018-165/2007 DARS, d.d.

Številka: 018-165/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora na zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "odsek AC Pluska-Ponikve, glavna gradbena dela: sklop "1" avtocesta od km 2+640 do km 10+240 in sklop "2" premostitveni objekti" ter na podlagi pritožbe, ki jo je vložilo podjetje ALPINE MAYREDER Bau GmbH, Alte BundersstraĂźe 10, A-5071 Salzburg/Wals, Podružnica Celje, Mariborska 86, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.06.2007 soglasno

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 21/2007, z dne 09.03.2007, pod številko objave Ob-6425/07, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za "odsek AC Pluska-Ponikve, glavna gradbena dela: sklop "1" avtocesta od km 2+640 do km 10+240 in sklop "2" premostitveni objekti".

Vlagatelj je dne 15.05.2007, še pred potekom roka za oddajo ponudb, vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da se ne strinja z zahtevo iz 4.18. točke Posebnih pogojev, v kateri je naročnik navedel, da mora izvajalec sanirati oz. povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane. Če se kot prvotno stanje šteje cesta v zatečenem stanju pred pričetkom gradnje, zatrjuje vlagatelj, takšno določilo predstavlja nemogoč pogoj, saj ni mogoče povrniti v prejšnje stanje tiste ceste in poti, ki so imele razpoke že pred pričetkom gradnje. Takšne ceste, navaja vlagatelj, je potrebno sanirati v celoti, kar pomeni, da izvajalec utrpi stroške, ki so nesorazmerni s povzročeno škodo. Vlagatelj meni, da je navedena določba tako v nasprotju z načelom enake vrednosti dajatev, saj lahko izvajalec nosi stroške sanacije, ki presegajo povzročeno škodo. Poti in cest, še zatrjuje vlagatelj, pa tudi ni možno ustrezno sanirati, temveč jih je mogoče le na novo preplastiti.
Vlagatelj predlaga, da se razpisna dokumentacija spremeni in zahteva povračilo stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, št. 402-25/07 2006/00661, z dne 17.05.2007, pozval, naj v roku treh dni od prejema dopisa, zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse.

Naročnik je dne 29.05.2007 sprejel sklep št. 402-25/07 2006/00661/S, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel. V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da vlagatelj znotraj tri dnevnega roka zahtevka za revizijo ni dopolnil.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo pravočasno vložil pritožbo (dokument, z dne 31.05.2007). Vlagatelj navaja, da je bilo potrdilo o plačilu takse (overjeno s strani Hypo Alpe Adria Bank d.d., PE CELJE) v višini 1669,17 EUR sprovedeno in poslano na dan 21.05.2007 po pošti na Ministrstvo za finance. Vlagatelj je Državni revizijski posredoval izpisek računa in Potrdilo o izvršenem plačilu, iz katerih je razvidno, da je bila revizijska taksa v višini 1669,17 EUR plačana na ustrezen račun pri Ministrstvu za finance dne 21.05.2007.

Državna revizijska komisija je dne 04.06.2007 pozvala naročnika, naj ji odstopi vso dokumentacijo v zvezi z vloženo pritožbo. Državna revizijska komisija je zahtevano dokumentacijo prejela dne 06.06.2007 (dopis naročnika št. 402-25/07 2006/00661, z dne 06.06.2007).

Pritožbo vlagatelja zoper sklep naročnika, št. 402-25/07 2006/00661/S, z dne 29.05.2007, je bilo potrebno zavrniti kot neutemeljeno, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Naročnik je svojo odločitev o tem, da zavrže vlagateljev zahtevek za revizijo, oprl na določilo četrtega odstavka 12. člena ZRPJN.
ZRPJN v tretjem odstavku 12. člena določa obvezne formalne sestavine zahtevka za revizijo. Med procesnimi predpostavkami za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo določa tudi predložitev potrdila o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN). Ena izmed procesnih predpostavk popolnosti zahtevka za revizijo je torej (pravočasna) predložitev potrdila o vplačilu revizijske takse in ne le (kot si to zmotno razlaga vlagatelj) zgolj njeno pravočasno plačilo. ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena ureja posledice, če vlagatelj potrdila o vplačilu takse ne predloži oziroma ga predloži prepozno. Če vlagatelj potrdila o vplačilu takse ne priloži k vloženem zahtevku za revizijo ali najkasneje v 3 dneh od prejema poziva naročnika, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Zakon torej nepredložitev potrdila o vplačilu revizijske takse šteje med razloge, zaradi katerih je potrebno revizijski zahtevek zavreči.

Med strankama v tem postopku ni sporno, da vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo takse ni plačal. Iz navedenega razloga je naročnik dne 17.05.2007, vlagatelju poslal poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo. Naročnik je v dopisu navedel račun, na katerega naj vlagatelj revizijsko takso nakaže, višino zneska (1669,17 EUR) in pravno podlago (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Naročnik je vlagatelja tudi izrecno opozoril, da bo zahtevek za revizijo zavrgel, če ga vlagatelj v tri dnevnem roku od prejeme poziva ne bo dopolnil s predložitvijo potrdila o vplačilu revizijske takse.

Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj poziv naročnika za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 18.05.2007. V skladu s pravili o štetju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v postopku revizije javnih naročil, se je v obravnavanem primeru zadnji rok za dopolnitev revizijskega zahtevka iztekel v ponedeljek, dne 21.05.2007. Tri dnevni rok iz četrtega odstavka 12. ZRPJN je prekluziven, kar pomeni, da je vlagatelj po preteku tega roka izgubil pravico za dopolnitev zahtevka za revizijo z manjkajočimi obveznimi podatki iz 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku (drugi odstavek 12. člena ZRPJN). Dopolnitev zahtevka za revizijo, na podlagi naročnikovega poziva (četrti odstavek 12. člena ZRPJN), je torej mogoča le z dopolnitvijo vloge pri naročniku. Iz odstopljene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj revizijsko takso plačal dne 21.05.2007, med strankama v tem postopku pa ni spora o tem, da vlagatelj znotraj danega (tri dnevnega) roka o tem ni obvestil naročnika. Vlagatelj namreč izrecno priznava, da je potrdilo o vplačilu revizijske takse dne 21.05.2007 (to je zadnji dan tri dnevnega roka iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN) posredoval Ministrstvu za finance. Iz spisovne dokumentacije nadalje izhaja, da se je naročnik z dejstvom, da je bila taksa plačana in da je bilo o tem obveščeno (le) Ministrstvo za finance seznanil šele dne 04.06.2007 (ko je od vlagatelja prejel predmetno pritožbo, kateri je bilo priloženo potrdilo o vplačilu revizijske takse in izpisek računa), torej nedvomno po poteku prekluzivnega roka iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN oziroma po tem, ko je že sprejel izpodbijani sklep.

Ob zgoraj navedenem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik sklep, s katerim je zavrgel zahtevek za revizijo, izdal zakonito oziroma v skladu z določilom četrtega odstavka 12. člena ZRPJN. Ker je torej naročnik, v obravnavanem primeru obveznost, ki mu jo nalaga četrti odstavek 12. člena ZRPJN v celoti izpolnil, vlagatelj pa znotraj tri dnevega roka naročniku ni posredoval potrdila o vplačani revizijski taksi, je naročnik zahtevek za revizijo upravičeno zavrgel.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnikova odločitev o tem, da se vlagateljev zahtevek za revizijo zavrže, utemeljena v obstoječem dejanskem stanju, zato je odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljenaPOUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23.člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.06.2007Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje
ALPINE MAYREDER Bau GmbH, Alte BundersstraĂźe 10, A-5071 Salzburg/Wals, Podružnica Celje, Mariborska 86, Celje
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.