018-159/2007 Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Številka: 018-159/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, ter članic Vide Kostanjevec in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za storitve pisnega prevajanja in lektoriranja, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik EuroTranslate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.06.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo je utemeljen.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 417,29 â??, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Javno naročilo, pod opisom "storitve pisnega prevajanja in lektoriranja" objavil v Uradnem listu RS št. 18-19/07, z dne 02.03.2007, pod št. objave Ob-5073/07, ter v Uradnem listu EU št. S 35, z dne 20.02.2007, pod št. obvestila 2007/S 35-042920.

Naročnik je dne 11.04.2007 ob 9.00 uri izvedel javno odpiranje ponudb. Iz zapisnika o odpiranju ponudb je razvidno, da je ponudba ponudnika Skrivanek d.o.o., Miklošičeva 20, Ljubljana, prispela prepozno, po roku za oddajo ponudb, ki je bil dne 11.04.2007 do 8.00 ure, zato mu jo je naročnik dne 16.04.2007 neodprto vrnil.

Po vloženem zahtevku za revizijo ponudnika Skrivanek d.o.o. (vloga z dne 17.04.2007), v katerem je sledni zatrjeval, da je ponudbo dostavil pravočasno, je naročnik z dopisom "Obvestilo v zvezi s prejetim zahtevkom za revizijo", z dne 20.04.2007, njegovemu zahtevku za revizijo ugodil, in z istim dopisom vse ponudnike, ki so oddali ponudbe, ponovno pozval na javno odpiranje ponudbe ponudnika Skrivanek d.o.o.

Z vlogo, datirano z dne 25.04.2007, je zahtevek za revizijo vložil vlagatelj. V njem navaja, da ponudnik Skrivanek d.o.o. ponudbe ni podal pravočasno in je zato izgubil možnost do odpiranja ponudb, kot je bilo ugotovljeno v zapisniku o odpiranju ponudb z dne 11.04.2007. Vlagatelj meni, da je ponudnik Skrivanek d.o.o. vložil zahtevek za revizijo po tem, ko se je po javni objavi cene za vse sklope seznanil s ponudbeno ceno vlagatelja in je z vloženim zahtevkom za revizijo skušal pridobiti pravico za oddajo nove, spremenjene ponudbe, ki bi vsebovala nižjo ceno od ponudbe vlagatelja in ostalih ponudnikov. Vlagatelj navaja, da je naročnik s tem, ko je v postopku revizije ponudbo ponudnika Skrivanek d.o.o. označil kot pravočasno, posegel v načelo enakopravnosti (9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2)), saj je s tem ponudnika Skrivanek d.o.o. v postopku oddaje predmetnega javnega naročila postavil v bistveno boljši dejanski in pravni položaj. Vlagatelj predlaga, da naročnik ugodi zahtevku za revizijo in razveljavi "â??predvideno ravnanje - možnost oddaje in odpiranja ponudbe ponudnika Skrivanek d.o.o. in nadaljuje postopek izbire glede na ZJN-2." Vlagatelj še dodaja, da je njegov revizijski predlog utemeljen tudi iz procesnih razlogov, saj bi moral naročnik o vloženem zahtevku za revizijo ponudnika Skrivanek d.o.o. o njem odločiti, postopek pa nadaljevati po pravnomočnosti. Vlagatelj je priglasil stroške v višini vplačane takse.

Na podlagi naročnikovega predloga, podanega dne 26.04.2007, je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-136/2007-4, sprejetim dne 16.05.2007, odločila, da se naročnikovemu predlogu za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za "storitve pisnega prevajanja in lektoriranja" delno ugodi, in sicer tako, da "â??vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 25.04.2007, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejemanja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, ne sme sprejeti odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma / okvirnih sporazumov za predmetno javno naročilo. O odločitvi Državne revizijske komisije mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje predmetnega javnega naročila."

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom, z dne 16.05.2007, s katerim je le-tega zavrnil kot neutemeljenega. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je po prejetem zahtevku za revizijo ponudnika Skrivanek d.o.o. ponovno preveril pravočasnost njegove ponudbe in ugotovil, da je le-ta v sfero naročnika prispela pravočasno, dan pred rokom za odpiranje ponudb, in sicer dne 10.04.2007 v popoldanskih urah, ko vložišče ne obratuje. To dokazuje tudi žig na hrbtni strani kuverte za protibombni pregled, ki ga opravlja pristojna varnostna služba. Prav tako argumenti vlagatelja o možnosti spreminjanja ponudbe ponudnika Skrivanek d.o.o. ne zdržijo, saj slednji zaradi žigosane in neodprte kuverte ni mogel vplivati na vsebino ponudbe. Naročnik še dodaja, da zaradi vloženega zahtevka za revizijo vlagatelja pred rokom za odpiranje ponudbe ponudnika Skrivanek d.o.o., naročnik predvidenega javnega odpiranja le-te ni opravil.

Po tem, ko je dne 22.05.2007 naročnik z dopisom "Obvestilo o nadaljevanju postopku" vse sodelujoče obvestil, da bo izvedel javno odpiranje ponudbe ponudnika Skrivanek d.o.o., je slednjo dne 28.05.2007 ob 9.00 uri javno odprl in o odpiranju ponudbe napravil zapisnik.

Vlagatelj je dne 22.05.2007 na naročnika naslovil vlogo, poimenovano "Zahtevek za revizijo pred Državno revizijsko komisijo" (ki jo gre glede na njeno vsebino šteti kot obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo; opomba Državne revizijske komisije), v kateri ponavlja svoje navedbe in predlog iz zahtevka za revizijo, z dne 25.04.2007. Vlagatelj še dodaja, da naročnik ni zagotovil dodatnega pečatenja, zato obstaja realna možnost, da je ponudnik Skrivanek d.o.o. odpečatil ponudbo in jo ponovno zapečatil z novim žigom in podpisom ali novim lepilnim trakom ter ohranil originalno zunanjo ovojnico z žigom datuma protibombnega pregleda ter spremenil ponudbo. S takšnim ravnanjem naj bi naročnik kršil ZRPJN glede pravila o transparentnosti.

Naročnik je z dopisom, z dne 28.05.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v predmetnem postopku revizije med vlagateljem in naročnikom spor o tem, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je po javnem odpiranju ponudb dne 11.04.2007 in po končanem revizijskem postopku, vodenem na podlagi vloženega zahtevka za revizijo ponudnika Skrivanek d.o.o., njegovo ponudbo kot pravočasno sprejel in jo dne 28.05.2007 tudi javno odprl.

Za razjasnitev spora je Državna revizijska komisija torej morala ugotoviti, ali je ponudnik Skrivanek d.o.o. svojo ponudbo predložil pravočasno in ali je naročnik ravnal pravilno, ko je njegovo ponudbo naknadno (tj. po že prvem javnem odpiranju ponudb) javno odprl.

V skladu z 18. točko 2. člena in 73. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju ZJN-2) je pravočasna ponudba tista ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za sprejem ponudb. 73. člen ZJN-2 med drugim določa še, da v kolikor ponudba ni bila predložena v roku, določenem za sprejem ponudb, se šteje, da je bila vložena prepozno, tako ponudbo pa mora naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrniti ponudniku, z navedbo, da je prepozna. Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno, po pošti, po faksu ali z uporabo elektronskih sredstev ali na drug ustrezen način, skladno z zahtevami naročnika, slednji pa mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu.
Iz navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZJN-2 sledi vzoru Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in glede oddajanja ponudb ohranja prej že uveljavljeno prejemno teorijo, pri kateri je za pravočasnost ponudbe pomemben trenutek prispetja ponudbe v naročnikovo interesno sfero. Tako velja, da morebitne napake v ravnanju znotraj interesne sfere naročnika (založitev predloženih ponudb, neažurno evidentiranje ponudb, interna pravila poslovanja, ipd.) ne morejo iti na škodo ponudnika, ki je ponudbo oddal pravočasno. Po drugi strani po je izključno ponudnik tisti, ki nosi breme pošiljanja in trpi posledice vseh drugih razlogov (npr. prometne razmere, zamuda pošte), četudi ponudnik zanje ne nosi nobene krivde. Vendar pa je potrebno vprašanje pravočasnosti ponudbe presojati tudi "â??skladno z zahtevami naročnika", kot to določa 4. odstavek 73. člena ZJN-2. To pomeni, da lahko naročnik avtonomno (ob upoštevanju drugih omejitev, izhajajočih iz ZJN-2) določi mesto, kamor morajo ponudbe prispeti, ponudba pa je pravočasna, če je na to mesto predložena v roku, določene za sprejem ponudb.

Državna revizijska komisija je pri vpogledu v razpisno dokumentacijo naročnika ugotovila, da je slednji v njej določil, da morajo ponudbe prispeti na naslov: "Republika Slovenija, Generalni sekretariat vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana - glavna pisarna (vložišče) do vključno 11.04.2007 do 8.00 ure."

Ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo ponudnika Skrivanek d.o.o. in upoštevajoč pojasnila, prejeta z njegove strani in strani naročnika gre ugotoviti, da je ponudnik Skrivanek d.o.o. svojo ponudbo do naročnika osebno prinesel dne 10.04.2007 v popoldanskih urah. Ker je bila glavna pisarna (vložišče) zaprta, je receptor ponudnika Skrivanek d.o.o. napotil do pristojne varnostne službe, ki je opravila protibombni pregled in le-to evidentirala tako, da je na ovojnico odtisnila žig z datumom 10.04.2007 ter oznako, da je bila slednja protibombno pregledana. Iz prjemne štampiljke na ovojnici še izhaja, da je ponudba ponudnika Skrivanek d.o.o. v glavno pisarno (vložišče) prispela dne 11.04.2007 ob 8.08 uri.

Iz zgoraj navedenega Državna revizijska komisija povzema, da bi moral ponudnik Skrivanek d.o.o. svojo ponudbo do dne 11.04.2007 do 8.00 ure oddati v glavno pisarno (vložišče), vendar je ponudba v vložišče prispela šele navedenega dne ob 8.08 uri. Čeprav tako ponudnik Skrivanek d.o.o. tako kot naročnik menita, da datum protibombnega pregleda, odtisnjen na ovojnici ponudbe (10.04.2007), pomeni tudi datum prejema ponudbe, se Državna revizijska komisija s tem ne more strinjati. Državna revizijska komisija meni, da je ponudnik Skrivanek d.o.o. s tem, ko je ponudbo pustil kar pri varnostni službi, ki je ponudbo protibombno pregledala, opustil skrbnost pri oddaji ponudbe, ki se od njega kot enega izmed zainteresiranih ponudnikov za pridobitev predmetnega javnega naročila, pričakuje. Izhajajoč iz tega, da je tveganje pošiljanja ponudbe v postopku oddaje javnega naročila na strani ponudnika in ne naročnika, se Državna revizijska komisija strinja z vlagateljem, da bi ponudnik Skrivanek d.o.o. moral upoštevati vsa varnostna in druga dejstva, ki so običajna za vstop v vladne prostore in pri osebni vročitvi ponudbe poskrbeti za to, da bi prispela na naslov, ki je bil v razpisni dokumentaciji zahtevan (tj. glavna pisarna).

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da ponudba ponudnika Skrivanek d.o.o. ni bila pravočasno predložena. Iz prejemne štampiljke na ovojnici kot tudi iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da je ponudba prispela v glavno pisarno (vložišče) dne 11.04.2007 ob 8.08 uri, torej po roku, določenem za prejem ponudb, naročnik pa te ponudbe ne bi smel sprejeti kot pravočasne in jo (naknadno) javno odpreti. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer za plačano revizijsko takso, v 8 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, po tem datumu pa skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sklepa do plačila. Iz dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj plačal takso v višini 837 â??.

Ker je v predmetnem postopku vlagatelj na podlagi prvega odstavka 22. člena ZRPJN ob vložitvi zahtevka za revizijo bil dolžan plačati 834,58 â??, in ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je njegov zahtevek za revizijo utemeljen, mu je kot potrebne stroške, nastale z revizijo, priznala stroške v višini 834,58 â?? za plačilo revizijske takse. Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenih stroškov, ki presegajo višino s tem sklepom priznanih stroškov, saj le-teh ne smatra za potrebne. Državna revizijska komisija je zato višjo stroškovno zahtevo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.06.2007
PREDSEDNIK SENATA:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- EuroTranslate Rok Mejak s.p., Ulica 28. maja 51, Ljubljana
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana
- Skrivanek d.o.o., Miklošičeva 20, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana