018-166/2007 Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane

Številka: 018-166/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata in članov mag. Nataše Jeršič in Jožefa Kocuvana, kot članov senata, in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Nakup čistil, pripomočkov za čiščenje, papirne konfekcije ter ostalih splošnih čistilnih sredstev" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik INTER KOOP d.o.o., Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.06.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je naročnik s sklepom z dne 25.05.2007, ki ga je vlagatelj prejel dne 28.05.2007, zahtevku za revizijo ugodil tako, da je razveljavil odločitev naročnika, vsebovano v Obvestilu o izidu javnega naročila, št. 4300-2/2007-1 z dne 25.04.2007, in sicer za sklop 1: čistilna, pralna in dezinfekcijska sredstva ter pripomočki za čiščenje.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev nadaljnjih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 28,09 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. V preostalem delu se zahteva zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 18-19/2007 z dne 02.03.2007, pod št. objave Ob-5051/07 in v Uradnem glasilu EU, št. 2007/S 37-945124 z dne 22.02.2007.

Naročnik je dne 25.04.2007 izdal Obvestilo o izidu javnega naročila, št. 4300-2/2007-1, na podlagi katerega je oddal predmetno naročilo za sklop 1: čistilna, pralna in dezinfekcijska sredstva ter pripomočki za čiščenje ponudniku JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik) in za sklop 2: papirnata konfekcija, dispenzorji ter ostala splošna čistilna sredstva ponudniku MERKUR d.d., Cesta na okroglo 7, Naklo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 09.05.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev obvestila naročnika z dne 25.04.2007 ter spremembo odločitve naročnika tako, da javno naročilo za sklop 1 odda vlagatelju ter da vlagatelju povrne priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo ter plačano takso. Vlagatelj utemeljuje vložitev zahtevka za revizijo z zatrjevanjem, da naj bi bila ponudba izbranega ponudnika v 1. sklopu nepopolna oziroma neprimerna, s čimer naj bi naročnik kršil zlasti načelo enakopravne obravnave ponudnikov, pa tudi načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo transparentnosti.

Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom z dne 25.05.2007, ki ga je vlagatelj prejel dne 28.05.2007. V 1. točki izreka sklepa je naročnik zapisal, da se zahtevku za revizijo vlagatelja ugodi. V 2. točki izreka sklepa je naročnik ugodil tudi zahtevku za revizijo drugega vlagatelja FRIPAK d.o.o., Tomžičeva 30, Maribor (v nadaljevanju: drugi vlagatelj). V 3. točki izreka sklepa pa je naročnik ugodil zahtevi za povrnitev stroškov obeh vlagateljev. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da se strinja glede prvih dveh navedb vlagatelja, zavrača pa drugi dve navedbi, kjer vlagatelj izbranemu ponudniku očita nepravilno pakiranje. Naročnik je glede zahtevka za revizijo drugega vlagatelja zapisal, da zavrne zahtevek v delu, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, ugodil v delu, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe vlagatelja in delno ugodil v delu, ki se nanaša na nepravilnost ponudbe ponudnika OMEGA d.o.o. Naročnik je na koncu obrazložitve navedel, da na podlagi navedenih dejstev ugodi zahtevkoma za revizijo obeh vlagateljev in razveljavlja svojo odločitev z dne 25.04.2007, za sklop 1.

Vlagatelj je naročnika z vlogo z dne 31.05.2007 obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v vlogi navaja, da je naročnik s sklepom z dne 25.04.2007 kot utemeljene sprejel le posamezne navedbe vlagatelja glede izbranega ponudnika, ni pa ugodil zahtevku skladno z njegovim predlogom. Iz sklepa tudi niso razvidni pravni učinki naročnikove odločitve (razveljavitev obvestila, razveljavitev postopka, izbira drugega ponudnika). Naročnikova odločitev naj bi bila po mnenju vlagatelja tudi po vsebini nepravilna, saj naj bi naročnik neutemeljeno ugodil zahtevku za revizijo drugega vlagatelja, kar ima neposredni učinek na vlagatelja. Vlagatelj v nadaljevanju navaja dejstva, s katerimi dokazuje pravilnost svoje ponudbe v delu, v kateri naročnik ugotavlja nepravilnost. Vlagatelj zahteva tudi povračilo nadaljnjih stroškov revizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter revizijskem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve naročnika, vsebovane v Obvestilu o izidu javnega naročila, št. 4300-2/2007-1 z dne 25.04.2007, in sicer za sklop 1: čistilna, pralna in dezinfekcijska sredstva ter pripomočki za čiščenje.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik po pregledu in ocenjevanju prispelih ponudb dne 25.04.2007 izdal obvestilo o izidu javnega naročila, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za sklop 1. izbral izbranega ponudnika. Zoper takšno ravnanje naročnika je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, o katerem je naročnik odločal s sklepom z dne 25.05.2007. Pri tem pa je, glede na izrek naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, med naročnikom in vlagateljem nastal spor glede vprašanja, na kakšen način je naročnik ugodil zahtevku za revizijo oziroma ali je naročnik na podlagi ugotovitve o utemeljenosti posameznih revizijskih navedb v celoti ugodil pravovarstvenemu revizijskemu predlogu, ki ga postavlja vlagatelj v zahtevku za revizijo.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar slednja nedvomno predstavlja odločitev o določenem pravovarstvenem zahtevku oziroma zahtevku za pravno varstvo pravic ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo razveljavitveni oziroma kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila itd.).

ZRPJN sicer, kot je bilo že zapisano, ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar mora slednja v skladu s smiselno uporabo pravil pravdnega postopka (peti odstavek 3. člena ZRPJN) vsebovati vse sestavine odločitve o pravovarstvenem zahtevku. V skladu s 324. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) mora imeti pisna sodba uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk o pritožbi. Smiselna uporaba 324. člena ZPP pomeni, da so v uvodu naročnikove odločitve navedeni osnovni podatki o naročniku, strankah ter predmetu javnega naročila, izrek pa obsega odločitev, s katero naročnik ugodi posameznim razveljavitvenim zahtevkom ali jih zavrne. V obrazložitvi naročnik navede zahtevke vlagatelja in njegove navedbe o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo, ter dokaze in predpise, na katere je naročnik oprl svojo odločitev. Navedeno pomeni, da naročnik v izreku svoje odločitve o zahtevku za revizijo odloči tako, da odloči o razveljavitvenem (kasatoričnem) pravovarstvenem zahtevku vlagatelja, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Pri tem je naročnik praviloma vezan na meje pravovarstvenega zahtevka in ne more odločati mimo njega ali preko njegovih meja. Takšno zahtevo ZRPJN sicer izrecno postavlja le za odločanje Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (drugi odstavek 19. člena ZRPJN), vendar po naravi stvari to velja, ob upoštevanju smiselne uporabe prvega odstavka 2. člena ZPP, tudi za naročnika. Določbo prvega odstavka 16. člena ZRPJN je zato treba v povezavi z določbo drugega odstavka 19. člena ZRPJN ter ob smiselni uporabi 324. člena in prvega odstavka 2. člena ZPP razumeti na način, da naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da odloči o vlagateljevem pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku, da o njem odloči v izreku svoje odločitve in da pri tem odloča v njegovih mejah, medtem ko v obrazložitvi navede razloge za svojo odločitev in se pri tem opredeli do vseh dejstev in dokazov, s katerimi vlagatelj utemeljuje svoj zahtevek za revizijo.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval razveljavitev odločitve naročnika št. 4300-2007-1 z dne 25.04.2007 (Obvestilo o izidu javnega naročila), oddajo javnega naročila za sklop 1 vlagatelju ter povrnitev stroškov revizijskega postopka. Medtem, ko vlagatelj ne nasprotuje odločitvi naročnika glede povrnitve stroškov revizijskega postopka, pa je vlagatelju sporna oziroma nejasna odločitev naročnika glede razveljavitve odločitve o oddaji naročila in izbire drugega ponudnika. Kot je razvidno iz sklepa, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo, je naročnik v njegovem izreku zapisal zgolj, da se zahtevku za revizijo vlagatelja "ugodi". Vlagatelj v zahtevi za nadaljevanje postopka tako utemeljeno opozarja, da iz naročnikovega sklepa niso razvidni pravni učinki naročnikove odločitve, torej, v katerem delu je naročnik ugodil njegovemu zahtevku za revizijo, ali je razveljavil odločitev o oddaji naročila oziroma postopek. šele iz obrazložitve naročnikovega sklepa je mogoče razbrati, da se izrek sklepa nanaša na razveljavitev odločitve o oddaji naročila, št. 4300-2/2007-1 z dne 25.04.2007, in sicer za sklop 1.

Ker naročnik, kot je bilo že zapisano, v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloča o pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku, ker o njem odloča v izreku svoje odločitve in ker pri tem odloča v njegovih mejah, gre naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka in obrazložitve njegovega sklepa, razumeti le na način, da je naročnik razveljavil svojo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila za sklop 1.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik s sklepom z dne 25.05.2007, s katerim je ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo, razveljavil odločitev o oddaji naročila, št. 4300-2/2007-1 z dne 25.04.2007, in sicer za sklop 1.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo poleg razveljavitve obvestila o oddaji javnega naročila z dne 25.04.2007 zahteval tudi oddajo javnega naročila za 1. sklop na način, da se naročilo odda vlagatelju. V tem delu je naročnik ravnal pravilno, ko v postopku revizije ni odločal o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima naročnik v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko naročnik na podlagi 16. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrne bodisi zahtevku ugodi, tako da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Naročnik pa z odločitvijo v postopku revizije ne more odločiti oziroma nadomestiti prvotne odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. S sprejemom takšne odločitve bi namreč naročnik kršil suspenzivnost postopka skladno s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN, saj bi v času zadržanja postopka sprejel odločitev v postopku oddaje naročila. šele ko preneha učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo, lahko naročnik ponovno opravi pregled pravilnosti vseh ponudb in postopek ocenjevanja pravilnih ponudb ter izda novo odločitev o oddaji naročila, zoper katero bodo imele vse aktivno legitimirane osebe možnost uveljavljanja pravnega varstva.

Na podlagi navedenega je zato iz naročnikove obrazložitve sklepa z dne 25.05.2007 sklepati, da je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, v katerem zahteva, da se naročilo za 1. sklop odda vlagatelju, utemeljeno zavrnil.

Državna revizijska komisija kot neutemeljene zavrača navedbe vlagatelja v zahtevi za nadaljevanje postopka, s katerimi vlagatelj nasprotuje vsebinski odločitvi naročnika z dne 25.05.2007, oziroma ji nasprotuje v delu, v kateri je naročnik priznal utemeljenost navedb drugega vlagatelja, glede posameznih nepravilnosti ponudbe vlagatelja. Kakor je že predhodno pojasnjeno, je naročnik na podlagi revizijskega postopka obeh vlagateljev, razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila za 1. sklop, s čimer sta vlagatelja dosegla namen revizije, to je, razveljaviti del postopka, konkretno odločitev o oddaji naročila. Naročnik bo na podlagi razveljavljene odločitve v revizijskem postopku opravil ponovni pregled in ocenjevanje ponudb ter izdal novo odločitev o oddaji naročila, zoper katero bo lahko vlagatelj, kot tudi vsi ostali ponudniki, uveljavljal pravno varstvo skladno z ZRPJN.

Na podlagi vsega ugotovljenega je Državna revizijska komisija odločila, kakor izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev nadaljnjih stroškov, nastalih z revizijo, in sicer 500 točk za obrazloženo zahtevo, 2% materialnih stroškov in 20% DDV na odv. storitve.

Ker je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo nadaljnji potrebni stroški, nastali z revizijo, in sicer za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka v višini 50 točk, kar znaša ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke v višini 0,459 EUR, 22,95 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 27,54 EUR ter za materialne stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitve 50 točk (1 točka), kar znaša 0,46 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 0,55 EUR; vse skupaj v višini 28,09 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne Â"Â"Â"Â"12.06.2007

Predsednica senata:
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana
- JOHNSON DIVERSEY d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana