018-158/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje

Številka: 018-158/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Dobava specialnih plinov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Linde Plin, d.o.o., Bukovžlak 65/b, Celje, ki ga zastopa Odvetniška družba Maček & Maček, o.p., d.n.o., Prešernova ulica 27, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.06.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek brez datuma, odposlan dne 25.04.2007, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.07.2006 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti "Dobava specialnih plinov". Istega dne je k oddaji ponudb povabil tri potencialne ponudnike.

Dne 23.08.2006 je naročnik izdal dokument "Sklep o oddaji naročila", št. 43015-58/2006-6, iz katerega med drugim izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda vlagatelju.

Na podlagi vloženega revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija dne 27.11.2006 izdala sklep, št. 018-452/2006-43-3578, s katerim je naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti razveljavila.

Dne 29.12.2006 je naročnik izdal nov dokument "Sklep o oddaji naročila", št. 43015-58/2006-19, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda ponudniku Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8a, Koper.

Na podlagi vloženega revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija dne 28.03.2007 izdala sklep, št. 018-98/2007-3, s katerim je naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti razveljavila.

Dne 05.04.2007 je naročnik izdal še tretji "Sklep o oddaji naročila", št. 43015-58/2006-30, iz katerega izhaja, da se predmetno javno naročilo male vrednosti odda ponudniku Messer Slovenija, d.o.o., Jugova ulica 20, Ruše (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 25.04.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da je popolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Naročnik ocenjuje le popolne ponudbe. Vlagatelj meni, da je naročnik napačno ocenil napako vlagatelja, ko je ugotovil, da je ponudba slednjega prispela v pomanjkljivo označeni ovojnici (brez navedenega predmeta javnega naročila) ter jo ocenil kot nepravilno, torej nepopolno. Vlagatelj meni, da je bila ponudba vlagatelja formalno nepopolna, saj pomanjkljivost označene ovojnice ni bila težje narave. Tako je bila ponudba vlagatelja nepopolna v delu, ki ni v vplival na njeno razvrstitev glede na merila. Naročnik tako takšne ponudbe vlagatelja ne bi smel dokončno zavrniti kot nepravilne, ampak bi moral vlagatelja pozvati, da ponudbo popolni in odpravi pomanjkljivosti. Vlagatelj je nesporno poslal ponudbo pravočasno, ob prejemu le-te pa bi ga moral naročnik, glede na to, da na njej (na ovojnici) ni bilo navedenega predmeta javnega naročila, pozvati, da ponudbo dopolni z navedbo in nato ponudbo, ki je bila sicer popolna, enakopravno obravnavati z drugimi. Nepravilna ponudba, kot jo je ocenil naročnik, tudi ni skladna pojmu nepravilne ponudbe, ki ga določa ZJN-2. Odprava formalno nepopolne ponudbe, kot je bila vlagateljeva, ne bi vplivala na uvrstitev na ocenjevalni lestvici. Formalno nepopolna je ponudba, katere nepopolnost je mogoče sanirati ne da bi bila s tem ogrožena enakopravnost med ponudniki, takšna pa je bila po mnenju vlagatelja njegova ponudba. Vlagatelj predlaga, da naročnik njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi tako, da razveljavi postopek oddaje javnega naročila v delu, v katerem je kot najugodnejšega izbral izbranega ponudnika, ter v ponovljenem postopku ocenjevanja ponudb izmed vse veljavnih ponudb izbere najugodnejšega ponudnika, vlagatelju pa prizna stroške revizijskega postopka, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izdaje revizijske odločbe do plačila, pod izvršbo. Stroške revizijskega postopka vlagatelj priglaša v višini 417,29 EUR, za plačilo takse za revizijo, v protivrednosti 800 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za zahtevek za revizijo, ter v protivrednosti 8 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Svoj revizijski zahtevek je vlagatelj z vlogo, z dne 26.04.2007, dopolnil s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek in pooblastila za zastopanje.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 15.05.2007, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa je navedel, da 112. člen ZJN-2 določa, da se postopki oddaje javnih naročil, ki so bili začeti v času veljavnosti prejšnjega zakona, zaključijo po dotedanjih predpisih. Naročnik je sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila sprejel dne 13.07.2006, torej v času, ko je veljal Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1). Slednji pa ni vseboval določbe, na podlagi katere bi naročnik ponudniku lahko dopustil odpravo manjših formalnih nepravilnosti ponudbe.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 21.05.2007, naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v konkretni zadevi je nesporno, da je vlagatelj v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti predložil ponudbo, ki ni izpolnjevala vseh zahtev, ki jih je naročnik zapisal v svojem "Pozivu k oddaji ponudbe". To dejstvo je v svojem sklepu, št. 018-452/2006-43-3578, z dne 27.11.2006, že ugotovila tudi Državna revizijska komisija. Iz navedenega razloga je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nepravilno.

V svojem revizijskem zahtevku pa vlagatelj, sklicujoč se pri tem na določbe ZJN-2, izraža prepričanje, da bi ga moral naročnik pozvati k odpravi ugotovljene pomanjkljivosti njegove ponudbe, po njihovi odpravi pa le- to šteti za pravilno in jo obravnavati enakopravno z drugimi ponudbami.

Državna revizijska komisija v tej zvezi pojasnjuje, da je naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti pričel dne 13.07.2006, in sicer na podlagi svojih Navodil o oddaji javnih naročil male vrednosti (št. 0071-28/2006, z dne 25.04.2006) ter v skladu s 125. členom ob začetku tega postopka veljavnega ZJN-1.

Upoštevajoč zgoraj navedeno mora naročnik, skladno s 112. členom ZJN-2, predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti zaključiti po predpisih, veljavnih v času sprejetja sklepa o začetku postopka predmetnega javnega naročila male vrednosti.

Ker ti predpisi, t.j. ZJN-1 in na njegovi podlagi izdan naročnikov interni akt za oddajo javnih naročil male vrednosti, odprave t.i. formalnih nepopolnosti ponudbe niso omogočali, naročnik vlagatelja, v nasprotju z drugačnim mnenjem slednjega, ni bil dolžan pozivati k odpravi ali slednjemu omogočiti odpravo pomanjkljivosti v njegovi ponudbi, temveč je bil njegovo ponudbo upravičen in dolžan zavrniti kot nepravilno (obrazložitev v zvezi s slednjim je Državna revizijska komisija že podala v svojem sklepu št. 018-452/2006-43-3578, z dne 27.11.2006).

Izhajajoč iz zgornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 25.04.2007, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi zahtevo slednjega po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.06.2007


mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana,
- Odvetniška družba Maček & Maček, o.p., d.n.o., Prešernova ulica 27, Celje,
- Istrabenz plini, d.o.o., Sermin 8a, Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.