018-163/2007 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-163/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava in dobava prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah za leti 2007 - 2008 - sklop 1" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.6.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep o zavrženju, šifra 37152-12/2007, z dne 25.5.2007.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, z dne 11.5.2007, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Vlagateljeva zahteva za povračilo pritožbenih stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 7/2007, z dne 26.1.2007, pod št. objave Ob-1830/07, objavil javni razpis za izdelavo in dobavo prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah za leti 2007 - 2008 - sklop 1.

Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dne 24.4.2007 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 37152/2007, iz katere izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Electrum Radenci, Prešernova ulica 10, Radenci. Svojo odločitev je vsem sodelujočim posredoval dne 24.4.2007.

Vlagatelj je dne 11.5.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija naročnikovo odločitev, št. 37152/2007.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.5.2007 (iz povratnice je razvidno, da je vlagatelj poziv prejel 17.5.2007) vlagatelja pozval, da v skladu z ZRPJN dopolni revizijski zahtevek s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 21.5.2007 (datum oddaje na pošto) zahtevek za revizijo dopolnil s potrdilom o plačilu takse v višini 1.669,17 â??.

Naročnik je dne 25.5.2007 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel z obrazložitvijo, da se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel dne 21.5.2007, vendar vlagatelj v postavljenem roku zahtevka za revizijo ni dopolnil.

Zoper naročnikov sklep o zavrženju je vlagatelj dne 1.6.2007 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo "pritožba zoper sklep naročnika z dne 25.05.2007 šifra 37152-12/2007". V obrazložitvi pritožbe vlagatelj navaja, da je naročnik neupravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, saj je bila taksa pravočasno plačana in potrdilo o plačilu takse poslano naročniku dne 21.5.2007 s priporočeno poštno pošiljko, kar pomeni, da je bil zahtevek za revizijo glede na določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43706; v nadaljevanju: ZPP) pravočasno dopolnjen. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija njegovi pritožbi v celoti ugodi, izpodbijani sklep naročnika z dne 25.5.2007 v celoti razveljavi in zadevo vrne naročniku v ponovno odločanje, naročniku pa v plačilo naloži vse pritožbene stroške vlagatelja, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve Državne revizijske komisije do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Po pozivu Državne revizijske komisije je naročnik z dopisom, z dne 7.6.2007, slednji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija, skladno z določilom tretje alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz naročnikovega sklepa z dne 25.5.2007, je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi četrtega odstavka 12. člena ZRPJN zavrgel, in sicer zato, ker vlagatelj po pozivu naročnika za dopolnitev zahtevka le-tega ni dopolnil v postavljenem roku. Kot navaja naročnik, je rok za dopolnitev zahtevka potekel dne 21. 5. 2007, vlagatelj pa v tem času zahtevka za revizijo ni dopolnil.

Ob vpogledu v predmetno dokumentacijo gre ugotoviti, da je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil dne 11.5.2007. Ker zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o vplačani taksi, ga je naročnik z dopisom, ki ga je vlagatelj prejel 17.5.2007, pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o vplačani taksi. Kot izhaja iz povratnice in iz Popisa oddanih pošiljk, ki jih je pritožbi priložil vlagatelj, je slednji dopis s priloženih potrdilom o vplačilu takse (ki je bila plačana 18.5.2007) oddal na pošto dne 21.5.2007. Naročnik je omenjeni dopis prejel 23.5.2007.

V skladu z 12. členom ZRPJN mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti tudi potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN (6. alinea 2. odstavka 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz 2. odstavka 12. člena ZRPJN, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Ker ZRPJN poteka rokov ne ureja, je treba v zvezi s tem vprašanjem na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe ZPP. 111. člen ZPP določa, da se roki računajo po dnevih, mesecih in letih. Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. V skladu s 112. členom ZPP se v primeru, če je vloga vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Med strankama v predmetnem revizijskem postopku ni spora o tem, da je vlagatelj naročnikov poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo prejel dne 17.5.2007, stranki pa se strinjata tudi v tem, da je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo potekel dne 21.5.2007 (zadnji dan roka je bil 20.5.2007 (nedelja), zato se je ob upoštevanju 111. člena ZPP rok iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, torej dne 21.5.2007).

Upoštevajoč določbo 112. člena ZPP, po kateri gre šteti, da se v primeru pošiljanja vloge po pošti priporočeno ali brzojavno, za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena, šteje dan oddaje na pošto, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s tem, ko je dopolnitev zahtevka za revizijo priporočeno oddal na pošto dne 21.5.2007, pravočasno (v roku tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo) dopolnil svoj zahtevek za revizijo, naročnik pa ga ne bi smel zavreči.

Na podlagi zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija ravnala v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in pritožbi vlagatelja ugodila ter odločila, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu z določili ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povračilo pritožbenih stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve Državne revizijske komisije do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe.

Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Določba drugega odstavka 163. člena ZPP pa določa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo.

Vlagatelj je v predmetnem postopku zahteval povračilo pritožbenih stroškov, vendar le-teh ni opredelil, zato mu jih Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in upoštevajoč določbo drugega odstavka 163. člena ZPP, ni mogla priznati.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 11.6.2007


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- CPM, d.d., Iztokova ulica 30, Maribor
- Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Electrum Radenci, Prešernova ulica 10, Radenci
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana