2000) na vprašanje enega od kandidatov, z dne 11.05.2007, "Vnos podatkov (cen) je možen direktno v program GoSoft 2000 preko spletne aplikacije. Kako in na kakšen način nam zagotavljate tajnost podatkov (cen), vse do javnega odpiranja ponudb"" odgovoril, da imajo dostop do podatkov v bazi samo sistemski administratorji - programska hiša, ki je lastnica programa GoSoft 2000 in vodja računalniškega centra, da se skozi uporabniški vmesnik prikažejo cene šele po datumu in uri, ki je definiran na posameznem javnem razpisu oziroma da do tega datuma pregled cen ni možen, ter da se za dodatna pojasnila glede delovanja spletne aplikacije lahko obrne na programsko hišo Goinfo d.o.o. Nadalje iz spisovne dokumentacije izhaja, da je isti kandidat naročniku poslal dodatno vprašanje, z dne 15.05.2007, in sicer "V odgovoru na zastavljeno vprašanje ste potrdili naš dvom v nedotakljivost oddanih ponudb do samega odpiranja, saj ste navedli, da imajo samo sistemski administratorji dostop do programa. Na kakšen način lahko "nezaupljivemu" ponudniku zagotovite in z argumenti dokažete, da nihče ni in ne bo vpogledal v njegovo ponudbo do roka določenega za odpiranje ponudb. Kako bo ponudnik obveščen v primeru nezakonitega posega v njegovo ponudbo pred določenim rokom"", na katerega je naročnik podal odgovor, da:
- so zainteresiranim uporabnikom v bolnišnici dodelili uporabniško ime in geslo,
- je uporabnik moral ob prvi prijavi v spletno aplikacijo obvezno zamenjati geslo,
- je geslo, ki si ga izbere uporabnik, kriptirano - to pomeni, da sistemski administratorji, ki imajo sicer dostop do programa, ne poznajo pravega gesla,
- sistemski administratorji sicer lahko spremenijo uporabnikovo geslo in s tem teoretično lahko vpogledajo v uporabnikove podatke, toda v tem primeru se uporabnik ne more več ponovno prijaviti v spletno aplikacijo - na ta način uporabnik ve, da je nekdo vpogledal v njegove podatke,
- je naročnikova želja z nadgradnjo programa GoSoft in spletnim vnašanjem podatkov o javnih naročilih olajšati delo tako na strani uporabnikov kot na strani bolnišnice in zagotoviti večjo varnost podatkov, česar star način vnosa podatkov o javnih naročilih preko disket ni omogočal - prav slednje so bile v preteklosti večkrat predmet diskusij glede varnosti tako posredovanih podatkov,
- v primeru dodatnih vprašanj in dvomov, ki se kandidatu porajajo, mu svetuje naročnik, da se obrne na njegov računalniški center (g....., univ. dipl. inž. računalništva, tel. št. .....) oziroma na programsko hišo GoInfo d.o.o. (g......, tel. št.).
Državna revizijska komisija na osnovi gornjih dejstev ugotavlja, da v konkretnem primeru ne gre za pošiljanje in sprejem ponudb v elektronski obliki oziroma predstavlja t.i. domnevno sporni dodatni vnos ponudbenih cen prek naročnikove spletne aplikacije med drugim pomoč naročniku za lažjo obdelavo podatkov (cen). Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji še vedno zahteva predložitev ponudbe na t.i. klasičen način (v pisni obliki - na papirju). Navedena ugotovitev izhaja tudi iz naročnikovega odgovora enemu od kandidatov (za katerega je naročnik sicer zapisal v dopisu, s katerim je odstopil spisovno dokumentacijo Državni revizijski komisiji v odločanje, da je vprašanje kandidat podal v nasprotju z Navodili razpisne dokumentacije za II. fazo, zato je odgovor posredoval le kandidatu, ki je vprašanje postavil, in ne ostalim kandidatom). Eden od kandidatov je namreč po elektronski pošti dne 28.05.2007 na naročnika naslovil vprašanje v zvezi s kvalificiranim potrdilom in časovnim žigom v zvezi z elektronsko ponudbo v smislu četrtega in petega odstavka 67. člena ZJN-2 oziroma s prošnjo, da mu omogoči oddajo ponudbe samo v pisni obliki ali da podaljša rok za oddajo ponudbe za toliko časa, kolikor je potrebno za pridobitev kvalificiranega potrdila in časovnega žiga. Naročnik je na navedeno elektronsko pošto odgovoril kandidatu z elektronsko pošto dne 29.05.2007, in sicer z naslednjo vsebino:
- da se ponudbo za predmetno javno naročilo ne oddaja v elektronski obliki v smislu določb 67. člena ZJN-2, temveč v pisni obliki,
- da je vnos ponudbenih cen prek spletne aplikacije le medij za posredovanje podatkov naročniku,
- da mora kandidat skladno z določili razpisne dokumentacije (točka 4.5.) ponudbo oddati v pisni obliki.
Nadalje Državna revizijska komisija na osnovi gornjih dejstev ugotavlja, da naročnik ni v zadostni meri pojasnil načina varovanja podatkov o cenah pri vnosu prek spletne aplikacije. Da je morebiten predčasni vpogled v podatke (cene) uporabnika (v konkretnem primeru kandidata) mogoč, gre zaznati tudi iz odgovora naročnika enemu od kandidatov dne 15.05.2007, ko zapiše (naročnik) med drugim, da sistemski administratorji sicer lahko spremenijo uporabnikovo geslo in s tem teoretično lahko vpogledajo v uporabnikove podatke, toda v tem primeru se uporabnik ne more več ponovno prijaviti v spletno aplikacijo - na ta način uporabnik ve, da je nekdo vpogledal v njegove podatke. Po mnenju Državne revizijske komisije naročnik v konkretnem primeru pri vnosu podatkov (cen), ki jih je potrebno vnesti pred iztekom roka za predložitev ponudb (kar je naročnik kasneje sicer s spremembo, z dne 29.05.2007, modificiral kot bo obrazloženo v nadaljevanju) prek spletne strani, ni v zadostni meri poskrbel za preprečitev vpogleda v podane cene pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb (arg. četrtega odstavka 22. člena Zakona o javnem naročanju - Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2). Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija naročnikovo zahtevo po (dodatnem) vnosu podatkov (cen) prek spletne aplikacije presodila kot tako, ki ne zagotavlja varnosti vnesenih ponudbenih cen oziroma ne preprečuje nedovoljenega vpogleda v ponudbene cene pred odpiranjem ponudb, kar nenazadnje ne zagotavlja uresničevanja načela enakopravne obravnave ponudnikov - kandidatov (9. člen ZJN-2). Državna revizijska komisija sicer razume naročnika v želji po olajšanju dela vsem udeleženim v konkretni II. fazi postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vendar pa poudarja, da obstojijo tudi drugi načini / variacije vnosa podatkov (cen), ki nenazadnje, upoštevajoč vse dane okoliščine in dejstva v konkretnem primeru, niso tako vprašljivi (z vidika posledic v primeru predčasnega vpogleda v ponudbene cene) kot je vnos podatkov (cen) prek spletne aplikacije pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb. V tem kontekstu terja naročnikova obramba v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, in sicer "Znano je namreč, da tudi disketa ni absolutno varen medij za posredovanje ponudbenih cen (v teoriji obstaja možnost, da naročnik prebere vsebino diskete tudi, če je le le-ta locirana v zaprti ovojnici, saj je branje magnetnih medijev možno tudi mimo papirja!), predvsem pa je ta medij zelo nezanesljiv med uporabo", komentar. Državna revizijska komisija poudarja, da absolutne varnosti podatkov ni oziroma lahko govorimo le o večji ali manjši varnosti podatkov na raznih medijih (papir, elektronski mediji) pred neželenim vdorom, brisanjem ipd. Podobno je z zanesljivostjo zapisa podatkov na raznih medijih. Poudariti gre, da je vnos podatkov prek spletne aplikacije na način (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb), kot ga je predvidel naročnik že v načelu manj varen (zlasti v smislu neželenega predčasnega vpogleda v podatke - cene s strani nepooblaščenih oseb) kot vnos prek npr. diskete. Nenazadnje tudi ne gre spregledati dejstva, da je naročnik istega dne (29.05.2007) kot je prejel vlagateljev zahtevek za revizijo (vlagatelj ga je oddal na pošto 28.05.2007) z dokumentoma, št. 200-1/05-255 in št. 200-1/05-256, spremenil točko 5.1. razpisne dokumentacije tako, da se črta dikcija "... ter ponudbo, ki ne bo vsebovala identičnih podatkov na izpisu in podatkov vnesenih v program preko spletne aplikacije." in se po novem glasi: "da bo ponudba označena kot pravilna mora vsebovati v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 4.5. Kot neprimerno bo naročnik označil ponudbo, ki ne bo vsebovala ponudbenih cen za najmanj 10% razpisanih vrst medicinskih pripomočkov (artiklov) iz posamezne skupine (izjema je določena v razdelku 2). Kandidat vpisuje ponudbe cene preko naročnikove spletne aplikacije. S klikom na ikono ''POMOČ'' pridobi uporabnik podrobnejša navodila. V primeru neidentičnih podatkov na izpisu in podatkov vnešenih v program preko spletne aplikacije bo naročnik kandidate, ki v program ne bodo vnesli ponudbenih cen, zapisanih na izpisu, pozval k vpisu cen, ki jih je kandidat navedel na pisnem izpisu. V kolikor kandidat v roku 7 dni od pisnega poziva naročnika v spletno aplikacijo ne bo vpisal cen identičnih cenam na izpisu, bo naročnik ponudbo takega kandidata izločil kot neprimerno.". Državna revizijska komisija poudarja, da ne nasprotuje vnašanju podatkov (cen) prek spletne aplikacije naročnika, vendar pa je način kot ga je predvidel naročnik (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb) v danem trenutku neustrezen, saj ne omogoča zadostne varnosti pred nedovoljenimi predčasnimi vpogledi v cenik (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb). Ob dejstvu, da želi naročnik olajšati delo vsem, ki so vpleteni v postopek izvedbe konkretne II. faze, bi lahko naročnik zahteval do roka za predložitev ponudb, predložitev ponudbe v pisni obliki (brez uporabe spletne aplikacije), kasneje (po izteku roka za predložitev ponudb / odpiranju ponudb) pa bi naročnik na ustrezen način omogočil kandidatom še vnos podatkov (cen) prek spletne aplikacije (pri čemer bi moral ustrezno predvideti ravnanja v primeru razhajanja podatkov - cen na izpisu in v spletni aplikaciji).
Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija spoznala vlagateljev predmetni očitek kot delno utemeljen (v delu, ki se nanaša zahtevo naročnika po vpisovanju podatkov - cen prek spletne aplikacije pred potekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb, ne pa tudi v okviru zahteve - predloga vlagatelja po predložitvi cenika na disketi), zato je bilo posledično potrebno zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji za II. fazo postopka oddaje javnega naročila po vnosu podatkov (cen) prek njegove spletne aplikacije na način kot ga je predvidel naročnik (pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb oziroma kar je kasneje spremenil na dan prejema vlagateljevega zahtevka za revizijo v možnost vnosa pred iztekom roka za predložitev ponudb / pred odpiranjem ponudb) razveljaviti za vse sklope, zoper katere je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (za sklope, za katere je vlagatelju priznana sposobnost).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja, da naročnik z vzpostavljenim lastnim sistemom postavljanja vprašanj in dajanja odgovorov ne zagotavlja sledljivosti dokumentov in postopkov.
Vpogled v relevantno razpisno dokumentacijo (naročnik je v odstopljeni dokumentaciji predložil tiskano verzijo razpisne dokumentacije za II. fazo postopka oddaje javnega naročila s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za predmetno javno naročilo - sklop Zdravstvena nega, št. 200-1/05-212, pri čemer je navedel kot opombo, da so razpisne dokumentacije za ostale sklope enake razpisni dokumentaciji za sklop Zdravstvena nega) pokaže, da je naročnik v Navodilih v točki 4.3. - Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD navedel med drugim: "Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo preko ikone ''KONTAKT'' v spletni aplikaciji naročnika.
Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno preko gumba ''POšLJI VPRAšANJE'', kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 4-dni od dneva, ki je določen kot rok za predložitev prijav in sicer do 12:00 ure posredoval tako, da bo vsak prevzemnik RD v spletni aplikaciji pod klikom na gumb ''ODGOVORI'' prebral pojasnilo oz. dopolnitev RD. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb.
Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. ...".
Naročnik v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo kot neutemeljenega sicer zatrjuje, da kandidatom ne prepoveduje, da naročniku posredujejo vprašanje, ki so ga naročniku posredovali preko spletne aplikacije, tudi v pisni obliki - po pošti ali faksu.
Prvi odstavek 65. člena ZJN-2 določa med drugim, da naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu, z elektronskimi sredstvi. Drugi odstavek 65. člena ZJN-2 pa nalaga naročniku dolžnost, da mora izbrati tak način ali načine sporočanja, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. Četrti odstavek 65. člena ZJN-2 pa določa, da morajo biti v primeru sporočanja podatkov na elektronski način sredstva in tehnične lastnosti take, da je zagotovljena enakopravnost, splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. Državna revizijska komisija na osnovi spisovne dokumentacije v predmetni zadevi ugotavlja, da vlagatelj ne zatrjuje, da ga način komunikacije v primeru zahtev za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije postavlja v neenakopraven položaj, oziroma da je način komunikacije v nasprotju s splošno dostopnostjo in povezljivostjo z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi. Pa tudi če bi vlagatelj to zatrjeval, Državna revizijska komisija poudarja, da v konkretnem primeru načina postavljanja vprašanj prek naročnikove spletne aplikacije ne gre šteti za način, ki bi bil v danem trenutku v nasprotju s četrtim odstavkom 65. člena ZJN-2. Nenazadnje pa ne gre spregledati tudi dejstva, ki je razvidno iz spisovne dokumentacije v konkretnem primeru in sicer, da je tudi vlagatelj sam na tak način postavil naročniku vprašanje v zvezi z razpisno dokumentacijo, iz česar sledi, da mu takšen način komuniciranja ne predstavlja ovire. Državna revizijska komisija nadalje na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v konkretnem primeru tudi ugotavlja, da naročnik vprašanja, postavljena prek spletne aplikacije, tudi natisne in dokumentira. Iz izpisov je razvidno med drugim, kdo postavlja vprašanje, vsebina vprašanja, kdo je sprejel vprašanje, vključno z datumom in uro, kdo je odgovoril na vprašanje in komu, vsebina odgovora, vključno z datumom in uro, tako da Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju, da z opisanim sistemom postavljanja vprašanj in dajanja odgovorov naročnik ne zagotavlja sledljivosti dokumentov in postopkov.
Skladno z gornjimi ugotovitvami Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi s sporno sestavo komisije za izvedbo javnega naročila, ki naj bi bila v nasprotju z Zakonom o upravnem postopku in Zakonom o javnih naročilih in dobro poslovno prakso.
Iz spisovne dokumentacije v predmetni zadevi izhaja, da je naročnik s sklepom o imenovanju strokovne komisije za izvedbo posameznih nalog v postopku oddaje javnega naročila ter za oceno ponudb za predmetno javno naročilo, št. 200-1/05-2, z dne 24.01.2005, izdanem na podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in Pravilnika o natančnejši vsebini sklepa za začetek postopka oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 32/04 in 87/04; v nadaljevanju: Pravilnik), imenoval strokovno komisijo za izvedbo odpiranja ponudb v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, ki jo med drugim sestavlja kot predsednica za vlagatelja domnevno sporna oseba ga. M.š., mag. farm.. spec. kl. farm. Nadalje je naročnik s citiranim sklepom imenoval ločene komisije (le predsednike komisij brez članov) za ocenitev ponudb po posameznih skupinah artiklov znotraj sklopov, pri čemer pa ge. M.š., mag. farm.. spec. kl. farm., ki jo navaja vlagatelj, ni najti kot članice / predsednice komisij za ocenitev ponudb. Na tem mestu gre ugotoviti, da je naročnik izdal citirani sklep v okviru pričetka izvajanja omejenega postopka na podlagi ZJN-1. Prav tako gre ugotoviti, da je naročnik v relevantni razpisni dokumentaciji za II. fazo postopka oddaje v Navodilih v točki 1. - Podlaga po ZJN-2 navedel, da je v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZJN-1 izvedel I. fazo omejenega postopka, ter da je dne 07.01.2007 stopil v veljavo (pravilno: se je pričel uporabljati; opomba Državne revizijske komisije) ZJN-2, ki v prehodnih določbah določa, da se II. faze omejenih postopkov (po novem: postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti) izvedejo po ZJN-2, če do dneva začetka uporabe ZJN-2 kandidatom s priznano sposobnostjo še ni bila izročena razpisna dokumentacija.
Citirani sklep je torej potrebno gledati kot sklep, ki je bil izdan na osnovi takrat veljave zakonodaje (konkretno ZJN-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov). Sedaj veljavni zakon o javnem naročanju (ZJN-2) ne predvideva podzakonskega akta, ki bi podrobneje uredil vsebino sklepa o začetku postopka ter pogoje glede članov strokovne komisije (kot je bil Pravilnik na podlagi ZJN-1, ki je na podlagi ZJN-2 prenehal veljati), zato je sama vsebina citiranega sklepa v danem trenutku nerelevantna. Državna revizijska komisija poudarja, da ZJN-2 nima določb, ki bi predvidevale imenovanje strokovne komisije, temveč nalaga naročniku, da mora v sklepu o začetku postopka navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila. Citirani sklep ni bil izdan na osnovi ZJN-2, konkreten revizijski postopek na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo pa poteka v t.i. II. fazi postopka oddaje, ki se izvaja na podlagi ZJN-2.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer vplačane takse za revizijo v znesku 417,29 EUR in vseh morebitnih dodatnih stroškov, nastalih tekom postopka v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila. Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj naslednjega dne (29.05.2007) po vložitvi zahtevka za revizijo (poštni žig na poštni ovojnici, v kateri je bil odpremljen zahtevek za revizijo, je opremljen z datum in uro, in sicer 28.05.2007 17) vplačal znesek 417,29 EUR, dne 31.05.2007 pa na podlagi poziva naročnika še dodaten znesek 417,29 EUR (naročnik ga je namreč v pozivu za dopolnitev zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel po faksu 30.05.2007 in 31.05.2007 po pošti, opozoril na podvojeno takso, vsled objave I. faze javnega razpisa v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.

Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo (peti odstavek 22. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretni zadevi t.i. "vseh morebitnih dodatnih nastalih stroškov, nastalih tekom postopka" ni opredelil. Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom delno uspel, stroške pa opredelil le v delu, ki se nanašajo na plačilo revizijske takse v znesku 417,29 EUR, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju delno povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo. Ob upoštevanju drugega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05, 43/06 in 52/07) je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala stroške v višini 139,10 EUR, kar glede na uspeh v postopku predstavlja tretjino v zahtevku za revizijo opredeljene plačane takse.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 139,10 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.06.2007

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, šempeter pri Gorici,
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana.